ثبت نام کنید. طريق استفاده محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. عقايد منطقي و محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. دل آنها به دست آورده است و بازي ميان دانش و بصيرت، منط..."> ثبت نام کنید. طريق استفاده محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. عقايد منطقي و محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. دل آنها به دست آورده است و بازي ميان دانش و بصيرت، منط..."> رفتن به مطلب
+پویا

جهان و تلاش مصرانه براي خلق معماري پايدار

پست های پیشنهاد شده

معماري، زيبايي را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
طريق استفاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
عقايد منطقي و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دل آنها به دست آورده است و بازي ميان دانش و بصيرت، منطق و معنويت (عقل و احساس) و بين معيارهاي قابل اندازه‌گيري و غير قابل اندازه‌گيري است.

ريچارد راجرز

 

معماري به سبب نياز بشر به سرپناه پديد‌ آمد و به زودي تبديل به بيان و تعبيري اساسي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مهارت‌هاي فني و تكنولوژيك و موضوعات معنوي و اجتماعي شد. تاريخ معماري سند و مدركي دال بر قوه ابتكار و نبوغ بشري و درك و احساس او

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هارموني و ارزش‌هاي ديگر و يك انعكاس عميق از موضوعات پيچيده افراد و اجتماعات است.

 

معماري، زيبايي را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
طريق استفاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
عقايد منطقي و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دل آنها به دست آورده است و بازي ميان دانش و بصيرت، منطق و معنويت (عقل و احساس) و بين معيارهاي قابل اندازه‌گيري و غير قابل اندازه‌گيري است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
معماري عملكرد اهميت زيادي دارد ولي ضرورت نظم زيباشناختي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آن كمتر نيست. بناي پارتنون و يا بناي تمپيتو به وسيله برامانته و يا بناي سالك سنتر به وسيله لويي كان، همگي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
خلال عقل و منطق به تعالي رسيده‌اند.

 

امروزه پيچيدگي زياد موضوعات و مسايل بشريت باعث تهي و برهنه شدن معماري شده است. سازندگان ساختمان‌ها تقريبا فقط به دنبال سود بيشتر هستند. ميزان سوددهي آنها، فرم، كيفيت و نحوه اجرا و ايفاي نقشي كه اين ساختمان‌ها دارند را تعيين مي‌نمايد. هر گونه سرمايه‌گذاري مستقيما به سوددهي كوتاه مدت مربوط نمي‌شود بلكه افراد توسعه‌دهنده سرمايه‌گذاري بلند مدت و اصلي را مشخص مي‌نمايند كه اين كار باعث كم‌رقابتي شركت و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نتيجه باعث افزايش نمايش مالي و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نهايت خريد و فروش مي‌شود. مسير اصلي علم اقتصاد كه هدف آن به طور ناگهاني توسط تانچيرات موسس شركت لرد هانسون بيان شد عبارت بود

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
«امروز به دست آوردن پول فردا» كه مردم را به سرمايه‌گذاري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تكنولوژي محيط زيست كه پول آن تنها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دوره طولاني ؟؟ تشويق نمي‌كند. اين استراتژي كه باعث بدتر شدن وضعيت آينده مي‌شود، ضد تفكر پايدار است و بر ملاحظات زيباشناختي كه منشا يك معماري خوب است، به طور كامل غلبه مي‌كند و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نتيجه هيچ انگيزه‌اي براي يك چنين رفتارهاي مردمي باقي نمي‌ماند.

