رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

انواع جریان درسیالات

جريان هاي دو فازي

مهمترين علامت مشخصه جريانهاي دوفازي وجود مشترک بودن بين فازهاي گاز و مايع مي باشد. اين فصل مشترک داراي اشکال مختلفي مي باشد. تقريبا امکان پيدايش يک دامنه نامحدود از فصل مشترک مختلف بين دو فاز وجود دارد اما عموما تاثير کشش سطحي بين دو فاز منجر به پيدايش فصل هاي مشترک مختلف منحني شکل شده که نهايتا تمامي آن ها تبديل به اشکال کروي (نظير قطره ها و حباب ها (مي شوند.

 

در حالت کلي با طبقه بندي
انواع
حالات توزيع فصل مشترک بين دو فاز گاز و مايع که اصطلاحا رژيم هاي جريان يا الگوي جريان ناميده مي شوند مي توان به توضيح و تفسير اين نوع جريان ها پرداخت. بايد توجه داشت که اين رژيم هاي جريان معمولا بوسيله موقعيت و شکل هندسي خط لوله و جهت جريان و خواص فيزيکي و شدت جريان هر يک از فازها و شار حرارتي وارد بر ديواره لوله تحت تاثير قرار مي گيرند.

 

لازم به ذکر است که عليرغم کوشش هاي بسيار زيادي که براي طبقه بندي اونع رژيم هاي جريان دو فازي به عمل آمده است با وجود تمامي اين روش هاي بشدت کيفي و اغلب مطابق نقطه نظرات شخصي محققين مي باشند بطوريکه تاکنون رژيم هاي جريان مختلفي تعريف گرديده و دامنه گسترده اي از اسامي براي اين منظور مورد استفاده قرار گرفته اند. تعاريفي که براي
انواع
رژيم هاي جريان در اينجا ارائه خواهند شد بصورت خيلي خلاصه بيان شده اند.

 

● الگوهاي جريان در خطوط لوله قائم

 

در خطوط لوله قائم نيز الگوهايي ظاهر مي شوند که تفاوت چنداني با الگوهاي جريان در خطوط لوله افقي ندارند.

 

▪ جريان حبابي:Bubbly flow

 

در اين نوع رژيم جريان فاز مايع بصورت پيوسته و فاز گاز بصورت پراکنده (حباب هاي ريز) درون مايع بطرف بالا حرکت مي کند. سرعت فازها در اين نوع جريان بدليل اختلاف جرم ويژه فازها متفاوت مي باشد. معمولا حباب هاي ريز گاز با سرعت ظاهري کمتر از ۲ فوت بر ثانيه از درون فاز مايع عبور مي کنند.

 

▪ جريان ل_خ_ته اي :Slug flow

 

در جريان حبابي با افزايش سرعت فاز گاز تعداد حباب ها افزايش يافته و از برخورد و بهم پيوستن آنها با يکديگر چند گنبد چتري شکل گازي بوجود مي آيد که در قسمت هايي از لوله تمام سطح مقطع لوله را اشغال مي کنند. در عمل اين نوع جريان بصورت منقطع از فازهاي مايع و گاز داراي افت فشار زياد و همچنين از نظر فرآيندي با ايجاد سروصدا هاي ناهنجار و آسيب ديدگي تجهيزات همراه است. در طراحي خطوط لوله جريان دو فازي سعي مي شود حتي الامکان از ايجاد چنين رژيم جرياني اجتناب شود. در اين حالت سرعت ظاهري فاز گاز از ۲ الي۳۰ فوت بر ثانيه تغيير مي کند.

 

▪ جريان کف آلود:Churn flow

 

در جريان ل_خ_ته اي با افزايش سرعت جريان توده هاي گاز شکسته شده و جريان ناپايدار و انتقالي بين دو جريان ل_خ_ته اي و حلقوي شکل خواهد گرفت. در خطوط لوله جريان با قطر زياد حرکت نوساني مايع بسمت بالا و پايين رخ مي دهد در حاليکه در لوله هاي باريک اين حرکت نوساني بوقوع نخواهد پيوست و حرکت انتقالي بين دو نوع جريان ل_خ_ته اي و حلقوي بسيار گذرا خواهد بود.

 

▪ جريان قطره اي:Annular flow

 

در اين نوع الگوي جريان فاز گاز بصورت پيوسته و فاز مايع بصورت ذرات ريز به همراه آن در حرکت است. بطوريکه فاز گاز فاز مايع را بصورت قطرات ريز انتقال مي دهد. در اين حالت تغييرات فشار سيال توسط فاز گاز کنترل مي شود. اطلاعات تجربي نشان مي دهد که به ازاي سرعت ظاهري فاز گاز بيش از ۷۰ فوت بر ثانيه و سرعت ظاهري فاز مايع کمتر از ۲ فوت بر ثانيه باشد اين نوع رژيم به جريان حلقوي تبديل خواهد شد.

 

▪ الگوي جريان در خطوط لوله افقي:

 

هفت نوع الگوي توزيع براي جريان هاي دوفازي در خطوط لوله افقي وجود دارد. بطوريکه براي هر رژيم جريان مقادير تجربي سرعت هر فاز براي مخلوطي از گازهايي با جرم ويژه نزديک به جرم ويژه هوا و مايعاتي با گرانروي کمتر از صد سانتي پوز داده شده است.

 

▪ جريان حبابي:Bubbly flow

 

در خطوط لوله افقي در مواردي که نرخ حجمي گاز نسبتا کم و نرخ حجمي مايع نسبتا زياد باشد جريان حبابي بصورت حباب هاي کوچک گاز تحت تاثير اختلاف چگالي در قسمت فوقاني لوله ظاهر مي شود. با افزايش نرخ حجمي فاز گاز اندازه حباب ها بتدريج افزايش مي يابد. سرعت ظاهري مايع در اين نوع رژيم جريان بين ۵ الي ۱۵ فوت بر ثانيه و سرعت ظاهري گاز بين ۱ الي ۱۰ فوت بر ثانيه مي باشد.

 

▪ جريان توپي يا قالبي:

 

با افزايش سرعت فاز گاز در جريان حبابي تعداد حباب هاي فاز گاز افزايش مي يابد. بطوريکه از برخورد و بهم پيوستن آن ها حباب هاي بزرگ و توپي شکل نزديک به جداره بالايي لوله تشکيل خواهند شد. اين نوع جريان جريان توپي يا قالبي ناميده مي شود.

