رفتن به مطلب

دستورالعمل تهیه گزارش روزانه کارگاه - شرکت بلند پایه


پست های پیشنهاد شده

دستورالعمل تهیه گزارش روزانه کارگاه

 

۱۳۹۰/۱۱/۰۳

 

 

 

هدف گزارش روزانه کارگاه، ارائه اطلاعات لازم و مورد نیاز از عملکرد روزانه کارگاه به شرکت، مشاور، دستگاه نظارت، کارفرما و سایر طرفها و عوامل ذینفع پروژه جهت مدیریت بهتر و ثمربخش پروژه می باشد. گزارش روزانه کارگاه، بایستی منعکس کننده تمام رویدادها، وقایع و اقدامات انجام شده مربوط به شرح خدمات هر یک از قراردادهای شرکت مجری و تعهدات قراردادی کارفرما و سایر عوامل و طرفهای ذینفع پروژه (با ذکر مستندات مربوطه) آنها باشد. اطلاعات گزارش روزانه کارگاه، مبنای تهیه سایر گزارشهای پروژه مانند گزارش وضعیت اجرای پیمان، گزارشهای دوهفتگی و گزارشهای ماهانه پیشرفت پروژه می باشد. بنابراین، چنانچه پیمانکار در یک کارگاه، در بیش از یک قرارداد فعال باشد، بایستی گزارش روزانه را برای هر قرارداد به طور جداگانه تنظیم نماید. گزارش روزانه کارگاه، بایستی برای هر قرارداد و برای هر نوبت کاری، به طور مجزا و مستقل تهیه و ارائه گردد. واحد کنترل پروژه کارگاه بایستی فرمهایی را برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز گزارش روزانه تهیه و آنها را در اختیار واحدهای ذیربط کارگاه قرار دهد. واحدهای کارگاه موظف هستند، اطلاعات مربوط به خود را در این فرمها درج و آنها را به طور منظم و بموقع به واحد کنترل پروژه کارگاه بدهند. واحد کنترل پروژه وظیفه دارد موانع، تنگناها و مسائل و مشکلاتی را که مانع از تهیه گزارش روزانه به طور کامل و بر اساس این دستورالعمل می‌باشد، بموقع به سرپرست کارگاه و مدیر پروژه پیمانکار اعلام نماید. واحد کنترل پروژه کارگاه، بایستی گزارش را تهیه و پس از امضای آن، گزارش را به امضای سرپرست کارگاه یا مدیر پروژه برساند. این گزارش، در ساعت توافق شده با کارفرما در روز بعد به سرپرست نظارت جهت بررسی و اظهار نظر و اخذ امضای آن تحویل می‌شود. دستگاه نظارت، بر اساس شرح خدمات قراردادی خود با کارفرما، گزارش روزانه کارگاه را بررسی و اظهارنظر می‌نماید. در صورت عدم موافقت با مطالب منعکس شده در هر قسمت گزارش روزانه، می‌تواند روی آنها را خط بکشد و یا اطلاعات مورد نظر را در آن قسمت اصلاح نماید و یا این موارد را در قسمت نظرات مشاور مشخص و عدم موافقت خود را با اطلاعات مندرج در قسمتهای مربوطه اعلام کند. دستگاه نظارت، پس از انجام اصلاحات لازم و درج نظرات خود، صفحات گزارش روزانه کارگاه را امضاء و نسخه پیمانکار را تحویل می دهد. چنانچه، حجم اطلاعات روزانه کارگاه، در هر قسمت از گزارش روزانه، به میزانی باشد که نتوان آنها را در فضای تعیین شده منعکس کرد، مسئول کنترل پروژه کارگاه بایستی یک صفحه کاغذ را (با سربرگ گزارش روزانه کارگاه) تهیه و نظیر جدول مورد نظر(که فضای آن کافی نبوده است) را در آن ایجاد و بقیه اطلاعات ثبت نشده را در آن درج نماید. تعداد این صفحات به حجم اطلاعات آن روز بستگی دارد. به طور کلی کنترل پروژه کارگاه وظیفه دارد، اطلاعات مندرج در الگوی گزارش روزانه کارگاه را به طور مناسب، مستمر و منظم در پایگاههای اطلاعاتی مورد لزوم در کارگاه ثبت و نگهداری نماید.

