رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

تو این تاپیک قصد دارم دانلود رایگان مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی برق ( psc2002 ) رو براتون بذارم ضمن اینکه دوستان میتوانند مقاله مورد نظر خود از این کنفرانس را تو همین تاپیک درخواست بدن .امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیره.

 

 

Gvf 1. ارائه يك شيوه بهينه نوين به منظور نصب خازن در شبكه هاي توزيع بر اساس شناسائي توان راكتيو

2. اثر تصفية روغن بر روند تشخيص عيب در حال تكوين در ترانسفورماتورهاي قدرت

3. اثر توليدات پراكنده بر پخش بار سه فاز نامتقارن در سيستمهاي توزيع برق

4. اجراي حفاظت اضافه جريان تطبيقي در سيستم هاي قدرت

5. اختصاص خازن بهينه در شبكه توزيع توسط الگوريتم ژنتيك با استفاده مستقيم از منحني بار روزانه

6. ارائه يك روش مناسب براي افزايش توان توليدي توربين هاي گازي نيروگاه چابهار

7. ارزيابي آسيب پذيري سازه ها و تجهيزات شبكه برق در مقابل زمين لرزه ” مطالعه موردي ارزيابي كمي سازه هاي ساختمان كنترل و سالن توربين نيروگاه سيكل تركيبي كازرون “

8. ارزيابي اقتصادي نيروگاه زباله سوز براي شهر تهران از دو ديدگاه توليد انرژي و انهدام زباله

9. ارزيابي بهينه طراحي كلكتورهاي سهموي خطي

10. ارزيابي رفتار مقره هاي سيليكوني 20 kV در آزمايش مه نمكي

11. ارزيابي عملكرد پلي الكتروليت طبيعي كيتوزان در كلاريفاير نيروگاه قم

12. ارزيابي كاتاليست هاي تجارتي جهت حذف NOX از نيروگاههاي صنعت برق 1

13. ارزيابي و مقايسة طرحهاي مختلف شبكة مصرف داخلي نيروگاههاي بخار از ديدگاه شاخص قابليت اطمينان

14. استفاده از تحليل پاتنت، بعنوان يكي از منابع اصلي اطلاعات تكنولوژي در صنعت برق

15. استفاده از روش ناحيه بندي براي تعيين ظرفيت توسعه تبادلات بين نواحي در برنامه ريزي توسعه انتقال

16. افزايش توان توربين هاي گازي Frame-5 و Frame-6 نيروگاه كيش با استفاده از سيستم چيلر جذبي

17. افزايش راندمان مولدهاي بخار در نيروگاهها به كمك روشهاي نرم افزاري

18. افزايش ميزان آمادگي واحدهاي گازي GE-F9 در تعويض سوخت به مايع با ارائه چند راهكار كاربردي

19. اكتشاف اولية انرژي زمين گرمايي در استان خراسان

20. الگوريتم طراحي عملي ژنراتورهاي سنكرون قطب برجسته كوچك و تاييد آن

21. الگوريتم *****كالمن و كاربرد آن در رله هاي امپدانسي

22. امنيت اطلاعات در سيستم اتوماسيون توزيع به روش خم بيضوي

23. اندازه گيري تخليه جزيي در توربوژنراتورهاي نيروگاهي به صورت on-line ( يك مطالعه موردي )

24. اولويت بندي فرآيند بهينه سازي در صنعت برق از منظر يك شبكة تكنولوژي با استفاده از مهندسي ارزش

25. اهميت توسعه كارراهه در مديريت منابع انساني و نحوه پياده سازي آن در شركت برق منطقه اي خراسان

26. ايجاد سطوح جاذب نور خورشيد با ضريب جذب و نشر مناسب جهت استفاده از انرژي خورشيدي

27. Balancing National Power Requirements

28. باز بيني و بهينه سازي سيستم هاي حفاظتي نيروگاه هاي گازي GE _ F9 با تأكيد بر نقش مد تريپ ترتيبي

29. بررسي اثر اعوجاج در يك برج خنك كن بتني ساخته شده

30. بررسي اثر شرايط بهينه نورد داغ بر ريز ساختار و بافت فولاد هسته ترانس

31. بررسي اثرات خازنگذاري در شبكه فشارضعيف استان هرمزگان

32. بررسي اثرات نامطلوب كوره ها و ترانسفورماتورهاي كوره هاي قوس الكتريكي صنايع فولاد اهواز بر روي شبكه برق

33. بررسي اثرات نت 1 در بهره برداري بهينه شبكه هاي انتقال نيرو

34. بررسي احتمال وقوع پديده گالوپينگ در مناطق مختلف ايران و معرفي روشهاي مقابله با آن

35. بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و مصرف برق در ايران طي دوره 78 - 1350

36. بررسي اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع جريان القايي كم و بروز قوس مجدد و نحوة انتقال آنها به سطح LV ترانسفورماتورها

37. بررسي بهبود كيفيت توان در يك واحد صنعتي نمونه با بار موتوري بوسيله نصب كليدهاي استاتيك (STS)

38. بررسي تاثير فرآيند پيش نورد بر ساختار ورق هاي سيليكوني هسته ترانسفورماتورها

39. بررسي تأثير اندوكتانس باسبار و ترانسفورماتور واحد ژنراتور برروي دامنه اضافه ولتاژهاي ژنراتور با كلاف تك حلقه اي

