رفتن به مطلب

استخراج تابع از روی نمودار چطور امکان پذیر هست؟


Ehsan

ارسال های توصیه شده

سلام

من می خوام نمودار smooth در اکسل ترسیم کنم. داده های یک نمودار به شکل اعداد زیر دارم. l می خوام از این اعداد نموداری ترسییم کنم و smooth ان را به دست آورم

[TABLE=width: 128]

[TR]

[TD=width: 64, align: right]0[/TD]

[TD=width: 64, align: right]0[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.012653[/TD]

[TD=align: right]75.6147[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.025205[/TD]

[TD=align: right]149.784[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.045528[/TD]

[TD=align: right]166.896[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.058381[/TD]

[TD=align: right]167.927[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.058473[/TD]

[TD=align: right]157.636[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.064203[/TD]

[TD=align: right]151.962[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.076342[/TD]

[TD=align: right]143.403[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.103699[/TD]

[TD=align: right]132.189[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.114525[/TD]

[TD=align: right]127.977[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.129906[/TD]

[TD=align: right]122.482[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.146056[/TD]

[TD=align: right]117.9[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.163172[/TD]

[TD=align: right]110.884[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.169012[/TD]

[TD=align: right]108.734[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.176642[/TD]

[TD=align: right]105.864[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.186435[/TD]

[TD=align: right]102.541[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.189969[/TD]

[TD=align: right]101.436[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.195731[/TD]

[TD=align: right]100.191[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.203957[/TD]

[TD=align: right]99.0808[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.216452[/TD]

[TD=align: right]98.9341[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.221077[/TD]

[TD=align: right]99.0367[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.22832[/TD]

[TD=align: right]99.372[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.240622[/TD]

[TD=align: right]100.181[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.245389[/TD]

[TD=align: right]100.551[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.25305[/TD]

[TD=align: right]101.086[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.26581[/TD]

[TD=align: right]101.297[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.270871[/TD]

[TD=align: right]101.146[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.279327[/TD]

[TD=align: right]100.366[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.282661[/TD]

[TD=align: right]100.014[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.287816[/TD]

[TD=align: right]98.9105[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.289588[/TD]

[TD=align: right]95.1799[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.291801[/TD]

[TD=align: right]93.116[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.29416[/TD]

[TD=align: right]92.0987[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.296445[/TD]

[TD=align: right]91.7987[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.298672[/TD]

[TD=align: right]91.6922[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.301161[/TD]

[TD=align: right]91.744[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.304226[/TD]

[TD=align: right]91.8619[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.308157[/TD]

[TD=align: right]91.4001[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.313836[/TD]

[TD=align: right]90.4888[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.323016[/TD]

[TD=align: right]88.9912[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.325387[/TD]

[TD=align: right]88.6574[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.327773[/TD]

[TD=align: right]88.3248[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.331611[/TD]

[TD=align: right]87.8214[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.337651[/TD]

[TD=align: right]87.0346[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.345935[/TD]

[TD=align: right]84.7326[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.349341[/TD]

[TD=align: right]83.8123[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.355381[/TD]

[TD=align: right]82.398[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.36612[/TD]

[TD=align: right]79.6537[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.37053[/TD]

[TD=align: right]78.6482[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.377988[/TD]

[TD=align: right]77.1019[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.380942[/TD]

[TD=align: right]76.5164[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.385904[/TD]

[TD=align: right]75.5783[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.394656[/TD]

[TD=align: right]74.1731[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.395976[/TD]

[TD=align: right]73.9786[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.398048[/TD]

[TD=align: right]73.6871[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.400199[/TD]

[TD=align: right]73.3981[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
سلام

من می خوام نمودار smooth در اکسل ترسیم کنم. داده های یک نمودار به شکل اعداد زیر دارم. l می خوام از این اعداد نموداری ترسییم کنم و smooth ان را به دست آورم

[TABLE=width: 128]

[TR]

[TD=width: 64, align: right]0[/TD]

[TD=width: 64, align: right]0[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.012653[/TD]

[TD=align: right]75.6147[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.025205[/TD]

[TD=align: right]149.784[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.045528[/TD]

[TD=align: right]166.896[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.058381[/TD]

[TD=align: right]167.927[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.058473[/TD]

[TD=align: right]157.636[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.064203[/TD]

[TD=align: right]151.962[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.076342[/TD]