 

پيشگامان جنبش مدرن _ فرانك لويد رايت، لوكوربوزيه، ميس ون درروهه، نروي، آلوار آلتو، با كمينستر فولر، لوبتكين و پرو به استفاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
فن‌آوري‌هاي صنعتي و فرم‌هاي جديد روي آوردند به اين دليل كه آنها معتقد به آزادي خلاقانه و توجه به پيشرفت‌هاي اجتماعي بودند. امروزه پتانسيل عظيم اين چنين فن‌آوري‌هايي پاسخگوي تنها يك هدف است: به دست آوردن پول. ساختمان‌ها نه به مردم وفادارند و نه به مكان ساخت خود. تمام انواع ساختمان‌ها طبقه‌بندي، گروه‌بندي و استاندارد شده‌اند. معماران براساس دستمزد پايين انتخاب مي‌شوند و كميت كار آنها تاثيري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اين حوزه ندارد. اين ساختمان‌ها داراي ساختار و سازه‌اي هستند كه انرژي را مي‌بلعند و باعث اتلاف نيمي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
انرژي ساليانه جهان مي‌شوند.

 

اما ساختمان‌ها صرفا كالا نيستند. آنها مانند پرده‌اي پشت صحنه زندگي ما را در شهر مي‌سازند. وظيفه خاصي كه معماري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زندگي ما دارد، مراقبت و نگهداري از شهروندان را طلب مي‌كند و اين نيازمند آن است كه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به اجتماع آگاهي داده شود و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مورد كيفيت، چشم‌اندازي ارايه شود.

 

وظيفه اخلاقي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حرفه‌ معماري بسيار لازم است و معماري بايد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پايداري محيط و اجتماع سهم داشته باشد و معماران عهده‌دار مسئوليت‌ها (در وراي محدوديت‌هاي موجود) و داراي مختصر استقلالي شوند. وظيفه و قدرت حرفه معماري در زير فشار اقتصادي كاهش يافته است. الن پوزنر درباره بحراني كه حرفه معماري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آن گرفتار آمده اظهار داشته است: «معماران توسط كارفرمايان براي نصب ديوارهاي حايل و سد مانند و ايجاد راهروهاي خصوصي كه شهروندان را دور از ديد نگه دارد به كار گماشته مي‌شوند و آنها را وادار به خلق فضاهاي بسته و خصوصي خارج

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
فضاهاي عمومي مي‌كنند. افراد بسياري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ايجاد جدايي و پاره‌پارگي به مثابه زبان شهري غالب، شريك مي‌شوند.»

 

شهرها قراردادي مابين حقوق خصوصي و مسئوليت‌هاي عمومي هستند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
سال 1768، معمار معروف، نولي طرحي را براي شهر رم ترسيم كرد و با سياه كردن فضاهاي خصوصي، تمامي فضاهاي عمومي مثل گذرها، خيابان‌ها، ميادين و پارك‌ها و تمامي فضاهاي نيمه عمومي مثل كليساها، حمام‌هاي عمومي، سالن‌هاي شهر و بازارها را به تصوير كشاند. نولي با اين روش فضاهاي عمومي را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دو بعد نشان داد. اما اين حجم سه بعدي تك‌تك خانه‌هاي شخصي است كه قلمرو فضاهاي عمومي را مشخص مي‌كند، يك سلسله مراتب فضايي بدون گسست كه مرتب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حال تغيير است و اين مشخصه يك شهر است. ما اين سلسله مراتب فضايي را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بين فضاهاي فشرده شده به وسيله ديوارهاي شهر حس مي‌كنيم، زماني كه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
يك كوچه تنگ و باريك وارد يك خيابان مي‌شويم و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نهايت خود را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
يك مكان شهري وسيع مي‌بينيم يا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
شهرهايي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
كه فضاهاي باز بيشتري دارند، مثل شهر بث، با محوطه‌هاي سيرك مانند هلالي و مياديني كه حجم‌هاي هندسي‌تري دارند، باز اين امر را حس مي‌كنيم. حتي طرح شبكه‌اي شكل شهر نيويورك،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پالي پارك تا ميدان راكفلر و پارك مركزي مهم نيويورك، داراي نقش شطرنجي است كه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تقاطع‌ها، فضاهاي عمومي قرار دارند.

