رفتن به مطلب

موضوع شماره 2 : سرمایه اجتماعی


پست های پیشنهاد شده

سلام.
من قرار بود مباحث مربوط به سرمایه اجتماعی رو گرد آوری کنم که شرمنده دیر تاپیکش رو میزنم.
مطالب مربوط به سرمایه اجتماعی تقریباً خیلی زیاد بود. ولی سعی کردم اکثرشون رو بیارم و تو قالب 5 دسته معرفی کنم:

 • دسته اول: مفاهیم نظری اولیه و تعاریف مربوط به سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و سنجش سرمایه اجتماعی
 • دسته دوم: ارتباطات دوسویه سرمایه اجتماعی و مسائل اجتماعی
 • دسته سوم: ارتباطات دوسویه سرمایه اجتماعی و مسائل اقتصادی
 • دسته چهارم: ارتباطات دو سویه سرمایه اجتماعی و مسائل مدیریتی
 • دسته پنجم: ارتباطات دو سویه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی و توسعه شهری و فضاهای شهری


مطالب به تفکیک مقالات فارسی و لاتین، کتاب ها و پایان نامه ها گذاشته میشه.
البته به مرور مطالب تکمیل میشن.

لینک ارسال

دسته اول: مفاهیم نظری اولیه و تعاریف مربوط به سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و سنجش سرمایه اجتماعی
 

1- رحمانی، محمد و کاووسی، اساعیل (1387)، "اندازه گیری و مقایسه سرمایه اجتماعی در بخش های دولتی و خصوصی"، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
2- فوکویاما، فرانسیس (1386)، "پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن"، ترجمه غلامعباس توسلی، شرکت حکایت قلم نوین
3- فیلد، جان (1388)، "سرمایه اجتماعی"، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، انتشارات کویر
4- محمدی، محمدعلی (1384)، "سرمایه اجتماعی و سنجش آن"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 

مقالات فارسی

1- ابوالحسن تنهایی، حسین و حضرتی صومعه، زهرا (1388)، "بررسي نظري پژوهش هاي سرمايه اجتماعي در جامعه ايران"، فصلنامه علوم رفتاری، شماره اول، صفحات 29 تا 52

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


2- الوانی، سیدمهدی و سیدنقوی، میرعلی (1381)، "سرمایه اجتماعی مفاهیم و نظریه ها"، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34، صفحات 3 تا 26

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


3- باستانی، سوسن و کمالی، افسانه و صالحی هیکویی، مریم (1387)، "سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی"، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 61، صفحات 41 تا 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


4- پیران، پرویز و موسوی، میرطاهر و شیانی، ملیحه (1385)، "کار پایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی(با تأکید بر شرایط ایران)"، شماره 23، صفحات 9 تا 44

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


5- پیراهری، نیر (1388)، "سرمایه اجتماعی در نظریات جدید"، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره سوم، صفحه 109 تا 131

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


6- توسلی، غلامعباس و موسوی، مرضیه (1384)، "مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی"، نامه علوم اجتماعی، شماره 26، صفحات 1 تا 32

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


7- توکلی، مرتضی و تاجبخش، کاظم (1387)، "بررسي و تحليل ميزان سرمايه اجتماعي در مناطق شهري و روستايي مرزي سيستان"، فصلنامه روستا و توسعه، سال 11، شماره 2، صفحات 143 تا 162

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


8- جواهری، فاطمه و باقری، لیلا (1386)، "تاثير استفاده از اينترنت بر سرمايه اجتماعي و انساني (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)"، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 58-59، صفحات 33 تا 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


9- حسینی، سید امیرحسین و علمی، زهرا و شارع پور، محمود (1386)، "رتبه بندي سرمايه اجتماعي در مراكز استان هاي كشور"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 26، صفحات 59 تا 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


10- خمر، غلامعلی و اسماعیل زاده کواکی، علی و براتپور، علی (1390)، "ارزيابي توزيع فضايي سرمايه اجتماعي در سطح مناطق شهري با استفاده از تکنيک Topsis و GIS"، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره چهارم، صفحات 95 تا 112

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


11- ربانی خوراسگانی، علی و صدیق اورعی، غلامرضا و خنده رو، مهدی (1388)، "بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر بر شکل گيري آن در سطح محله"، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال ششم، شماره دوم، صفحات 119 تا 149

