رفتن به مطلب

بیماری های گیاهان زراعی...........


ارسال های توصیه شده

سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew

 

عامل بیماری قارچ p.helianth ) Plasmopra halstedii )می باشد که ازگروه Oomycetes است. یکی از بیماری های مهم آفتاب گردان است که از کشورهای زیادی از جمله ایران گزارش شده است. حدود سال 1343 برای اولین بار در آذربایجان دیده وگزارش گردید. در آذربایجان،گیلان و کردستان بیماری مهمی است. درفارس هم دیده شده است. این بیماری بذرزاد است. خسارت این بیماری خیلی زیاد است زیرا ممکن است اصلاً بذر تشکیل نشود. ویا اینکه میزان روغن آن پایین بیا ید و گاهی اوقات تا 50%محصول راازبین ببرد. قارچ عامل بیماری روی جوانه زنی بذر هم اثر دارد،چراکه بذرها کوچک مانده وقدرت جوانه زنی آنها کاهش می یابد ویا اینکه تولید گیاهان غیرنرمال(کوتوله) می کند .

 

علائم بیماری:

 

علائم بیماری بصورت کوتولگی با لکه های کلروتیک در اطراف رگبرگها وایجاد حالت موزائیکی می باشد(شبیه علائم بیماری های ویروسی ). این علائم هم دربرگهای اولیه ودر برگهای بزرگتر دیده می شود.درزیر برگ پوشش کرکی دیده می شود که به شناسایی سفیدک کرکی کمک می کند. اگردرگیاه آ لوده طبق تشکیل شود روبه بالا ست که علامت خوبی برای تشخیص بیماری است. این قا رچ درگیاه سیستمیک می شود بنابراین به اندام گل وارد شده و باعث تغییر شکل آن می گردد وحتی پوسته بذر هم سبز می شود. این بیماری تولید مرگ گیاهچه هم می کند. قارچ عامل بیماری یک Oomycetes است که اسپورانجیوفور و اسپورانجیومهای خود را درسطح زیرین برگ ودر شرایط مرطوب تشکیل می دهد.انشعابات اسپورانجیوفور دو شاخه وعمود بر هم هستند ودرانتها به استریگمای سه شاخه(صلیبی) ختم می شود ودرروی آنها اسپورانجیوم تولید می شود. این قارچ تولید Oospore می کند که می تواند جوانه زده و تولید ریسه یا زئوسپور نماید. Oospore عامل بقای قارچ می باشد و اگر وارد خاک شد ریشه کن کردن آن مشکل است. بیماری بیشترخاکزاد است تا هوا زاد واهمیتش بیشتر ازطریق آلودگی ریشه است تا اندامهای هوایی. اگراسپور درخاک باشد وتولید زئوسپور کند این زئوسپورها به راحتی جذب منطقه رشد طولی ریشه شده و وارد ریشه می شوند و آلودگی ایجاد می نمایند.

 

قارچ درگیاه جوان (مرحله8-6 برگی) به راحتی ایجاد آلودگی سیستمیک کرده و وارد قسمتهای هوای میشود . برگهای جوان نیز ممکن است بصورت موضعی آلوده شوند و قارچ از طریق روزنه ها وارد برگ شود. برای ایجاد آلودگی اولیه از طریق خاک لازم است که رطوبت خاک اشباع وحساسیت گیاه بالا وحرارت خاک پایین(15 درجه سانتیگراد) باشد. اگر حرارت خاک بالا باشد(20درجه سانتیگراد وبالا تر) زئوسپور تولید نمی شود. قارچ عامل بیماری از طریق هیپوکوتیل هم وارد گیاهچه های اولیه می شود وبصورت ریسه درگیاه حرکت کرده و در نهایت داخل بذر شده وقسمتهای داخلی آن یعنی گیاهچه را آلوده می کند. دربرگ های ریخته شده اُاُسپور فراوان است. Over wintering دربذر و دربقایا بصورتOospre می باشد.