 

▪ جريان لايه اي:

 

در اين نوع الگوي توزيع فازهاي مايع و گاز کاملا از هم جدا هستند و فاز گاز که عموما داراي سرعت بيشتري نسبت به فاز مايع مي باشد و در قسمت فوقاني و مايع در ناحيه پايين درون لوله حرکت مي کنند. همچنين تداخل بين دو فاز بندرت صورت مي گيرد و فصل مشترک بين آنها نسبتا منظم و صاف مي باشد. در اين حالت سرعت ظاهري فاز مايع کمتر از ۵/۰ فوت بر ثانيه و سرعت ظاهري فاز گاز بين ۲ الي ۱۰ فوت بر ثانيه مي باشد.

 

▪ جريان موجي:

 

در جريان لايه اي اگر سرعت پيدايش گاز مجدادا افزايش يابد. بين فاز گاز و مايع تنشي ايجادمي شود که خود باعث پيدايش امواج در فصل مشترک مي شود که اين امواج در امتداد جريان حرکت مي کنند. سرعت ظاهري مايع در اين حالت کمتر از ۱ فوت بر ثانيه و سرعت ظاهري گاز حدود ۱۵ فوت بر ثانيه مي باشد.

 

▪ جريان لخـــــته اي: slug flow

 

در خطوط لوله افقي و مواردي که نرخ جريان مايع زياد باشد افزايش سرعت گاز منجر به افزايش دامنه موج هاي سطحي مايع در فصل مشترک گاز و مايع مي شود که ضمن آن موج ها به جداره فوقاني لوله برخورد کرده و ل_خ_ته هاي مايع تشکيل مي شود. ل_خ_ته هاي مايع در چنين حالتي مي توانند باعث لرزش هاي شديد و در برخي موارد ايجاد خطر درون تجهيزات واقع در مسير خطوط لوله و مراکز جمع آوري شوند. از ويژگي هاي اين نوع رژيم جريان مي توان از نوسانات منظم در تغييرات فشار و مقدار مايع تجمع يافته نام برد که معيار مناسبي براي تشخيص اين نوع رژيم جريان مي باشد.

 

▪ جريان حلقوي:Annular flow

 

در اين نوع جريان دو فاز گاز و مايع بصورت دو استوانه متداخل درون لوله جاري خواهند شد. اين نوع جريان وقتي شکل خواهد گرفت که سرعت ظاهري گاز بيشتر از ۲۰ فوت بر ثانيه باشد. بررسي دقيق اين نوع الگوي جريان به جهت تعيين ميزان خوردگي سايشي و افزايش بازدهي خط انتقال پيش بيني مقدار مايع تجمع يافته و تعيين ضخامت فيلم مايع روي ديواره لوله و حاسبه افت فشار سيال جهت طراحي خطوط لوله انتقال و تجهيزات انتهايي آن از اهميت خاصي برخوردار است.

 

▪ جريان قطره اي:

 

با افزايش نرخ جريان فاز گاز در جريان حلقوي فاز گاز و فاز مايع را بصورت قطرات ريزي انتقال خواهد داد. احتمالا چنين جرياني وقتي شکل مي گيرد که سرعت ظاهري فاز گاز بيش از ۲۰ فوت بر ثانيه باشد. در مواردي که نرخ جريان گاز نسبتا زياد و نرخ جريان مايع نسبتا کم باشد. فاز مايع در داخل فاز گاز بصورت ذرات بسيار ريز و پراکنده تبديل شده و اصطلاحا فضايي شبيه مه بوجود مي آيد. در اين حالت رژيم جريان را مه آلود مي نامند. بعضي از خطوط انتقال سيستم گاز ميعاني در مواقع خاصي در اين الگوي جريان قرار دارند.

لینک به دیدگاه

دید کلی

 

دینامیک سیالات شاخه‌ای از مکانیک سیالات است که ماهیت حرکت یک سیال را مشخص می‌کند. از آنجا که قوانین بیان کننده حرکت کامل یک سیال را نمی‌توان به آسانی محاسبه کرد و به صورت مجموعه‌ای از روابط بیان کرد، لازم است که از آزمایشات نیز کمک گرفته شود. با استفاده از تحلیلهای مکانیکی ، ترمودینامیکی و آزمایشات دقیق می‌توان سازه‌های هیدرولیکی بزرگ و روابط سودمند دینامیک سیالات را بدست آورد.

 

 

 

agburt02_01ke3.jpg

 

مشخصه‌های جریان

 

جریان یک سیال را می‌توان به صورتهای گوناگون درهم ، آرام ، حقیقی ، ایده آل ، بازگشتی ، بازگشت ناپذیر ، پایدار ، ناپایدار ، یکنواخت ، غیر یکنواخت ، چرخشی ، غیر چرخشی طبقه بندی کرد.

 

جریان در هم: شایعترین حالت موجود در مهندسی است. در جریان در هم ، ذرات سیال (جرمهای کوچک و مولکولی) در مسیرهای بسیار نامنظمی حرکت می‌کنند و موجب می‌شوند که اندازه حرکت از یک بخش سیال به بخش دیگر انتقال یابد.

 

جریان آرام: در این نوع جریان ذرات سیال در امتداد مسیرهای هموار که درون غشاء یا لایه‌ها قرار دارند حرکت می‌کنند و یک لایه به آرامی بر روی لایه مجاور می‌لغزد.

 

جریان پایدار: جریان پایدار هنگامی برقرار است که شرایط در هر نقطه‌ای از سیال نسبت به زمان تغیر نکند.

 

جریان ناپایدار: جریان ناپایدار است که شرایط در هر نقطه از سیال نسبت به زمان تغییر کند.

 

جریان یکنواخت: جریان یکنواخت هنگامی رخ می‌دهد که در هر لحظه برای تمامی نقاط بردار سرعت (مقدار و جهت) یکسان باشد.

 

جریان غیر یکنواخت: جریانی که در آن بردار سرعت در هر لحظه از یک نقطه تا نقطه دیگر تغییر کند.

 

جریان چرخشی: اگر ذرات سیال در یک ناحیه دارای چرخش در حول یک محور باشد، جریان را چرخشی یا گردابه‌ای می‌نامند و اگر سیال در یک ناحیه فاقد چرخش باشد آن را جریان غیر چرخشی گویند.

خط جریان

 

خط جریان عبارت است از خط پیوسته‌ای که می‌توان در سیال رسم کرد، بطوری که نمایانگر بردار سرعت در هر نقطه باشد. ممکن است در مقطع خط جریان ، هیچگونه جریان عبور نکند. چون در تمامی لحظات که ذره‌ای در جهت خط جریان حرکت می‌کند، جابجایی ذره بیان می‌کند که مؤلفه‌های متناظر ، متناسب باهم هستند و دارای یک جهت می‌باشند.