40. بررسي تأثير مشخصات كابلهاي فشارقوي بر ميرايي اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از برخورد صاعقه به تركيب خط - كابل - ترانسفورماتور

41. بررسي تحليل استاتيكي و فركانسهاي طبيعي كراس آرمهاي فلزي و كامپوزيتي در خطوط انتقال برق

42. بررسي رفتار آيروديناميك پره توربين بادي با استفاده از تحليل عددي

43. بررسي روش هاي تشخيص عيب و وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت

44. بررسي روش هاي مختلف آشكارساز خطاي امپدانس بالا و مقايسه آنها با يكديگر

45. بررسي علت شستشوي شيميائي سيستم آب خنك كاري استاتور ژنراتور

46. بررسي علل بالا بودن ارتعاش توربين گازي نيروگاه كيش و كاهش آن تا حد مجاز

47. بررسي علل ساختاري مزيت سيستم عايقي ژنراتور نيروگاه دز در مقايسه با نيروگاه شهيد عباسپور

48. بررسي عملكرد سيكل حرارتي و بويلر نيروگاه توس با استفاده از بستة نرم افزاري TOUSS

49. بررسي عملكرد كليدهاي انتقال بار ايستا (STS) جهت بهبود كيفيت توان

50. بررسي عملكرد مدل پايا و گذراي بويلر بازيافت حرارت

51. بررسي عملكرد موتور القائي سه فاز روتور قفسه اي تحت شرايط ناهم محوري مركب

52. بررسي عملكرد و اندازه گيري كميتهاي مخابراتي سيستم DLC در شبكه توزيع برق تهران

53. بررسي عوامل تاثيرگذار بر بازده موتور القائي تك فاز و ارائه يك طرح بهينه از موتور تك فاز نمونه با تركيبي از روش اجزاء محدود و مدل شبكه عصبي

54. بررسي فني و اقتصادي مديريت بارهاي وقفه پذير در منطقه اصفهان

55. بررسي قيمت گذاري در صنعت برق ( با اعمال روش رمزي ) با استفاده از هزينه نهايي ناشي از بكارگيري نرم افزار LOGOS

56. بررسي مؤلفه هاي فركانسي جريان موتور القايي قفس سنجابي در اثر عدم تقارنهاي الكتريكي و مكانيكي

57. بررسي محدوده تنظيم ولتاژ ترانسفورمر متصل به ژنراتور

58. بررسي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانسهاي بي نهايت كم در پستهاي فشارقوي 230 kv استان همدان و ارائه راههاي كاهش آن

59. بررسي و شبيه سازي روشهاي نوين محاسبه مدهاي نوساني جهت تعيين پايداري سيگنال كوچك سيستمهاي قدرت عملي

60. بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان شركت توزيع نيروي برق قم

61. بررسي يارانه و هدفمند سازي آن از ديدگاه بخشي و ملي

62. برنامه ريزي بهينه توان راكتيو در محيط هارمونيكي با استفاده از الگوريتم ژنتيك

63. برنامه ريزي عملياتي توليد نيروگاه ها بر اساس آناليز حساسيت شبكه عصبي و با توجه به محدوديت پايداري ولتاژ

64. بستر GIS خط 400 كيلوولت شوشتر - خرم آباد

65. بكارگيري بهينه سيستمهاي تصفيه فاضلاب در نيروگاهها بر اساس نتايج آزمايشات پايلوت

66. بهبود پايداري سيستمهاي قدرت چند ماشينه با بكارگيري كنترل فازي مقاوم بر رويSMES

67. بهبود عملكرد سيستم VSC HVDC بر مبناي يك روش كنترل تركيبي

68. بهبود عملكرد سيستم خنك كننده قسمت جعبه دنده بار (load Gear) يك مولد Frame 5

69. بهسازي همزمان كيفيت توان در سمت بار و منبع در شبكه هاي توزيع توسط UPQC ، با الگوريتم كنترلي بهبود يافته

70. بهينه سازي ابعاد و وزن دكلها از طريق انتخاب مناسب فواصل فازها

71. بهينه سازي فرآيند آنيل پس از نورد داغ در ورق فولاد سيليكوني هسته ترانسفورماتور

72. پياده سازي مد لهاي قوس اوليه و ثانوي هي خطاهاي تكفاز به زمين گذرا در نرم افزار Simulink

73. پياده سازي مدولاتور و دمدولاتور SSB با استفاده DSP پروسسور TMS320C50 براي سيستم PLC

74. پيش بيني بار كوتاه مدت با استفاده از ***** كالمن

75. پيش بيني پيك بار روزانه شبكه برق خراسان با استفاده از سيستم خبره

76. پيشنهاد راهبردهايي جهت كاهش حوادث در ترانسفورماتورهاي قدرت براساس اطلاعات آماري حوادث در شبكه برق منطقه اي تهران

77. تاثير دما و سرعت بر روي رفتار خوردگي آلياژ مورد استفاده در لوله كندانسور نيروگاه بخاري در آب دريا