 

کنترل بیماری:

 

 

1- تناوب طولانی 10-4ساله. 2- حذف گیاهان آلوده در اویل فصل وسوزاندن آنها. 3- ضد عفونی بذر با قارچ کشهای سیستمیک مثل متالاکسیل (ریدومیل). 4- ارقام مقاوم و بذر سالم استفاده شود (بهترین روشها).

لینک به دیدگاه

يماري زنگ برگي (قهوه*اي) گندم wheat leaf rust

زنگ برگ يك بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيكاله وبسياري از گندميان است كه توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد مي*شود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي دارد، اما يولاف را آلوده نمي*كند. گونه ديگري از قارچ به نام P.hordei وجود دارد كه اغلب به جو حمله مي*كند. علائم بيماري به صورت جوشهاي بيضي شكل كوچك و پراكنده با رنگ سياه متمايل به قرمز ، در سطح پهنك و روي غلاف برگ ظاهر مي*شود. بر خلاف زنگ ساقه گندم، توده يوريديوسپور بيشتر در بافت ميزبان فرو مي*رود و باعث از هم پاشيدن اپيدرم نمي شود. يوريديوسپورهاي Puccinia recondita قرمز پرتقالي تا سياه مايل به قرمز، خاردار ، كروي و معمولاً به قطر 20- 28 ميكرون هستند. تليوسپورها سياه مايل به قهوه*اي، دو سلولي با ديواره ضخيم هستند. قسمت انتهايي اسپور ممكن است گرد يا پهن باشد. تليا در طول مراحل نهايي رشد گياه به صورت جوشهايي روي غلاف برگها و يا در سطح پهنك برگ به وجود مي*آيند. تليوسپورها در بافت برگ باقي مي*مانند و به وسيله اپيدرم پوشيده مي*شوند. گونه*هاي جنسهاي تاليك*تروم و آنچوسا Thalictrum وAnchusa ، به عنوان ميزبانهاي واسط پوكسينيا ركونديتا معرفي شده*اند و وجود آنها در بعضي از مناطق اروپا گزارش شده*است، اما در ايجاد نژاد جديد اين قارچ نقشي ندارند. در مناطق معتدل، پاتوژن از سالي به سال ديگر به صورت ميسليوم يا مناطق گرم نيز تابستانگذراني قارچ در ارتفاعات بلند و در مناطق خنكتر انجام مي*شود. زنگ برگ با استفاده از ارقام مقاوم غلات يا كشت مولتي لاين بخوبي كنترل مي*شود.

 

کنترل زنگ قهوه ای گندم:

 

قارچكشهايي مثل ترياديمفون (بايلتون) وبوتريزول( ايندار) در كنترل زنگ قهوه*اي مؤثر هستند و در صورت وجود اپيدمي، مصرف آنها اقتصادي است.

 

 

 

سایپروکونازول(آلتو) SL 10% نیم لیتر در هکتار

 

تبوکونازول(فولیکور) EW 25% یک لیتر درهکتار

 

فلوتریافول(ایمپکت) SC 12.5% یک لیتر در هکتار

 

پروپیکونازول(تیلت) EC 25% نیم لیتر درهکتار.

 

wheatrust.jpg

 

wlrust3.gif

لینک به دیدگاه

زنگ سياه ساقه گندم wheat black stem rust

 

زنگ سياه ساقه يكي از بيماريهاي شناخته شده غلات است. تقريباً در تمامي مناطقي كه اين محصول كشت مي*شوند وجود دارد. Puccinia graminis tritici گندم، پوكسينيا P. g. avenae يولاف، و گونه پوكسينيا P.g.secalis چاودار را آلوده مي*كند. علائم بيماري بيشتر روي ساقه وغلاف برگها ظاهر مي*شود پهنك برگ و خوشه*ها نيز ممكن است آلوده شوند. اسپور روي ميزبانهاي مختلف غلات توليد مي*شود. يوريديوسپورها در داخل تاولها يوريديا توسعه يافته پس از مدتي اپيدرم را پاره كرده، توده*اي از اسپورهاي قهوه*اي مايل به قرمز آشكار مي*شوند. تاولهاي زنگ نواري بزرگتر است.

