رفتن به مطلب

دستورالعمل تعديل آحاد بهاي پيمان


s.zarei

پست های پیشنهاد شده

باسلام وعرض ادب

در خصوص نحوه تهيه وتنظيم تعديل آحاد بهاي پيمان مواردي را خدمتتون ارائه ميدم اميدوارم كه مفيد واقع بشه.

البته چنانكه مستحضريد تعديل براي طرحهاي عمراني كشور (طرحها وپروژه هائيكه رديف بودجه دارن ) اعمال ميگردد.

ابتدا تعريف كلي ارائه ميشه ودر ادامه يك فايل PDF بسيار كامل همراه با مثال از سايت ايران عمران وهمچنين جدول نمونه ارائه ميشود.

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

1.تعاریف

تعاریف زیر به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرند.

1-1.دوره

هر یک از سه ماهه های منتهی به خرداد ، شهریور ، آذر یا اسفند.

1-2.شاخص

عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

1-3.دوره پایه

دوره ای که تمامی شاخصهای مربوط به آن عدد صد (100) است .

1-4.فهرست بها.

هر یک از فهرستهای واحد بهای پایه در رشته های مختلف که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می شود.

1-5.شاخص گروهی(فصلی)

عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را،نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

1-6.شاخص رشته ای

عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه نشان می دهد .

1-7.شاخص کلی

عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام تمامی فهرستهای واحد پایه در هر دوره را ، نسبت دوره پایه،نشان می دهد .

1-8.شاخص مبنای پیمان

1-8- 1- در مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است.

1-8-2. در ترک مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است .

1-9. شاخص دوره انجام کار

شاخص دوره انجام عملیات اجرایی ، مربوط به آن دوره.

1-10. کارکرد دوره

مبلغ کارهای انجام شده طی آن دوره ، شامل عملیات اجرایی مصالح پایکار و هزینه تجهیز یا برچیدن کارگاه.

1-11. ضریب تعدیل

ضریبی که از رابطه :

 

clip_image0028_thumb4.gif

بدست می آید .

1-12.کارهای جدید

کارهایی که پس از انعقاد پیمان ، در حین اجرای عملیات و در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود و برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهای منضم به پیمان ، پیش بینی نشده است .

1-13. تأخیر مجاز

آن بخش از تطویل مدت پیمان که ، خارج از قصور پیمانکار باشد.

1-14.تأخیر غیر مجاز

آن بخش از تطویل مدت پیمان که ، ناشی از قصور پیمانکار باشد .

1-15. مدت پیمان

مدت اولیه پیمان با احتساب تأخیرهای مجاز(تمدید مدت)،خارج از قصور پیمانکار .

1-16. مبلغ کارکرد صورت وضعیت

تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی برای هر فصل از هریک از فهرستهای منضم به پیمان.

 

2-انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل

2-1. پیمانهایی که بر اساس قیمت های واحد پایه منعقد شده اند.

2-1-1. مبلغ کارکرد

مبلغ کارکرد ، با شاخص های گروهی (فصلی) فهرست بهای واحد پایه مربوط تعدیل می شود.

2-1-2. مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه

مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، با شاخص کلی تعدیل می شود .

2-1-3. مبلغ مصالح پایکار

مبلغ مصالح پایه کار هر فهرست پایه ، با شاخص گروهی فصل های مربوط به مصالح مورد نظر تعدیل می شود.

تبصره1: مبالغ مصالح پیمانکار مربوط به سیمان ، شن و ماسه با شاخص های گروهی فصل"بتن درجا" در فهرست مربوط به تعدیل می شود .

تبصره 2: در موارد خاص مانند قلت مبلغ برآورد و یا غیر قابل تفکیک بودن اقلام کار به فصول فهرست بها برای استفاده از شاخص های گروهی ، بنا به تشخیص دستگاه اجرایی ، می توان به جای شاخص گروهی از شاخص یا شاخص های رشته ای مربوط استفاده کرد ، در این صورت باید مراتب با تعیین رشته و یا رشته های مربوط ، در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان درج شود . در غیر اینصورت در تمام حالات برای محاسبه تعدیل از شاخص های گروهی برای اقلام کار و کلی برای تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط این دستورالعمل استفاده خواهد شد.

2-1-4.اقلام ستاره دار

ردیفهای غیرپایه(اقلام ستاره دار)،که برای قیمت پایه تهیه نشده است و هنگام تهیه برآورد قیمت آنها مطابق دستورالعمل مربوط تعیین و تصویب می گردد ، مشابه سایر ردیفهای فصل مربوط تعدیل می شوند.

2-1-5.کارهای جدید

2-1-5-1. قیمت کارهای جدیدی که از فهرست بهای واحد پایه منضم به پیمان ، یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن انتخاب می شود ، با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می گردد . شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها،همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود .

2-1-5-2. قیمت کارهای جدید در پیمانهای منعقده بر اساس قیمتهای واحد پایه ، که برای آنها قیمت در فهرست بهای منضم به پیمان ، یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده ، درج نشده است ، با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می شود . شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه ماهه ای است که بر اساس قیمتهای آن دوره ، قیمت کار جدید تعیین و تصویب شده است .

برای محاسبه تعدیل در این حالت ابتدا قیمت کار جدید به عدد حاصل از عبارت :

clip_image002_thumb.gif

تقسیم می گردد ، تا به قیمت های دوره سه ماهه مربوط به مبنای پیمان تبدیل شود ، سپس سایر ردیف های قیمت منضم به پیمان ، تعدیل می گردد .

2-1-6. در کارهایی که بنا به عللی از قبیل شرایط ویژه،طبیعت و نوع کار ، استفاده مستقیم از شاخصهای فهرست های پایه و یا روش تعدیل این دستورالعمل مناسب نیست ، دستگاه اجرایی باید قبل از واگذاری کار ، روش مورد نظر برای تعدیل قیمت این نوع کارها را ، طی گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیرخانه شورای عالی فنی ) پیشنهاد کند ، تا پس از تصویب شورای عالی فنی ، ملاک عمل قرار گیرد .

2-2.پیمانهایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابلاغ نشده است.

در این پیمانها ، تطبیق فهرست بهای مورد نظر با انواع فهرست های پایه و فصل های مربوط به آنها ، هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار و قبل از ارجاع کار ، توسط دستگاه اجرایی انجام می شود . نرخ پیمان این نوع کارها ، مطابق روش این دستورالعمل مورد تعدیل قرار می گیرد . قیمت کارهای جدید در این پیمانها ، طبق مفاد بند ( 2-1-5-2) تعدیل می گردد.

3-تعدیل بخش ارزی

در پیمانهایی که تمام یا بخشی از پرداختهای آنها ارزی است ، در صورت نیاز به تعدیل بخش ارزی ، باید مطابق بند (2-1-6) عمل گردد.

 

4-شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر

4-1. تاخیر مجاز

عملیات اجرا شده در مدت تاخیر مجاز ، با شاخصهای دوره مربوط به انجام کار ، تعدیل می شود .

4-2. تاخیر غیر مجاز

عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیر مجاز ، با متوسط شاخصهای دوره های مربوط به مدت پیمان(مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده) تعدیل می شود.

4-3. شاخص علی الحساب برای دوران تاخیر

در پایان مدت اولیه و یا هر تمدید پیمان،دستگاه اجرایی مکلف است بنا به تقاضای پیمانکار،تاخیرها را رسیدگی و شاخصهای تعدیل کارکرد دوره های بعد را ، با توجه به نوع تاخیرها مشخص نماید. تا انجام این رسیدگی،تعدیل کارکردهای بعد از مدت اولیه یا هر تمدید پیمان،حسب مورد با شاخص های دوره سه ماهه مربوط به پایان مدت اولیه یا هر تمدید پیمان،محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.

5-محاسبه تعدیل صورت وضعیتها

5-1.برای محاسبه تعدیل هر صورت وضعیت ، ابتدا دوره های مربوط به کارکرد آن صورت وضعیت مشخص ، سپس با استفاده از شاخص های گروهی مربوط و شاخص مبنای پیمان ، ضرایب تعدیل محاسبه می شود . مبلغ تعدیل هر فصل از حاصلضرب ضریب تعدیل در مبلغ کارکرد صورت وضعیت آن فصل ، مربوط به دوره (سه ماهه) مورد نظر بدست می آید . مبلغ تعدیل صورت وضیت حاصل جمع جبری مبالغ تعدیل کارکرد فصل ها ، مصالح پایکار مربوط به هر فصل و تجهیز (یا برچیدن) کارگاه تا تاریخ صورت وضعیت مورد نظر خواهد بود .

تبصره : به منظور تعیین دوره های سه ماهه هر صورت وضعیت برای مشخص شدن شاخصهای دوره سه ماهه ، تاریخ واقعی انجام کارها در کارگاه ملاک عمل است و سایر زمانها مانند تاریخ تهیه صورت وضعیت و یا تاریخ ارسال آن ملاک عمل نمی باشد.

یادآوری: به منظور کاهش حجم محاسبات تعدیل، تاکید می شود در آخر هر ماه شمسی ، صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ ، همراه با مقدار مصالح ، به تفکیک هر فصل و تجهیزکارگاه انجام شده ، تنظیم شود .

5-2. تعدیل مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و قطعی

مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی ، چنانچه مربوط به عملیات انجام شده بین تاریخ شروع پیمان و تاریخ آخرین صورت وضعیت موقت باشد ، در صورت مشخص بودن دوره انجام ، طبق شاخصهای دوره مربوط و در غیر اینصورت با متوسط شاخص های دوره های مدت یاد شده تعدیل می شود .