78. تبديل چرخان جديدي براي كنترل APLC به منظور حذف هارمونيكها و متعادل سازي بار

79. تبيين اهداف استراتژيك و تعيين فرآيندهاي كليدي در حوزة مخابرات و ديسپاچينگ صنعت برق ايران

80. تبيين اهداف استراتژيك و تعيين فرآيندهاي كليدي در نيروگاههاي حرارتي

81. تپ چنجر الكترونيكي ترانسفورماتورهاي توزيع و بهبود كيفيت توان

82. تجزيه و تحليل تلفات انرژي الكتريكي در شبكه برق رساني استان سمنان

83. تحليل ارتعاشي ژنراتور با توان كمتر از يك مگاوات و مقايسه اثر ناميزاني مغناطيسي و ناميزاني جرمي

84. تحليل حرارتي ماشين رلوكتانس سنكرون به دو روش تشكيل مدل حرارتي و روش المان محدود با كمك نرم افزار ANSYS

85. تحليل ديناميكي پايداري ولتاژ شبكه برق فارس و بوشهر

86. تحليل علل و راههاي كاهش حوادث در شركتهاي توزيع برق مشهد و استان خراسان

87. تحليل فروپاشي شبكه سراسري ايران در تاريخ 80/2/30

88. تحليل و بررسي پايداري ولتاژ و توان در مدهاي مختلف كنترلي يك سيستم تك تزريقه HVDC

89. تحليل و بررسي علل شكست محور اجكتور پمپ كندانسورهاي نيروگاه رامين

90. تحليلي بر عوامل ملي شدن برق ايران

91. تخمين بار پست هاي توزيع با استفاده از اطلاعات محدود مبتني بر استنتاج فازي

92. تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از ***** كالمن توسعه يافته EKF

93. تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون در نسبت سيگنال به نويز پايين

94. تستر سيم بندي استاتور ماشينهاي الكتريكي

95. تعاريف نامتعادلي ولتاژ و تأثير آنها بر تحليل عملكرد موتور القايي سه فاز

96. تعيين پارامترهاي موثر فرهنگي در مديريت بار الكتريكي شبكه سراسري با استفاده از شبكه هاي عصبي

97. تعيين تحليلي و تجربي شاخص مصرف انرژي چيلرهاي تراكمي آبي در ايران

98. تعيين حداقل درجه حرارت دود خروجي بويلر با توجه به آناليز سوخت و ديگر پارامترهاي بهره برداري

99. تعيين حداكثر ميزان آلودگي جهت طراحي ايزولاسيون خطوط فشار قوي و پست ها

100. تعيين مناسب ترين تركيب نيروگاههاي حرارتي با استفاده از روش تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP با برنامه ريزي خطي LP

 

 

متاسفانه بدلیل برخی سواستفاده ها و کپی برداری های صورت گرفته از سوی تعدادی از سایت و وبلاگ بدون ذکر منبع از این پس لینک دانلود برخی از مقالات در بخش طلایی نواندیشان قرار داده می شود.

 

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 71
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

1)مقايسه سيستم هاي حلقه باز مورد استفاده در شناسايي و مكان يابي تخليه جزيي

خلاصه مقاله:

در اين مقاله عملكرد *****هاي مورد استفاده در شناسايي و مكان يابي تخليه جزيي شبيه سازي شده و مورد مقايسه قرار گرفته است . گر چه نتايج حاصل تنها با استفاده از سيگنال هاي تخليه جزيي مربوط به كابل ارايه شده، ليكن الگوريتم هاي ارايه شده به سهولت در مورد كليه اجزا سيستم از قب يل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و … قابل اعمال است . [1] مشكل اساسي در اندازه گيري تخليه جزيي كوچك بودن سيگنال است، بطوريكه ممكن است سيگنال كاملاً با نويز آميخته شده و اين امر شناسايي و مكان يابي را دشوار مي سازد . به همين جهت مهمترين اقدام در

شناسايي و مكان ياب ي تخليه جزيي استفاده از روش هاي كاهش نويز است كه امروزه غالباً در كاربردهاي كامپيوتري از الگوريتم هاي مبتني بر پردازش سيگنال ديجيتال استفاده مي شود . [1-12] از كاراترين الگوريتم هاي نويز زدايي مبتني بر پردازش سيگنال ديجيتال يكي *****هاي وفقي ( در اينجا از في لتر پيش بين خطي و ***** LMS1 استفاده شده است ) و ديگري تبديل Wavelet هستند . نتايج نشان مي دهد كه سيستم شناسايي و مكان يابي مبتني برWavelet . عملكرد بهتري به ويژه در شناسايي تخليه جزيي خواهد داشت

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

2) پيشنهاد راهبردهايي جهت كاهش حوادث در ترانسفورماتورهاي قدرت براساس اطلاعات آماري حوادث در شبكه برق منطقه اي

 

خلاصه مقاله:

اين مقاله عيوبي را كه در رابطه با ترانسفورماتور هاي قدرت در شبكه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي تهران در سال هاي اخير رخ داده را ارائه و دسته بندي كرده، و آن را با دسته بندي هايي كه از ترانسفورماتور معيوب در سطح جهاني انجام گرفته، مقايسه كرده است . اين عيوب ناشي از عوامل متعددي مي باشند . در مورد اين عوامل بحث شده و نهاياً راهكار هايي پيشنهاد شده است كه براساس آنها مي توان حوادث در ترانسفورماتور هاي قدرت را به حداقل رساند .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

