رفتن به مطلب

اندازه گیری سیستمهای قدرت


ارسال های توصیه شده

مقدمه

سنجش دقیق ولتاژ، جریان یا دیگر پارامتر های شبکه ی نیرو پیش نیازی برای هر شکلی از کنترل می باشد که از کنترل اتوماتیک حلقه ی بسته تا ثبت داده ها برای اهداف آمارب می تواند متغیر می باشد . اندازه گیری و سنجش این پارامتر ها می تواند به طرق مختلف صورت گیرد که شامل استفاده از ابزار ها ی مستقیم خوان و نیز مبدل های سنجش الکتریکی می باشد.

مبدل ها خروجی آنالوگ D.C دقیقی را تولید می کنند – که معمولا یک جریان است- که با پارامتر های اندازه گیری شده مرتبط می باشد (مولفه ی مورد اندازه گیری)آنها ایزولاسیون الکتریکی را بوسیله ی ترانسفورماتور ها فراهم می کنند که گاها به عنوان ابزولاسیون گالوانیکی بین ورودی و خروجی بکار برده می شوند.این مسئله ابتداء یک مشخصه ی ایمنی محسوب می شود ولی همچنین به این معنی است که سیم کشی از ترمینال های خروجی و هر دستگاه در یافت کننده می تواند سیک وزن و دارای مشخصات عایق کاری کمی باشد مزیت های ابزار های اندازه گیری گسسته در زیر ارائه گردیده است.

الف) نصب شدن در نزدیکی منبع اندازه گیری، کاهش بار ترانسفورماتور وسیله و افزایش ایمنی بدنبال حزف سلسله ی سیم کشی طولانی.

ب) قابلیت نصب نمایشگر دور از مبدل

ج) قابلیت استفاده از عناصر نمایشگر چندگانه به ازای هر مبدل

د) بار روی CT’s/VT’s بصورت قابل ملاحظه ای کمتر است.

خروجی های مبدل ها ممکن است به روش های مختلف از ارائه ی ساده ی مقادیر اندازه گیری شده برای یک اپراتور تا بهره برداری شدن بوسیله ی برنامه ی اتوماسیون سک شبکه برای تعیین استراتژی کنترلی مورد استفاده قرار گیرد.

2-22) مشخصه های عمومی

مبدل ها می توانند دارای ورودی ها یا خروجی های منفرد و یا چند گانه باشند ورودی ها ، خروجی ها و تمامی مدار های کمکی از همدیگر مجزا خواهند شد. ممکن است بیش از یک کمیت ورودی وجود داشته باشد و مولفه ی مورد اندازه گیری می تواند تابعی از آنها باشد-هرچند مبدل اندازه گیری که مورد استفاده قرار گیرد معمولا انتخابی بین نوع مجزا و پیمانه ای وجود دارد که نوع اخیر یعنی پیمانه ای توسط پریز واحد ها را به یک قفسه ی ایتاندارد وصل می کند موقعیت و اولویت استفاده نوع مبدل را تعیین می کند.

1-2-22) ورودی های مبدل

ورودی مبدل ها اغلب از ترانسفورماتور ها گرفته می شود که این امر ممکن است از طرق مختلف صورت پذیرد . به طور کامل ، برای بدست آوردن بالا ترین دفت کلی باید کلاس اندازه گیری ترانسفورماتور های دستگاه مورد استفاده قرار گیرد. و سپس خطای ترانسفورماتور، ولو اینکه از راه جبر و بصورت ریاضی گون، به خطای مبدل اضافه خواهد شد. هرچند که اعمال مبدل ها به کلاس محافظتی ترانسفورماتور های دستگاه عمومیت دارد و به این علت است که مبدل ها معمولا بر اساس توانایی تحمل اضافه بار کوتاه مدت مشخص روی جریان ورودی آنها توصیف می شوند. مشخصه های عمومی مقاومتی مناسب برای اتسال به کلاس حفاظتی ترانسفور ماتور های دستگاه برای مدار ورودی جریان یک ترانسفور ماتور در ذیل آمده است:

الف)300 درصد کل جریان پیوسته

 

ب)2500 درصد برای سه ثانیه

ج)5000 درصد برای یک ثانیه

مقاومت ظاهری ورودی هر مدار ورودی جریان باید تا حد ممکن پایین و برای ولتاژ ورودی باید تا حد ممکن بالا نگه داشته شود. این کار خطا ها را بعلت عدم تناسب مقاومت ظاهری کاهش می دهد .

لینک به دیدگاه

2-2-22) خروجی مبدل ها

خروجی یک مبدل معمولا منبع جریان می باشد. و به این معنا یت که در طول محدوده تغییرات ولتاژ خروجی (ولتاژ مقبول) مبدل ، وسایل نمایشگر اضافی بدون محدودیت و بدون هرگونه نیازی برای تنظیم مبدل می تواند اضافه گردند.میزان ولتاژ قابل قبول ، حداکثر مقاومت ظاهری حلقه ی مدار خروجی را تعیین می کند . به طوری که میزان بالای ولتاز قابل قبول ، دوری موقعیت دستگاه مزبور را تسهیل می کند.

در جایی که حلقه ی خروجی برای اهداف کنترلی مورد استفاده قرار گرفته می شود ، دیود زینر های به طور مناسب ارزیابی شده گاها در میان ترمیتال های هر وسیله در حلقه ی سری برای حفاظت در برابر امکان تبدیل مدارات داخلی آنها به مدار باز نصب می شوند.این امر اطمینان می دهد که یک وسیله خراب در داخل حلقه منجر به خرابی کامل حلقه ی خروجی نمی گردد. طبیعت جریان ساده ی خروجی مبدل حقیقتا ولتاژ را بالا می برد و تا تحت فشار قرار دادن سیگنال خروجی صحیح اطراف حلقه ادامه می یابد.

3-2-22) دقت مبدل

معمولا دقت از اولویت های اولیه می باشد . اما در مقایسه باید اشاره گردد که دقت می تواند به طرق مختلف تعریف گردیده و شاید تحت تعاریف بسیار نزدیک شرابط استفاده اعمال گردد. مطالبی که در زیر اشاره می گردد تلاش دارد تا برخی از موضوعاتی که دارای عمومیت بیشستری هستند و نیز ارتباط آنها با شرایطی که در عمل رخ می دهد با استفاده از تروینولوژی معین در ICE 60688 را روشن می سازد.

دقت مبدل بوسیله ی عوامل مختلف (به یک مقدار کم یا زیاد) تحت تاثیر فرار خواهد گرفت که با نام مقادیر تاثیر شناخته می شود که روی آن استفاده کننده کنترل کمی داشته یا حتی هیچ کنترلی ندارد. جدول 1-22 لیست کاملی از مقادیر تاثیر را به نمایش در آورده است.دقت تحت گروهی از شرایط که به عنوان شرایط مرجع شناخته می شوند بررسی می گردند. شرایط مرجع برای هر یک از مقادیر تاثیر می تواند به صورت یک مقدار منفرد (برای مثال 20 درجه ی سانتی گراد) یا محدوده ی تغییرات ( برای مثال 10 تا 40 درجه ی سانتی گراد ) بیان گردد.

