رفتن به مطلب

مقالات دهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران


ارسال های توصیه شده

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران را در این تاپیک می توانید دانلود کنید:

 

ارزیابی مهمترین عوامل موثر بر تصادفات جاده اي جاده چالوس و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن

مجتبی قدیري معصوم، مهدي رمضان زاده لسبوئی، محمد اکبرپور سراسکانرود

 

امروزه تعداد تصادفات جاده اي در کشور ما رو به افزایش است و در نتیجه خسارت هاي مالی ناشی از آنها که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود بسیار بالا بوده و با توجه به این که خسارت هاي مالی و جانی روانی و اجتماعی در مواردي غیر قابل جبران می باشد ضرورت دارد به منظور جلو گیري از خسارت تصادفات رانندگی راه کار هاي موثري به اجرا گذارده شود.

تلفات جاده اي در ایران در هر ساعت 3 نفر تخمن زده می شود. این یعنی در هر ماه 2160 نفر و در هر سال به طور متوسط 25920 از ایرانیان در جاده ها در اثر تصادفات جاده اي از بین می روند این آمار تکان دهنده اي است.

عوامل موثري در بروز این حوادث دخیل هستند در چهار عنوان کلی به راه، وسیله نقلیه، عامل طبیعی و عامل انسانی تقسیم می شوند، که هر کدام از این عوامل هم زیر بخش هاي گوناگونی را در بر می گیرد. هدف اصلی این مقاله مطالعه عوامل مختلف بروز حوادث جاده اي در جاده چالوس می باشد. جاده چالوس یکی از جاده هاي پردد و خطر پذیر کشور به شمار می رود که تهران را به غرب مازندران متصل می کند. این جاده کوهستانی هر ساله متاسفانه تلفاتانسانی را به همراه دارد.

روش شناسی این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که جمع آوري اطلاعات از طریق پرسشنامه است. در نهایت اطلاعات جمع آوري شده از طریق نرم افزار SPSS آزمون هاي موجود در آن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که عوامل انسانی بیشترین نقشرا در بروز حوادث جاده اي دارد.

 

کلمات کلیدي: تصادفات جاده اي، عوامل انسانی، طبیعی، راه ها، جاده ي چالوس

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 104
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

مدیریت شهري و چالش مکانیابی پارکینگهاي عمومی

یونس کاویانی، عبدالرضا رحمانی فضلی

 

بخشی از سفرهاي روزانه درون شهري با استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و بخشی دیگر توسط وسایل نقلیه شخصی انجام می شود. به دلیل محدودیت ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهاي بزرگ کشور، افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی از یک طرف باعث ترافیک و راه بندان هاي شدید در سطح معابر شهري شده و از طرف دیگر موجب کاهش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی می گردد. رانندگان وسایل نقلیه شخصی در صورت رسیدن به مقصد همواره دنبال مکانی جهت پارك خودروي خود می باشند که این امر موجب متراکم شدن بیشتر ترافیک می گردد. کارشناسان و مدیران شهري جهت بهبود وضعیت ترافیک شهرهاي بزرگ و رفع ترافیک ناشی از پارك وسایل نقلیه در حاشیه خیابانها، به فکر ایجاد مکانهایی عمومی به این منظور افتادند. به این ترتیب پارکینگ هاي عمومی جزئی از یک سیستم حمل و نقل شهري شده اند. سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی (GIS) که علم و فناوري تجزیه و تحلیل داده هاي مکانی هستند، سیستمی مناسب جهت یافتن بهینهترین مکان جهت احداث پارکینگهاي عمومی بشمار می آیند. استفاده از GIS در این زمینه باعث کاهش بازدیدهاي زمینی و افزای شدقت و صحت کار میگردد. این مقاله روشی مناسب جهت مکانیابی پارکینگهاي عمومی با استفاده از GIS را با در نظر گرفتن کلیه پارامترهاي مؤثر در مکانیابی آن، ارائه میدهد. در این مقاله پارامترهاي مؤثر در مکانیابی پارکینگهاي عمومی از سه دیدگاه، نزدیکی پارکینگ به مراکز جاذب سفر، عوامل ترافیکی و مشکل آزادسازي زمین بخصوص در کلانشهرها بررسی شده است و با توجه به این سه دیدگاه مدل مفهومی مکانیابی پارکینگ تهیه شده است.

 

کلمات کلیدي: مدیریت شهري، مکان یابی، پارکینگ عمومی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

طراحی و تهیه نرم افزار جامع بهینه سازي زمان چراغ راهنمایی با استفاده از روش شبیه سازي

روح الله شجاع منظري، علی قاضی زاده

 