مفاد گزارش روزانه

1- اطلاعات سربرگ گزارش

این بخش از گزارش، شامل چهار قسمت به شرح زیر می باشد:

نام پروژه: شرح یا نام پروژه در این قسمت درج شود. اگر پیمانکار در کارگاه مورد نظر در بیش از یک قرارداد فعال است، بایستی شماره قرارداد را در داخل پرانتز و در مقابل نام پروژه درج کند. برای هر قرارداد بایستی یک گزارش روزانه مجزا تهیه و ارائه کرد.

نوبت کاری: گزارش روزانه، بایستی برای هر نوبت کاری به طور مجزا تهیه و ارائه شود. بنابراین، نوبت کاری(شیفت کاری) بایستی در این قسمت مشخص شود.

تاریخ: در این قسمت، تاریخ روز گزارش درج می‌شود.

شماره گزارش: شماره اولین گزارش روزانه کارگاه برابر 1 است. با تهیه هر گزارش، به شماره گزارش، یکی اضافه می شود.

ساعت کاری: در این قسمت، ساعت شروع به کار و ساعت خاتمه کار کارگاه درج می‌شود.

شماره صفحه: شماره هر صفحه در قسمت اول و شماره کل صفحات در قسمت دوم درج می شود.

2- اطلاعات جوی و وضعیت فعالیت کارگاه

این بخش از گزارش، شامل چهار قسمت به شرح زیر می باشد:

1 – شرایط جوی : در این قسمت، یکی از گزینه های مشخص شده، با توجه به وضعیت غالب شرایط آب و هوایی روز مربوطه علامت گذاری شود. گزینه های وضعیت آب و هوایی را با توجه به مشخصات اقلیمی کارگاه می توان تغییر داد.

2 – درجه حرارت‌ :‌در این قسمت، حداقل و حداکثر درجه حرارت در روز مربوطه درج شود.

3 – وضعیت کارگاه :‌در این قسمت، یکی از سه گزینه فعال، نیمه فعال و غیر فعال با توجه به اثرات وضعیت جوی و درجه حرارت و سایر عوامل موثر بر امکانپذیری انجام فعالیتها در جبهه های مختلف کاری انتخاب می شود. منظور از گزینه فعال، امکان استفاده از ظرفیتهای نیروی کار و ماشین آلات موجود در کارگاه با توجه به شرایط برنامه ریزی شده و منظور از غیر فعال، تعطیلی کارگاه و عدم بکارگیری از توان بالقوه موجود کارگاه می باشد. منظور از گزینه نیمه فعال، تاثیرات شرایط جوی، عدم امکان اجرای عملیات برنامه ریزی شده و سایر شرایطی است که نتوان از توان بالقوه موجود ماشین آلات و نیروهای انسانی آماده و موجود در کارگاه به طور کامل و تمام وقت استفاده کرد.

4 – شرح علت غیرفعال و تعطیل بودن کارگاه :‌ این قسمت، تنها در حالتی تکمیل می‌شود که گزینه‌ای غیر از گزینه فعال در قسمت قبلی مشخص شده باشد. در این قسمت، دلایل و علل اینکه کارگاه نتوانسته در تمام روز و یا در تمام جبهه های کاری اقدامات پیش‌بینی شده را با تمامی طرفیت کاری و یا با بخشی از آن انجام دهد،‌ توضیح داده می شود.