جدول 1-22 ) --------------------------------------------------------

خطای تعیین شده تحت شرایط مرجع به خطای ذاتی باز می گردد. همه ی مبدل هایی که دارای خطای ذاتی یکسانی هستند در یک کلاس دقت مشخص گروهبندی می شوند که بوسیله ی نشانه ی کلاس مذکور مشخص می گردند. نشانه ی کلاس با خطای ذاتی بوسیله درصدی مشخص می گردد( برای مثال مبدلی با خطای ذاتی 0.1 درصد از کل مقیاس دارای نشانه ی کلاسی برابر با 0.1 می باشد) یکی است.

سیستم نشانه ی کلاسی که در IEC 60688 استفاده می شود نیازمند این است که تغییرات برای هر یک از مقادیر تاثیر دقیقا مرتبط با خطای ذاتی باشد و این به این معنی است که بیشترین مقدار دقت آن است که کارخانه ی سازنده ادعا دارد و کمترین مقدار ناشی از حدود ناپایداری است.

به علت آنکه مقادیر تاثیر زیادی وجود دارند ، پایداری ها به صورت منفرد تعیین می گردند ضمن اینکه همه ی دیگر مقادیر تاثیر در شرایط مرجع نگهداری می شوند محدوده تغییرات اسمی استفاده از یک مبدل بوسیله ی کارخانه ی سازنده مشخص می گردد. محدوده تغییرات اسمی به طور طبیعی گسترده تر از میزان یا محدوده ی تغییرات مرجع می باشد. مطابق با محدوده ی تغییرات اسمی استفاده از یک مبدل خطاهای اضافی به علت یک خزا روی هم جمع می شوند. این خطا های اضافی به مقدار تاثیر منفردی که اغلب نشانه ی کلاس می باشد محدود می شود. جدول 2-22 جزئیات اجزاء محدوده ی تغییرات نوعی یک مبدل را طبق استاندارد ارائه می کند.

جدول 1-22 ) --------------------------------------------------------

همچنین آشفتگی برای مشخص شدن کارائی تحت شرایط عملی واقعی بالا می رود. سیگنال خروجی اغلب یک مولفه ی اندازه گیری آنالوگ D.C می باشد اما از یک مقدار ورودی متناوب بدست می آید و به ناچار مقدار مشخصی از اجزاء متناوب یا موج دار را دارار خواهد بود. موج یا شکن بوسیله ی اختلاف بین مقادیر ماکسیمم و مینیمم اخزاء متناوب سیگنال خروجی تعریف می گردند . هر چند که برخب سازنده ها از اختلاف بین میانگین تا ماکسیمم یا r.m.s (Remote Monipulator system) استفاده می کنند. برای با معنی بودن شرایطی که تحت آن مقدار موج یا شکن اندازه گرفته شده است باید توضیح داده شود ، برای مثال 0.35% r.m.s = 10% peak-to-peak ripple .

با تغییرات شرایط مولفه ی مورد اندازه گیری سیگنال به طور آنی از تغییرات طبعیت نمی کند بلکه دارای تاخیر زمانی می باشدو این مسوله به علت *****ینگ مورد نیاز برای کاهش شکن یا ،در مبدل هایی که از تکنولوژی رقمی استفاده می کنند ، ممانعت از بد نمایی زمان واکنش معمولا می تواند در عوض افزایش شکن کاهش یابد و بالعکس. مبدل هایی که دارای زمان واکنش گکمتر از معمول هستند می توانند برای چنان مواردی مورد استفاده قرار گیرد جایی که سیستم نیرو، نوسانات ، افت ها و نوسانات فرکانس پایین را که باید مانیتور گردد تحمل می کند.

مبدل هایی که دارای جریان خروجی می باشند ولتاژ خروجی ماکسیممی دارند که به عنوان ولتاژ قابل قبول شناخته می شود. اگر مقاومت بار خیلی بالا باشد و از این رو ولتاژ قابل قبول از یک حدی تجاوز کند، خروجی مبدل دارای دقت بالایی نخواهد بود.

میدل های مخصوصی بوسیله ی سازندگان برای استفاده روی سیستم هایی که شکل موجی ، سینوسی خالص نیست مشخصه بندی شده اند. آنها عموما به انواع دریافت حقیقی r.m.s باز می گردند . برای چنین انواعی عامل اختشاش شکل موج یک مقدار تاثیر می باشد. دیگر مبدل ها به دربافت میانگین باز می گردند و برای پاسخ به مقدار r.m.s یک مرجع سینوسی خالص تنظیم شده اند. اگر شکل موج ورودی به هم بریزد خطا ها بوجود خواهند آمد . برای مثال خطایی به علت آسیب دیدن سومین هارمونیک می تواند بالغ بر یک در صد به ازای سه درصد هارمونیک شود. اولین بار که دستگاه نصب شد استفاده کننده توقع دارد که دقت مبدل در طی زمان پایدارباقی بماند. استفاده از اجزاء دارای کیفیت بالا و نیز بررسی محافظه کارانه ی نیرو به اطمینان از پایداری طولانی مدت کمک خواهد کرد ولی شرایط محیطی مخالف یا ناسازگار می تواند منجر به تغییر کارایی گردد که ممکن است نیاز به جایگزینی آن در طی طول عمر دستگاه گردد.

لینک به دیدگاه

3-22) تکنولوژی مبدل های دیجیتال

مبدل های دارای سیستم نیروی دیجیتال از تکنولوژی مشابهی که در مورد رله های رقمی و دیجیتال که در فصل هفتم توضیح داده شده استفاده می کنند. سیگنال های آنالوگ حاصل شده از CT’s و VT’s برای جلوگیری از بدنمایی ***** می شوند ( با استفاده از مبدل A/P به دیجیتال تبدیل می شوند( و سپس پردازش سیگنال برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز انجام می گیرد. اطلاعات پایه در فصل هفتم ارائه گردیده است. نرخ نمونه برداری 64 (نمونه/چرخه) یا بیشتر ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و کلاس دقت آن به طور معمول 0.5 می باشد.

خروجی ها ممکن است هم دیجیتال و هم آنالوگ باشند . خروجی های آنالوگ به وسیله ی عوامل تاثیر گزار روی دقت آنچنانکه در بالا توضیح داده شد تحت تاثیر قرار می گیرند. خروجی های دیجیتال نوعا در شکل یک پیوند مخابراتی با انواع موجود RS232 و RS458 هستند زمان واکنش بسته به نرخی که مقادیر به پیوند مخابراتی انتقال داده می شوند و تاخبر در پردازش داده ها درد انتهای دریافت کننده ممکن است در مقایسه با مبدل های آنالوگ قابل تحمل تر باشند .