 

ساختمان‌ها به طريق ديگري نيز باعث افزاي قلمروهاي عمومي مي‌شوند: شكل دادن به خط آسمان و نشانه‌هاي شهري كه چشم را به جست و جو و توجه به خيابان‌هاي در حال گذشتن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آنها هدايت مي‌كند. حتي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
معمول‌ترين سطح، جزييات ساختمان (كف‌پوش آن، نرده‌ها، جداول، حجم ساختمان، مبلمان خيابان و يا نشانه‌هاي آن) به مقياس انساني ارتباط پيدا مي‌كند و تاثير مهمي روي چشم‌انداز خيابان مي‌گذارد. پس كوچك‌ترين جزييات به طور قطع بر كليت اثر مي‌گذارد.

 

 

توسعه گالري ملي لندن، سال 1984

 

در طراحي توسعه گالري ملي لندن سال 1984، پس

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
شروع به نقشه‌برداري كاملي از سايت و اطراف آن كه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زمان جنگ متروك مانده بود، به گونه اعجاب‌آوري راه‌حلي جديد به كار بسته شد: اين كه اين سايت كوچك كاملا بسته نشود. ميدان ترافلگر كه روزي قلب امپراتوري بوده است، امروز تبديل به يك مكان توريستي محبوس و آلوده و محصور با ترافيك شده است و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زندگي روزانه شهري جدا شده است. به منظور احيا مجدد اين ميدان، پيشنهاد شد مسير پياده‌اي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ميدان ترافلگر تا ميدان ليسستر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ميان سايت توسعه گالري بگذرد.

 

اتصال دو ميدان، منبع الهام و ايده پروژه شد. يك رشته پلكان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
امتداد گالري ملي عبور مي‌كند و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
طريق يك گالري بزرگ

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زير جاده پر رفت و آمد به ميدان ترافلگر متصل مي‌شود. براي نشان دادن اين مسير جديد و نمايان شدن ورودي عمومي، پيشنهاد كرديم كه يك برج چشم‌انداز

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قسمت ورودي قرار گيرد. اين برج تعادلي برقرار كرده است و تركيب قرينه‌واري با عناصر عمودي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
كنار گالري ملي خلق كرده است.

 

 

مركز بزرگ كنفرانس شهر توكيو

 

در يك مقياس بسيار بزرگ‌تر، پروژه مسابقه براي يك مركز بزرگ كنفرانس

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قلب شهر توكيو نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان فرم‌هاي جديد براي فضاهاي عمومي و معماري را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
جاهاي كوچك و بزرگ خلق كرد. پروژه شامل سه سالن بزرگ كنفرانس بود، ارزيابي و بررسي تاثيري كه اينچنين مركز بزرگ و غول‌آسايي بر اين سايت پرتراكم خواهد داشت، ما را به ايده‌اي غير

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ساختن بنا روي سطح زمين هدايت كرد. مكاني كه به كلي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
فضاهاي عمومي محروم مانده بود، با رشته‌اي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
فضاهاي باز، مكاني براي توقف، ملاقات و فعاليت‌هاي عمومي مردم شد.

 

ساختمان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ارتفاع شش طبقه بالاي سطح زمين به صورت معلق قرار گرفت و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نتيجه تمامي سطح زمين آزاد گشت و بدين ترتيب فضاي خارجي سرپوشيده و بزرگي براي استفاده عمومي خلق شد.

 

اين دو پروژه فضاي جمعي نشان مي دهد كه چگونه ساختمان‌ها و قلمروهاي عمومي مي‌توانند بر يكديگر تاثير بگذارند. وقتي كه ساختمان‌ها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
يك فضاي جمعي سهيم مي‌شوند، مردم را به ملاقات و صحبت با يكديگر تشويق مي‌كنند. آنها عابر پياده را درگير خود مي‌كنند و ميل طبيعي انساني مردم را به جاي سركوب، برمي‌انگيزند و شهر را انسان‌گونه مي‌كنند.