موضوع ترافیک در شهرهاي بزرگ و تنظیم چراغهاي راهنمایی مورد توجه محققان و مسئولان مدیریت ترافیک شهري قرار دارد. مسئولین شهرداريهاي کشور ( 1051 شهرداري) و نیروي انتظامی همه روزه با مشکل تنظیم چراغهاي راهنمایی درگیر هستند. براي تنظیم بهینه چراغهاي راهنمایی مدل جدیدي ارائه شده است که در طول شبانه روز، هر روز هفته و در طول سال زمان چراغ راهنمایی را بر اساسمیزان ترافیک وارد شده به چهار راه بصورت بهینه تنظیم میکند. در این روش داده هاي مربوط به تقاطع براي یک هفته برداشت شده ( 140 داده اطلاعات تجربی) و با استفاده از روش شبیه سازي و بهینه سازي، بهترین تنظیم زمان چراغ براي هر ساعت روزهاي هفته محاسبه میشود. چراغ راهنمایی با استفاده از زمانهاي محاسبه شده و ضرائب هفته هاي شلوغ و خلوت نسبت به تنظیم زمان چراغ در طول سال اقدام مینماید. نرم افزار جامعی براي تنظیم بهینه زمان چراغ در محیط Arena تهیه شده است. کارشناسان فنی شهرداريها و نیروي انتظامی بدون نیاز به داشتن دانش شبیه سازي میتوانند با استفاده از آن، نسبتبه محاسبه بهینه زمان چراغ راهنمایی اقدام نمایند.

 

واژه هاي کلیدي: شبیه سازي، چراغ راهنمایی، نرم افزارهاي کاربردي ترافیک

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارزیابی راهکارهاي موجود در سیستم هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) از لحاظ ارتقاي سطح ایمنی ترافیک

حمید بهبهانی، هومن اسدي کیا

 

امروزه با توجه به هزینه هاي بسیار بالاي حمل و نقل و تاثیر بسیار زیاد آن در اقتصاد کلان هر کشور این مقوله به یکی از مهمترین مباحث مورد مطالعه در مجامع مختلف تبدیل شده است. در این بین مقوله ایمنی در حمل و نقل از مهمترین و پرهزینه ترین موضوعات مربوط به حمل و نقل هر کشور به شمار میرود؛ به همین علت در جهت ارتقاي ایمنی و رسیدن به اهداف مورد نظر در این زمینه ، گزینه هاي مختلفی مطرح شده است که هرکدام داراي محاسن و معایبی می باشند ؛ از موثرترین گزینه های مطرح شده ، استفاده از سیستم هاي ITS در جهت افزایش ایمنی هستند . در این تحقیق سعی شده است که با بررسی گزینه هاي موجود ITS در زمینه ایمنی ، میزان تأثیر آنها بر ایمنی راه سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. پساز انجام مطالعات و مصاحبه با مدیران ارشد کنترل ترافیکچندین گزینه به عنوان عوامل اصلی معرفی گردیدند. همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده گزینه جدیدي به نام "سیستم هاي اخطار به راننده به جهت عدم رعایت قوانین" معرفی شد ؛ سپس پرسشنامه هاي متشکل از عوامل اصلی و آیتم جدید تهیه گردیده و نتایج حاصله از تکمیل پرسشنامه ها توسط روش AHP تجزیه و تحلیل وزن دهی شدند. نتایج نشان داد که از نظر متصدیان امر سیستم هاي اطلاع رسانی به هنگام (Real time) بیشترین تأثیر بر ایمنی ترافیک را خواهند داشت.

 

کلید واژه : سیستم حمل و نقل هوشمند ، ایمنی ، ترافیک

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

سیستم پویاي مدیریت ناوگان در محیط لجستیک شهري

علیرضا عیدي

 

حمل ونقل کالاها یکی از فعالیتهاي مهم در درون نواحی شهري بشمار می رود. از سوي دیگر نامعینی هاي محیط لجستیک شهري ناشی از حوادث غیرقابل پیش بینی نظیر رخ دادن تصادفات، خرابی وسائل نقلیه و تراکم ترافیک که در طی حمل ونقل بار و تحویل کالا به مشتریان؛ ممکن است اتفاق بیفتد منجر به افزایشتاخیر و افزایش هزینه ها می شوند. در نتیجه براي تطبیق با این واقعیتها، ضروري است مسیریابی مجدد کامیونها یا زمانبندي مجدد تحویل؛ در زمان واقعی انجام شود. از این رو براي رویارویی با تغییرات و پویایی هاي محیط واقعی؛ هدف از این تحقیق، شناسایی نیازمندی هاي اساسی مدیریت پویاي وسیله نقلیه و ارائه معماري سیستم آنلاین مدیریت ناوگان مبتنی بر اطلاعات ترافیکی در زمان واقعی می باشد تا از طریق کنترل و هدایت وسائل نقلیه در حال توزیع و ارائه توصیه هاي هوشمندانه به رانندگان وسائل نقلیه در خصوص مسیریابی مجدد آنها موجب بهبود در لجستیک شهري شود.