در حقیقت همه ی مقادیر تاثیری که یک مبدل آنالوگ سنتی را تحت تاثبر قرار می دهند در مبدل های دیجیتالی نیز در برخی اشکال مشاهده می شوند ولب خطاهای ایحاد شده شاید خیلی کمتر از نوع مشابه در مبدل های آنالوگ بوده و نیز در یک چرخه ی زمانی طولانی بسیار پابدار تر می باشد.

مزیت استفاده از تکنولوژی رقمی در مبدل ها به صورت زیر می باشد:

1- پایداری طولانی مدت بهبود شده

2- اندازه گیری r.m.s با دقت خیلی بیشتر

3- امکان ارتباطی بهبود یافته

4- قابلیت برنامه ریزی مقیاس گزاری

5- محدوده ی تغییرات گسترده تر از توابع

6- کاهش یافتن اندازه ی دستگاه

پایداری طولانی مدت بهبود یافته هزینه ها را به وسیله ی توسعه دادن اینتروال های بین کالیبراسیون مجرد کاهش می دهد . اندازه گیری r.m.s با دقت خیلی بالا به استفاده کننده امکان استفاده از داده ها را با دقت بهتری روی منابعی با میزان هارمونیک مشخص فراهم می کند . امکانات ارتباتی بهبود یافته اجازه می دهد که مبدل های زیادی پیوند ارتباتی مشابهی را به مشارکت گزارده و هر مبدل اندازه گیری های متعددی را فراهم آورد. این مسئله منجر به صرفه جوبب در اتصالات سیمی و تعداد مبدل های مورد استفاده می گردد . مقیاس گذاری قابل برنامه ریزی موضعی یا ریموت یک مبدل اجازه می دهد که مبدل را در محل مورد نظر مقیاس بندی کرد. مقیاس گذاری می تواند برای انعکاس تغییرات در شبکه تغییر کرده یا در هر جای دیگر مورد استفاده ی مجدد قرار گیرد . تغییرات می تواند از راه پیوند ارتباطی دانلود شود بنابر این نیاز بازدید محل را از بین می برد.

همچنین این عمل ریسک مقیاس گزاری غلط را بوسیله ی استفاده کننده و باز گرداند مبدل به سازنده برای تنظیم کردن آن کاهش می دهد . کار پرداز ها گستره ی وسیعی از مبدل ها را برای کاربرد ها ی بسیار و ورودی های در دسترس مناسب نگه می دارند . بنابر این زمان تحویل را کاهش می دهند . مبدل ها در یک پکیج با گستره ی بسیار وسیعی از توابع موجود می باشند بنابراین فضای تجهیزات را روی تابلو برق کاهش می دهند . توابع موجود شامل هارمونیک تا شماره ی سی و یکم ، انرژی و اطلاعات بار حداکثر می باشند. مورد اخیر برای مذاکره ی تعرفه مفید می باشند.

4-22) تکنولوژی مبدل های آنالوگ

همه ی مبدل های آنالوگ دارای مشخصه ی ضروری زیر می باشند:

 

الف) یک مدار ورودی دارای مقاومت ظاهری Zin می باشد.

ب) ایزولاسیون ( عدم وجود ارتباط الکتریکی) بین ورودی و خروجی

ج) یک منبع جریان ایده آل که یک جریان خروجی ایجاد می کند I1 که یک دقت محسوب شده و تابعی خطی از Qin یعنی مقدار ورودی می باشد.

د) یک مقاومت ظاهری Z0 موازی که مقاومت ظاهری حقیقی خروجی منبع جریان را نشان می دهد و کسر کوچکی از خروجی ایده آلI2 منحرف می کند .

ه) یک جریان خروجی I0 مساوی با I1 – I 2 )) .

این مشخصه ها یصورت دیاگرام گون در شکل 1-22 نشان داده شده اند.

شکل1-22 ) ----------------------------------------------------------

محدوده ی تغییرات معمول برای خروجی 0-10 mA ، 0-20 mA و 4-20 mA می باشد . مبدل های صفر جریان دار( برای مثال 4-20 mA ) صفر موقوف (برای مثال 0-10 mA برای 300-500 kv ) و محدوده ی معکوس خطی ( برای مثال 10-0 mA برای 0-15 kv) به طور معمول نیاز مند یک منبع تغزیه ی کمکی هستند . انواع دو افتی دارای دو قسمت خطی خطی نسبت به مشخصه ی خروجی آن هستند برای مثال یک خروجی 0-20 mA برای قسمت اول محدوده ی ورودی 0 تا 8kv و خروجی 2-10mA برای قسمت دوم محدوده ی ورودی 8 تا 15 kv می باشد.

1-5-22) انتخاب مبدل

مبدل های جریان معمولا به یک دستگاه ترانسفورماتور جریان کمکی با نرخ خروجی 1 تا 5 amps وصل می شوند .انواع دریافت میانگین و r.m.s حقیقی برای اندازه گیری دقیق ورودی باید مورد استفاده قرار گیرد . آنها می توانند نیروی مورد نیاز خود را تامین کنند ، بجز نوع r.m.s حقیقی یا زمانی که یک جریان صفر جریان دار ( برای مثال 4-20 mA ) مورد نیاز باشد. آنها هدایتی نیستند و بنابر این قادر به تشخیص بین جریان ورودی و خروجی نیستند. برای کسب یک سیگنال هدایتی یک ولتاژ ورودی نیز نیاز خواهد بود.

لینک به دیدگاه

2-5-22)مبدل های ولتاژ

 

اتصال معمولا به یک دستگاه ترانسفور ماتور ولتاژ کمکی است ولی ممکن است مستقیم باشد اگر مقدار اندازه گیری شده از ولتاژ کم و کافی باشد نوع صفر موقوف شده بطور معمول برای فرآهم آوردن یک خروجی برای محدوده ی مشخصی از ولتاژ ورودی استفاده می شود جایی که اندازه گیری صفر روی مقدار ورودی لازم نیست.نوع خطی معکوس اغلب برای اهداف مطایقطی از لحاظ زمان استفاده می شود. 3-2-22)فرکانس

اندازه گیری دقیق فرکانس دارای اهمیت حیاتی برای اپراتور های با سیستم انتقالی می باشد ولی نه آنچنان اهمیتی که برای اپراتور های دارای دستگاه ژنراتور دیزلی می باشد. مشخصه های دقتی 0.1 درصد و 0.01 درصد بر پایه ی درصد مقیاس مرکزی فرکانس قرار دارند و بر این معنی است که برای مثال یک وسیله با 0.1 درصد نشان داده می شود و دراری مقیاس مرکزی به اندازه ی 50 Hz خطای بیشینه ای در حدود 50 mHz ‾+ تحت شرایط مرجع خواهد داشت.