3) شيوه ارزيابي ترانسفورماتور قدرت جهت بهينه سازي

 

خلاصه مقاله:

بررسي آماري از مجموع ترانسفورماتورهاي موجود در پست هاي 230 و 400 كيلوولت ايران نشان مي دهد كه حدود نيمي از اين ترانسفورماتورها در مرحله ميانسالي 10) تا 25 سال ) قرار دارند . از آنجا كه پيدايش عيوب عموماً از همين دوران ( ميانسالي ) آغاز مي شود، لذا مي توان با انجام آزمون هاي عمر سنجي در اين مرحله از عمر، با شناسايي عيوب احتمالي و جلوگيري از رشد آن، به مديريت عمر ترانسفورماتور پرداخت . اين اقدام نه تنها مانع خروج زود هنگام ترانس ( قبل از 40 سال در شرايط كشورمان ) مي گردد، بلكه اين امكان را نيز فراهم مي سازد كه از ترانسفورماتور، فراتر از عمر طراحي آن استفاده نمود .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

4) مدلسازي خطاي ترانسفورماتور قدرت و چگونگي عملكرد رله ديفرانسيل

 

خلاصه مقاله:

اين مقاله سعي در ارائه روشي جهت مدل كردن خطاي داخل در سيم پيچ ترانسفورماتور دارد . اين روش قادر است كه خطاي هر حلقه به زمين و خطاي حلقه به حلقه را در سيم پيچي هاي ترانسفورماتور مدل كند .

در اين راستا مدل ترانسفورماتور سه فاز در حالت عادي و خطاي داخل بيان مي شود و در ادامه نتايج شبيه سازي بر روي ترانسفورماتور سه فاز ) (230/63 KV پست پرند به كمك نرم افزار EMTP تشريح مي گردد و نهايت با شبيه سازي رله ديفرانسيل عملكرد آن در مورد خطاي داخل نشان داده مي شود .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

5)بررسي روش هاي تشخيص عيب و وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت

نويسند‌گان:

[ علي نادريان جهرمي ] - دانشكده فني دانشگاه تهران

[ مجيد صنايع پسند ] - دانشكده فني دانشگاه تهران

[ حسين محسني ] - دانشكده فني دانشگاه تهران

[ اميرعباس شايگان اكمل ] - دانشكده فني دانشگاه تهران

 

خلاصه مقاله:

با توجه به اهميت خاص ترانسفورماتورهاي قدرت در انتقال انرژي الكتريكي، با خبر بودن از وضعيت عايق ترانسفورماتور از اهميت زيادي برخوردار است . استقامت الكتريكي و مكانيكي عايق هاي ترانسفورماتور در حين بهره برداري به مرور زمان كاهش مي يابد اما در اثر عوامل تخريبي مثل رطوبت، خطا هاي اتصال كوتاه و حرارت اين كاهش، سرعت بيشتري خواهد داشت . در اين مقاله با بررسي روش هاي متداول تشخيص وضعيت ترانسفورماتور در طول دهه هاي گذشته، به ويژگي هاي اين روش ها اشاره مي شود . در يك تقسيم بندي كلي مي توان روش هاي تشخيص وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت را به دو دسته On _ line وOff _ line تقسيم كرد . آناليز گاز حل شده در روغن، اندازه گيري رطوبت روغن، اندازه گيري ضريب تلفات عايقي، اندازه گيري حرارت، آناليز تابع تبديل، روش پاسخ فركانسي، اندازه گيري تخليه جزئي و مونيتورينگ بوشينگ ترانسفورماتور از عمده اين روش ها هستند . علاوه بر اين نتيجه گيري هايي جهت شناسايي و مقايسه روش هاي مختلف كه در مقالات مربوطه ذكر شده است، جمع آوري، ارائه و توصيه شده است .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

6)بررسي محدوده تنظيم ولتاژ ترانسفورمر متصل به ژنراتور

نويسنده:

[ اكبر بركسه ] - شركت فرآب - پيمانكار عمومي نيروگاههاي آبي ايران

خلاصه مقاله:

تعيين محدوده تغييرات ولتاژ ( تپ ) در ترانسفورمرهاي نيروگاهي از اهميت خاصي برخوردار است . محدوديت اصلي در توليد يا مصرف توان راكتيو در ژنراتور بوسيله منحني قابليت كار ژنراتور (capability curve) مشخص مي شود . بدين جهت نه از جهت فني و نه به لحاظ اقتصادي، اضافه شدن محدوديتي ديگر توسط ترانسفورمر به ژنراتور صحيح نمي باشد . عمده ترين مشكل در صورت عدم تعيين مناسب محدوده تغييرات ولتاژ در ترانسفورمرهاي نيروگاهي، ايجاد همين محدوديت مضاعف بر ژنراتور در توليد يا مصرف توان راكتيو مي باشد . در عمل، اطلاعات موجود از ترانسفورمر، در هنگام مطالعه اوليه طرح محدود مي باشد و بسياري از پارامترهاي ترانسفورمر در اين مرحله موجود نيست . اين مقاله در پي ارائه شيوه اي عملي در جهت تعيين محدوده تغييرات ولتاژ ترانسفورمرهاي نيروگاهي مي باشد . در اين زمينه ابتدا منحني قابليت كار ژنراتور بعنوان پايه اصلي بحث، معرفي مي شود . سپس باتوجه به مدل الكتريكي نيروگاه و منحني قابليت كار ژنراتور، منحني تغييرات توان راكتيو ژنراتور با ولتاژ ژنراتور ( با لحاظ كردن اثر ترانسفورمر ) رسم خواهد شد . در ادامه تأثير متغيرهاي مختلف شبكه و ترانسفورمر بر روي اين منحني بررسي مي شود و سپس يك نمونه عملي ( نيروگاه سد مسجد سليمان ) - در جهت كار بر روي متغيرهايي كه امكان تغيير آنها به لحاظ عملي وجود دارد - مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