 

يوريديا بيضي شكل يا كشيده وبافت اپيدرم در اطراف آنها پاره شده است. تاولها ممكن است در هر دو سطح زيرين و رويي برگ ظاهر شوند. يوريديوسپورهاي P.graminis قهوه*اي مايل به قرمز، تخم مرغي شكل، با زوايد خار مانند هستند. توليد اسپور تا زماني كه گياه به مرحله رسيدن نزديك مي*شوند ادامه مي*يابد. با شروع مرحله رسيدن گياه توليد يوريديوسپور كاهش مي*يابد. در اين زمان تليوسپورها درون تليا كه در محل يوريديها در ساير قسمتها تشكيل مي*شود، به وجود مي*آيند. تليوسپورها دو سلولي، تقريباً سه گوش وبه رنگ قهوه*اي تيره هستند. تليوسپور قسمتي از پايه خود را همراه داشته، داراي ديواره ضخيم است. سلول انتهايي گرد يا نسبتاً نوك دار است. تليوسپورها اغلب اپيدرم را پاره كرده از آن خارج مي*شوند. در طول زمستان تليوسپورها در بافت گياهي باقي مانده يا ممكن است با توليد بازيديوسپور، به صورت اولين مرحله توليد مثل جنسي به سربرند. زرشك معمولي Berberis vulgaris گونه*هاي جنس ماهونيا Mahonia ميزبانهاي واسط براي Puccinia graminis هستند.

 

باد يوريديوسپورهاي زنگ سياه غلات را به مناطق دور دست منتقل مي*كند. در طي دوره رشد گياهان ميزبان ، چرخه*هاي توليد يوريديا هر 14-21 روز تكرار شده، موجب پخش سريع بيماري در مناطق وسيع مي*گردد. اين بيماري به همراه زنگ قهوه*اي شديداً مورد توجه متخصصان بيماري شناسي گياهي، اصلاح نباتات وساير دانشمندان است. در گذشته پيدايش نژادهاي فيزيولوژيك جديد از طريق توليد مثل جنسي، روي ميزبان واسط، زرشك، باعث كاهش شديد محصول مي*شد و كارايي ارقام مقاوم را كاهش مي*داد . جود اپيدمي در مرحله سنبله مبارزه انجام شود.

 

کنترل زنگ سياه ساقه:

 

ريشه كني زرشك و كار حساب شده روي ارقام مقاوم ، از جمله عوامل مهم در افزايش پايداري مقاومت به زنگ ساقه و كاهش اپيدمي زنگهاست.

 

سايپروکونازول(آلتو) SL 10% نيم ليتر در هکتار

 

تبوکونازول(فوليکور) EW 25% يک ليتر درهکتار

 

فلوتريافول(ايمپکت) SC 12.5% يک ليتر در هکتار

 

پروپيکونازول(تيلت) EC 25% نيم ليتر درهکتار.

 

کنترل شيميايي به محض مشاهده اولين علائم کانون کوبي شود. درصورت وجود اپيدمي در مرحله سنبله مبارزه انجام شود.

لینک به دیدگاه

بيماري زنگ برگي( قهوه*اي )جو Barley leaf rust

 

وجود اين بيماري به طور وسيع در بسياري از مناطق دنيا كه جو كاشته مي*شود، گزارش شده*است. قدرت بيماري زايي قارچ به جو و خويشاوندان نزديك آن محدود مي*شود. بعضي از نژادهاي P.recondita نيز قادرند تا حدودي جو را آلوده كنند.