 

کلید واژه : مسیریابی پویاي وسیله نقلیه، لجستیک شهري، سیستم هاي هوشمند حمل ونقل، متدولوژي مفهومی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارزیابی اقتصادي و فنی کاربرد ITS در سیستم حمل و نقل شهري

رضا نقوي، سید محمد سید حسینی

 

امروزه بدلیل رشد جمعیت،توسعه وگسترش شبکه معابر در شهرها و محدودیت منابع مالی و انرژي، دیگر نمی توان به روشهاي سنتی و قدیمی سیستم هاي حمل ونقل را کنترل و مدیریت نمود. سیستمهاي هوشمند حمل و نقل یا ITS با بکار گیري تکنولوژی هاي نوین از قبیل الکترونیک،ارتباطات و سیستم هاي کنترل رایانه اي و تلفیق با علوم مهندسی ترافیک وبرنامه ریزي

حمل ونقل ابزار هاي لازم براي کنترل و مدیریت را نیز فراهم ساخته اند. در این تحقیق شاخص هایی که در ارزیابی سیستم هاي حمل و نقل هوشمند اثر گذار و از اهمیت بیشتري برخوردارند شناسائی شده اند. همچنین بکارگیري سیستم هاي هوشمند حمل و نقل بعنوان بهترین راه حل در جهت بهبود زیر ساخت هاي موجود حمل و نقل تعیین گردیده است. سپس نحوه ارزیابی فنی پروژه سیستم هاي هوشمند حمل و نقل ارائه و با استفاده از روش تحلیل منفعت به هزینه (B/C) بر اساس معیار هاي کمی کیفی بکارگیري ITS از دیدگاه اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است، بطوریکه در مقایسه با توسعه تسهیلات زیر بنائی حمل و نقل، سرمایه گذاري بر روي سیستم هاي هوشمند حمل و نقل به منظور بهبود کارائی زیر ساختهاي موجود از دیدگاه فنی و اقتصادي مثبت ارزیابی شده است.

 

کلمات کلیدي: سیستم هاي هوشمند حمل و نقل، سرمایه گذاري، ارزیابی، نسبتمنفعت به هزینه، معیار هاي اصلی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

تدقیق ضوابط فازبندي چراغ هاي فرماندهی

هومن شاداب مهر

 

فازبندي نقش اساسی در کارائی چراغ هاي فرماندهی دارد. در آئین نامه هاي سازمان(پیشین) مدیریت ضوابطی ارائه گردیده که می تواند طراحان ترافیکی را در انتخاب فازبندي بهینه کمک کند لکن این ضوابط کلی بوده و در بسیاري موارد

قضاوت ها یا سلایق شخصی نیز در مراحل تصمیم گیري وارد می شود. مطالعات حاضر براي تدوین یکسري ضوابط مشخص و همه جانبه براي تعیین فازبندي بهینه چراغ هاي فرماندهی به گونه اي که نیاز به قضاوت هاي شخصی را به حداقل رسانده و در عین حال شرایط فرهنگی و رفتار ترافیکی استفاده کنندگان را نیز درنظر بگیرد، تعریف شده است. متودولوژي مطالعه در دو بخش خلاصه می شود. بخشاول تعریف پارامترهاي موثر بر فازبندي را شامل می شود. این بخش براساس ضوابط ارائه شده در آئین نامه هاي مختلف(داخلی و خارجی) تدوین شده و بخشدوم شامل تعیین حدود پارامترها براي انتخاب یکنوع فازبندي خاصمی باشد. حدود مذکور براساس مطالعات آماري برروي مشخصات ترافیکی و هندسی تقاطع هاي فرماندهی که درنظرسنجی به عمل آمده از کارشناسان ترافیک و پلیس داراي فازبندي مطلوب شناخته شده اند، انجام شده است. در روش توسعه داده شده مسیرهاي منتهی به تقاطع به طور جداگانه بررسی شده و به ترتیب ضوابط مربوط به سیستم هاي فازبندي همزمان، تاخیري، چپگرد حمایت شده و جداشده کنترل می شود.

 

کلید واژه: چراغ فرماندهی، ضوابط فازبندي، بهینه سازي فازبندی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

تبیین اثرات برنامه ریزي کاربري زمین بر حمل و نقل شهري

حسین شیخ حسنی، محمود شورچه

 

کاربري زمین و حمل و نقل دو روي یک سکه اند، تصمیم در یکی بر دیگري اثر می گذارد و برنامه ریزي در یکی می تواند در تحقق اهداف دیگري هم مؤثر واقع شود. در واقع حمل و نقل و کاربري زمین شهري به همراه سایر مؤلفه هاي مرتبط دیگر، سیستمی را شکل می دهد که لازم استبه صورت یکپارچه نگریسته، فهم و برنامه ریزي شود. مقاله حاضر ضمن طرح موضوعات جدید در نظام برنامه ریزي شهري امروز، به طور کلی به چگونگی اثرگذاري عوامل مختلف کاربري زمین از قبیل تراکم، دسترسی منطقه اي، مجاورت، ترکیب و مدیریت و طراحی شبکه راه ها، شرایط پیاده روي و دوچرخه سواري و... بر رفتار سفر شامل تعداد سفر، سرانه مالکیت خودرو و استفاده از آن، سهم سفرها از شیوه هاي مختلف مسافرت شامل استفاده از خودرو شخصی یا عمومی، شیوه سفرهاي غیرموتوري شامل پیاده روي و دوچرخه سواري و... میپردازد. چنین یافته هایی میتواند در جهت ارزیابی توانایی سیاست هاي کاربري زمین از قبیل رشد هوشمند، شهرگرایی جدید و مدیریت دسترسی از یک طرف و کمک به دستیابی به اهداف برنامه ریزي حمل و نقل از طرف دیگر مفید باشد.