[TD=align: right]143.403[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.103699[/TD]

[TD=align: right]132.189[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.114525[/TD]

[TD=align: right]127.977[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.129906[/TD]

[TD=align: right]122.482[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.146056[/TD]

[TD=align: right]117.9[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.163172[/TD]

[TD=align: right]110.884[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.169012[/TD]

[TD=align: right]108.734[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.176642[/TD]

[TD=align: right]105.864[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.186435[/TD]

[TD=align: right]102.541[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.189969[/TD]

[TD=align: right]101.436[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.195731[/TD]

[TD=align: right]100.191[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.203957[/TD]

[TD=align: right]99.0808[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.216452[/TD]

[TD=align: right]98.9341[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.221077[/TD]

[TD=align: right]99.0367[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.22832[/TD]

[TD=align: right]99.372[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.240622[/TD]

[TD=align: right]100.181[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.245389[/TD]

[TD=align: right]100.551[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.25305[/TD]

[TD=align: right]101.086[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.26581[/TD]

[TD=align: right]101.297[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.270871[/TD]

[TD=align: right]101.146[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.279327[/TD]

[TD=align: right]100.366[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.282661[/TD]

[TD=align: right]100.014[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.287816[/TD]

[TD=align: right]98.9105[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.289588[/TD]

[TD=align: right]95.1799[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.291801[/TD]

[TD=align: right]93.116[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.29416[/TD]

[TD=align: right]92.0987[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.296445[/TD]

[TD=align: right]91.7987[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.298672[/TD]

[TD=align: right]91.6922[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.301161[/TD]

[TD=align: right]91.744[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.304226[/TD]

[TD=align: right]91.8619[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.308157[/TD]

[TD=align: right]91.4001[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.313836[/TD]

[TD=align: right]90.4888[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.323016[/TD]

[TD=align: right]88.9912[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.325387[/TD]

[TD=align: right]88.6574[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.327773[/TD]

[TD=align: right]88.3248[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.331611[/TD]

[TD=align: right]87.8214[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.337651[/TD]

[TD=align: right]87.0346[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.345935[/TD]

[TD=align: right]84.7326[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.349341[/TD]

[TD=align: right]83.8123[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.355381[/TD]

[TD=align: right]82.398[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.36612[/TD]

[TD=align: right]79.6537[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.37053[/TD]

[TD=align: right]78.6482[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.377988[/TD]

[TD=align: right]77.1019[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.380942[/TD]

[TD=align: right]76.5164[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.385904[/TD]

[TD=align: right]75.5783[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.394656[/TD]

[TD=align: right]74.1731[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.395976[/TD]

[TD=align: right]73.9786[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.398048[/TD]

[TD=align: right]73.6871[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]0.400199[/TD]

[TD=align: right]73.3981[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

لاین چارت رو رسم کنید و تیک قسمتی که در تصویر مشخصه بزنید

 

9w5uvpio2uoevakzx83r.png

لینک به دیدگاه

ممنون از پاسخ شما

من می خواهم نموداری مانند اعداد فوق را ترسیم و سپس نمودار ایده آل شده آن را نیز ترسیم کنم.

آیا روش قبلی که ذکر کردید روش مناسبی برای آن است یا بهتر است از trendline استفاده کنم؟؟

همچنین می خواستم زمانی که منحنی ایده آل شده از حالت خطی به غیر خطی تبدیل می شود، x ,y آن نقطه را به دست آورم. آیا این امکان وجود دارد؟؟ (منظورم از خطی به غیر خطی اولین تغییر شیب منحنی است)

لینک به دیدگاه
ممنون از پاسخ شما

من می خواهم نموداری مانند اعداد فوق را ترسیم و سپس نمودار ایده آل شده آن را نیز ترسیم کنم.

آیا روش قبلی که ذکر کردید روش مناسبی برای آن است یا بهتر است از trendline استفاده کنم؟؟

همچنین می خواستم زمانی که منحنی ایده آل شده از حالت خطی به غیر خطی تبدیل می شود، x ,y آن نقطه را به دست آورم. آیا این امکان وجود دارد؟؟ (منظورم از خطی به غیر خطی اولین تغییر شیب منحنی است)

 

به نظرم نمودار رو برای همون اعداد در دوسری ایجاد کنید و یکیش رو با smoothed line هموار کنید

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...