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


12- سعادت، رحمان (1387)، "برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 83، صفحات 41 تا 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


13- شریفیان ثانی، مریم و ملکی سعیدآبادی، امیر (1385)، "سرمایه اجتماعی به مثابه یک سیستم پیچیده"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 23، صفحات 45 تا 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


14- شیانی، ملیحه و موسوی، میرطاهر (1390)، "تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در شهر کرمان"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 41، صفحات 93 تا 122

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


15- شیانی، ملیحه و موسوی، میرطاهر و مدنی قهقرخی، سعید (1388)، "سرمایه اجتماعی جوانان در ایران"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 3، صفحات 57 تا 84

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


16- صادقی شاهدانی، مهدی و مقصودی، حمیدرضا (1389)، "سنجش سرمايه اجتماعي استان هاي کشور با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي"، مجله دانش سیاسی، سال ششم، شماره دوم، صفحات 139 تا 176

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


17- طلوعی اشلقی، عباس و کاووسی، اسماعیل (1385)، "منطق فازی به مثابه روشی نوین در محاسبات سرمایه اجتماعی"، فصلنامه راهبرد، شماره 40، صفحات 51 تا 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


18- محمدی، حسین و تعالی مقدم، آزاده و بستام، مرتضی (1390)، "برآورد سرمايه اجتماعي در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقا آن در راستاي وظايف شهرداري"، مجله مدیریت شهری، ویژه نامه شماره 27، صفحات 237 تا 258

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


19- ناطق پور، محمدجواد و فیروزآبادی، سیداحمد (1384)، "سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در شهر تهران"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4، صفحات 59 تا 91

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


20- ناطق پور، محمدجواد و فیروزآبادی، سیداحمد (1385)، "شکل گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن"، نامه علوم اجتماعی، شماره 28، صفحات 160 تا 190

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

دسته دوم: ارتباطات دوسویه سرمایه اجتماعی و مسائل اجتماعی
 

مقالات فارسی

1- امام جمعه زاده، سیدجواد و رهبرقاضی، محمودرضا و عیسی نژاد، امید و مرندی، زهره (1391)، "بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره چهارم، صفحات 7 تا 34

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


2- باستانی، سوسن و ساعی مهر، منیره (1386)، "سرمايه اجتماعي و مهاجرت و استقرار در شهرهاي بزرگ: مورد شهر تبریز"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هشتم، شماره 1، صفحات 136 تا 167

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


3- تاجبخش، کیان و ثقفی، مراد و کوهستانی نژاد، مسعود (1382)، "سرمایه اجتماعی و سیاستهای اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز)"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 10، صفحات 155 تا 200

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


4- دلاور، علی و جهانتاب، محمد (1390)، "تاثير سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت"، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 27، صفحات 73 تا 95

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


5- رنانی، محسن و دلیری، حسن و مویدفر، رزیتا (1389)، "نقش منابع هویت و معرفت در تشکیل سرمایه اجتماعی میان دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 38، صفحات 105 تا 140

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


6- روشنفکر، پیمان و ذکایی، محمدسعید (1385)، "جوانان، سرمایه اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 23، صفحات 113 تا 146

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


7- ساروخانی، باقر و هاشم زاده، فاطمه (1390)، "بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي (مولفه هاي آن) و احساس امنيت اجتماعي در بين جوانان شهر ساري"، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم، صفحات 81 تا 94

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


8- عنابستانی، علی اکبر و شایان، حمید و احمدزاده، سحر (1390)، "برآورد ميزان تاثيرپذيري مشارکت زنان از سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي (مطالعه موردی: دهستان درز آب - شهرستان مشهد)"، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 21، صفحات 69 تا 90

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


9- غفوری، محمد و جعفری، روح الله (1387)، "سرمايه اجتماعي، جامعه مدني و دموكراسي، رابطه متقابل يا يك سويه"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره دوم، صفحات 209 تا 238

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


10- فیروزآبادی، سیداحمد و ایمانی جاجرمی، حسین (1385)، "سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی اقتصادی در کلانشهر تهران"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 23، صفحات 197 تا 224