 

واژه هاي کلیدي: برنامه ریزي شهري، کاربري زمین، حمل و نقل

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

نقش ویژگی هاي شخصیتی در رانندگی پرمخاطره

ماهرخ بریري، علیرضا اسماعیلی

 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع رفتارهاي پرخطر رانندگی و روند رو به افزایشآن و تاثیر آن بر تصادفات رانندگی و اهمیت سلامت افراد جامعه و همچنین تناقض و تشتر آرا درباره تاثیر شخصیت در رفتارهاي پرمخاطره رانندگی ، در این مقاله به بیان نقش ویژگی هاي شخصیتی در رانندگی پرمخاطره اقدام گردیده است.

مواد و روش: تحقیق به روش مروري از نوع تشریحی صورت پذیرفت. با توجه به اینکه در سالهاي گذشته شخصیت مورد توجه بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته و نظرات مختلفی دراین باره ارائه گردیده است، با کاربرد واژه هاي کلیدي در اینترنت و سایتهاي مرتبط و استفاده از مجلات تخصصی این رشته، جستجوي مقالات و پژوهشهاي انجام شد و در نهایت تعداد 26 منبع واجد الشرایط انتخاب و ضمن نقد و بررسی این مطالعات ،به نقشویژگی هاي شخصیتی در رانندگی پرمخاطره اقدام گردید.

نتیجه گیري و توصیه ها: ویژگی هاي شخصیتی در رانندگی پرمخاطره تاثیر داشته و خطرات بیشماري را به همراه دارد و به نظر می رسد که کلیدهاي ارائه شده در این بررسی می تواند مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد و میزان شیوع آن را کاهش دهد.

 

واژگان کلیدي : ویژگی هاي شخصیت ، رانندگی پرمخاطره ، رفتار پرخطر، خطر جویی، هیجان جویی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

مدلهاي پیش بینی ناهنجاري هاي ترافیکی در تقاطع هاي چراغدار شهر مشهد

هومن شاداب مهر

 

ناهنجاري هاي ترافیکی پدیده هایی هستند که به روشنی شرایط فرهنگ ترافیک و رفتارهاي کاربران سیستم حمل و نقل در هر جامعه را نشان می دهند. افزایش این پدیده ها نه تنها موجب به مخاطره افتادن ایمنی ترافیک است بلکه بر سایر جنبه هاي ترافیک هم تاثیر منفی دارد. بررسی ایمنی ترافیک بر پایه مطالعه ناهنجاري هاي ترافیکی روش مرسومی است. مخصوصا این روش در شرایط کشورهاي در حال توسعه بدلیل نوع عادات و رفتارهاي رانندگان و عابرین پیاده کارائی بیشتري دارد. در این مقاله ابتدا به اهمیت موضوع ایمنی ترافیکو نقش ارزنده اي که مطالعه ناهنجاري هاي ترافیکی می تواند در این زمینه ایفا نماید پرداخته شده است. در مرحله بعد با توجه به خصوصیات رانندگان و عابرین پیاده در شهر مشهد، ناهنجاري هاي ترافیکی مختلفی که در تقاطع هاي چراغدار اتفاق می افتد تعریف شده است و در نهایت مدل هاي پیشبینی ناهنجاري هاي ترافیکی در تقاطع هاي چراغدار شهر مشهد توسعه داده شده است. براي این منظور از سه دسته اطلاعات شامل مشخصات حجم ترافیک، مشخصات کنترل ترافیک تقاطع و مشخصات ناهنجاري هاي ترافیکی مشاهده شده در محل تقاطع ها استفاده است. در مجموع 60 متغیر در قالب سه دسته اطلاعات فوق الذکر تعریف شده و جهت توسعه مدل هاي پیش بینی از روش رگرسیون خطی چند متغیره با کمکنرم افزار SPSS استفاده شده است. اطلاعات برداشت شده مربوط به 16 تقاطع چراغدار شهر مشهد می باشد. همچنین تعداد 11 ناهنجاري ترافیکی مختلف در تقاطع هاي چراغدار تعریف و مدل سازي شده اند. نتایج مطالعه مشخص نمود مهمترین عواملی که بر ایجاد ناهنجاري هاي ترافیکی تاثیر می گذارند به ترتیب عبارتند از حجم ترافیک، کیفیت خط کشی، طرح هندسی و فازبندي تقاطع.

 

کلید واژه: ایمنی ترافیک، ناهنجاري هاي ترافیکی، تقاطع هاي چراغدار، مدل هاي پیش بینی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارائه ي مدل تاخیر در میدان هاي بدون چراغ شهري با شبکه ي عصبی نوع GMDH (مطالعه ي موردي شهر کرمان)

ایرج برگ گل، روح الله شفیعی، محمدصادق مقصودي

 

استفاده از میدان هاي جدید به عنوان یک ابزار کنترل ترافیک مناسب به جاي انواع تقاطع هاي دیگر، امروزه در بسیاري از کشورها افزایش یافته است. میدان ها تعداد تداخل هاي خودرویی در تقاطع را کاهش می دهند و باعث افزایش ظرفیت، ایمنی و کاهش تاخیر در حجم هاي کم تا متوسط می شوند. تاخیر ترافیک یک معیار ارزیابی کارایی تقاطع هاي کنترل شده با تابلوي ایست و احتیاط، تقاطع هاي چراغدار و میدان ها می باشد. در مورد تاخیر در میدان، مطالعات گسترده اي در سطح جهان انجام نشده است و تنها مطالعاتی در کشورهاي پیشرفته نظیر بریتانیا، امریکا و استرالیا انجام شده است. طراحی و تحلیل میدان هاي شهري به عنوان یکی از انواع تقاطع ها، نیازمند شناخت و براورد دقیق پارامترهاي ترافیکی چون حجم ترافیک، ظرفیت، طول صف و میزان زمان تاخیر است.