 

 

 

adia.gif

 

حجم کنترل

 

حجم کنترل ، ناحیه‌ای در داخل فضا بوده و بکار بردن آن در هنگام تحلیل حالتهایی که جریان به داخل یا خارج فضا جریان می‌یابد مفید می‌باشد. مرز حجم کنترل را سطح کنترل گویند. شکل و اندازه حجم کنترل کاملا انتخابی است، ولی غالبا آنها را منطبق بر مرزهای صلب آن ناحیه در نظر می‌گیرند و در این نواحی برای سادگی آنها عمود بر جهت جریان فرض می‌کنند.

ماهیت جریان تمامی جریانها از روابط زیر پیروی می‌کنند، این روابط را می‌توان بصورت تحلیلی نیز بیان کرد:

 1. رابطه پیوستگی یعنی قانون بقای جرم
 2. قوانین اول و دوم ترمودینامیک
   
  شرایط مرزی تحلیلهایی که بیان می‌کند در یک سیال در نواحی مرزی ، سرعت نسبت به مرز صفر می‌باشد یا سیالات بدون اصطکاک نمی‌توانند از مرز عبور کنند. معادله حرکت اولر در امتداد خط جریان زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که:
 3. جریان بدون اصطکاک باشد.
 4. در امتداد خط ریان وحالت پایدار داشته باشد
 5. چگالی ثابت باشد.

معادله برنولی

 

انتگرال گیری از معادله حرکت اولر برای حالتی که چگالی ثابت است، منجر به معادله برنولی خواهد شد. در معادله برنولی که از کلیه افتها صرفنظر شده است تمام عبارتهای موجود نمایانگر انرژی مفید یا انرژی مکانیکی می‌باشند که این عبارتها می‌توانند بوسیله انرژی پتانسیل ، انرژی جنبشی ، یا فشار تولید کار کنند.

 

مباحث مرتبط با عنوان

 

 • اندازه حرکت
 • تئوری اندازه حرکت برای پروانه‌ها
 • جت
 • قوانین ترمودینامیک
 • معادلات گشتاور اندازه حرکت
 • معادله برنولی
 • معادله پیوستگی

اميدوارم مطالب نه چندان كاملم براتون مثمر ثمر باشه....

ببخشيد:icon_gol:

 

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

هيدروديناميك علم مطالعه سيالات در حال حركت به روش تحليلی و رياضی است. اين علم با در نظر گرفتن اصول بقاء جرم،‌ انرژی و ممنتوم سعی در قانونمند نمودن حركت سيال و حل مسائل متنوع آن دارد.

هيدروديناميك كلاسيك بر اساس معادلات اولر و با فرض سيال بدون لزجت و اصطكاك (سيال ايده‌ال) بنيان گذاشته شده است. اين ساده‌سازی هر چند در بسياری از مواقع منجر به نتايج غيرواقعی میگردد، معهذا بسياری از مسائل ديناميك سيالات نيز با دقت كافي به كمك تئوری جريانهای ايده‌ال قابل تحليل می‌باشد.در ادامه فایلی برای دوستان قرار دادم که بهتر و شیواتر با این مفهموم آشنا بشوند.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

جواب ساده است.

مکانیک سیالات یکی از دو شاخه ی اصلی مکانیک است که به ما میگوید :

– چرا هواپیما در هوا حرکت میکند؟(هوا یک سیال است)

 

– چرا کشتی در آب حرکت میکند؟(آب یک سیال است)

 

– چرا اتومبیل های جدید سریعتر از اتومبیل لورل و هاردیست!؟( هوا یک سیال است و اتومبیل هر چه راحت تر بتوانید مانع هوا را پشت سر بگذارد سریعتر حرکت میکند)

 

-حال فکر کنیم هواپیما های سریعتر از جریان صوت و یا قایق های تندرو و ماشین های مسابقه چگونه طراحی میشوند؟ (در حقیقت ما در حال یافتن راه های غلبه بر مقاومت آب و هوا هستیم…)

 

– پمپ ها و توربین ها چگونه کار میکنند؟( آب یک سیال است)(میخواهیم بدانیم پمپ چگونه به سیال ارتفاع میدهد و توربین چونه از سیال حرکت و به تبع آن کار میگیرد؟)

 

– میخواهیم بدانیم چطور یک ساختمان را لوله کشی کنیم که آب به طبقه چهارم یک ساختمان برسد؟( هنوز آب سیال است!!)

 

– در نهایت یک توپ فوتبال را با چه قدرت و با کجای پا شوت کنیم تا مستقیم، یا قوس دار وارد دروازه شود و ما خوشحال شویم!! (توپ هوا را میشکافد و هوا سیال است)

 

مکانیک سیالات علمی است که به ما می آموزد چطور سیال تحت نیرو واکنش نشان میدهد و یا چطور سیال حرکت میکند. مکانیک سیالات به دو دسته استاتیک سیالات و دینامیک سیالات تقسیم میشود که اولی مربوط به سیال ساکن و دومی مربوط به سیال متحرک است.

منبع:سرسام مکانیک

لینک به دیدگاه

لزجت چیست؟

معمولا برای شروع به توضیح مکانیک سیالات اول از لزجت شروع میکنند. من هم همینکار را میکنم. لطفا

اول انگشتتان را از بینی مبارکتان بیرون بیاورید! البته با پوزش. آنچه که همراه انگشتتان بیرون آمده اگر مغزتان نباشد حتما یک ماده ی لزج است! حال اگر به شیشه ی عسل دسترسی دارید انگشتتان را در عسل فرو کنید.(انگشت آن یکی دستتان را لطفا!) این مایع هم لزج است. حال دستتان را زیر شیر آب بگیرید(این دفعه انگشت اولی را حتما!) آب چطور است؟ لزج است؟ لطفا پاسخ ندهید و ادامه مطلب را بخوانید.

گفتن لزج بودن یا نبودن به کلام کار آسانیست اما کافی نیست. ما در آینده خواهیم دید میزان لزجی زیاد یا کم در محاسباتمان دخیل است. به نظر شما لزجت مثل زیبائیست یا دراز بودن؟ (نگران نباشید، سوال ساده است!) زیبایی معیاری ندارد و نمیتوان آن را با ارقام نمایش داد. مثل اینکه بگوییم اقدس بیست قوز زیباست(مثلا قوز واحد زیبائیست!).چنین حرفی کاملا بی معنیست چون ممکن است از نظر اصغر،‌ اقدس هزار قوز زیبا باشد! اما دراز بودن معیار دارد. میتوان گفت امین بیست سانتی متر دراز تر از فرید است.(متر واحد اندازه گیری دارازاست). این یعنی ما درازی امین و فرید را میدانیم و میتوانیم با مقدار و واحد بیان کنیم.