5-2-1. چنانچه عملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه التفاوت ، در مدت تاخیر غیر مجاز پیمان انجام شده باشد ، تعدیل آن طبق مفاد بند (5-2 ) صورت می گیرد .

5-3.گرد کردن ضریب تعدیل

ضریب تعدیل ، با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می شود . این ضریب ابتدا با چهار رقم اعشار محاسبه می گردد ، چنانچه رقم چهارم اعشار پنج یا بزرگتر باشد ، رقم چهارم حذف و یک واحد به رقم سوم اعشار اضافه می شود . در صورتی که رقم چهارم اعشار ، کوچکتر از پنج باشد ، حذف می گردد.

 

6- تعدیل پیمان هایی که خاتمه می یابند

چنانچه بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکار باشد ، پیمان خاتمه داده شود ، کارکرد پیمانکار طبق این دستورالعمل مشمول تعدیل آحادبها خواهد بود .

7- تعدیل پیمان هایی که فسخ می شوند

چنانچه بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به علت قصور پیمانکار ، پیمان فسخ شود ، تعدیل مبلغ کارهای انجام شده طبق این دستورالعمل محاسبه ، می شود .

8. تغییر ضریب 0.95 در رابطه ضریب تعدیل

1-8.در پیمانهایی که در مدت اولیه(مدت درج شده در موافقتنامه) ، به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند ، عدد 0.95 در رابطه " ضریب تعدیل " به عدد یک تبدیل می شوند.

2-8.در پیمانهایی که تا مدت پیمان(مدت اولیه بعلاوه تاخیرهای مجاز) به اتمام رسیده او تحویل موقت شوند ، عدد 0.95 در رابطه " ضریب نعدیل " به عدد 0.975 تبدیل می شوند .

3-8. مبلغ مابه التفاوت ناشی از تبدیل عدد 0.95 به یک ، یا 0.975 در مورد پیمان های مشمول ، حسب مورد ، همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می شود .

 

9.مبنای محاسبه تعدیل و نحوه ارائه آن

9-1. پیمانکار مبالغ تعدیل آحادبها را بر اساس صورت وضعیتهای تایید شده توسط کارفرما محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت ، به نحوی که در بند (الف) ماده 37 شرایط عمومی پیمان تعیین شده است ، مانند صورت وضعیتها برای مهندس مشاور ارسال می دارد .

9-2. تا اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار ، تعدیل صورت وضعیت ها با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط (موقت یا قطعی) ، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می شود . با اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار ، تعدیل طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می گردد.

10. برای سهولت محاسبات و رسیدگی به آنها ، استفاده از جدولهای مناسب (مانند نمونه های پیوست) توصیه می شود.

لینک ارسال

طرحها وپروژه هائيكه رديف بودجه دارن :ws38:

اینا منظور کدوم ردیف بودجه هست ؟ استانی ، ملی ، ..... یا هر ردیف بودجه ای روو شامل میشه ...؟

بعد اینکه مهندس اگه بخوایم با یه مثال یاد بگیریم امکانش هست ؟hanghead.gif

لینک ارسال
طرحها وپروژه هائيكه رديف بودجه دارن :ws38:

اینا منظور کدوم ردیف بودجه هست ؟ استانی ، ملی ، ..... یا هر ردیف بودجه ای روو شامل میشه ...؟

بعد اینکه مهندس اگه بخوایم با یه مثال یاد بگیریم امکانش هست ؟:hanghead:

 

مهندس جان ممنون از توجه وسوال خوبتون وهمچنين از تذكرتون كه فرمول تعديل درج نشده

منظور از طرحهاي عمراني ، پروژه هايي هستن كه هزينه اونا از محل بودجه تصويب شده كه براي هراستان ويا شهر و.. در نظر ميگيرن تامين ميشه وبخاطر همون هم تامين مالي اينگونه پروژه ها سهلتر هستش.

زياد بزرگش نكنيم اكثر پروژه هاي ادارت دولتي ووزرات خانه ها جزو همين طرحها ميباشند ولي براي بخشهاي خصوصي وشركتهاي صنعتي اينا شامل نميشه .

فايلي كه بپيوست هستش تقريبا 6 مگ بسيار كامل وداراي مثال هستش (البته من تهيه ش نكردم )

فرمولو حتما درج ميكنم واگه فرمايشي نيز بود ميتونم براتون يك مثال كلي ارائه بدم كه مثال خود فايل فكر كنم جامع باشه

درهرصورت ممنونم ودرخدمت

سپاس

لینک ارسال
  • 6 years later...

شاخص های چهار فصل سال 1396 و سه ماهه اول و دوم سال 1397 به پیوست  ضمیمه شده است .

Tadil-96-2_metror.pdf

شاخص های سه ماهه اول و دوم سال 97 - موقت .pdf

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...