3 – اطلاعات پیشرفت فعالیتها

در این قسمت، اطلاعات پیشرفت فعالیتهای در حال اجرای پروژه، بر اساس برنامه زمانی تفصیلی تایید شده، ارائه می شود. جدول اطلاعات پیشرفت فعالیتها، شامل هشت ستون به شرح زیر می باشد:

1 – شماره فعالیت : در این قسمت، شماره فعالیت در برنامه زمانی تفصیلی بایستی درج شود.

2 – شرح فعالیت : در این قسمت، شرح فعالیت بر اساس مندرجات برنامه زمانی تفصیلی درج می شود.

3 – وضعیت فعالیت : در این قسمت، یکی از پنج گزینه شروع، ادامه، توقف، رفع توقف و خاتمه با توجه به وضعیت فعالیت در حال اجرا درج می‌شود. گزینه های شروع و خاتمه تنها یکبار و در زمان وقوع آنها درج شود. درج وضعیت شروع و یا خاتمه در این قسمت برای هر فعالیت، مشخص کننده تاریخ واقعی شروع یا تاریخ واقعی خاتمه فعالیت جهت انعکاس آن در برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن است. فعالیتهایی که تا روز قبل در حال اجرا بوده‌اند و امروز به دلیل مشکلات اجرایی متوقف شده اند، با درج عبارت متوقف مشخص می‌شوند. در زمان شروع مجدد این فعالیتها، از عبارت رفع توقف استفاده شود.

4 – حجم کل کار : در این قسمت، حجم کار پیش بینی شده فعالیت درج می شود. در صورت تغییر این عدد، این موضوع در قسمت توضیحات تذکر داده شود.

5 – واحد کار : واحد کار فعالیت در این قسمت تعریف می شود.

6 – مقدار کار انجام شده : در این قسمت، مقدار کار انجام شده در این روز و تاکنون به تفکیک در ستون مربوطه درج می شود.

7 – درصد پیشرفت : از تقسیم مقدار کار انجام شده تاکنون به حجم کل کار، درصد پیشرفت واقعی فعالیت محاسبه می شود. بنابراین، در این قسمت، درصد پیشرفت واقعی تاکنون درج می شود.

8 – توضیحات : در این قسمت، هر گونه توضیح در مورد فعالیت و اطلاعات مربوط به آن درج می شود.

4 – آمار نیروی کار غیر مستقیم

منظور از نیروی کار غیرمستقیم، افراد ستاد کارگاه پیمانکار (مانند مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، کارکنان امور اداری، انبار، تدارکات، دفتر فنی، دفتر اجرا، ایمنی، تضمین کیفیت و نظیر اینها) می باشد. در این قسمت، عناوین شغلی و تعداد افراد حاضر به کار در هر یک از این مشاغل و تعداد نفر/روز مصرف شده در این روز و تاکنون ثبت می‌شود. در سطر جمع، نیز، تعداد نفر/روز مصرف شده امروز و تاکنون درج گردد.

5 – اطلاعات نیروی کار مستقیم

منظور از نیروی کار مستقیم، کسانی هستند که کار آنها اجرای فعالیتهای مندرج در برنامه زمانی تایید شده می‌باشد و حق الزحمه آنها در آنالیز فهرست بهای اقلام کاری منظور گردیده است. در این قسمت، عناوین شغلی و تعداد افراد حاضر به‌کار در هر یک از این مشاغل مربوط به گروههای کاری پیمانکاران جزء که ویژه اجرای عملیات می باشند (مانند بتن ریز، قالب بند، آرماتوربند و نظیر اینها) و تعداد نفر/روز مصرف شده در این روز و تاکنون درج می‌شود. در سطر جمع، نیز، تعداد نفر/روز مصرف شده امروز و تاکنون درج گردد.