خب تا اینجا روشن شد که لزجت اصلا شبیه زیبایی، بی در و پیکر نیست و حتما معیار دارد که برای ما اینقدر مهم است. اما آیا این معیار همیشه ثابت است؟ مثلا بدون توجه به عوامل محیطی میتوانیم بگوییم لزجت این عسل بیست است؟(بعدا میگوئیم واحد این بیست چیست) به طور حتم بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی نمیتوان در مورد لزجت عسل اظهار نظر کرد و اگر بکنیم حتما باید ذکر کنیم که دما و فشار محیطی که عسل در آن قرار داشت چقدر است. مثلا اگر وسط تابستان باشد و برق هم نداشته باشیم و احتمالا در عسلویه زندگی کنیم این عسل با آبی که از شیر جاریست هیچ تفاوتی ندارد،‌ ولی در سیبری، خوردن این عسل با آن سفتی زیاد، مرد میخواهد!

مبحث لزجت به همین سادگیها نیست. مثلا بهتر است از همین الان بدانیم لزجت بر دو نوع سینماتیکی و دینامیکی است که هر چه در پاراگراف های پیشین خواندیم در مورد نوع دینامیکی آن بود.(سینماتیکی بعدا توضیح داده خواهد شد) یا لزجت برای سیالات نیوتنی برای ما مهم تر است

این مقاله تنها بدان جهت نوشته شد که شما در آینده با خواندن جمله ی زیر کرک و پرتان نریزد:

لزجت سیالات نیوتنی یک خاصیت واقعی ترمودینامیکی است که با فشار و دما تغییر میکند

منبع:سرسام مکانیک

لینک به دیدگاه

سیال چیست؟

تمام مواد تنها به دو حالت سیال و جامد در طبیعت موجودند. تفاوت اصلی این دو حالت , عکس العمل ماده تحت تنش مماسی یا برشی است.

جسم جامد می تواند در مقابل تنش برشی مقاومت کند اما تنش برشی روی یک سیال باعث جریان و حرکت در سیال میشود(مادامیکه تنش برشی اعمال شود). دقت شود لفظ تغییر شکل را برای سیال به آن خاطر به کار نمیبرم چون ماهیت لغت “تغییر شکل” آنی بودن را همراه خود دارد اما در سیالات تنش برشی یک جریان که در طول زمان در حال تغییر است را بوجود می آورد.

 

فرض کنید دستتان را درون ظرف آبی فرو میکنید و حرکت میدهید, لایه های آب به خاطر حرکت دست که موجب اعمال نیرو و به تبع آن ایجاد تنش برشی میشوند, شروع به حرکت می کنند. جریان ایجاد شده با خروج دست از آب (قطع منبع ایجاد تنش) رو به آرامی می نهد. به سادگی نتیجه میگیریم این چریان سیال به خاطر نیروی خارجی بوده است. در حقیقت سیال بر اثر بر هم کنش جریان یافته است و مادامیکه تنش وجود دارد جریان هم در سیال موجود است و با بیرون آوردن دست تنش حذف ولی بر هم کنش مولکولی همچنان ادامه می یابد تا سیال به حالت پایدار برسد. فرض کنید ظرفی پر از بتن داشته باشیم. مرد میخواهیم که دستش را با همان سرعت و شدتی که داخل آب فرو کرده داخل بتن هم فرو کند!! با من هم عقیده اید که تغییر شکل بتن اولا به سادگی ممکن نیست و وسیله میخواهد(اعمال نیروی بیشتر و به تبع آن تنش بیشتر) ثانیا اگر زورمان برسد, نیروی ما اغلب باعث تغییر شکل دائمی در بتن خواهد شد.

باز هم یاد آور میشوم که تغییر شکل برای مواد جامد(مثل بتن) کلمه ی مناسبی است اما برای سیال نامناسب است. در حقیقت تغییر شکل واکنشی است که در طول زمان ادامه نمیابد(برخلاف جریان) و تنها در مورد جامدات صادق است.

به دوشکل زیر دقت کنید. ما نیرویی را به سطح یک سیال و سطح یک جسم جامد اعمال کرده ایم. با وارد کردن نیروی F به سطح سیال با توجه به جهت نیرو یک تنش برشی اعمال میشود که باعث تغییر شکل پیوسته (اصطلاح رایج) شده و سیال جریان می یابد. در سطح جامد با اعمال نیروی F به صورت برشی جسم جامد دچار تغییر شکل می شود. (البته نمیدانیم تغییر شکل متناسب با نیروست یا خیر. چون از ماهیت پلاستیکی یا الاستیکی جسم بی خبریم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

در شکل فوق آقایان و خانم های مولکول دیده می شوند. به سادگی قابل درک است که در مرز جامد و سیال سرعت یکسان است (فرض اعمال نیروی ما توسط یک واسطه مثل کاغذ به سیال وارد شده است.) یعنی مولکول های متصل به سطح جامد همان سرعتی را دارند که صفحه ی روی آنها با آن سرعت در حال واکنش به نیروی اعمالیست. این موضوع از مشاهده ی رفتار سیال حاصل شده نتیجه میگیریم در مرز سیال لغزشی وجود ندارد.

نکته ی مهم : چون حرکت سیال با ادامه یافتن تنش برشی (نیروی برشی واحد سطح) ادامه می یابد, پس سیال ماده ایست که اگر ساکن باشد نمیتواند در برابر تنش مقاومت کند. در حقیقت اگر سیالی در حال تلاطم و حرکت (یا همان تغییر شکل پیوسته!) باشد حتما تنش برشی به آن وارد شده است.

در مورد تنش برشی و تغییرات اعمال شده به سیال در بخش های بعدی بیشتر خواهیم خواند.

ما حالت های گوناگونی از سیال مثل مایعات(آب و جیوه و روغن و ….) و یا گاز ها( هوا, هیدروژن و…) را میشناسیم و میتوانیم به راحتی سیال بودنشان را تشخیص دهیم. اما باید توجه کرد که وضعیت های بینابینی وجود دارد که در تشخیص آنها باید دقت نمود. مثلا آسفالت ممکن است برای مدت کوتاهی در مقابل تنش برشی مقاومت کند اما به تدریج تغییر شکل می دهد و اگر بازه ی زمانی اعمال تنش را بیشتر کنیم, میبینیم که رفتاری سیال گونه از خود نشان میدهد. همچنین ممکن است بعضی مواد در مقابل تنش های کم از خود مقاومت نشان دهند اما با اعمال تنش های بیشتر تسلیم شده و رفتار سیالی از خود نشان دهند(مثل پارافین)

دقت شود در محاسبات مکانیک سیالات, سیال (مثل آب و هوا) مانند یک محیط پیوسته در نظر گرفته میشود. این سوال مطرح است که محیط پیوسته چیست و چرا علاقمندیم سیال را یک محیط پیوسته بدانیم؟

پیش از این گفتیم علم مکانیک بر پایه نیرو و حرکت بنا شده است. برای تحلیل نیرو و حرکت در سیالات ما به مشخصات همه ی نقاط سیال نیازمندیم. در حقیقت با در نظر گرفتن پیوستگی محیط سیال, هر خاصیت سیال(مثل چگالی, دما و سرعت و …) در هر نقطه از فضا مقدار معینی شده و به صورت یک تابع پیوسته از مکان و زمان قابل تحلیل است. مفهوم پیوستگی محیط سیال مبنای مکانیک کلاسیک سیالات است.