4-5-22) زاویه ی فاز

مبدل هایی که زاویه ی فاز را اندازه می گیرند به صورت مکرر برای نمابش عامل نیرو بکار برده می شوند . این امر بوسیله ی مقیاس گزاری دستگاه مذکور در یک حالت غیر خطی بر طبق قانون کسینوس ها بدست می آید . برای اندیکاتور های دیجیتالی و تجهیزات SCADA فراهم آوردن تبدیل صحیح برای بدست آوردن نمایش صحیح عامل نیرو ضروری به نظر می رسد . مبدل های زاویه ی فاز با محدوده ی تغییرات ورودی مختلفی موجود هستند. زمانی که مقیاس گزاری º180...º0...º180 باشد یک ناحیه ی مبهمی در حدود مثبت منفی 2 درجه در حداکثر محدوده ی تغییرات و جود دارد . در این ناحیه جایی که خروجی باید برای مثال -10 mA یا +10 mA باشد خروجی ممکن است به صورت جسته و گریخته در یک سطح بالای مقیاس یه دیگری جهش کند همچنین مبدل هایی برای اندازه گیری زاویه ی بین دو ولتاژ ورودی موجود می باشد براخی از انواع مبدل ها از نقطه ی تلاقی صفر شکل موجی ورودی برای کسب اطلاعات فاز استفاده می کنند و بنابراین مستعد ایجاد خطا هستند اگر ورودی دارای مقدار مشخصی از هارمونیک باشد محاسبه ی فاکتور نیرو از مقادیر حاصل از خروجی های یک وات و مبدل VAR یک اندازه گیری درستی را با وجود هارمونیک بدست خواهد داد .

5-5-22) کمیت های نیرو

اندازه گیری توان موثر (Watts) و توان هرز) (VARs عموما به سادگی دیگر مقادیر نمی باشد . مراقبت زیادی با انتخاب این نوع به خاطر اختلافات در پیکر بندی باید انجام گیرد . ضروری است که نوع مناسبی برای سیستم انتخاب شود تا با در نظر گرفتن عواملی چون شرایط عملیاتی سیستم (بار متعادل و نا متعادل ) تعداد جریان و شرایط ولتاژ موجود و اینکه آیا جریان نیرو به نظر می رسد که وارد یا خارج و یا هم وارد و هم خارج شده است اندازه گیری شود . محدوده ی تغییرات مولفه ی مورد اندازه گیری باید همه ی احتیاجات احتمالی ناشی از فرا تر رفتن از محدوده تغییرات تحت شرایط زمان را احاطه کند بطوری که مبدل و دستگاه اندیکاتور آن یا دیگر تجهیزات در یافت کننده که فرا تر از حد بالایی محدوده ی تغییرات موثر آن مورد استفاده قرار نگرفته است . شکل 2-22 اتصالات مورد استفاده برای انواع مختلف اندازه گیری ها را به نمایش در آورده است

شکل2-22)------ -----------------------------------------------------

6-5-22) مقیاس گزاری

ارتباط بین جریان خروجی و مقدار مولفه ی مورد اندازه گیری از اهمیت بالایی بر خوردار است و نیازمند ملاحظات با دقتی می باشد . البته هر دستگاه در یافت کننده باید بر اساس دسته بندی خودش استفاده شود اما اگر ممکن باشد برخی از انواع استاندارد ها بنا نهاده شوند . به عنوان مثال می توان آزمایش اندازه گیری ولتاژ a.c اشاره کرد سیستم مقدماتی دارای ارزش اسمی 11kv بوده و ترانسفور ماتور دارای نسبتی در حدود 11 کیلو وات روی 110 کیلو وات می باشد. برای مشخص کردن ضریب تبدیل برای یک ولتاژ 0 تا 10 میلی آمپر به 110 ولت بر 10 میلی آمپر لازم نیست که مبدل اپتیمم گردد . یکی از اهداف ، می بایست که امکان مانیتورینگ ولتاژ روی محدوده ای از مقادیر باشد پس باید حد بالایی مورد انتخاب قرار گیرد( مثلا 20+ درصد یا 132 ولت) . با استفاده از ضریب تبدیل اصلی خروجی بیشینه ی مبدل لازم است که 12 میلی آمپر باشد. که این براساس قابلیت اغلب مبدل های 0 تا 10 میلی آمپری می باشد اکثریتی که می تواند با یک فرا محدوده ی 25 درصدی همسازی کند اما به این معنا است که هر وسیله ی نمایان ساز آنالوگ وا بسته باید حساسیتی در حدود 12 میلی آمپر داشته باشد. هر چند که مقیاس مورد نیاز روی وسیله اکنون 0 تا 13.2 کیلو ولت می باشد که می تواند منجر به ایجاد اشکال در ترسیم مقیاس در چنان روشی که آن را قابل خواندن کند ( و با استاندارد مربوطه مطابقت دارد) . در این مثال برپایه ی اندیکاتور با مقیاس کامل به اندازه ی 15 کیلو وات و برابر کردن آن با 11 میلی آمپر به صورت صریح انجام خواهد گرفت بنابر این ایجاد مشخصه های دستگاه نمایشگر بسیار آسانتر خواهد بود مبدل باید مشخص کند ورودی 0 تا 150 ولت یک خروجی 0 تا 10 میلی آمپر ایجاد می کند . در مورد مبدل های با خروجی 0 تا 20 میلی آمپر مراقبت بالایی در مقیاس گزاری خروجی نیاز است آنچنان که هیچ قابلیت فرا محدوده ای وجود نداشته باشد حد خروجی 20 میلی آمپر از دیدگاه اندازه گیری ثابت می باشد . چنان خروجی هایی نوعا به عنوان ورودی در سیستم های SCADA استفاده می شوند و سیستم های SCADA معمولا بر این اساس برنامه ریزی می شوند که فرض می شود که شدت جریان متجاوز از 20 میلی آمپر منجر به خرابی مبدل می شود .بنابر این با استفاده از مثال بالا خروجی احتمالا باید به گونه ای مقیاس بندی شود که 20 میلی آمپر 132 ولت را نشان دهد و از این رو ورودی 110 ولتی اسمی منجر به یک خروجی 16.67 میلی آمپر می شود یک مقیاس بندی درست احتمالا از 16 میلی آمپر برای ارائه ی 110 ولت استفاده می کند با خروجی 20 میلی آمپر مساوی با 137.5 ولت (یعنی 25 درصد روی محدوده بجای 20 در صد مورد نیاز) . مقیاس گداری مبدل به طوری که ورودی 110 ولت به وسیله ی خروجی 20 میلی آمپر نشان داده شود غلط خواهد بود در نتیجه قابلیت فرا محدوده ای مورد نیاز موجود نخواهد بود .