در مطالعه ي حاضر از شرایط ترافیک در 4 میدان بدون چراغ شهر کرمان در ساعت اوج فیلم برداري ویدئویی انجام شد. دادههاي مربوط به طرح هندسی شامل: عرض سواره روي ورودي، عرض سواره روي گردشی، عرض سواره روي خروجی و قطر جزیرهي مرکزي، با برداشت میدانی اندازه گیري شدند. داده هاي مربوط به حجم ترافیک شامل: حجم ورودي، حجم گردشی و حجم خروجی، از روي فیلم هاي ویدئویی تهیه شده، برداشت شدند. در نهایت با استفاده از شبکه ي عصبی نوع GMDH مدلی براي براورد زمان تاخیر حرکت هاي گردش به راست، مستقیم و گردش به چپ به طور جداگانه که بیشتر به رفتار رانندگان و شرایط ترافیکی و هندسی میدان هاي کشور ما شبیه است، به دست امده است.

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بررسی عوامل دخیل در تصادفات با استفاده از تئوري مجموعه هاي ناهموار

ایرج برگ گل، حامد رضازاده جودي

 

تصادفات ترافیکی معلول پارامترهاي مختلفی می باشند و نمیتوان وقوع آنها را صرفاً به یک عامل مربوط دانست. از اینرو، همواره در مطالعات ایمنی کوشش شده است مدل هایی براي تعیین نوع ارتباط عوامل دخیل در روند وقوع تصادفات بدست آید. یکی از روش هایی که براي تحلیل اتفاقات و یا تصمیم گیری هایی که چندین متغیر در وقوع آنها دخیل هستند استفاده می شود نظریه مجموعه هاي ناهموار (Rough Sets Theory) می باشد. با استفاده از مزیتی که این روش دارد، می توان با تعریف متغیرهاي مستقل(شرایط وقوع تصادف)، و متغیر وابسته(شدت تصادف)، روند وقوع تصادفات را بررسی و الگوهاي تصادفاتی که به کرات تحت شرایط مشابهی تکرار می شوند را استخراج کرد. مطالعات حاضر با استفاده از اطلاعات تصادفات سال 1388 استان گیلان انجام شده است. با بررسی داده ها و استفاده از تئوري مجموعه هاي ناهموار، نتایج مهمی در مورد الگوهاي غالب تصادف،که تحت شرایط خاص و مشابه تکرار می شوند، مشخص شد. براي نمونه غالباً رانندگان بومی در تصادفات جرحی، و رانندگان غیر بومی در تصادفات خسارتی دخیل بوده اند. مستقیم بودن مسیر محل تصادف، در اکثر الگوهاي قوي حضور داشته است. تصادفات خسارتی بین وسایل نقلیه رخ دادهاند و در تصادفات جرحی با الگوي قوي، عابر و موتورسیکلت حضور داشته اند. با دانستن الگوها، میتوان راهکارهاي مؤثرتري اتخاذ کرد.

 

کلید واژه: تصادفات ترافیکی، ایمنی جاده، تئوري مجموعه هاي ناهموار، عوامل دخیل در تصادفات

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بررسی روشهاي تعرفه گذاري حمل ونقل و ارائه مدل تعیین و تخصیص عوارض آزادراه ها در ایران

علی بابائی، کیوان بمانا

 

ساخت و توسعه راه ها از طریق مشارکت بخش غیردولتی به دلیل استحصال فواید و نتایج مطلوبی همچون کمک به جبران کمبود بودجه عمومی به منظور ساخت و نگهداري راه ها، پاسخگویی به رشد ترافیک(تقاضا) از سوي کشورها پذیرفته شده و در برخی کشورها اجرا میگردد. در بحث تعیین نرخ عوارض آزادراه ها دو مسأله مطرح است؛ یکی بحث هزینه یابی حمل ونقل و دیگري، بحث تخصیص هزینه. اصول تعرفه گذاري در کشورهاي مختلف بر این اساس است که کل حمل ونقل را شامل میشود و مختص راه هاي عوارضی نمی باشد. از آنجا که زیرساخت هاي حمل ونقل در ایران بصورت رایگان عرضه می شود، استفاده از این روش ها کاربردي ندارند. در این تحقیق روش مناسب تعیین نرخ عوارض در ایران بدین صورت که هزینه خرابی روسازي بر اساس معیار ضریب بار هم ارز محاسبه شده و سایر هزینه هاي جانبی بر اساس معادل سواري محاسبه گردد، ارائه شده است.