 

يوريديهاي P.hordei كوچك بيضوي متمايل به گرد و زرد پرتقالي است. يوريديها منحصراً روي پهنك و غلاف برگها تشكيل مي*شوند. يوريديوسپورها تخم مرغي مايل به كروي، زرد نسبتاً بزرگ با ابعاد 24-28*28-36 ميكرون هستند. پس از رسيدن گياه، تليا به رنگ قهوه*اي تيره در بافت برگ تشكيل مي*شود كه در ابتدا توسط اپيدرم پوشيده شده است. ميزبان واسط زنگ گياهي، اورنيتوگالوم آمبلاتوم Ornithogalum umbellatum در مناطق اروپا به عنوان يك منبع آلودگي مطرح است، اما در مناطق شمال آمريكا كه آلودگي وجود دارد، مشاهده نمي*شود؛ بنابراين به نظر نمي*رسد كه اين گياه نقش اساسي در بقاي قارچ و توليد نژادهاي فيزيولوژيك جديد داشته *باشد.

 

شرايط گرم و مرطوب براي رشد، توسعه و انتشار بيماري زنگ قهوه*اي جو بسيار مناسب است . در مناطق معتدل يوريديهاي قارچ روي جوهايي كه در پاييز كاشته شده*اند، زمستانگذراني مي*كنند.

 

در حال حاضر استفاده از ارقام مقاوم، اقتصادي*ترين شيوه كنترل بيماري است

 

fac13s01.jpg

 

fac13s02.jpg

لینک به دیدگاه

بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم Wheat strip rust

 

زنگ زرد يا زنگ نواري(سرخو)Puccinia striiformis يكي از بيماريهاي مهم گندم و جو است و تا حدودي تريتيكاله و چاودار و بعضي از گرامينه*هاي ديگر را تحت تاثير قرار مي*دهد. به نظر مي*رسد يولاف نسبت به اين بيماري مصون باشد. تا كنون ميزبان واسطي براي آن شناخته نشده است. اين بيماري در درجه حرارت پايين*تر از درجه حرارت مناسب براي توسعه زنگ ساقه و برگ صورت مي*گيرد. يوريديها به صورت نوارها يا خطوط زرد باريك عمدتاً روي برگها و سنبلچه*ها تشكيل مي*شوند. زماني كه خوشه*ها آلوده مي*شوند تاولها در سطح داخلي پوشينه*ها و پوشينكها ظاهر شده، در بعضي مواقع دانه*هاي درحال تشكيل را مورد حمله قرار مي*دهند. يوريديوسپورهاي دو سلولي ، به رنگ قهوه*اي تيره و از نظر شكل و اندازه شبيه به P.recondita است. تليوسپورها نقش چنداني در چرخه زندگي قارچ ندارند. تلياها بر روي سطح غلاف وبرگ به صورت نوارهاي قهوهآي تيره كه به وسيله اپيدرم پوشيده شده*اند، به وجود مي*آيند. در مناطقي كه درجه حرارت خيلي پايين نيست ، قارچ به صورت يوريديوسپور وميسليوم روي غلاتي كه در پاييز كشت شده*اند، زمستانگذراني مي*كند. شيوع وتهاجم ثانوي در شرايط خنك بهار آغاز مي*شود هستند.

 

کنترل زنگ زرد:

 

استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل در اولویت قرار دارد.

 

سایپروکونازول(آلتو) SL 10% نیم لیتر در هکتار

 

تبوکونازول(فولیکور) EW 25% یک لیتر درهکتار

 

فلوتریافول(ایمپکت) SC 12.5% یک لیتر در هکتار

 

پروپیکونازول(تیلت) EC 25% نیم لیتر درهکتار.

 

کنترل شیمیایی به محض مشاهده اولین علائم کانون کوبی شود. درصورت وجود اپیدمی در مرحله سنبله مبارزه انجام شود.