6 – رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات و پیشنهادها

این قسمت، متشکل از دو بخش اطلاعاتی متمایز اما مرتبط بهم به‌شرح زیر می باشد:

1 – رویدادها : منظور از رویداد، وقوع اقدامات و فعالیتهایی است که جزو تعهدات پیمانکار، کارفرما، نظارت و سایر طرفهای پروژه است که تحقق و یا عدم تحقق آنها بر زمان و هزینه پروژه تاثیر دارد. این رویدادها، مانند تحویل زمین کارگاه، صدور مجوزهای شروع کار، ابلاغ مدارک اجرایی و یا تحویل فونداسیون از طرف پیمانکار و مانند اینها معمولاٌ با مبادله مدارک و اسناد میان پیمانکار و نظارت و کارفرما و سایر طرفهای پروژه همراه است. در این قسمت، ضمن درج عنوان رویداد، بایستی شماره و تاریخ نامه ها یا صوتجلسات و سایر مدارک مربوط به ارسال مدارک درج شود. 2 – موارد قابل توجه و پیشنهادهای کارگاه :‌ کارگاه، به ویژه رئیس کارگاه و مسئولان دفاتر فنی و اجرایی، بایستی در این قسمت موانع و مشکلات و نکات موثر بر زمان، هزینه و پیشرفت پروژه و همچنین علل عدم شروع بموقع و یا کندی پیشرفت فعالیتهای بحرانی و عدم خاتمه بموقع آنها ( بر اساس برنامه زمانی تدوین و ابلاغ شده هفتگی/ماهانه) که تا امروز برطرف نشده‌اند را به واحد کنترل پروژه جهت درج در گزارش روزانه اعلام و پیشنهادهای خود برای رفع آنها را توضیح دهد. کنترل پروژه کارگاه، بایستی بر اساس اطلاعات این قسمت، بتواند پرونده ای از تاریخچه شروع و خاتمه و مسبب هر یک از مسائل و مشکلات پروژه و اثر آن در کندی پیشرفت و یا توقف اجرای فعالیتهای پروژه را تهیه و نگهداری نماید.

7 – حوادث و رویدادهای مربوط به امور ایمنی

در این قسمت، مشروح حوادث اتفاق افتاده در کارگاه (در صورت وجود) ارائه می‌شود. گزینه بلی یا خیر در این قسمت نیز بایستی علامتگذاری شود.

8 – اطلاعات مواد و مصالح عمده وارده کارگاه

در این قسمت، مقدار وارده به انبار در امروز، مقدار وارده به انبار تاکنون و مقدار موجودی انبار تا پایان امروز برای هر یک از اقلام اصلی و عمده مواد و مصالح کارگاه مشخص می‌شود. در صورت خروج مواد و مصالح از انبار به بیرون کارگاه، نوع ومقدار آن در قسمت توضیحات مشخص گردد. در این ستون، می‌توان سایر مطالب مربوط به مواد و مصالح را توضیح داد.

9 – اطلاعات ماشین‌آالات و تجهیزات عمده و اصلی

در این قسمت، نوع ماشین‌آلات و تجهیزات اصلی و عمده کارگاه، تعداد کل و تعداد سالم و میزان ماشین/ساعت مصرف شده به تفکیک امروز و تاکنون هر یک از آنها درج می‌شود. در سطر جمع، نیز، بایستی جمع مقدار ماشین/ساعت امروز و تاکنون درج گردد.

10 – نظرات و اظهارات دستگاه نظارت

چنانچه دستگاه نظارت با مطلب معینی در گزارش روزانه موافق نباشد، می‌تواند این موارد را با ذکر آنها در این قسمت مربوطه و یا در این محل مشخص نماید. جهت دانلود

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مربوط به شرکت

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و نیز دریافت یک نمونه فرم تهیه گزارش روزانه کارگاه به

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مراجعه کنید.

 

منبع: ايران سازه

لینک ارسال
  • 5 years later...
با سلام و خسته نباشید

لطفا پسورد فایلهای پیوست را اعلام نمایید

 

سلام. این تاپیک که فایلی نداره :ws38:

ولی اغلب فایلهایی که پسوردشون ذکر نشده، پسوردشون http://www.noandishaan.com هست.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...