 

واژه هاي کلیدي: عوارض- هزینه یابی- تخصیص هزینه

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

محاسبه ضریب همسنگ سواري موتورسیکلت در تقاطع هاي چراغ دار براساس تحلیل تاخیر

علی منصورخاکی، حمید ناصري فرد

 

جریان ترافیک، ترکیبی است از انواع وسایل نقلیه که هر یک داراي مشخصات فیزیکی، هندسی و حرکتی خاص می باشند. حضور وسایل نقلیه غیر از سواري در جریان ترافیک، باعث ایجاد تاثیراتی متفاوت با حالت حضور خودروي سواري در جریان ترافیک خواهد شد. ضریب همسنگ سواري هر وسیله نقلیه، عبارت است از تعداد خودروي سواري واحد که در جریان ترافیک باید جایگزین آن وسیله نقلیه شوند، بدون آنکه تغییري در شرایط جاده و یا جریان ترافیک بوجود آید. روشهاي مختلفی براي محاسبه ضریب همسنگ سواري وجود دارد که پایه و اساس اکثر این روش ها، این است که یکی از پارامترهاي جریان ترافیک، در دو حالت جریانِ شامل وسیله نقلیه مورد مطالعه (جریان مختلط) و جریانی که فقط شامل خودروي سواري واحد باشد(جریان پایه)، برآورد شده و با یکدیگر مقایسه میشود. در این مقاله محاسبه ضریب همسنگ سواري موتورسیکلت در تقاطع هاي چراغ دار به روش تحلیل پارامتر تاخیر انجام شده است. براین اساس ضریب همسنگ سواري عبارت است از تاخیر ایجاد شده به ازاي هر موتورسیکلت به تاخیر هر خودرو در جریان شامل فقط خودروي سواري واحد. در این مقاله براي محاسبه همسنگ سواري، از تقاطع هاي انتخاب شده، آمارگیري شد. تاخیر در جریان مختلط و پایه برآورد شده و همسنگ سواري موتورسیکلت محاسبه شد. با استفاده از روش آماري تجزیه واریانس، جدایش بین مجموعه هاي آماري حاصل از تقاطع هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده هاي حاصل از تقاطع هاي مختلف با یکدیگر تلفیق شدند. بررسی رابطه بین همسنگ سواري محاسبه شده براي موتورسیکلت با حجم ترافیکو نسبت موتورسیکلت به حجم ترافیک، حاکی از آن است که همسنگ سواري موتورسیکلت در تقاطع چراغ دار، همبستگی بسیار ضعیفی با پارامترهایی مانند حجم ترافیک و نسبت موتورسیکلت به حجم ترافیک دارد. آنالیز فراوانی نتایج، بیانگر آن است که ضریب همسنگ محاسبه شده براي موتورسیکلت در سطح اطمینان 95% در بازه 42% تا 90% متغیر می باشد.

 

کلید واژه: همسنگ سواري، موتورسیکلت، تقاطع چراغ دار، تاخیر

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

امکان سنجی اجراي خطوط ویژه برگشت پذیر در بزرگراه مدرس

رضا قویدلی ابرغان، عبدالرضا ابراهیمی

 

خط ویژه برگشت پذیر نوعی از خطویژه میباشد که عملکرد قابل برگشتی داشته و براي حرکت ترافیک در یک جهت در ساعاتی از روز و براي حرکت یکطرفه در بخشی دیگر از روز تخصیص داده میشود و بصورت هاي مختلف اجرا میگردد. این خطوط در اجرا می توانند بصورت موانع ثابت، موانع متحرك و یا تلفیقی از اینها و نیز بصورت همسو با جریان ترافیک و غیرهمسو با جریان ترافیک اجرا شوند و در ساعات اوج ترافیک در جهت بهبود تراکم جریان ترافیک نقش مؤثري داشته باشند. در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مربوطه و مطالعات تطبیقی خطوط برگشت پذیر به توصیف اجمالی نحوه اجراي این خطوط و بطور خاص نوع تلفیقی با عملکرد غیرهمسو پرداخته شده است. درنهایت به منظور کاربردي کردن، امکانسنجی ایجاد خط ویژه در بزرگراه مدرس صورت گرفته است که با توجه به آمارگیري هاي انجام شده شامل مقاطع عرضی، حجم و تعداد سرنشین وسایل نقلیه، حمل ونقل عمومی و تحلیل آنها، نحوه ایجاد خطویژه برگشت پذیرتلفیقی با عملکرد غیر همسو در بزرگراه مدرس ارائه شده است و ضمن ارائه مزایا و معایب طرح در این خصوص تصمیم گیري شده است

 

کلید واژه: امکان سنجی، خطوط وِیژه برگشت پذیر تلفیقی، عملکرد غیر همسو، معیارهاي طراحی، بزرگراه مدرس

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بررسی نقش خستگی در بروز تصادفات جاده اي

محمدرضاصدرالدینی مهرجردي

 

امروزه تصادفات جاده اي از عمده ترین عوامل مرگ و میر انسان ها محسوب شده و هزینه هاي زیادي را به جوامع بشري تحمیل می کند. عوامل مختلفی حوادث رانندگی را بوجود می آورد که یکی از مهمترین آنها خطاي انسانی است. در حمل و نقل جاده اي، خستگی یکی از اصلی ترین عوامل خطاي انسانی است که می تواند موجب تصادفات مرگبار شود. خستگی به دلیل ناشناخته بودن و مشکل بودن تشخیص آن به عنوان عامل موثر در تصادف ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