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


11- فیروزآبادی، سیداحمد و حسینی، سیدرسول و قاسمی، روح اله (1389)، "مطالعه شاخص ها و رتبه توسعه اجتماعی در استان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 37، صفحات 57 تا 93

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


12- قالیباف، محمدباقر و شگفتی، اسلام یاری و رمضان زاده لسبویی، مهدی (1387)، "تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر امنيت مرزها (مطالعه موردي: بخش مرزي نوسود شهرستان پاوه استان کرمانشاه)"، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره دوم، صفحات 25 تا 50

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


13- لهسائی زاده، عبدالعلی و مرادی، گلمراد (1386)، "رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 26، صفحات 161 تا 180

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


14- ماجدی، سیدمسعود و لهسایی زاده، عبدالعلی (1389)، "رابطه سرمایه اجتماعی با کنش جمعی در نواحی روستایی"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 38، صفحات 171 تا 191

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


15- منظور، داوود و یادی پور، مهدی (1387)، "سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی"، مجله راهبرد، شماره 15، صفحات 140 تا 162

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


16- موحد، مجید و عنایت، حلیمه و پورنعمت، آرش (1387)، "بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي زنان"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ویژه نامه پژوهش های اجتماعی، صفحات 161 تا 190

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


17- موسوی، میرطاهر (1385)، "مشارکت اجتماعی یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 23، صفحات 67 تا 92

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


18- نادری، حمدا... و جاهد، محمدعلی و شیرزاده، مهین دخت (1389)، "بررسي رابطه احساس امنيت اجتماعي و سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي شهر اردبيل)"، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 21، صفحات 59 تا 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


19- نادمی، داوود (1390)، "بررسی جامعه شناختی سرمایه اجتماعی"، برگ فرهنگ، شماره 23، صفحات 8 تا 35

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


20- نظرپور، محمدنقی و منتظری مقدم، مصطفی (1389)، "سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، مطالعه ای درباره مشارکت اجتماعی از منظر اسلام"، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 37، صفحات 57 تا 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


21- نیازی، محسن و شفائی مقدم، الهام و شادفر، یاسمن (1390)، "بررسي رابطه بين ميزان سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين زنان مناطق شمال (1 و 2) و جنوب شهر (19 و 20) تهران"، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره سوم، صفحات 131 تا 160

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


22- هزارجریبی، جعفر و لهراسبی، سعید (1390)، "بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با ميزان هويت جمعي"، جامعه شناسی کاربردی، شماره 42، صفحات 1 تا 20

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


23- یاوری بافقی، امیرحسین و اسماعیلی، احمدرضا (1390)، "بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش میزان جرایم"، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 35، صفحات 11 تا 30

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

دسته سوم: ارتباطات دوسویه سرمایه اجتماعی و مسائل اقتصادی
 

مقالات فارسی

1- اموری، تاکاشی (1382)، "اثرات اقتصادی سرمایه اجتماعی"، ترجمه محمدرضا توکل نیا، مجله اندیشه صادق، شماره 11 و 12، صفحات 56 تا 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


2- امیری، میثم و رحمانی، تیمور (1385)، "بررسي آثار سرمايه اجتماعي درون و برون گروهي بر رشد اقتصادي استان هاي ايران"، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره ششم، صفحات 111 تا 152

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


3- پورجعفر، محمدرضا و علی (1390)، "نقش سرمايه اجتماعي در وضعيت اقتصادي بازارهاي سنتي در ايران"، مجله مدیریت شهری، ویژه نامه شماره 27، صفحات 203 تا 222

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


4- خاوری، زهرا و راضیه (1390)، "بررسي تاثير شاخص هاي سرمايه اجتماعي بر وضعيت اقتصادي محله (مطالعه موردی: محله طلاب)"، مجله مدیریت شهری، ویژه نامه شماره 27، صفحات 277 تا 298

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


5- رنانی، محسن و عمادزاده، مصطفی و مویدفر، رزیتا (1385)، "سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي: ارایه یک الگوی نظری"، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیست و یکم، شماره 2، صفحات 133 تا 151

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


6- زاهدی، محمدجواد و ملکی، امیر و حیدری، امیرارسلان (1387)، "فقر و سرمایه اجتماعی"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 28، صفحات 79 تا 106

