رفتن به مطلب

دستگاه فتوسنتز سنج


masi eng

ارسال های توصیه شده

[TABLE=class: cms_table_dp_DefaultLayoutTableModule, align: center]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: center][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: center][TABLE=class: cms_table_dp_DefaultLayoutTableModule, align: center]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD=align: center][/TD]

[TD] [TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Original Filename:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]DSC04803.JPG[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Original Width:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]2048[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Original Height:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]1536[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Thumbnail Width:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]100[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Thumbnail Height:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]75[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Modified Width:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]800[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Modified Height:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]600[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Modified File Size:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]979807[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Short Description:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]فتوسنتز سنج[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Long Description:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Caption:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Keywords:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Upload Date:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]9/22/2011 12:45:38 ب.ظ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Created By:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]admin[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Display Order:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]0[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Description:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Equipment Make:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]SONY[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Equipment Model:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]DSC-P93A[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Datetime:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]2007:12:15 21:46:48[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Exposure:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]0.04[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]F Number:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]2.8[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Exposure Prog:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]Normal Program[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]ISO Speed:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]100[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Comp BPP:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]8[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Exposure Bias:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]0[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Max Aperture:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Light Source:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]Unknown[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Flash:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]Uknown[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_NormalBold]Focal Length:[/TD]

[TD=class: cms_table_Normal]7.9[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: center][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 لینک به دیدگاه

[h=2][/h] [TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body]نور قابل رؤيت، بخشى از طيف تابشى خورشيد است که به‌عنوان منبع انرژى براى فتوسنتز گياهان به‌کار مى‌رود. انرژى خودرشيدى داراى خصوصياتى است که به‌وسيله دو تئورى مربوط به‌هم مى‌تواند تشريح شود: (تئورى امواج الکترومانيتيک و تئورى کوانتوم) تئورى الکترومانيتيک مى‌گويد که نور در فضا به‌صورت موج حرکت مى‌کند. تعداد امواجى که در يک زمان معين از يک نقطهٔ معين عبور مى‌کنند تواتر ناميده مى‌شوند. ν = C/λ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]13.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] که در آن: (طول موج در ثانيه) تواتر =۱۰ v× ۳سانتى‌متر بر متر)، سرعت نور = c و طول موج = λ مى‌باشد جهت محاسبه طول موج سرعت نور را بر فرکانس تقسيم مى‌نمائيم.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] تئورى کوانتوم مى‌گويد نور در فضا به‌صورت جريانى از ذرات به‌نام فوتون حرکت مى‌کند، انرژى موجود در يک فوتون يک کوانتوم نام دارد. چون انرژى موجود در يک فوتون متناسب با فرکانس آن است، در نتيجه کوانتوم را مى‌توان به‌صورت طول موج بيان کرد. انرژى موجود در هر فوتون با طول موج آن نسبت عکس دارد.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] [TABLE=class: cms_table_formul, align: center]

[TR]

