رفتن به مطلب

ماهی آنجل مونو (monodactylus argenteus )


ارسال های توصیه شده

یکی دیگر از ماهیان خارق العاده ای که در آکواریوم نگهداری می شود آنجل سنگاپوری یاآنجل مونو(Mono Sebae)است.

قبل از هر چیز باید گفته شود که اغلب در ایران اینماهی را با نام آنجل منو می شناسند ولی با توجه به نام آن مونوصحیح تر می باشد.نامعلمی آن نیزmonodactylus sebae می باشد.

این گونه در دسته بندی ماهیان آب نیمهشور و یا شور قرار می گیردولی باسد خاطر نشان کرد که به خاطر زندگی این ماهی دراقیانوس ها و مسافرت در طول رودخانه ها می تواند به راحتی در آب شیرین نیز نگهداریشود.

با تمام این گفته ها ماهی پس از اینکه به اندازه ی دو ونیم سانتی متریرسیدند می توانند به راحتی در آب شیرین نگهداری و حتی تکثیر شوند آنجل مونو هابسیار اجتماعی بوده و باید به صورت دسته های چهار یا پنج تایی نگهداری شوند؛ اگر یکیا دو عدد از آنها را بصورت انفرادی نگهداری کنید بعد از مدت اندکی خواهند مرد. ازقابلیت انطباق بسیار بالایی برخوردارند و می توانند با اکثر شرایط آب سازگار شوندولی به شدت توصیه می شود که در آب سنگین نگهداری شوندزیرا آب سبک برای آنها زیانآور است.pH مناسب برای آنها 7.7-9است .دمای تانک این ماهی باید حدود 22-26 درجهباشد.برای تغذیه آنها می توان از انواع غذا ها استفاده کرد ولی برای ماهی های درحال رشد بهترین غذا آرتمیا می باشد.در غذا دادن به آنها هرگز اصراف نکنید زیرا ممکناست پس از مدتی به بیماری هایی چون بواسیر مبتلا شوند.

تکثیر آنها تقریبا مشکلاست و از آن مشکل تر بزرگ مردن بچه ماهی هاست.حداکثر بزرگی که آنها می توانند داشتهباشند 30 سانتی متر است ولی این اندازه بسیار نادر است و اغلب از 10 سانتی مترتجاوز نمی کنند.

برای آماده کردن شرایط تخمریزی این ماهی اولین کاری که می کنیمافزایش میزان شوری آب است تا حدی که شوری آن به اندازه ی شوری آب دریا باشد.البتهاین کار طی چندین روز و به صورت تدریجی انجام می شود.برا بالا بردن شوری باید ازنمک آکواریوم که در آکواریوم فروشی ها یافت می شود استفاده کرد.ماهی ها را برای مدتچند هفته در این شرایط نگهداری می کنیم.بعد از این مدت هر روز مقداری از آب شورآکواریوم را خالی کرده و آب شیرین را جایگزین آن می کنیم.بدین ترتیب هر روز از شوریآب کاهش می یابد.ماهی ها پس از ند روز احتمالا تخم ریزی خواهند نمود.

علت انجاماین کار:این ماهی قبل از تخمریزی در اقیانوس زندگی می کند که شوری آن نسبتا زیاداست به همین خاطر در مرحله اول به صورت تدریجی به شوری آب اضافه می کنیم تا باشرایط آب اقیانوس یکسان شود.این ماهی در طول رودخانه ها برای تخمریزی مسافرت می کندکه با دور شدن از اقیانوسها از شوری آب کاسته می شود.به همین خاطر از شوری آب درمرحله ی دوم کم می کنیم.بعد از تخمریزی بچه ماهی ها پس از چند روز به طرف اقیانوسحرکت می کنند که دوباره به شوری آب اضافه می شود.

قبل از تخمریزی ماهی ها به صورت دایره ای در امتداد یک دایره به شعاع20 سانتیمتر حرکت می کنند.در ادامه ی این حرکت ماده ها چندین تخم رها می کند که توسط نرها بارور می شوند.تخم ها به قدری کوچک هستند که با پشم به سختی دیده می شوند.هر ماهی می تواند تا حدود 20000 تخم بگذارد.با تمام این اوصاف بزرگ کردن بچه ها بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است.

برای تغذیه بچه ها حتی بچه آرتمیا ها هم بسیار درشت هستند و باید از پلانکتون های تازه و ریز استفاده کرد.