ملاحظات مشابهی به مبدل جریان با پیچیدگی بیشتر نسبت به مبدل های (Watts) جایی که نسبت ولتاژ و جریان ترانسفورماتور باید در نظر گرفته شود اعمال می گردد. در این مورد خروجی مرتبط با توان اولیه سیستم خواهد بود .

باید اشاره گردد که جریان ورودی متناظر با خروجی با مقیاس کامل ممکن است که دقیقا مساوی با نرخ ثانویه ی ترانسفورماتور جریان نباشد اما این موضوع مسئله ی مهمی به شمار نمی آید ( سازنده این امر را در نظر گرفته است) .

برخی از این مشکلات و مسائل لازم نیست که در نظر گرفته شود اگر مبدل فقط تغذیه می شود برای مثال می توان به ایستگاه های حومه ای SCADA اشاره کرد هر وسیله ی در یافت کننده که می تواند برای اعمال عامل مقیاس گذاری روی ورودی های منفرد برنامه ریزی شود میتواند محدوده ی تغییرات زیادی از سیگنال ها را تطبیق دهد عامل اصلی که باید در نظر گرفته شود این می باشد که مطمئن شویم که مبدل قادر به فراهم کردن سیگنال ها درست روی مقدار کامل مقیاس ورودی می باشد به این علت ایت که آن در بالا ترین مقدار مورد انتظار مولفه ی مورد اندازه گیری اشباع نمی شود .

لینک به دیدگاه

7-5-22) منابع تغزیه ی کمکی

 

بسیاری از مبدل ها نیازی به منابع تغذیه ی کمکی ندارند که به این نوع مبدل ها مبدل های خود توان گفته می شود از آنهایی که نیاز به یک منبع تغذیه ای کمکی دارند اکثریت دارای یک پیشقدر (Bias ) یا خروجی صفر جریاندار مثل 4 تا 20 میلی آمپر می باشند. این به این علت است که یک خروجی غیر صفر نمی تواند برای خروجی صفر کسب گردد مگر اینکه یک منبع تغذبه ای مجزا وجود داشته باشد مبدل هایی که نیاز به یک منبع تغذیه ای کمکی دارند عموما با یک حفت ترمینال مجزا برای مدار کمکی آماده می گردند. ترمینال مجزا برای مدار کمکی آماده می کردند . بطوریکه مصرف کننده دارای انعطاف پذیری در اتصال منبغ تغذیه ای ورودی به مولفه ولتاژی مورداندازه گیری یا به یک منبع تغذیه ای مجزا می باشد . هرچند که برخی از سازندگان طرحهای خودشان را استانداردیزه کرده اند آنچنانکه بنظر می رسد که از نوع خودتوان هستند ولی اتصال منبع تغذیه ای کمکی دقیقا داخلی است . برای مبدل های اندازه گیرac استفاده ار منبع تغذیه ای کمکی dc مبدل را قادر می سازند که روی گستره ی وسیعی از ورودی ها عملیات انجام می دهد .

محدوده ی ولتاژ منبع تفذیه ی کمکی که میدل می تواند روی آن عمل کند بوسیله ی سازنده مشخص می شود . اگر ولتاژ کمکی از یک مقدار ورودی منتج شده باشد دامنه اندازه گیری در حدود 20% ولتاژ اسمی منبع تغذیه ای کمکی محدود خواهد شد . این مسئله زمانی مشکل ساز می شود که بخواهیم مقادیر پایین کمیت ورودی را اندازه گیری کنیم .

6-22 ) مراکز اندازه گیری

مراکز اندازه گیری بطور موثر مجموعه ای از مبدل های مجزا می باشد که روی یک وضعیت مشترک سوار شده اند . این مسئله بطور گسترده نشدنی است اگر تکنولوژی آنالوگ برای پردازش سیگنالها مورد استفاده قرار گیرد اما اگر از تکنولوژی دیجیتال یا رقمی استفاده شود چنان محدودیت هایی وجود نخواهدداشت . بنابراین مراکز اندازه گیری ابزاری هستند برای استفاده از چنین تکنولوژی هایی . آنچنان که در فصل هفتم اشاره گردید یک رله ی رقمی می تواند اندازه گیری های بسیاری از کمیت های سیستم نیرو را فراهم آورد . بنابراین یک روش جایگزین در نگرش بر مراکز اندازه گیری استفاده از تکنولوژی رقمی می باشد که یک رله ی رقمی است و توابع محافظتی آن را از بین می برد و گستره ی وسیعی از پارامترهای اندازه گیری سیستم نیرو را به هم می پیوندد .

نظر به اینکه برخی اختلافات مهمی وجود دارد تقریبا این عمل وضعیت حقیقی را به صورت زیادی ساده سازی می کند . یک رله ی حفاظتی برای تامین تابغع حفاظتی اولیه روی گستره ی وسیعی از مقادیر ورودی از حدود 5% تا 500% یا بیشتر مقادیر ارزیابی وجود دارد . دقت اندازه گیری در حالی که مهم است لازم نیست که دارای آنچنان دقتی باشد که ( برای مثال ) در اندازه گیری اهداف تعرفه ای مورد نیاز بود . اندازه گیری نباید گستره ی کاملی از مقادیر ورودی باشد و بنابراین دقت اندازه گیری گاها لازم اشت بیشتر از حد لازم برای رله ی حفاظتی باشد . عاملیت اضافی روی آنکه بوسیله ی تابع اندازه گیری یک رله ی حفاظتی فراهم شده اغلب مورد نیاز است ( برای گروهی از تیپ توابع که به وسیله ی مرکز اندازه گیری فراهم شده است – 3-22 را مشاهده کنید )

از طرف دیگر روند اندازه گیری بنیادی در یک مرکز اندازه گیری برپایه ی تکنولوژی رقمی با رله ی رقمی یکی است پس نیاز مذکور در اینجا تکرار نمی شود . تنها تفاوت, محدوده ی کمیت های ورودی و عاملیت است . مورد پیشین بوسیله ی طرح مناسبی از شرایط سیگنال ورودی به مبدل a/d مورد رسیدگی قرار می گیرد که مورد اخیر یعنی مبدل a/d به وسیله ی نرم افزار توسعه داده شده رسیدگی می شود .

مزیت مرکز اندازه گیری این اشت که گروه وسیعی از توابع روی بخش منفردی از تجهیزات سوار می شوند که فضای اضافی کمتری در مقایسه با مبدل های مجزا برای پارامترهای بسیار کمتر اشغال می کند . بنابراین وقتی که , ct’s, vt’s پیش نیاز موجود هستند بنظر می رسد که استفاده از مرکز اندازه گیری حتی اگر همه ی کارایی فورا مورد نیاز نباشد قابل قبول باشد تاریخ نشان داده است همچنان که زمان می گذرد داده های بیشتری مورد نیاز می شود عاملیت کامل در بیرون دستگاه ممکن است منطقی بنظر می رسد . شکل 3-22 واریته های وسیعی از مبدل ها و مراکز اندازه گیری موجود را به نمایش گذارده است .