سیال از مولکول های زیادی تشکیل شده که دائما در حال حرکت و برخورد به یکدیگر هستند. اگر بخواهیم تحلیل دقیقی انجام دهبم باید از علم آمار کمک بگیریم, یعنی باید رفتار تمام مولکول ها یا گروهی از آنها را بررسی کنیم که این کار کمی دور از ذهن است. در مهندسی چون معمولا از خواص مواد به عنوان پایه اطلاعات محاسباتی استفاده میشود (مثل چگالی) بهتر است روشی اعمال کنیم که با حداقل خطا, سرعت و نتایج دقیق تری در محاسبات داشته باشیم. بر این اساس سیال را محیط پیوسته در نظر میگیریم. حال محیط پیوسته چیست؟ مثلا در مورد چگالی فرمول جرم تقسیم بر حجم صادق است, اما مقدار حاصل از این فرمول برای حجم کل سیال با حجم کوچکی از سیال متفاوت است. (به علت ثابت نبودن مولکول ها در شبکه ی مولکولی سیال. چون تعداد مولکول هایی که حجم معینی را اشغال میکنند دائما در حال تغییر هستند).

لینک به دیدگاه

اگر واحد حجم را خیلی کوچک در نظر بگیریم.(کمی بیشتر از یک مولکول) دیگر تعداد مولکول ها در این حجم ناچیز خواهد بود. چون با وجود عبور ذرات از مرز فوق تعداد تقریبی مولکول ها ثابت خواهد ماند. اما اگر حجم مورد نظر بزرگ باشد, می توان تغییرات زیادی در تعداد مولکول ها مشاهده کرد. در نمودار زیر اگر روی محور افقی از راست به چپ حرکت کنیم مشاهده میشود در حجمی به اندازه ی “دلتا وی استار” (حجم حدی) میتوان به یک تعریف نسبتا دقیق برای جرم مخصوص سیال دست یافت.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در حقیقت ما با کاهش جزء حجم(دلتا وی) چگالی متوسط را به سمت یک مقدار حدی میل داده ایم.(دقت شود اگر این “جزءحجم” خیلی کوچک باشد فقط شامل تعداد کمی از مولکول ها می شود و نمیتواند مقدار ثابتی برای جرم مخصوص به ما بدهد, زیرا با حرکت مولکول ها به طرف داخل و خارج این فضای فرضی, مقدار جرم مخصوص به طور غیر قابل پیش بینی تغییر خواهد کرد)

دقت شود که محل انتخاب نقطه ی C اختیاری است و می تواند هر نقطه ای از سیال باشد. این یعنی چگالی سیال را توسط هر منطقه از آن میتوان حساب کرد.

در این مطلب سعی شد سیال و خصوصیت چگالی معرفی شود. چگالی یکی از مهمترین پارامترها برای ارزیابی مکانیکی یک سیال است که در تمام مباحث سیالات نقش کلیدی دارد. در ادامه به معرفی چهار نکته مهم در سیالات میپردازم که پایه محاسبات به حساب می آیند:

۱/ چگالی با تقسیم جرم ماده بر حجم آن محاسبه میشود در سیالات به جرم مخصوص معروف است و براساس یک رابطه ی حدی محاسبه شده است.(واحد آن کیلوگرم بر مترمکعب است)

۲/ جرم مخصوص یک کمیت اسکالر است.(اگر در مورد کمیت ها چیزی نمیدانید اینجا را بخوانید) درحقیقت فقط با یک عدد بیان میشود و جهتی ندارد.

۳/ جرم مخصوص مایعات و حتی جامدات را میتوان با کمیت بی بعد SG (گرانش ویژه) نشان داد. این کمیت به شکل زیر تعریف میشود.

حاصل تقسیم چگالی ماده به ماکزیمم چگالی آب (واحد ندارد)

 

مثلا باید بدانیم برای جیوه SG=13.6 است, یعنی چگالی جیوه ۱۳/۶ برابر چگالی آب است.

مقدار گرانش ویژه با تغییر دما تغییر میکند و معمولا با افزایش دما کاهش می یابد.(آب رفتاری غیر عادی دارد)در جدول زیرمقادیر گرانش ویژه چند مایع ذکر شده است.

table1.png

۴/ وزن مخصوص به شکل زیر تعریف میشود.

حاصل تقسیم وزن سیال به حجم سیال(واحد نیوتن بر متر مکعب)

 

در حقیقت میتوان وزن مخصوص را “وزن حجم واحد” نامید.( فرمول جرم مخصوص را به یاد آورید, اگر به جای جرم , وزن مایع را قرار دهیم, فرمول فوق حاصل میشود.

وزن مخصوص آب ۹/۸۱ کیلو نیوتن بر متر مکعب است.

منبع :سرسام مکانیک

لینک به دیدگاه

توضیح : ممکن است با خواندن این مقاله به شخصیت علمی شما توهین شود

بارها شده که صبحانه ای مفصل خورده ایم. یک لیوان شیرعسل به همراه کیکی خوشمزه! مطمئنا اگر این معجون را خورده باشید حتما بعد آن یک بادی هم از گلو خارج کرده اید! این فرآیند مهیج کاملا بی ربط به مکانیک است اما کمی صبر کنید…

 

فکر کنید پس ازخوردن این صبحانه یکهو به این فکر افتاده اید که کل مواد در جهان را به چند گروه تقسیم کنید. سفت و نرم؟ نه نمیشود. جای آب کجاست؟ سفت و نرم و شل؟ بهتر شد اما هنوز هم باید فکر کرد. سفت و نرم و شل و شکننده! اوه وضع داره خراب میشه. اینجوری شاید بیست نوع مجموعه بشه تشکیل داد. بهتر نیست بگیم شکننده ها برن تو زیر مجموعه ی سفت ها!؟ اصلا اگه یه ماده ای مثه باد گلویی که ول کردیم باشه چی؟ یه گاز؟ اون کجا میره؟ خب فکر میکنیم. مواد جامد مثل همون کیک، مثل دیوار مثل توپ که قابل لمس و از لحاظ شکلی ثابت هستند همچنین سفت و شکننده هم میتونن باشن. خیلی خوب شد. مایعات هم مثل شیر ، آب و نوشابه بدون گاز! دارید میخندید!؟ همه اینا رو میدنید!؟ خب بی خیال این مطلب بشین چون بقیه اش از این هم واضح تره!