خستگی در اثر عوامل بسیار گسترده و پیچیده اي بوجود می آید که در این تحقیق سعی شده عمده ترین عوامل ایجاد کننده خستگی بررسی شده و راهکارهاي مناسبی براي جلوگیري از آن در هنگام رانندگی ارائه گردد. همچنین تلاش گردیده تا نظرات رانندگان وسایل نقلیه سنگین به عنوان کسانی که مستقیماً مسئله خستگی را در جاده لمسنموده بر اساس اطلاعات فرم نظرسنجی ایمنی راه ها مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس یافته هاي این تحقیق از مهمترین عوامل جهت مبارزه و یا کاهش خستگی در رانندگی می توان مدیریت خستگی، طرح هندسی و مناسب راه ها، نظارت هاي قانونی، بهبود سیستم هاي فنی وسایل نقلیه، استفاده از سیستم هاي هشدار صوتی و آموزش را نام برد.

 

کلمات کلیدي : تصادفات جاده اي، خستگی، رانندگی، حمل و نقل جاده اي.

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

تحلیل و ارزیابی عملکرد کودکان دبستانی در زمان عبور از خیابان

امیر اسماعیل فروهید، کامران رحیم اف

 

هدف از این مقاله، بررسی رفتار کودکان در زمان عبور از خیابان به هنگام خروج از مدرسه و در راه آن است. با استفاده از نمونه گیري که به وسیله مشاهده رفتار آنان صورت میگیرد، این نتیجه گرفته خواهد شد که آیا آموزش هایی که در این زمینه از طریق رسانه ها، ساخت پاركهاي ترافیکی و یا وسایل کمک آموزشی مانند کتاب ها داده میشود، به صورت عملی از سوي کودکان اجرا میشود یا خیر. در این نمونه گیري، چهار نوع رفتار خطرناك مد نظر قرار میگیرد:

1- آیا در زمان ایستادن کودکان در کنار خیابان(لبه جدول) به صورت کامل توقف می کنند یا خیر.

2- آیا قبل از عبور از خیابان به اطراف نگاه میکنند.

3- آیا در زمانی که فاصله آنان و وسایل نقلیه کم است، اقدلم به گذر از خیابان می کنند.

4- آیا در زمان عبور میدوند یا به آرامی حرکت میکنند.

محدوده سنی مورد مطالعه از هفت سال تا 11 سال(دوره دبستان) در نظر گرفته میشود، زیرا در این سن است که می توان با آموزش مناسب ترافیکی، کودکان را در عبور و مرور ایمن از خیابان ها هدایت کرد. نحوه نمونهگیري به صورت میدانی و مشاهده اي انجام میشود و کودکان در این زمان از کاري که قرار است انجام شود، آگاه نخواهند شد تا بتوان رفتار طبیعی آنان را ارزیابی کرد و البته آمار کودکانی که به همراه والدین عبور میکنند، نیز آورده میشود. در پایان این کار اگر آمار رضایت بخش باشد که میتوان کارهاي انجام شده را خوب ارزیابی کرد و در غیر این صورت باید شیوه آموزش را بهبود داد.

 

کلید واژه : رفتار کودکان، عبور و مرور ایمن، آموزش ترافیکی، نمونه گیری

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارائه یک روش براي تعیین پارامترهاي سیستم هاي اعمال سرعت مجاز متغیر مبتنی بر قواعد

مهدي فلاح تفتی

 

سیستم هاي اعمال سرعت مجاز متغیر که در اروپا تحت عنوان سیستم هاي کنترل آزادراهی شناخته شده اند به عنوان یکی از ابزارهاي مدیریت ترافیک آزادراهی به نحو فزاینده اي در آزادراه ها و بزرگراه هاي دنیا بکار برده می شوند. الگوریتمی که بنحو گسترده اي در این سیستم ها مورد استفاده قرار گرفته است الگوریتم مبتنی بر قواعد (rule-based) می باشد که بر مبنای آن وضعیت یک جریان ترافیکی یا میزان تراکم یا ازدحام ترافیکی آزادراه را در فواصل زمانی منظم از روي اطلاعات سرعت و تردد ترافیک اندازه گیري شده توسط شناسگرهاي نصب شده در طول آن تعیین می نماید و سپس مقادیر سرعت مجاز و پیغام هاي مناسب را به ترتیب بر روي سیگنال ها و تابلوهاي متغیر خبري نصب شده وضع می نماید. میزان موفقیت چنین سیستم هائی تا حد زیادي بستگی به مناسب بودن مقادیر تعریف شده براي پارامترها و مقادیر آستانه اي (thresholds) در الگوریتم آنها می باشد. در این مقاله، با مد نظر قرار دادن تجربیات حاصله از بکارگیري چنین سیستم هائی در کشورهاي دیگر و بویژه کشور انگلستان، یک روش عمومی براي تعیین اینگونه پارامترها که در راه اندازي سیستم هاي اعمال سرعت مجاز متغیر مبتنی بر قواعد مورد نیاز می باشند، پیشنهاد شده است.