7)بررسي يارانه و هدفمند سازي آن از ديدگاه بخشي و ملي

نويسند‌گان:

[ منصوره حمصيان ] - دفتر بررسي هاي اقتصادي وزارت نيرو

[ كيومرث حيدري ] - دفتر بررسي هاي اقتصادي وزارت نيرو

 

خلاصه مقاله:

يارانه برق يكي از مقولاتي است كه طي سال هاي اخير يكي از كانون هاي بحث و بررسي در حيطه اقتصاد برق بوده و اصلاح آن ذهن بسياري از صاحب نظران را به خود مشغول كرده است . نخستين گام در اين جهت شفاف سازي مقدار پرداخت يارانه در صنعت برق مي باشد . لذا در اين مقاله در كنار ارائه مفاهيم نظري، شيوه هاي پرداخت و ويژگي هاي كلي اصلاح يارانه و ت جربه ديگر كشورها در اين زمينه، به استخراج ميزان يارانه اعطايي صنعت برق به هر يك از كاربري هاي مصرفي و گزينه هاي مختلف درون اين كاربري ها و همچنين يارانه برق از ديدگاه ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است . در نهايت اصلاح روش هاي قيمتگذاري، اعطاي يارانه نقدي، استفاده تامين اجتمايي در پرداخت، بهبود الگوي مصرف برق و تشكيل نهاد ناظر در امر قيمت گذاري و يارانه ها بعنوان ملزومات اصلاح و هدفمند كردن يارانه ها در كشور مورد بررسي قرار گرفته است .

 

دانلود مقاله

 

 

لینک به دیدگاه

8)راهكارهاي سرمايه گذاري خصوصي و تامين مالي در توليد برق و تحليل ريسك پروژه

 

نويسنده:

[ مهدي عبداللهي ] - كارشناس اقتصاد برق معاونت برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو

 

خلاصه مقاله:

تجديد ساختار و خصوصي سازي در صنعت برق پد يده اي است كه در بسياري از كشورها، ضرورت آن درك و گرايش به سمت آن آغاز شده است . در كشور ما نيز عرضه اقتصادي و قابل اطمينان برق در سال هاي آينده و برخورداري از ساير مزاياي خصوصي سازي، سياستگذاران و متوليان صنعت برق را بر آن داشته تا با دقت بيشتري مسئله سرمايه گذاري غير دولتي در تاسيسات برق را تعقيب نمايند و پاره اي اقدامات را در اين زمينه انجام دهند . يكي از شيوه هاي جلب مشاركت خصوصي در صنعت برق فراهم نمودن امكان ورود توليد كنندگان مستقل برق (IPPs) است . البته قوانين و مقررات موجود تا حدودي توانسته به مسئله خص وصي سازي در بخش توليد برق پرداخته و بر آن صحه گذارد و به پيدايش IPPs كمك نمايد ولي همچنان نقاط ابهام زيادي در اين رابطه وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد . از جمله تدوين مقررات و دستورالعمل هاي روشن، شناخت و تعريف فرآيندهاي همكاري، درك شرايط سرمايه گذار ان خصوصي و اعطاي تضمين ها و تسهيلات . يكي از راهكارهاي مشاركتIPPS در صنعت برق انعقاد قراردادهاي BOT است كه در اين مقاله بطور اجمال به آن پرداخته شده و شيوه هاي

متعارف تامين منابع مالي پروژه IPPs و ريسك هاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . اين كار به ب رطرف نمودن ابهامات و درك متقابل متوليان صنعت برق و سرمايه گذاران خصوصي كمك خواهد كرد و امكان حضور و جذب سرمايه هاي خصوصي و جلب مشاركت آنها در توليد برق را فراهم خواهد ساخت .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

9)تحليلي بر عوامل ملي شدن برق ايران

نويسنده:

[ حسن لاجوردي ] - شركت متن بخش مطالعات اقتصادي و اجتماعيخلاصه مقاله:

اين مقاله با يك بررسي تاريخي و از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي به تحليل عوامل درونزا و برونزاي ملي شدن صنعت برق در كشور ايران مي پردازد . عوامل دروني اقتصاد شامل نرخ رشد شهر نشيني، افزايش درآمدهاي نفتي، شكل گيري يك دولت مقتدر مركزي، كاهش انگيزه در سرمايه گذاران بخش خصوصي و رشد صنايع سنگين مي باشد و عوامل بروني اقتصاد مربوط به تحولات تئوريكي در ديدگاه هاي اقتصادي است .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