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


7- زنگنه، یعقوب و قدرتی، حسین و سمیعی پور، داوود (1390)، "بحثي پيرامون سرمايه اجتماعي و رابطه آن با مديريت و اقتصاد شهري (مطالعه موردی: مشهد و سبزوار)"، مجله مدیریت شهری، ویژه نامه شماره 27، صفحات 223 تا 236

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


8- شیرخانی، محمدعلی و سادات واسعی زاده، نسیم (1390)، "سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی"، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 2، صفحات 213 تا 232

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


9- فیروزآبادی، سیداحمد و ایمانی جاجرمی، حسین (1385)، "سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی اقتصادی در کلانشهر تهران"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 23، صفحات 197 تا 224

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


10- قاسمی، وحید و آذربایجانی، کریم و ادیبی سده، مهدی و توکلی، خالد (1390)، "بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برون گروهی بر توسعه اقتصادی در استان های ایران"، فصلنامه راهبرد، شماره 59، صفحات 243 تا 270

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


11- منظور، داوود و یادی پور، مهدی (1387)، "سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی"، مجله راهبرد، شماره 15، صفحات 140 تا 162

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


12- مویدفر، رزیتا و اکبری، نعمت الله و دلیری، حسن (1388)، "اثرات متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي (مطالعه موردی ایران 1385 - 1368)"، مطالعات اقتصاد بین الملل، شماره 35، صفحات 21 تا 38

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


13- نظرپور، محمدنقی و منتظری مقدم، مصطفی (1389)، "سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، مطالعه ای درباره مشارکت اجتماعی از منظر اسلام"، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 37، صفحات 57 تا 87

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

دسته چهارم: ارتباطات دو سویه سرمایه اجتماعی و مسائل مدیریتی
 

مقالات فارسی

1- اکبری، غضنفر (1385)، "سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 83، صفحات 135 تا 154

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


2- ایمانی جاجرمی، حسین (1380)، "سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری"، مجله مدیریت شهری، شماره 7، صفحات 34 تا 45

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


3- پورمحمدی، محمدرضا و حسین زاده دلیر، حسین و پیری عیسی (1389)، "حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادی - فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)"، مجله مطالعات اقتصادی مناطق خشک، سال اول، شماره اول، صفحات 35 تا 52

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


4- حیدری، غلامحسین و صمدیان، ابوالفضل (1389)، "تاثيرسرمايه اجتماعي برعملکرد شوراهاي اسلامي (مطالعه موردی شهر نسیم شهر)"، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال دوم، شماره سوم، صفحات 79 تا 96

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


5- زنگنه، یعقوب و قدرتی، حسین و سمیعی پور، داوود (1390)، "بحثي پيرامون سرمايه اجتماعي و رابطه آن با مديريت و اقتصاد شهري (مطالعه موردی: مشهد و سبزوار)"، مجله مدیریت شهری، ویژه نامه شماره 27، صفحات 223 تا 236

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


6- سردارنیا، خلیل الله (1388)، "اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب"، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 259 و 260، صفحات 132 تا 145

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


7- سردارنیا، خلیل الله و قدرتی، حسین و اسلام، علیرضا (1388)، "تاثير حکمراني خوب و سرمايه اجتماعي بر اعتماد سياسي (مطالعه موردی: شهرهای مشهد و سبزوار)"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره اول، صفحات 135 تا 165

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


8- فیضی، طاهره و کاوسی، اسماعیل و علی نجفی، زینب (1389)، "رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت مشارکتي در دانشگاه علوم پزشکي گرگان"، مجله پژوهش های مدیریت، شماره 86، صفحات 103 تا 120

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


9- مورفی، براندا و دالن، هالی (1382)، "مديريت بحران و سرمايه اجتماعي"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 11، صفحات 244 تا 264

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 5 months later...