 

کلید واژه: سیستم اعمال سرعت مجاز متغیر، سیستم هاي کنترل آزادراهی، مقادیر آستانه اي سرعت و تردد، سیستم هاي اعمال سرعت مجاز متغیر مبتنی بر قواعد

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارائه مدل قیمت گذاري پارکینگ حاشیه اي شهر تهران

امید افصحی، مرتضی عراقی، امیرهوشنگ مرادپور

 

سیاست قیمت گذاري پارکینگ به عنوان یکی از ابزارهاي مدیریت تقاضاي سفر در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک تهران مطرح شده است. مطالعات پیشین قیمت گذاري پارکینگ یا سعی در مدل کردن قیمت فضاهاي پارك براساس هزینه زمین، هزینه نصب و استقرار تجهیزات، هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه و...، با توجه به نرخ بازدهی سرمایه و نرخ رشد سالیانه قیمت زمین داشتند و یا تغییر شیوه حمل و نقلی را پس از قیمت گذاري را بوسیله توابع انحراف تقاضا مدل می کردند..اما براي مشخص کردن قیمت محل پارك از نگاه مجري یا سیاست گذار متغیرهاي دیگري نیز دخیل هستند که در این مطالعه به آنها پرداخته شده است.

براي اجرایی نمودن این سیاست، تعیین هزینه پارك حاشیه اي با توجه به ویژگیهاي عرضه، تقاضا و موقعیت محل ضروري می باشد. از این رو در این مقاله به روشی جدید ،ساخت مدلی براي تعیین هزینه پارك براساسمتغیرهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. متغیرهایی که در این مدل بکار رفته است شامل تعداد فضاي پارك غیرحاشیه اي، کمبود فضاي پارك حاشیه اي، مدت زمان کمبود فضاي پارك حاشیه اي، متوسط زمان پارك، نوع کاربري، قیمت زمین، تراکم کاربري، نوع عملکرد معبر، نسبت حجم به ظرفیت و سرفاصله زمانی اتوبوس ها می باشند. به کمک مدلی که قیمت پارکینگ را به این متغیرها وابسته می کند. می توان هزینه پارك را در هر نقطه از شهر تعیین نمود البته براي تعیین قیمت حداکثرپارکینگ حاشیه اي در شهر تهران که ورودي مدل است اطلاع از تغییر تقاضا پساز اعمال سیاست قیمت گذاري موردنیاز می باشد. زیرا پساز اعمال قیمت مقادیر متغیرهاي تقاضا تغییر خواهد کرد. بنابراین انجام مطالعه الاستیسته براي تعیین رابطه قیمت با تقاضاي پارك ضروري است.اما به هر حال مدل پیشنهادي با ملحوظ کردن متغیرهاي مختلف تناسب مطلوبی را بین قیمت هاي پارك حاشیه اي براي معابر شهر تهران فراهم می کند که در مطالعه موردي این موضوع مشاهده گردید.

 

کلید واژه: قیمت گذاري پارکینگ حاشیه اي،مدلسازي، متغیرهاي موثر در قیمت گذاري،شهر تهران

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارائه یک مدل نرم افزاري جهت وانمودسازي جانمایی و طراحی علائم، تابلوها و تجهیزات ایمنی راه

ناصر پورمعلم، یاسر شریفی

 

تأمین ایمنی رانندگان و سایر استفاده کنندگان از راه در انواع مسیرها امري ضروري براي کارشناسان حمل ونقل و راه و ترابري است. نصب صحیح و اصولی تابلوها، علائم و تجهیزات ایمنی راه و جانمایی صحیح آن، موجب حرکت منظم و قابل پیش بینی ترافیک میشود و در نتیجه ایمنی رانندگان افزایش می یابد. بنابراین با توجه به نقش علائم، تابلوها و تجهیزات ایمنی راه در تأمین ایمنی رانندگان، در این تحقیق سعی بر این است ضمن مروري اجمالی بر نکات اصولی در استقرار علائم و تابلوها و همچنین ارائه یک روش مناسب براي تعیین فاصله نصب تابلوها نسبت به عوارض موجود در مسیر، یک مدل نرم افزاري جهت شبیه سازي وضعیت علائم، تابلوها و تجهیزات ایمنی در مسیر ارائه گردد. در واقع مدلی مورد نظر است که قادر باشد با دریافت اطلاعات مربوط به مسیر و موقعیت عوارض موجود، تابلوها و علائم ایمنی مورد نیاز را در طول مسیر و در مکان هاي مناسب جانمایی کند و همزمان بتواند اطلاعات مربوط به عارضههاي برداشت شده و جزئیات علائم طراحیشده را به صورت خروجی ارائه دهد. بنابراین با استفاده از این نرم افزار علاوه بر اینکه جانمایی علائم به صورت خودکار و با دقت و سرعت بالایی انجام میگیرد، طبقه بندي اطلاعات و بازبینی و بررسی مراحل انجام شده نیز به راحتی صورت گیرد. این قابلیت به خصوص هنگامیکه حجم مطالعات انجام شده زیاد است و مرور مراحل قبلی نیازمند بازبینی و بررسی حجم زیادي از جداول و نقشه ها می باشد، بسیار مفید بوده و ضمن اینکه دقت بررسی ها بیشتر میگردد، زمان و انرژي کمتري نیز صرف میشود.

 

کلید واژه: علائم و تابلوها، جانمایی، عوارض مسیر، مدل وانمودسازي جانمایی علائم

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...