 

زندگي مدرن با سرعتي بيشتر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ساختمان‌هايي كه ساخته مي‌شوند،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حال تغيير است. ساختماني كه امروزه تجاري است، شايد نياز باشد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
5 سال ديگر دفتر كار و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
10 سال ديگر يك دانشگاه شود، بنابراين ساختمان‌هايي كه به راحتي تغيير يابند عمر مفيد طولاني‌تري خواهند داشت ولي طراحي انعطاف‌پذير، معمار را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
استفاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
فرم‌هاي كامل و جامع دور مي‌سازد. معماري كلاسيك زيبايي‌اش را از تركيب هارمونيكي وام مي‌گيرد كه نمي‌توان به آن تركيب چيزي افزود و نمي‌توان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آن چيزي كاست. ولي وقتي كه جامعه خواستار ساختمان‌هايي با قابليت پاسخگويي به نيازهاي متغير است پس بايد به دنبال انعطاف‌پذيري و جست و جوي فرم‌هاي تازه‌اي باشيم كه زيبايي را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
داخل تطابق و سازگاري به نمايش بگذارد.

 

 

مركز ژرژپمپيدو

 

من و رنتسوپيانو، مركز ژرژپمپيدو را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پاريس با تفكر تطابق و سازگاري طراحي شد. ساختمان متضمن مكاني براي يك لحظه و زمان خاص نيست. بلكه مكاني براي مردم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
طي سال‌هاي مختلف است. علايق و فرهنگ‌هاي گوناگون مي‌توانند در آن جا دور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
جمع شوند و اين مركز امكانات مختلفي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
سالن‌هاي كنفرانس، سينما و رستوران گرفته تا كتابخانه، سالن كنسرت و گالري هنري ارايه مي‌دهد.

 

هدف، خلق ساختماني است كه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آينده چيدمان امكانات و تسهيلات امروزه بر آن تحميل نشود و فعاليت‌ها خودشان فرم ساختمان را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هر زماني ديكته كنند. راه حل ارايه شده پيشنهاد يك ساختمان اسكلتي براي فضاهايي بود كه مي‌‌توانستند به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اضافه شوند يا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
كاسته شوند، باز و گشوده باشند و يا تقسيم‌‌بندي شوند.

 

براي كاهش جثه نمايان اين ساختمان بزرگ، يك نماي نوراني خلق شده است. اين يك نماي لايه‌لايه است نه يك ديوار، بلكه يك سري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
صفحات شفاف و سازه‌هاي فلزي همراه با بالكن‌ها و تراس‌هايي است كه هر لايه پشت لايه ديگر پنهان است.

 

هر نسل نيازمند بازسازي مراكز دولتي و عمومي و خلق بناهاي جديد است. ساختمان مركز پمپيدو به همان اندازه كه كاوشي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زمينه فكر و ايده جديد براي يك موسسه (مركز دولتي) سازگار و كثرت‌گرا بود، تلاش و تكاپويي نيز

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زمينه معماري فضاهاي قابل تغيير (نرم) و فرم معماري پراكنده (خرد و تكه‌تكه شده) بود.

 

ايده‌ها و افكار جديد نيازمند فرم‌هاي جديد هستند و اين ايده‌ها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ساختمان‌هاي امروز به اجرا درمي‌آيد. حال اگر ساختمان‌هاي جديد بايد پاسخگوي نيازهاي متغير جامعه باشند پس بايد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مورد چگونگي تطبيق آنها با ساختمان‌هاي موجود يعني حفاظت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ميراث معماري همگاني نيز فكري كرد. مرمت و بازسازي ساختمان‌هاي قديمي به همان شكل واقعي و اوليه آنها و بدتر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
همه حفاظت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نماي اصلي بنا به صورت دست نخورده و خلق ساختماني كاملا بي‌ربط به پشت آن، يك درك اشتباه است كه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مورد بسياري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ساختمان‌هاي قديمي و سنتي اجرا مي‌شود. ساختمان‌ها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
طول حياط خود به طور مدام

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حال تغيير شكل، تغيير دكوراسيون (تزيينات)، تغيير نورپردازي و ... هستند. اما اين فرآيند طبيعي تعصبات بيش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حد نگهداري و مرمت، كند و سپس متوقف مي‌شود.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نتيجه ساختمان‌ها كمتر قابل تغيير و انعطاف‌پذير مي‌شوند و آنها به تدريج براي تغيير كاربري گران‌قيمت‌تر مي‌شوند.