دسته پنجم: ارتباطات دو سويه سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي و توسعه شهري و فضاهاي شهري
 

مقالات فارسي

1- ابراهيم زاده، عيسي و بريماني، فرامرز و اسکندري ثاني، محمد و رمضان پور، صغري (1388)، "بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي در روستاهاي ادغام شده در شهر و روستاهاي مستقل: موردشناسي روستاي ادغام شده تربقان و روستاي مستقل رزق آباد کاشمر"، فصلنامه روستا و توسعه، سال سيزدهم، شماره 1، صفحات 43 تا 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


2- برغمدي، هادي (1387)، "تأثير تخريب محله غربت سرمايه اجتماعي محله خاک سفيد"، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره 28، صفحات 263 تا 283

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


3- جوان، جعفر و افراخته، حسن و شايان، حميد (1389)، "نقش سرمايه اجتماعي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: منطقه پشت آب سيستان)"، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي، شماره چهاردهم، صفحات 29 تا 49

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


4- حسنوي، رضا و پزشکان، امير (1386)، "تبيين مفهوم سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه"، نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا، سال پنجم، شماره 17، صفحات 35 تا 47

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


5- خاکپور، براتعلي و مالي، عزت الله و باوان پوري، عليرضا (1388)، "نقشه سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار محله اي (نمونه: کوي سجاديه مشهد)"، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي، شماره دوازدهم، صفحات 55 تا 81

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


6- رباني، رسول و حبيبي، صفدر (1390)، " تحيلي بر نقش فضاهاي شهري در ايجاد سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي شهر شهرکرد)"، نشريه مطالعات شهري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، سال اول، شماره اول، صفحات 1 تا 18

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


7- زند رضوي، سيامک و ضيائي، کيوان و رحماني، مريم (1388)، "ظرفيت هاي سرمايه اجتماي براي برپايي اجتماعات محله اي در شهر دوستدار کودک در بم"، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نهم، شماره 33، صفحات 81 تا 103

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


8- سلماني، محمد و تقي پور، فريده و رمضان زاده لسبويي، مهدي و جيلي پروانه، زهرا (1389)، "بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي باغستان و برون - شهرستان فردوس)"، فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، سال چهارم، شماره يازدهم، صفحات 19 تا 40

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


9- شريفيان، اکبر و فتوت، هدي (1390)، "بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگی مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد شيراز (واحد پرديس)"، فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي، شماره 8، صفحات 153 تا 187

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


10- غياثوند، الهام (1388)، "تأثير سرمايه هاي اجتماعي بر کيفيت زندگي ساکنان محلات شهري"، فصلنامه مهندس مشاور، شماره 45، صفحات 22 تا 27

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


11- فتحي، سروش (1391)، "تحليلي بر نقش سرمايه اجتماعي بر توسعه روستايي"، فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا، سال دوم، شماره 2، صفحات 195 تا 214

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


12- کياني، اکبر و ميرزاپور، سليمان (1388)، "بررسي افتراق فضايي - مکاني شهر و روستا در ابعاد سرمايه اجتماعي «مطالعه موردي شهرستان خرم آباد»"، مجله علمي پژوهشي فضاي جغرافيايي، سال نهم، شماره 28، صفحات 125 تا 147

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


13- ماجدي، سيد مسعود و لهسايي زاده، عبدالعلي (1385)، :بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه اي، سرمايه اجتماعي و رضايت از کيفيت زندگي: مطالعه موردي در روستاهاي استان فارس، سال نهم، شماره 4، صفحات 91 تا 136

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


14- محسني تبريزي عليرضا و آقامحسني، مريم (1389)، "بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه شهري؛ مورد پژوهي: شهر محلات"، مجله مديريت شهري، شماره 26، صفحات 147 تا 162

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


15- موسوي، ميرنجف و قنبري، حکيمه و اسماعيل زاده، خالد (1391)، "تحليل فضايي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري مورد:شهرهاي استان آذربايجان غربي"، نشريه چغرافيا و توسعه، شماره 27، صفحات 1 تا 18

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


16- نادري، سيدمجيد و فروزانگر، حميد و ابافت يگانه، منصور (1387)، "سنجش چارچوب ارزيابي سرمايه اجتماعي در ساختار شهري با تأکيد بر نقش فضاهاي عمومي"، فصلنامه پژوهش مديريت شهري، شماره 1، صفحات 87 تا 100

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


17- نوغاني، محسن و اصغرپور ماسوله، احمدرضا و صفا، شيما و کرماني، مهدي (1387)، "کيفيت زندگي شهروندان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در شهر مشهد"، مجله علوم اجتماعي دانشکده ادبيات و علوم انساني فردوسي مشهد، صفحات 111 تا 140

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...