جالبه که دانشمندان قبل ما برای سهولت بررسی علمی ، مواد را به سه دست تقسیم کرده اند. جامد، مایع ، گاز. البته در برخی موارد مرز مشخصی برای یک ماده نمیتوان متصور شد. مثل همان عسل داخل شیر صبحانه مان که اگر تقلبی باشد و مثل آب شل باشد جز دسته مایعات است اما اگر سفت و همراه موم و اصل باشد میشود جامد. خلاصه اینکه دسته بندی فوق محصول تفکر بشر است و نمیتوانیم یکی از این سه نام را روی همه ی مواد جهان بگذاریم. فکرش را بکنید که یخی برداشته ایم و گرمایش میدهیم. واضح است ابتدا جامد بوده سپس مایع شده و سپس تبدیل به گاز میشود. اما این فرایند معروف، یک پروسه ی فیزیکی پیوسته دارد و گذاشتن مرز برای یک محیط پیوسته بی معنیست.

بگذریم! حال اینها چه ربطی به مکانیک دارد؟ حتما عسل را درون شیر هم میزنید نه؟ کیک هم میجوید؟ خب همه ی اینکارها مکانیکیست. در حقیقت مکانیک با مواد کار دارد. مکانیک حتی میتواند بگوید این لیوان شیر به این گندگی! را یک کودک نمیتواند حمل کند چون زورش را ندارد! و صد البته شما میتوانید چون زورش را دارید. اصطلاع عامیانه زور در علم اشتباها! نیرو نام گرفته و واژه ای متفاوت از انرژیست.

مکانیک از دید علم شاخه ای از فیزیک است که در مورد رفتار مواد در معرض نیرو ، جابجایی یا تغییر شکل صحبت میکند. مکانیک علم حرکت است. حرکت مگس در هوا ، انسان روی زمین یا سیاره دور خورشید را توضیح میدهد. مکانیک حتی تاثیر حرکت روی محیط را هم بررسی میکند. مثل حرکت هوا درون اتاق، حرکت دود در آسمان و حرکت باد گلو در جلوی دوستتان!

برگردیم به سه گروه ماده ی خودمان. به نظر شما جامد و مایع و گاز چه شباهت هایی با هم دارند؟ مطمئنا مایع و گاز از لحاظ ولو بودن (همان پخش) مولکول ها بیشتر شبیه هم هستند تا یک ماده ی جامد. پس چه بهتر گروه های سه گانه ی مان را دو گانه کنیم. جامد و سیال. این همان دو خط اصلی علم مکانیک است. بخشی از این علم به جامدات میپردازد و بخشی به سیالات که بخش دوم کمی پیچیده تر از بخش اول است چون بسیاری از سیالات قابل لمس و آزمایش نیستند و باید از نتایج ریاضی برای پیش بینی رفتارشان استفاده کرد. مثلا اگر یک کیک را گاز بزند به راحتی میتوان فهمید چه بلایی سر کیک آمده از کجا و با چه زاویه ای بریده شده و … ولی اگر کسی آروغ بزند عمرا کسی بتواند رد آروغش را تعقیب کند!( البته اگر شخص دود سیگار درون دهنش باشد و سپس آروغ بزند کمی این حرکت بو! قابل تشخیص میشود که نوعی از این روش در سیالات برای شناسایی حرکت سیال کاربرد زیادی دارد)

علم مکانیک تاکنون دانشمندان زیادی به خود دیده و به ما هم ربطی ندارد که چه کسی چه کرده اما بهتر است برای اینکه جلوی دیگران ضایع نشویم بدانیم گالیله، کپلر و نیوتن و اینشتین چکار کرده اند. البته زیاد برای فهمیدن کارهای آخرین دانشمند نامبرده تلاش نکنید چون هنوز که هنوزه بر سر فهم نظرات او بحث است.

بگذریم! گفتیم که مکانیک حرکت را درجهان توصیف میکند. از دید مکانیک هیچ حرکتی در جهان بی دلیل نیست. مثلا حرکت ما درون قطار نیروییست که پاهای ما به زمین وارد میکند و بدن را به جلو میکشد یا حرکت خود قطار به دلیل مصرف سوخت و سازو کار مکانیکی تبدیل سوخت به حرکت چرخ هاست.(قطار الکتریکی مکانیزم دیگری دارد). همچنین حرکت زمین بر اساس جاذبه ی متقابل است. البته همان گالیله ی خدا بیامرز با جمع کردن اطلاعات دانشمندان زمان خود خواست به همه ثابت کند که نظر کلیسا در مورد مرکزیت زمین و چرخش همه ی اجرام به دور ما نادرست است. ما الان میدانیم که حکم این اثبات را باید در علم مکانیک جست.

مکانیک حرکات همه ی موجودات زنده و غیر زنده در جهان را تحلیل میکند که از نتایج آن در اختراعات بشری استفاده می شود. هزاران اختراع بشر از دوچرخه و اتومبیل گرفته تا سیستم های خنک کننده و گرما دهنده مدیون علم مکانیک است. به عنوان مثال پاسخ سوالات زیر را در علم مکانیک باید جستجو کرد :

چگونه اتومبیل حرکت میکند؟

چکونه هواپیما از آسمان به زمین نمی افتد؟!

چگونه پنکه هوا را در تهران بیشتر از شمال خنک میکند؟

چگونه درب اتاق به آن سنگینی با یک انگشت باز و بسته میشود؟(البته اگر انگشتتان را نزدیک لولا روی در نگذارید چون زور بیشتری میخواهد!)

چگونه یک یخچال برق میخورد و سرما میدهد؟

چگونه کشتی در آب فرو نمی رود؟

اما نیرو و حرکت چیست که علم مکانیک بر آن پایه بنا شده؟ نیرو همین زوریست که من به دکمه کیبورد وارد میکنم و حرکت هم یک مفهموم عینیست که جهان و زندگی بر آن پایه بنا شده است. مکانیک مدرن حرکت هر ماده در جهان را یا بر اساس جاذبه و فعل و انفعال الکترو مغناطیسی میداند یا کنش و واکنش بین مواد و یا فعل و انفعال مغناطیسی که توضیح این موارد مربوط به علم فیزیک است و ما فقط به همان نتیجه ی کار یعنی حرکت کار داریم!