[TD=align: center]E = hν = h c/λ[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] که در آن: (انرژى هر فوتون) کوانتوم = E، (ارگ بر ثانيه ۶۲/۶ × ۱۰ به توان ۲۷-)، ثابت پلانگ = h،(سانتى‌متر بر ثانيه ۱۰×۳)، سرعت نور =c و طول موج = λ .[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] واکنش نورى فتوسنتز نتيجهٔ جذب مستقيم نور توسط رنگيزه‌هائى چون کلروفيل مى‌باشد. تمام فوتون‌ها داراى مقدار انرژى لازم براى تحريک رنگيزه‌هاى برگ نمى‌باشند. انرژى فوتون‌هاى داراى طول موج بيشتر از ۷۶۰nm براى اين منظور کافى نيست و انرژى موجود در فوتون‌هاى با طول موج کمتر از ۳۹۰nm (اگر توسط رنگيزه‌هاى بزرگ جذب شوند) از حد موردنياز بيشتر است و باعث يونيزه شدن رنگيزه‌ها و تجزيه آنها مى‌گردد. تنها فوتون‌هاى بين طول موج‌هاى ۳۹۰nm تا ۷۶۰nm (محدوده قابل رؤيت طيف نور) داراى انرژى مناسب براى فتوسنتز مى‌باشند.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]14.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] چون تحريک رنگيزه‌ها، نتيجه مستقيم واکنش بين يک فوتون و رنگيزه است لذا ميزان نور مصرف شده در فتوسنتز اغلب بر پايه غلظت جريان فوتون (Photon flux density، نه انرژى فوتون‌ها) بيان مى‌شود. غلظت جريان فوتون عبارت است از تعداد فوتون‌هائى که در واحد زمان از يک سطح معين عبور مى‌کند. چون بيشترين بازده فتوسنتز در طول موج (۷۰۰-۴۰۰)nm، حاصل مى‌شود، لذا اندازه‌گيرى مقدار نور مورد استفاده در فتوسنتز براساس غلظت جريان فوتون در اين طول موج‌ها انجام مى‌گردد. مقدار نورى که بدين طريق اندازه‌گيرى مى‌شود تشعشعات فعال فتوسنتزى (PAR، Photosynthetically active radiation)، يا غلظت جريان فوتون فتوسنتزى (Photosynthetic photon flux density، PPFD)، ناميده مى‌شود. اصطلاح اينشتين (E)، به‌وسيلهٔ يک مول فوتون معين مى‌شود، بنابراين (PAR)، اغلب به‌صورت ميکروايشتين بر متر مربع در ثانيه (عبارت داخل پرانتز صفحه ۱۵) يا در سيستم بين‌المللى به‌واحد ساده‌اى چون (عبارت داخل پرانتز) ميکرومول برمترمربع در ثانيه بيان مى‌شود.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD=width: 2][/TD]

[TD=bgcolor: #FAFAFA] تشعشع خورشيدى[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] انرژى قابل استفاده در زمين جهت فتوسنتز را خورشيد تأمين مى‌نمايد. به‌جزء انرژى اتمى و احتمالاً انرژى زمين، هر منبع انرژى مورد مصرف بشر به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نتيجهٔ تابش خورشيد است. خورشيد يگانه منبع انرژى جهت رشد و نمو گياهان است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] خورشيد جسمى است گرماتاب و بر طبق قانون وينز(Wein's)، گرماى اجسام با طول موج حداکثر آنها نسبت عکس دارد.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] [TABLE=class: cms_table_formul, align: center]

[TR]

[TD=align: center]max λ = ۲/۸۸ × ۱۰۶ /K[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] که ۸۸/۲ ×۱۰۶ ثابت جابه‌جائى وينز و K درجه حرارت برحسب کلوين مى‌باشد. به‌عنوان مثال درجه حرارت خورشيد در حدود ۵۷۵۰K تخمين زده مى‌شود و بنابراين:[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] [TABLE=class: cms_table_level5, align: center]

[TR]

[TD=align: center](طيف سبز)[/TD]

[TD=align: center] ۵۰۰nm[/TD]

[TD=align: center]= (۸۸/۲ ×۱۰۶) ۵۷۵۰[/TD]