10)بررسي قيمت گذاري در صنعت برق ( با اعمال روش رمزي ) با استفاده از هزينه نهايي ناشي از بكارگيري نرم افزار LOGOS

 

نويسنده:

[ كيومرث حيدري ] - دفتر بررسيهاي اقتصادي - وزارت نيرو - ايران

 

خلاصه مقاله:

در اين مقاله ابتدا به وضعيت نظام كلان اقتصادي و اثر آن بر صنعت برق ( به ويژه از جنبه قيمت گذاري برق ) اشاره شد سپس در ادامه به نقش و اهميت قيمت ها پرداخته شده است . ويژگي هاي يك نظام قيمت گذاري مقوله مهم ديگري است كه در ادامه تجزيه و تحليل شده، همچنين روشهاي مختلف قيمت گذاري ( در يك نظام دستوري يا نظام مبتني بر بازار ) به طور خلاصه در بخش بعد مورد بررسي قرار گرفته اند . بديهي است در صورت ضرورت تغيير شيوه قيمت گذاري بايد استراتژي مطلوبي براي اين تغيير تدوين كرد كه اين موضوع در ادامه اين مطالعه مورد بررسي واقع گرديده

است . در انتها و قبل از نتيجه گيري قيمت برق كاربري هاي مختلف براساس هزينه نهايي استخراج شده از نرم افزار LOGOS . و با اعمال روش رمزي استخراج شده است

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

12) كاهش نشر و بازيافت CO2 از محصولات احتراق واحدهاي نيروگاهي

 

نويسنده:

[ محمدرضا شاه نظري ] - دانشگاه صنعتي امير كبير - دانشكده مكانيك ايران

 

خلاصه مقاله:

در اين مقاله يك بررسي ترمود يناميكي و اقتصادي در مورد نيروگاه هاي حرارتي با سوخت فسيلي، مجهز به سيستم بازيابي CO2 صورت گرفته است . بررسيها شامل هر نوع نيروگاه بخاري و سيكل تركيبي مي گردد . دو روش اصلي جهت كاهش CO2 از محصولات احتراق واحدهاي نيروگاه وجود دارد : جذب فيزيكي و شيميايي . در اي ن دو مقاله روش جذب شيميايي و ميعان CO2 در نظر بوده است . بررسي ترموديناميكي و اقتصادي، نشانگر يك كاهش كارايي و افزايش قيمت در الكتريسيته ناشي از وجود بازيابي CO2 مي باشد . هر چند با تأمين بخار كمكي بصورت مستقل از سيكل موجود مي توان كارايي و توان واحد را در و ضعيت فعلي نگاه داشت . ميزان بخار مورد نياز جهت توليد هر تن CO2 در حدود 3/8 تن مي باشد . ضمن اينكه 250 KWh انرژي الكتريكي جهت توليد يك تن CO2 مصرف مي گردد .

در صورتيكه اين ميزان بخار و توان الكتريكي مستقيماً از سيكل تأمين گردد، كارايي واحد بسته به نوع نيروگاه بين 6 تا 13 درصد كاهش مي يابد، ضمن اينكه قيمت برق در محدودة 20 تا 42 درصد افزايش مي يابد . در صورتي كه هدف توليد CO2 از محصولات احتراق بصورت مستقل از سيكل باشد، هزينه توليد هر تن CO2 در حدود 900 هزار ريال برآورد مي گردد

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

1)مقايسه سيستم هاي حلقه باز مورد استفاده در شناسايي و مكان يابي تخليه جزيي

خلاصه مقاله:

در اين مقاله عملكرد *****هاي مورد استفاده در شناسايي و مكان يابي تخليه جزيي شبيه سازي شده و مورد مقايسه قرار گرفته است . گر چه نتايج حاصل تنها با استفاده از سيگنال هاي تخليه جزيي مربوط به كابل ارايه شده، ليكن الگوريتم هاي ارايه شده به سهولت در مورد كليه اجزا سيستم از قب يل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و … قابل اعمال است . [1] مشكل اساسي در اندازه گيري تخليه جزيي كوچك بودن سيگنال است، بطوريكه ممكن است سيگنال كاملاً با نويز آميخته شده و اين امر شناسايي و مكان يابي را دشوار مي سازد . به همين جهت مهمترين اقدام در

شناسايي و مكان ياب ي تخليه جزيي استفاده از روش هاي كاهش نويز است كه امروزه غالباً در كاربردهاي كامپيوتري از الگوريتم هاي مبتني بر پردازش سيگنال ديجيتال استفاده مي شود . [1-12] از كاراترين الگوريتم هاي نويز زدايي مبتني بر پردازش سيگنال ديجيتال يكي *****هاي وفقي ( در اينجا از في لتر پيش بين خطي و ***** LMS1 استفاده شده است ) و ديگري تبديل Wavelet هستند . نتايج نشان مي دهد كه سيستم شناسايي و مكان يابي مبتني برWavelet . عملكرد بهتري به ويژه در شناسايي تخليه جزيي خواهد داشت