مکانیک هم مثل هر چیزی قدیم و جدید دارد که در علم به آن کلاسیک و مدرن میگویند که البته هنوز زور مدرن به کلاسیک نرسیده تا آن را از صحنه ی روزگار حذف کند.(با اینکه مکانیک مدرن پتانسیل اینکار را دارد) . مرحوم نیوتن در حقیقت آنچه را که میدید تحلیل کرد و آنچه را که نمیدید ندید گرفت! مکانیک مدرن وقتی بوجود آمد که محدودیت های مکانیک کلاسیک نمایان شد. البته برای ما که روی زمین زندگی میکنیم و تقریبا همه چیزمان عادیست( که این عادی توضیح بسیار دارد) همین مکانیک کلاسیک هم از سرمان زیاد است. مکانیک مدرن در حقیقت حرکات عجیب غریب و سرعت های عجیب غریب تر را توصیف میکند که مکانیک کلاسیک با آن دید ماکروسکوپی قادر به پاسخگویی به آنها نیست.

جالب است بدانیم تا همین ۴۰۰ سال پیش دیدگاه دانشمندان در مورد حرکت با دیدگاه فعلی کاملا متفاوت بود. مثلا از نظر دانشمندان یونانی مثل ارسطو ( که بیشتر فیلسوف بودند تا دانشمند) دلیل اینکه توپ پس از رها شدن به سمت زمین می آید محل ذاتی توپ روی زمین است!( شکافتن یک موضوع فلسفی که امروزه بسیاری فلسفه را حتی علم هم حساب نمیکنند کمی مشکل است. آن زمان به علت نقصان علم، توضیح این مسائل بسیار شیرین بود و به به و چه چه همه را در می آورد.) معنی امروزی این فلسفه بافی این است ” چون توپ دوست دارد به زمین بیاید پس می آید!” خورشید و اجرام آسمانی هم به این دلیل دور زمین میگشتند(البته آن زمان!) چون ذات آنها همین است و این یک پدیده ی فرابشری بود!

باز هم بگذریم! بدانید که مهمترین علوم مرتبط با مکانیک (یا حتی زیر مجموعه ی مکانیک) عمران، هوافضا، مواد و بیومکانیک میباشد. پس بهتر است دانشجویان این رشته ها زیاد خودشان را برای ما نگیرند!!

منبع:سرسام مکانیک

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

Viscosity.gif

 

در این تصویر گرانروی مایع بنفش بیشتر از گرانروی مایع نقره ای است.

 

مکانیک محیطهای پیوسته

200px-BernoullisLawDerivationDiagram.svg.png

بقاء جرم

250px-University_of_Queensland_Pitch_drop_experiment-6-2.jpg

 

 

گرانروی قیر ۱۰۰ میلیارد برابر آب است.

گِرانرَوی ، ویسکوزیته، یا لزجت

عبارت است از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی. در یک سیال جاری (در حال حرکت)، که لایههای مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا میشوند، بهمقدار مقاومت لایههای سیال در برابر لغزش روی هم گرانروی سیال میگویند. هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. بهعنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر بسیار بیشتر است.

با افزایش دما لزجت سیالات مایع کاهش می یابدولی در گازها، قضیه برعکس است، البته درصد تغییرات آن برای سیالات مختلف متفاوت است.

انواع گرانروی

گرانروی پویا

گرانروی پویا (ویسکوزیتهٔ دینامیک) را با μ نشان میدهیم که به صورت زیر تعریف میشود:

 

 

37cb5d8ff739d3a55e821c41bc094d53.png.

گرانروی ایستایی

گرانروی ایستایی (ویسکوزیتهٔ سینماتیک):

 

 

5fabca3af574dfb1bcaec48dc81fb7d2.png.

سقوط در سیال گرانرو

سرعت سقوط در سیال گرانرو از فرمول زیر بدست میآید:

 

 

4e0515b56aecde49bce76488d6eeddec.png

که در آن

νs سرعت سقوط یا رسوبگذاری است.R شعاع جسم درحال سقوط (به شرط کروی بودن جسم)ρ چگالی جسمρL چگالی مایع گرانروη ضریب گرانروی

یکاها

 

 • پواز: ‫واحد اندازهگیری گرانروی در دستگاه cgs
 • پوازی
 • استوکس

مقادیر

گازها

گاز C [K]

T0 [K]

μ0 [10-6 Pa s]

 

 

هوا 120 291.15 18.27 نیتروژن 111 300.55 17.81 اکسیژن 127 292.25 20.18 کربن دیاکسید 240 293.15 14.8 کربن مونوکسید 118 288.15 17.2 هیدروژن 72 293.85 8.76 آمونیاک 370 293.15 9.82 گوگرد دیاکسید 416 293.65 12.54 هلیم 79.4 273 19

 

 

مایعها

گرانروی آب

250px-Dynamic_Viscosity_of_Water.pngmagnify-clip.png

نمودار تابعیت گرانروی آب به دما

دما [°C]

گرانروی [Pa·s]

10 1.308 × 10−3 20 1.003 × 10−3 30 7.978 × 10−4 40 6.531 × 10−4 50 5.471 × 10−4 60 4.668 × 10−4 70 4.044 × 10−4 80 3.550 × 10−4 90 3.150 × 10−4 100 2.822 × 10−4 مایعات دیگر در دمای ۲۵ درجه سلسیوس

گرانروی[Pa·s] گرانروی [cP]

استون[۴] 3.06 × 10−4 0.306 بنزن[۴] 6.04 × 10−4 0.604 خون 3 to 4 × 10−3[۵] 1,37[۶] castor oil[۴] 0.985 985 corn syrup[۴] 1.3806 1380.6 ethanol[۴] 1.074 × 10−3 1.074 ethylene glycol 1.61 × 10−2 16.1 گلیسرول 1.5 1500 HFO-380 2.022 2022 جیوه[۴] 1.526 × 10−3 1.526 متانول[۴] 5.44 × 10−4 0.544 نیتروبنزن[۴] 1.863 × 10−3 1.863 نیتروژن مایع @ 77K 1.58 × 10−4 0.158 propanol[۴] 1.945 × 10−3 1.945 روغن زیتون .081 81 قیر 2.3 × 108 2.3 × 1011 سولفوریک اسید[۴] 2.42 × 10−2 24.2 آب 8.94 × 10−

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

با سلام خدمت مهندسان و دكتران مكانيك عزيز :icon_redface:

دوستان من يك پروژه براي درس مكانيك سيالات مي خوام ارايه بدم ، و موضوع سیالات هوشمند به نظرم جالب مياد،