[TD] حداکثر طول موج خورشيد =[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] از اين‌رو تشعشع طيف خورشيد داراى يک حداکثرى در طول موج ۵۰۰ نانومتر است. (شکل صفحه ۱۶)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] به‌ظاهر گياهان با طيف مرئى خورشيد تطابق يافته‌اند زيرا نور قابل رؤيت با طول موج بين ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر برابر با ۴۴ تا ۵۰% مجموع تشعشعات خورشيدى است که وارد اتمسفر زمين مى‌شود.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] ثابت خورشيد ۲ کالرى بر سانتى‌متر مربع در دقيقه (۱۳۹۵ وات بر متر مربع) است و آن مقدار انرژى است که توسط شعاع عمودى خورشيد به سطح خارجى اتمسفر مى‌رسد. تشعشع خورشيدى که از ميان اتمسفر عبور مى‌کند به دليل جذب و پخش کاهش مى‌يابد. وقتى که ثابت خورشيدى در سطح عمود بر تابش در بالاى جو ۲ باشد؛ در يک روز آفتابى هنگام رسيدن به سطح زمين از ۲ به ۴/۱ تا ۷/۱ کالرى در سانتى‌متر مربع در دقيقه کاهش مى‌يابد.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]16.jpg[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] چون محور چرخش وضعى زمين نسبت به سطح مدار چرخش به دور خورشيد مايل است. بنابراين پيدايش فصول (شکل صفحه ۱۶) و اختلاف شب و روز اصولاً توسط عرض جغرافيائى مشخص مى‌شود. به‌خاطر اثر عرض جغرافيائى است که فاکتورهائى زير، برمقدار تشعشع خورشيد که در يک روز به زمين مى‌تابد اثر مى‌گذارند:[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] ۱. زاويه تابش خورشيد وقتى که شعاع خورشيد با زاويه کمتر از ۹۰ درجه به سطح زمين بتابد، نور در منطقه وسيع‌ترى از زمين پراکنده شده در نتيجه ميزان نور در هر واحد سطح زمين کاهش مى‌يابد.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] ۲. طول روز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]16b.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] زمين داراى زاويه ۲۳ درجه با خورشيد مى‌باشد. لذا نيمکره شمالى داراى طول روز کمتر از ۱۲ ساعت مى‌باشد.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] منطقه قطبى ۲۴ ساعت روشن مى‌باشد که نور خود را عمدتاً از افق کسب مى‌نمايد. در هنگام ظهر، خورشيد با سطح افق در مدار رأس‌السرطان زاويه ۹۰ درجه و در مدار رأس‌الجدى زاويه ۴۶ درجه مى‌سازد. اين وضعيت در اول دى‌ماه که قطب ۲۳ درجه نسبت به خورشيد تمايل پيدا مى‌کند معکوس مى‌گردد.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]17a.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] ۳. مقدارى از اتمسفر که نور خورشيد از آن عبور مى‌کند، البته اين مقدار تابع زاويه تابش خورشيد مى‌باشد. اگر شعاع تابش خورشيد ۹۰ درجه باشد، مقدار اتمسفرى که نور بايستى از آن بگذرد مساوى يک اتمسفر است. اگر زاويه خورشيد ۶۰ درجه باشد، ۲ اتمسفر و اگر ۳۰ درجه باشد برابر با ۵ اتمسفر است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] ۴. مقدار ذرات (مثل گرد و غبرا يا ذرات متراکم آب همچون مه و ابر) موجود در اتمسفر. در بسيارى از مناطق گرمسيرى شعاع تابش خورشيدى که به سطح زمين مى‌رسد در فصول خشک و آفتابى نسبت به فصولى که هوا در بيشتر مواقع ابرى است خيلى کمتر است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] ۵. ساير فاکتورهاى فرعى که عبارتند از: نوسان در تشعشعات خروجي، فاصلهٔ زمين از سطح خورشيد و قابليت انعکاس زمين.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] از ميان تشعشع جذب شده خورشيد توسط بيوسفر، ۸۵-۷۵% در روز صرف تبخير آب، ۱۰-۵% صرف گرم کردن خاک و ۵ تا ۱۰% صرف گرم کردن اتمسفر از طريق فرآيند کنوکسيون مى‌گردد و ۱ تا ۵% براى فتوسنتز به‌کار گرفته مى‌شود.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: cms_table_pico_body] چون در نيمکرهٔ شمالى حداکثر شعاع تابش خورشيد در ماه‌هاى تير و مرداد مى‌باشد نبايد انتظار داشت حداکثر رشد محصولات زراعى در اين زمان روى دهد (به‌عنوان مثال سورگوم در موقع دانه بستن). زير محدوديت حرارت فصلى از يک طرف، و اينکه رشد هر گياهاى با رشد گياهچه يا اندامى کوچک شروع مى‌شود و مدتى طول خواهد کشيد تا به مرحله عملکرد برسد؛ امکان استفاده از حداکثر انرژى خورشيدى در اين زمان را محدود مى‌کند. تدابير متخصصان فيزيولوژى گياهان زراعى و اصلاح نبات در اين است که روشى را برگزيند و محصولاتى را پرورش دهند که بيشترين بهره را از اين حداکثر شعاع تابش خورشيد بگيرند.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]17b.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...