 

 

 

با تمام این گفته ها ماهی پس از اینکه به اندازه ی دو ونیمسانتی متری رسیدند می توانند به راحتی در آب شیرین نگهداری و حتی تکثیر شوند آنجلمونو ها بسیار اجتماعی بوده و باید به صورت دسته های چهار یا پنج تایی نگهداریشوند؛ اگر یک یا دو عدد از آنها را بصورت انفرادی نگهداری کنید بعد از مدت اندکیخواهند مرد. از قابلیت انطباق بسیار بالایی برخوردارند و می توانند با اکثر شرایطآب سازگار شوند ولی به شدت توصیه می شود که در آب سنگین نگهداری شوندزیرا آب سبکبرای آنها زیان آور است.pH مناسب برای آنها 7.7-9است .دمای تانک این ماهی باید حدود 22-26 درجه باشد.برای تغذیه آنها می توان از انواع غذا ها استفاده کرد ولی برایماهی های در حال رشد بهترین غذا آرتمیا می باشد.در غذا دادن به آنها هرگز اصرافنکنید زیرا ممکن است پس از مدتی به بیماری هایی چون بواسیر مبتلا شوند.

تکثیرآنها تقریبا مسکل است و از آن مشکل تر بزرگ مردن بچه ماهی هاست.حداکثر بزرگی کهآنها می توانند داشته باشند 30 سانتی متر است ولی این اندازه بسیار نادر است و اغلباز 10 سانتی متر تجاوز نمی کنند.

برای آماده کردن شرایط تخمریزی این ماهی اولینکاری که می کنیم افزایش میزان شوری آب است تا حدی که شوری آن به اندازه ی شوری آبدریا باشد.البته این کار طی چندین روز و به صورت تدریجی انجام می شود.برا بالا بردنشوری باید از نمک آکواریوم که در آکواریوم فروشی ها یافت می شود استفاده کرد.ماهیها را برای مدت چند هفته در این شرایط نگهداری می کنیم.بعد از این مدت هر روزمقداری از آب شور آکواریوم را خالی کرده و آب شیرین را جایگزین آن می کنیم.بدینترتیب هر روز از شوری آب کاهش می یابد.ماهی ها پس از ند روز احتمالا تخم ریزیخواهند نمود.

علت انجام این کار:این ماهی قبل از تخمریزی دراقیانوس زندگی می کند که شوری آن نسبتا زیاد است به همین خاطر در مرحله اول به صورتتدریجی به شوری آب اضافه می کنیم تا با شرایط آب اقیانوس یکسان شود.این ماهی در طولرودخانه ها برای تخمریزی مسافرت می کند که با دور شدن از اقیانوسها از شوری آبکاسته می شود.به همین خاطر از شوری آب در مرحله ی دوم کم می کنیم.بعد از تخمریزیبچه ماهی ها پس از چند روز به طرف اقیانوس حرکت می کنند که دوباره به شوری آب اضافهمی شود.

قبل از تخمریزی ماهی ها به صورت دایره ای در امتداد یک دایره به شعاع 20سانتیمتر حرکت می کنند.در ادامه ی این حرکت ماده ها چندین تخم رها می کند که توسطنرها بارور می شوند.تخم ها به قدری کوچک هستند که با پشم به سختی دیده می شوند.هرماهی می تواند تا حدود 20000 تخم بگذارد.با تمام این اوصاف بزرگ کردن بچه ها بسیارمشکل و تقریبا غیر ممکن است.

برای تغذیه بچه ها حتی بچه آرتمیا ها هم بسیار درشتهستند و باید از پلانکتون های تازه و ریز استفاده کرد.

 

پرورش: دراسارت بندرت توليد مثل انجام می دهددر آب نياز به شوري دارند.

تغذیه: - غذاهاي گياهي گوناگونهمه چیزخواروبیشترگیاهان زنده خواهدخورد

شیمی آب : درشرایط آب را شورحفظ کنید- اغلب نوجوانها رامي تواند با شوري آب نگه داشت ولي بزرگترها را بهتر است در دريا نگه داريم.

سازگاری: با همنوعان خود بهتر سازگاري دارد

تنطیم مخزن: بايد به حد كافي فضاي مخزن براي شنا باز باشد.-برای دکور،گیاهان باهم پلاستیکی به کاربرده شود

اگر به چوب باتلاقي علاقه داشت قرار دهيد.

توجهات :

خیلی فعال ،و آشوب زده هستند

بدن نقره ایش دریک شکل مثلثی است،باله هایش نقره ای باانعکاس های زردویک آمادگی سیاه هستند- چشمهایش نسبتابزرگ هستندوبایک پرتوتاریک ازعرض گذشته شده اند- این ماهی میزان خیلی کوچک داردوخیلی روشن بانوررسانی خوب هستند

مونوهاشناگرهای سریع وکاملاماهري هستند

مونوهاسیری ناپذیرهستند

آنهاعمومیترین غذاهای بازرگانی بخوبی جلبکهاوسبزیجات را خواهندخورد.

مخزن مورد علاقه آنها بايد از سنگهايي پر باشد

دراسارت تا 10 الس زندگي مي كنند اما در آزادي بيشتر

منبع aqarash-fish.blogfa.com

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...