كسي از دوستان اطلاعات خاصي در اين زمينه دارند؟ و يا پروژه خاصي در مورد مكانيم سيالات دارند ؟

ممنونم.:icon_gol:

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

پديده كاويتاسيون در پمپ هاي گريز از مركز هنگامي رخ مي دهد كه خالص ارتفاع مثبت در قسمت مكش پمپ از آنچه كه شركت سازنده پمپ پيشنهاد كرده است كمتر شود. بنابراين براي تحليل شرايط بروز اين پديده در پمپ هاي گريز از مركز لازم است كه شرايط قسمت مكش پمپ از نظر فشار (ارتفاع) و همچنين مشخصه هاي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از نظر وجود كمترين شرايط مورد نياز براي جلوگيري از بروز اين پديده بررسي شود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
براي ساده تر كردن اين تحليل ، NPSH به دو بخش تقسيم مي شود :

 

- خالص ارتفاع مثبت قابل دسترس درقسمت مكش (NPSHA)

 

- خالص ارتفاع مثبت مورد نيازدر قسمت مكش (NPSHR)

 

NPSHR جزو مشخصه هاي سيستم پمپاژ است و به عوامل متعددي همچون فشار جو ، خواص فيزيكي مايع مورد پمپاژ (درجه حرارت ، وزن مخصوص ، فشار بخار در دماي پمپاژ ، ويسكوزيته و …)، اختلاف سطح انرژي پتانسيل (فشار يا ارتفاع) در مخزن مكش تا دهانه چشم پروانه ، تعداد و نوع اتصالات مورد استفاده در قسمت مكش ، طول و قطر لوله مكش ، دبي جريان و … بستگي دارد .NPSHR به مشخصه هاي رفتاري و طراحي ، دبي جريان، سرعت دوراني و … پمپ بستگي دارد . ويژگي هاي اين مشخصه از سوي شركت سازنده پمپ به شكل يك دسته منحني سهمي گونه صعودي براي قطرهاي مختلف پروانه و برحسب تغييرات دبي پمپ تهيه مي شود و به مشتريان داده مي شود

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

وجه مشترك NPSHR با NPSHA وابستگي هر دو آنها به دبي جريان مايع است . با اين تفاوت كه اگر NPSHR با افزايش دبي افزايش مي يابد ، NPSHA با افزايش دبي كاهش مي يابد . به دليل همين تفاوت رفتاري است كه مي توان گفت يكي از عوامل اصلي بروز كاويتاسيون در پمپ هاي گريز از مركز بالا بودن دبي جريان است .

لینک به دیدگاه
 • 3 ماه بعد...

در آینده نزدیک، هنگام رانندگی و مواجهه با چاله‌های خیابان، دیگر نیازی به انحراف مسیر خودرو نبوده و می‌توان براحتی از روی این چاله‌ها عبور کرد.

 

 

دانشجویان دانشگاه کیس وسترن رزرو، مایع غیرنیوتونی پرکننده چاله تولید کرده‌اند که می‌تواند با تنظیم فشار لاستیک‌ها در زمستان، به ذخیره هزینه‌های شهری و رفع مشکلات شهروندی کمک کند. مایعات غیرنیوتونی به آن دسته از مواد گفته می‌شود که در برخی شرایط جریان داشته و در شرایط دیگر در واکنش به فشارهای اعمال شده بر روی آنها سفت می‌شوند.

محققان به عنوان بخشی از رقابت یک شرکت فرانسوی مواد، از این ترکیبات به عنوان پرکننده چاله‌ها استفاده کرده‌اند. به گفته این دانشجویان، ماده مورد استفاده در این ابداع که در پی ثبت آن هستند، تجزیه پذیر و خوراکی است. این ماده در حال حاضر به آزمایش درآمده و سازندگان از کارکرد آن طی چند بار استفاده، اعلام رضایت کرده‌اند. شهردار کلیولند شرقی اعلام کرده که قصد دارد در آزمایشات بیشتر این دانشجویان به آنها کمک کند.

 

منبع: شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران

لینک به دیدگاه

این سرعت گیر شامل تشکی پر از آب درون قالبی است که دست انداز بر روی تشک نصب شده است. پیش از این تنها یک سرعت گیر هوشمند در ژاپن با بهره گیری از سنسورها ساخته شد.

 

 

مبتکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، سرعت گیری هوشمند بااستفاده از خواص مکانیکی سیالات ساخت. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر گفت: برای طراحی و ساخت این سرعت گیر در مدت هفت ماه با حمایت این دانشگاه، حدود20میلیون ریال هزینه شد.

خلیفه سلطانی افزود: جعفر رام بجندی دانشجوی کارشناسی مکانیک حرارت و سیالات این دانشگاه، در طراحی این سرعت گیر از سیال آب استفاده کرد. وی بابیان اینکه این سرعت گیر در خیابان استفاده می شود افزود: هنگامی که خودرو بر روی دست انداز حرکت می کند اگر سرعت خودرو مجاز باشد دست انداز با میراکنندگی به سمت پائین می رود و خودرو بدون نیاز به ترمز گرفتن راننده، به مسیر خود ادامه می‌دهد.

خلیفه سلطانی گفت: اگر خودرو با سرعت غیر مجاز حرکت کند سرعت گیر آن سرعت را تشخیص داده و با شیب 30 درجه ثابت می‌ماند تا راننده خودرو مجبور به گرفتن ترمز و کاهش سرعت خودرو شود. جعفر رام بجندی سازنده این دستگاه هم با بیان اینکه از سیالات دیگر نیز می‌توان در این دستگاه استفاده کرد افزود: روغن‌های صنعتی با چگالی پایین بسیار مناسب است. وی گفت: این سرعت گیر شامل تشکی پر از آب درون قالبی است که دست انداز بر روی تشک نصب شده است.

سرعت گیر هوشمند با شماره 67532 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر گفت: پیش از این تنها یک سرعت گیر هوشمند در ژاپن با بهره گیری از سنسورها ساخته شد.

 

 

منبع: شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

فایل زیر یه سری اطلاعات کلی در مورد ایرفویل داره/تعاریف سطح زیرین و زبرین خط وتر و...تاریخچه ایرفویل/طرح بال سنجاقک و..

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 2 سال بعد...

با سلام و خسته نباشید

برای مدل سازی ترم های تنش رینولدز در معادلات متوسط گیری شده ی ناویر استوکس اخیرا مدل هایی مانند مدل (k-اپسیلون) (k-w)

(large eddy solution)(reynolds stress)ارایه شده.کسی مطلبی در این مورد داره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...