-22) پیمایش تعرفه

پیمایش تعرفه مشخصه ای از اندازه گیری است که مرتبط با اندازه گیری توان الکتریکی , توان هرز یا انرژی برای اهداف شارژ کردن مصرف کننده می باشد . بدین لحاظ باید با استانداردهای ملی مناسب برای چنان موضوعاتی مطابقت داشته باشد . پیمایش تعرفه ی اولیه به منظور صورت حساب های مشتری , مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است که دقت اندازه گیری در حدود 0.2% را دارا باشد . حتی برای قراعت هایی که 5% یا کمتر از مقدار مخاز اسمی می باشند . پیمایش تعرفه ی ثانویه در آنجایکه مصرف کننده اندازه گیری خودش را به عنوان یک بررسی روی پیمایش تعرفه ی ثانویه نصب شده به وسیله ی تغذیه کننده یا ذر میان کارگاه ها یا ساختمان های زیاد برای به دست اوردن تصویر دقیق از مصرف انرژی در نواحی مختلف وشاید به منظور بازرسی انرژی یا تخصیص هزینه ی داخلی , اعمال می شود .

دقت چنان اندازه گیری هایی تقریبا کم است . روی هم رفته نوعا دقت 0.5% روی گستره ی وسیعی از اندازه گیری نیاز می باشد . آنچنان که این دقت مجموع موردنیاز است هر عنصر در زنجیره ی اندازه گیری ( که با ct’s/vt’s شروع می شود ) باید دقتی تقریبا بهتر از این باشد . رسیدگی دقیقی برای سیم کشی و سوار کردن مبدل ها برای جلوگیری از خطاهای بوجود آمده به علت مدهخله نیاز است و شاید نیاز باشد که دقت بالای گستره ی وسیع و بالایی از دکانس نگهداشته شود . بنابراین یک برنامه ی پیمایش تعرفه نیازمند طراحی دقیق همه تجهیزاتی که در برنامه وجود دارند می باشد . معمولا امکانات به منظور فراهم آوردن اندازه گیری روی تعداد زیادی از دوره های زمانی تعریف شده ( برای مثال 24 دوره ی نیم ساعته برای ایجاد انرژی لازم برای پیمایش تعرفه ) تشکیل می شوند بطوریکه صادر کننده ی انرژی می تواند فاکتور مجموعی را برای مصرف کننده بر طبق نرخ صحیح هر دوره ی تعرفه ای تولید کند . اینترمال های زمانی که این دوره ها پوشش می دهند ممکن است بر طبق زمان سال ( زمستان , بهار و غیره ) تغییر کند و بنابراین نیاز به انعطاف پذیری در برنامه ریزی پیمایش انرژی می باشد . ارتباطات ریموت واز راه دور به پیمایش انرژی به طور تغییرناپذیری نیاز می باشد . بطوریکه داده ها به بخش مربوطه به صورت قاعده مند برای اهداف فاکتور نویسی انتقال داده شوند .

8-22) همزمان سازها

همزمان سازها در نقاطی از سیستم نیرو نیاز هستند که دو منبع تغذیه ( یک ژنراتور ویک شبکه , یا دو منبع تغذیه ی شبکه ای ) باید به صورت موازی به کار برده شوند . بیشتر از یک دستگاه اندازه گیری وجود دارد چنانکه آنها تماس بسته تری را برای اجازه دادن به مدارشکن برای بسته شدن فراهم می کنند زمانی که شرایط برای موازی شدن ( همزمان شدن ) دارای محدودیت است به هرحال آنها همچون رله های حفاظتی مورد توجه نیستند و بنابراین برای راحتی در این فصل آورده شدهاند . دو نوع همزمان ساز وجود دادرد , همزمان ساز های خودکار و همزمان سازهای قابل تنظیم .

1-8-22) همزمان ساز های قابل تنظیم

کارکرد یک همزمان ساز قابل تنظیم , تعیین این مسئله است که آیا دو ولتاژ همزمان یا تقریبا همزمان هستند و نیز فراهم آوردن خروجی ها تحت این شرایط می باشد . خروجی ها معمولا در شکل تماس های volt – free هستند به طوری که احتمالا می توانند در مدارهای کنتری cb برای اجازه دادن یا ندادن به بسته شدن cb به کار روند . زمانی که به یک سیستم نیرو اعمال میشوند همزمان سازهای قابل تنظیم برای بررسی ایمنی بسته شدن cb برای اتصال به شبکه ی مستقل از هم یا یک ژنراتور به یک شبکه آنچنانکه در شکل 4-22 نشان داده شده مورد استفاده قرار می گیرد به این ترتیب همزمان سازهای قابل تنظیم وظیفه ای حیاتی را در انسداد بستار cb در زمانی که نیاز است ایفا می کنند .

همگامی , زمانی رخ می دهد که دو ولتاژ AC فرکانس و شدت مساوی بوده و دارای فاز صفر متفاوتی باشند همزمان سازهای قابل تنظیم , زمانی که فعال باشد , این کمیت ها را مانیتور کرده و cb قادر می کند که مدارها را ببندد .در زمانی که اختلافات در میان محدودیتهای ازپیش برپا شده میباشد . در حالی که بستار cb در لحظه ی همگامی کامل ایده ال است رسیدن به این مرحله در عمل بسیار مشکل بوده و برخی اشتباهات در یکی یا بیشتر ازکمیت های مانیتور شده می تواند بدون منجر شدن به ناپایداری ولتاژ / جریان در بستار cb تحمل شود . همزمان ساز قابل تنظیم دارای محدودیت های خطایی قابل برنامه ریزی برای تعریف خطاهای قابل پذیرش می باشد ( زمانی که بخواهیم مقایسه ای صورت دهیم ) .

شرایطی که تحت آن یک همزمان ساز قابل تنظیم برای فراهم آوردن خروجی نیاز است متغییر می باشد . وضعیت همزمان ساز قابل تنظیم را که به عنوان وسیله ی اجازه دهنده به بسته شدن مدار کنترلی cb که دو شبکه را به هم در یک شعبه جفت می کند مورد استفاده قرار می گیرد در شکل 4-22 (b) ملاحظه کنید .فرض کردن اینکه دو شبکه دایر خواهند بود ناکافی به نظر می رسد ( وضعیت های که هر دو خطA و شین اصلی b ممکن است که منسوخ شده باشند مورد توجه قرار گرفته شده ) که منجربه کارایی نشان داده شده در جدولA 4-22 می شود .