 

 

striperustwheat1.jpg

 

fac15s01.jpg

لینک به دیدگاه

زنگ تاجي يولاف Crown rust

 

زنگ تاجي يك بيماري يولاف است كه توسط قارچي موسوم به Puccinia coronata ايجاد مي*شود. صرف نظر از تعداد بسيار معدودي از گرامينه*ها، ساير غلات زراعي را مورد حمله قرار نمي*دهد. اين بيماري در هر جا كه يولاف كشت مي*شود، شايع است. تنوع در نژادهاي فيزيولوژيك قارچ؛ بويژه مناطقي كه ميزبان واسط يعني سنجد تلخ Rhamnus cathartica و گونه*هاي مشابه آن وجود دارد، خيلي زياد است.

 

جوشهاي يوريديها غالباً در سطوح برگ توسعه مي*يابند؛ اما ممكن است در غلافهاي برگ وسنبله*ها نيز ديده شوند. يوريديها به صورت تاولهاي كوچك و پراكنده و تخم مرغي شكل با يوريديوسپورهاي نارنجي رنگ ظاهر مي*شوند. اپيدرم در نواحي اطراف تاولها مختصراً برآورده مي*شود. يوريديوسپور كروي يا تخم مرغي، خاردار، به رنگ زرد نارنجي است. زماني كه رسيدن گياهان نزديك مي*شوند، تلياها در برگها آلوده توسعه مي*يابند. جوشهاي تليا ممكن است به صورت خطوط سياه روشن در اطراف يوريديها رشد كنند، اما به وسيله اپيدرم پوشيده شوند. تليوسپورها از نظر شكل، از تليوسپورهاي گونه*هاي ديگر كاملاً مشخص هستند. نوك سلولهاي انتهايي تليوسپورها پهن و چندين برآمدگي روي آن وجود دارد كه به اسپور شكل تاج مي*دهد. وجه تسميه قارچ نيز اسپورآن است.

 

قارچ در آب وهواي گرم با توليد مداوم يوريدسپور از فصلي به فصل ديگر منتقل مي*شود. در مناطق خنكتر، بيماري به وسيله اسپورهايي كه توسط اسپورهايي كه توسط جريان باد از مناطق گرم حمل مي*شوند. يا ايسيوسپورهايي كه روي سنجد تلخ تشكيل مي*شوند، آغاز مي*شود.

 

در بسياري از مناطق توليد يولاف مثل آفريقا، آمريكاي جنوبي و مكزيك، به تناسب پيدايش نژادهاي فيزيولوژيك جديد پاتوژن، اقدامات لازم جهت اصلاح ارقام مقالوم صورت نگرفته است؛ بنابراين توليد يولاف در اين مناطق به دليل خسارت زنگ تاجي، زنگ ساقه و ويروس كوتولگي زرد جو كاهش يافته است

لینک به دیدگاه

هيپرپارازيت زنگ Rust hyperparasite

Darluca filum يك پارازيت اجباري قارچهاي مولد زنگ است كه غالباً در آب و هواي گرم ديده مي*شود. قارچ اندامهاي باردهي سياهرنگ خود ( پيكنيدها) را در داخل جوشهاي زنگ تشكيل مي*دهد.

 

اندامهاي باردهي قارچ به صورت گروههاي متعدد، شامل پيكنيد كروي سياه در داخل جوشهاي زنگ ظاهر مي*شود. كنيديها به صورت توده ژله*اي به رنگ سفيد تا خاكستري روشن، از طريق منفذ پيكنيدم آزاد مي*شوند. كنيديها، بي رنگ ، دو سلولي ، بيضي شكل وكشيده هستند. اندازه*كنيديها3-4*14-16 ميكرون است. در دو انتهاي اسپور چند سيخك كوتاه ديده مي*شود. رشد آهسته قارچ D.filum مانع از آن شده است كه اين قارچ به عنوان يك عامل مؤثر در كنترل بيولوژيكي زنگها مطرح شو

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...