تاريخ به ما نشان داده است كه حتي بهترين ساختمان‌هاي ما مي‌توانند براي رفع نيازهاي جديد به صورت مدرن و جديد درآيند و اين كار با ايجاد تركيب (گفت‌وگو) بناهاي جديد و قديم ممكن مي‌شود.

 

در بريتانيا، بسياري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
شهرهاي ما با تضاد موجود بين سبك‌هاي قرون وسطي، گوتيك و جرجين چهره زيبايي به خود گرفته‌اند. مثلا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
كالج پادشاهي دانشگاه كمبريج تركيب‌بندي‌هاي بي‌نظيري وجود دارند. جايي كه عبادت‌گاه بزرگي به سبك گوتيك كه زماني به تنهايي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
يك چمنزار قد علم كرده بود، اكنون

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
كنار ساختمان‌هاي به سبك كلاسيك قرار گرفته است. نمونه‌هاي عالي اين كار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
خارج از بريتانيا ميدان سيگنريا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
شهر فلورانس است كه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آن ساختمان كلاسيك گالري يوفيزي اثر وساري با ميدان وكيو ارتباط عميقي ايجاد كرده است يا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
شهر ونيز كليساي جامع جذاب و زيبا به سبك بيزانس همراه با رواق‌هاي بسيار باشكوه كلاسيك، ميدان سن ماركو را قاب كرده است. زيباشناسي سنتي كه براساس ساختمان‌هايي شكل مي‌گيرد كه با محله‌ و محيط خود

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ارتباط هستند و آن را تقويت مي‌كنند، نياز به رقابت دارد.

 

امروزه جهان به ميراث معماري گذشته خود اجازه مي‌دهد تا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پيشرفت ما

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آينده جلوگيري كند، براي مثال انتقال كتابخانه ملي انگلستان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اتاق مطالعه مشهور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
موزه بريتانيا فرصت مناسبي را براي يك بازنگري مجدد روي كل موسسه در اين ساختمان گنبددار بسيار زيبا و بازگشايي آن به عنوان يك ميدان عمومي مركزي فراهم كرد ولي ترديد و وسواس

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مورد تغيير كاربري يك اثر تاريخي مهم اين راه حل روشن و اساسي را تهديد مي‌كند.

 

تبديل كردن شهرها به موزه‌ جوامع را سخت و متحجر مي‌كند. «روي پراتر» كه يك تاريخدان برجسته است اين نكته را اين گونه بيان مي‌كند كه «هنگامي كه بناها بر مردم ارجح شوند، آنگاه ما (مردم) تبديل به ميراث گذشته مي‌شويم نه تاريخ.»

 

از بين بردن تعصبات و عقايد قبلي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مورد معماري، معمار را

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
كشف و استفاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تكنولوژي جديد و فن‌آوري ساخت آزاد مي‌گذارد. با توجه به بحران مسكن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
سراسر جهان نمي‌توان به اين نكته بي‌توجه بود، پذيرفتن كاربرد مصالح جديد، بازيافتي يا تركيبي مي‌تواند باعث پيشرفت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زمينه صرفه‌جويي مالي و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بالا رفتن كيفيت شود. اين راه‌كارهاي خلاقانه و جديد براي ايجاد ساختمان‌ها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تكنولوژي پيشرفته و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تكنولوژي ضعيف سطح پايين را درگير مي‌كند.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...