زمانی که به سیگنال بسته اجازه داده شد که ( ممکن است مه این امر فقط برای دوره ای از زمان رخ دهد ) کاهش شانس یک cb , سیگنال بسته باقی مانده بعد از شرایط مذکور از محدودیت ها خارج می شود به همین نحو ممکن است که مدارها آماده شوند تا بستار را ببندند اگر سیگنال بسته ی cb از کنترل های بسته cb پیش از اینکه شرایط رضایت بخش ارایه گردند , ارایه شود – این امر مارا مطمئن می کند که یک اپراتور باید نمایشگرهای همگام را مانیتور کرده و فقط زمانی که شرایط همگامی صحیح است بستار را آغاز کند و همچنین سویچ های تماس همگامی را که به یکدیگر جوش شده اند آشکار کند .

یک همزمان ساز قابل تنظیم هیچگونه تنظیماتی را آغاز نمی کند اگر شرایط همگامی درست نباشد و بنابراین فقط به عنوان کنترل گر اجازه دهنده در مدار مجتمع بسته ی cb برای فراهم آوردن بررسی اینکه شرایط رضایت بخش هستند یا نه عمل می کند . در یک ایستگاه فرعی یا شعبه ی همزمان سازهای قابل تنظیم ممکن است به همه ی cbهای مورد نیاز به صورت منفرد اعمال گردند به طور متناوب ممکن است تعداد تقلیل یافته ای با همدیگر با تنظیمات مناسب سوئیچینگ در مدارهای ورودی / خروجی سیگنال نصب شده باشند به طوری که یک دستگاه منفرد ممکن است برای پوشش cbهای متعددی مورد انتخاب قرار گیرد .

لینک به دیدگاه

2-8-22) همزمان ساز های خودکار

 

یک همزمان ساز خودکار در مقایسه با همزمان ساز قابل تنظیم دارای کارایی های بیشتری می باشد زمانی که یک همزمان ساز برای ارائه ی خدمات جایگذاری می گردد آن شدت و فرکانس ولتاژ را در هر دو طرف مدارشکن اندازه می گیرد و به طور خودکار یکی از ولتاژها را در صورتی که شرایط صحیح نباشد تنظیم می کند . کاربرد همزمان ساز های خودکار معمولا محدود به ژنراتورها می باشد ( یعنی وضغیت نشان داده شده در شکل a 4-22 ) با جایگذاری همزمان ساز قابل تنظیم با یک همزمان ساز خودکار این امر به این دلیل است که عموما تنظیم هر دو ولتاژ شبکه به وسیله ی تغییر دادن تنظیمات یک یا تعداد کمی از وسائل شبکه مکن نیست . زمانی که به یک ژنراتور اعمال می شود تنظیم فرکانس وشدت ولتاژ ژنراتور به وسیله ی انتقال سیگنال ها به ترتیب به گاورنر و avr نسبتا ساده است یک همزمان ساز خودکار ولتاژ ورودی ژنراتور را در برابر ولتاژشبکه برای براورده کردن شرایط زیر بررسی می کند (جدول 4-22 aو b) :

الف) فرکانس لغزشی به اندازه محدودیت ها ( یعنی اختلاف بین ژنراتور و شبکه )

ب)اختلاف فاز بین ولتاژها مطابق با حدود

ج) اختلاف شدت ولتاژ مطابق با حدود

زمانی که همه ی سه شرط ارضاع شوند فرمان بسته شدن cb صادر می گردد . همچنین ممکن است برای نشان دادن اینکه فرکانس و ولتاژ شبکه درون حدود از پیش تعیین شده قرار دارد و این که آیا توالی همگامی بسته شده یا نه یک سری بررسی هایی انجام می شود . این کار از همگامی تحت شرایط نامعمول شبکه ( یعنی وقتی که مطلوب نیست ) جلوگیری می کند. این امکانات باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد چون تحت برخی شرایط اضطراری می تواند منجربه انسداد همگامی ژنراتور که نیاز مبرم به سرویس دادن آن برای کمک کردن به غلبه بر شرایط وجود دارد می شود .

اگر شرط ( الف ) در بالا در محدوده حدود نباشد سیگنال ها به طور خودکار به گاورنر دستگاه ژنراتور برای تنظیم سرعت مقدار ایده ال به صورت مناسب فرستاده می شود . در شرط( ج) اگر در محدوده حدود نباشد , سیگنال مشابهی به تنظیم کننده ی ولتاژ خودکار برای کاهش یا افزایش مقدار ایده ال فرستاده می شود . سیگنلا های مورد استفاده برای بالا یا پایین بردن مقدار ایده ال از نوع پالس هستند ولی می توانند سیگنال های پیوسته نیز باشند که به این علت است که تجهیزات ویژه ای نیاز می باشد . معمول است که سرعت و ولتاژ ژنراتور اندکی بیشتر از سرعت ولتاژ شبکه باشد و این کار هم می تواند به وسیله ی تنظیمات اولیه ی گاورنر / avr و یا هم به وسیله ی قرار دادن مقدار ایده ال در همزمان ساز , انجام گیرد . این عمل همگامی پایدار و صدور نیرو را در فاکتور نیروی کامل به شبکه به وسیله ی ژنراتور بعد از بستار cb تضمین می کند از امکان بر هم زدن تعادل به علت شرایط نیرویی پیش روانه معکوس / کم , و یا میدان خرابی /تحت القا دوری می شود . استفاده از یک همزمان ساز خودکار همچنین به اجتناب از خطاهای انسانی کمک می کند , اگر همگامی دستی مورد استفاده قرار گیرد . ( اگر همگامی بیرون از محدوده ی مجاز صورت گیرد پتانسیل آسیب دیدن تجهیزات ودر وهله ی اول ژنراتور وجود دارد . )

 

برای اطمینان از اینکه cb در مورد صحیح بسته شده زمان بسته شدن cb معمولا یک داده ی مورد نیاز است . همزمان ساز خودکار با آگاهی از این امرو فرکانس لغزش , زمان صحیح را در قبال انطباق برای صدور فرمان بستن cb محاسبه می کند . این مسئله مارا مطمئن می کند که cb تا جایی که امکان دارد نزدیک به انطباق فاز بسته می شود . به محض دریافت سیگنالی که اعلام می کند ⁿcb بسته شد . سیگنال های بیشتری برای بالا بردن فرکانس ممکن است به گاورنر فرستاده شود تا تضمین کند که پایداری صدور نیرو کسب گردیده است . بر عکس عدم موفقیت cb برای بسته شدن در طی یک دوره ی زمانی همزمان ساز خودکار آماده برای تلاش دیگر باقی خواهد گذاست و اگر تلاش های دیگر هم هنوز نا موفق مانده باشند همزمان ساز قفل شده و زنگ هشداری به صدا در خواهد آورد .