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

2) پيشنهاد راهبردهايي جهت كاهش حوادث در ترانسفورماتورهاي قدرت براساس اطلاعات آماري حوادث در شبكه برق منطقه اي

 

خلاصه مقاله:

اين مقاله عيوبي را كه در رابطه با ترانسفورماتور هاي قدرت در شبكه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي تهران در سال هاي اخير رخ داده را ارائه و دسته بندي كرده، و آن را با دسته بندي هايي كه از ترانسفورماتور معيوب در سطح جهاني انجام گرفته، مقايسه كرده است . اين عيوب ناشي از عوامل متعددي مي باشند . در مورد اين عوامل بحث شده و نهاياً راهكار هايي پيشنهاد شده است كه براساس آنها مي توان حوادث در ترانسفورماتور هاي قدرت را به حداقل رساند .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

3) شيوه ارزيابي ترانسفورماتور قدرت جهت بهينه سازي

 

خلاصه مقاله:

بررسي آماري از مجموع ترانسفورماتورهاي موجود در پست هاي 230 و 400 كيلوولت ايران نشان مي دهد كه حدود نيمي از اين ترانسفورماتورها در مرحله ميانسالي 10) تا 25 سال ) قرار دارند . از آنجا كه پيدايش عيوب عموماً از همين دوران ( ميانسالي ) آغاز مي شود، لذا مي توان با انجام آزمون هاي عمر سنجي در اين مرحله از عمر، با شناسايي عيوب احتمالي و جلوگيري از رشد آن، به مديريت عمر ترانسفورماتور پرداخت . اين اقدام نه تنها مانع خروج زود هنگام ترانس ( قبل از 40 سال در شرايط كشورمان ) مي گردد، بلكه اين امكان را نيز فراهم مي سازد كه از ترانسفورماتور، فراتر از عمر طراحي آن استفاده نمود .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

4) مدلسازي خطاي ترانسفورماتور قدرت و چگونگي عملكرد رله ديفرانسيل

 

خلاصه مقاله:

اين مقاله سعي در ارائه روشي جهت مدل كردن خطاي داخل در سيم پيچ ترانسفورماتور دارد . اين روش قادر است كه خطاي هر حلقه به زمين و خطاي حلقه به حلقه را در سيم پيچي هاي ترانسفورماتور مدل كند .

در اين راستا مدل ترانسفورماتور سه فاز در حالت عادي و خطاي داخل بيان مي شود و در ادامه نتايج شبيه سازي بر روي ترانسفورماتور سه فاز ) (230/63 KV پست پرند به كمك نرم افزار EMTP تشريح مي گردد و نهايت با شبيه سازي رله ديفرانسيل عملكرد آن در مورد خطاي داخل نشان داده مي شود .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

5)بررسي روش هاي تشخيص عيب و وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت

نويسند‌گان:

[ علي نادريان جهرمي ] -
دانشكده فني دانشگاه تهران

[ مجيد صنايع پسند ] -
دانشكده فني دانشگاه تهران

[ حسين محسني ] -
دانشكده فني دانشگاه تهران

[ اميرعباس شايگان اكمل ] -
دانشكده فني دانشگاه تهران

 

خلاصه مقاله:

با توجه به اهميت خاص ترانسفورماتورهاي قدرت در انتقال انرژي الكتريكي، با خبر بودن از وضعيت عايق ترانسفورماتور از اهميت زيادي برخوردار است . استقامت الكتريكي و مكانيكي عايق هاي ترانسفورماتور در حين بهره برداري به مرور زمان كاهش مي يابد اما در اثر عوامل تخريبي مثل رطوبت، خطا هاي اتصال كوتاه و حرارت اين كاهش، سرعت بيشتري خواهد داشت . در اين مقاله با بررسي روش هاي متداول تشخيص وضعيت ترانسفورماتور در طول دهه هاي گذشته، به ويژگي هاي اين روش ها اشاره مي شود . در يك تقسيم بندي كلي مي توان روش هاي تشخيص وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت را به دو دسته On _ line وOff _ line تقسيم كرد . آناليز گاز حل شده در روغن، اندازه گيري رطوبت روغن، اندازه گيري ضريب تلفات عايقي، اندازه گيري حرارت، آناليز تابع تبديل، روش پاسخ فركانسي، اندازه گيري تخليه جزئي و مونيتورينگ بوشينگ ترانسفورماتور از عمده اين روش ها هستند . علاوه بر اين نتيجه گيري هايي جهت شناسايي و مقايسه روش هاي مختلف كه در مقالات مربوطه ذكر شده است، جمع آوري، ارائه و توصيه شده است .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

[h=2][/h]

6)بررسي محدوده تنظيم ولتاژ ترانسفورمر متصل به ژنراتور

نويسنده:

[ اكبر بركسه ] -
شركت فرآب - پيمانكار عمومي نيروگاههاي آبي ايران

خلاصه مقاله:

تعيين محدوده تغييرات ولتاژ ( تپ ) در ترانسفورمرهاي نيروگاهي از اهميت خاصي برخوردار است . محدوديت اصلي در توليد يا مصرف توان راكتيو در ژنراتور بوسيله منحني قابليت كار ژنراتور (capability curve) مشخص مي شود . بدين جهت نه از جهت فني و نه به لحاظ اقتصادي، اضافه شدن محدوديتي ديگر توسط ترانسفورمر به ژنراتور صحيح نمي باشد . عمده ترين مشكل در صورت عدم تعيين مناسب محدوده تغييرات ولتاژ در ترانسفورمرهاي نيروگاهي، ايجاد همين محدوديت مضاعف بر ژنراتور در توليد يا مصرف توان راكتيو مي باشد . در عمل، اطلاعات موجود از ترانسفورمر، در هنگام مطالعه اوليه طرح محدود مي باشد و بسياري از پارامترهاي ترانسفورمر در اين مرحله موجود نيست . اين مقاله در پي ارائه شيوه اي عملي در جهت تعيين محدوده تغييرات ولتاژ ترانسفورمرهاي نيروگاهي مي باشد . در اين زمينه ابتدا منحني قابليت كار ژنراتور بعنوان پايه اصلي بحث، معرفي مي شود . سپس باتوجه به مدل الكتريكي نيروگاه و منحني قابليت كار ژنراتور، منحني تغييرات توان راكتيو ژنراتور با ولتاژ ژنراتور ( با لحاظ كردن اثر ترانسفورمر ) رسم خواهد شد . در ادامه تأثير متغيرهاي مختلف شبكه و ترانسفورمر بر روي اين منحني بررسي مي شود و سپس يك نمونه عملي ( نيروگاه سد مسجد سليمان ) - در جهت كار بر روي متغيرهايي كه امكان تغيير آنها به لحاظ عملي وجود دارد - مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

7)بررسي يارانه و هدفمند سازي آن از ديدگاه بخشي و ملي

نويسند‌گان:

[ منصوره حمصيان ] - دفتر بررسي هاي اقتصادي وزارت نيرو

[ كيومرث حيدري ] - دفتر بررسي هاي اقتصادي وزارت نيرو

 

خلاصه مقاله:

يارانه برق يكي از مقولاتي است كه طي سال هاي اخير يكي از كانون هاي بحث و بررسي در حيطه اقتصاد برق بوده و اصلاح آن ذهن بسياري از صاحب نظران را به خود مشغول كرده است . نخستين گام در اين جهت شفاف سازي مقدار پرداخت يارانه در صنعت برق مي باشد . لذا در اين مقاله در كنار ارائه مفاهيم نظري، شيوه هاي پرداخت و ويژگي هاي كلي اصلاح يارانه و ت جربه ديگر كشورها در اين زمينه، به استخراج ميزان يارانه اعطايي صنعت برق به هر يك از كاربري هاي مصرفي و گزينه هاي مختلف درون اين كاربري ها و همچنين يارانه برق از ديدگاه ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است . در نهايت اصلاح روش هاي قيمتگذاري، اعطاي يارانه نقدي، استفاده تامين اجتمايي در پرداخت، بهبود الگوي مصرف برق و تشكيل نهاد ناظر در امر قيمت گذاري و يارانه ها بعنوان ملزومات اصلاح و هدفمند كردن يارانه ها در كشور مورد بررسي قرار گرفته است .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

8)راهكارهاي سرمايه گذاري خصوصي و تامين مالي در توليد برق و تحليل ريسك پروژه

 

نويسنده:

[ مهدي عبداللهي ] -
كارشناس اقتصاد برق معاونت برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو

 

خلاصه مقاله:

تجديد ساختار و خصوصي سازي در صنعت برق پد يده اي است كه در بسياري از كشورها، ضرورت آن درك و گرايش به سمت آن آغاز شده است . در كشور ما نيز عرضه اقتصادي و قابل اطمينان برق در سال هاي آينده و برخورداري از ساير مزاياي خصوصي سازي، سياستگذاران و متوليان صنعت برق را بر آن داشته تا با دقت بيشتري مسئله سرمايه گذاري غير دولتي در تاسيسات برق را تعقيب نمايند و پاره اي اقدامات را در اين زمينه انجام دهند . يكي از شيوه هاي جلب مشاركت خصوصي در صنعت برق فراهم نمودن امكان ورود توليد كنندگان مستقل برق (IPPs) است . البته قوانين و مقررات موجود تا حدودي توانسته به مسئله خص وصي سازي در بخش توليد برق پرداخته و بر آن صحه گذارد و به پيدايش IPPs كمك نمايد ولي همچنان نقاط ابهام زيادي در اين رابطه وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد . از جمله تدوين مقررات و دستورالعمل هاي روشن، شناخت و تعريف فرآيندهاي همكاري، درك شرايط سرمايه گذار ان خصوصي و اعطاي تضمين ها و تسهيلات . يكي از راهكارهاي مشاركتIPPS در صنعت برق انعقاد قراردادهاي BOT است كه در اين مقاله بطور اجمال به آن پرداخته شده و شيوه هاي

متعارف تامين منابع مالي پروژه IPPs و ريسك هاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . اين كار به ب رطرف نمودن ابهامات و درك متقابل متوليان صنعت برق و سرمايه گذاران خصوصي كمك خواهد كرد و امكان حضور و جذب سرمايه هاي خصوصي و جلب مشاركت آنها در توليد برق را فراهم خواهد ساخت .

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...