 

تکرار این عمل برای بدست آوردن همزمان ساز خودکار مناسب بین ابزارها به صورت گسترده ای تغییر می کند . جایی که خط مشی دارای انعطاف کافی است زمان لازم برای همگامی از اهمیت بالایی برخوردار است ( یعنی دستگاههای peak lopping and emergancy standby ) . بسیاری از ابزارها هنوز روی مولدهای همگام دستی تقویت می شوند . همچنین برای هر دو نوع همزمان ساز یعنی خودکار وقابل تنظیم ممکن است که به صورت سری سوار شوند . این عمل محافظت در برابر خرابی های داخلی همزمان ساز های خودکار را که منجر می شود به این که فرمان بسته شدن cb به طور نادرستی دریافت شود فراهم می کند .

 

9-22) دستگاه های ضبط کننده ی اختلال

سیستم های نیرو از انواع مختلفی از مزاحمت ها رنج می برند . در تجزیه و تحلیل post / fault داشتن رکوردی از جزئیات اختلال برای ایجاد توانایی شروع به تشخیصی حادثه از روی تاثیرات پس آیند سودمند می باشد . مخصوصا در جایی که اختلالات مشکلات بیشتری را منجر می شوند (برای مثال عیب تک فازی به سه فازی گسترش می یابد ) ثبت جزئیات عیب ممکن است برای تشخیص بین علت و معلول لازم باشد . اگر تاثیر یک عیب یا خرابی در محدوده ی گسترده ای پخش شود مدارک اختلال از تعدادی از مناطق می تواند در تعیین موقعیت اختلال کمک رسان باشد . وسیله ای که بدین منظور به کار میرود با عنوان ثبت کننده ی اختلال یا عیب شناخته می شود .

1-9-22) مشخصه های دستگاه ثبت کننده ی اختلال

یک دستگاه ثبت کننده ی اختلال به طور معمول دارای توانا یی های زیر می باشد:

1) یک ورودی ثبت کننده ی آنالوگ چندکاناله ی موجی شکل

 

2) ورودی ثبت کننده ی دیجیتالی چند کاناله

3) فضای ذخیره سازی برای ثبت چندین عیب آماده برای دانلود یا تجزیه و تحلیل

4) زمان ثبتی برابر با چند ثانیه به ازای هر اختلال دارد

5) رها شدن از هر نوع کانال ورودی دیجیتالی و آنالوگ یا کمیتی که از ترکیبی از ورودی ها یا به صورت دستی منتج شده باشد

6) داشتن فاصله از محل عیب برای یک یا چند تغذیه کننده

 

7) pre/post متغیر جدا از زمان ثبت

8)همگامی زمان (irig gps و غیره )

9) نرخ نمونه برداری قابل تنظیم

10) فرمت انتقال داده استاندارد ( ieee comtrade , now iec 60253-24 و غیره)

11)پیوند مخابراتی به مرکز کنترل و غیره (اینترنت , مودم و غیره )

12) خود مانیتورینگ و خود تشخیصی

کانال ها ی آنالوگ برای ثبت جریان ها و ولتاژهای مهم در محل دستگاه ثبت کننده ی عیب فراهم آورده شده اند . وضوح بالا برای اطمینان از دقت گرفتن شکل موجی با مبدل a/d 14 یا 16 بیتی نیاز می باشد . ورودی های دیجیتالی برای گرفتن سیگنال هایی مثل بازکننده ی cb, عملکرد رله ی محافظتی , سیگنال های درون لغزش و غیره فراهم آورده می شود . به طوری که تصویر کاملی از توالی حوادث بتواند ایجاد گردد سپس اطلاعات می تواند برای بررسی اینکه ترتیب عملیات post-fault صحیح است به کار رفته یا به تعیین علت یک ترتیب عملکردی غیر منتظرانه کمک می کند .

 

برایاجتناب از از بین رفتن داده های حاصل از اختلال ,حافضه ی کافی برای گرفتن و ذخیره کردن داده های چند عیب پیش از انتقال داده ها برای تجزیه و تحلیل باید فراهم آورده شود. انعطاف پذیری در ترتیب راه اندازی بسیار مهم است آنچنانکه نصب یک دستگاه ثبت کننده ی اختلال فقط برای از دست دادن وقایع ثبت شده به علت فقدان امکانات راه اندازی مناسب نا امید کننده به نظر میرسد.راه اندازی به طور معمول اگر سر حد مربوطه از روی هر کانال آنالوگ یا دیجیتال عبور کند یا یک کمیتی که می تواند از ترکیبی از ورودی ها منتج شود , قابل استفاده است.

اختلالات سیستم نیرو ممکن است که از دوره های زمانی چند ثانیه ای تا چند دقیقه ای طول بکشد. برای اطمینان از اینکه بیشترین سود از سرمایه گذاری کسب گردیده یک دستگاه ثبت کننده ی اختلال باید قادر به گرفتن حوادث روی گستره ی وسیعی از مقیاس زمانی باشد. این عمل منجر به تدارک نرخ نمونه برداری قابل برنامه ریزی می شود برای اطمینان از اینکه ناپایداری های کوتاه مدت با وضوح کافی گرفته شده اند همچنان که اطمینان می دهد که انواع کوتاه مدت دارای ناپایداری های گرفته شده ی کافی برای ایجاد یک تحلیل با معنی می باشند.

موردهای ثبت شده برای اختلال به بخش هایی تقسیم می شود که دوره های pre- fault ,fault,post fault راپوشش می دهد و هر یک از این دوره ها ممکن است که نرخ نمونه برداری متفاوتی داشته باشد .همگامی زمان نیز یک مشخصه ی حیاتی برای تمایز بین اطلاعات فرستاده شده توسط دو دستگاه ثبت کننده برای بدست آوردن تصویر جامعی از حادثه ها می باشد .

 

از آنجاییکه اغلب دستگاه های ثبت کننده ی اختلال روی ایستگاه های فرعی که معمولا خودکار هستند سوار می شوند , تدارک برای دانلود اطلاعات گرفته شده ضروری است. هر مورد ثبت عیب محتوی مقدار زیادی داده خواهد بود و حیاتی است که داده ها نسبت به دستگاه ثبت کننده رخداد عیب , کانال و غیره به صورت یکتا شناسایی می شود .

استانداردهایی در زمینه ی تسهیل مبادله ی داده ها وجود دارد که شاید بهترین نمونه ی شناخته شده ی آن فرمت ieee comtrade می باشد که امروزه همچنین استاندارد تازه ای به نام iec standard نیز به وجود آمده است اولین باری که دانلود انجام شد داده از یک دستگاه ثبت کننده ی اختلال می تواند به وسیله ی پکیج های نرم افزاری مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که برخی از این نرم افزارها عبارت اند از win analyse,eview,top2000 .

اغلب نرم افزارها دارای قابلیت محاسبه ی موقعیت عیب ( فاصله تا عیب ) شکل موجی اضافی برای کمک به تحلیل نقص یا عیب و انجام دادن هارمونیک و دیگر تجزیه وتحلیل ها می باشد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...