رفتن به مطلب

7m موثر بر ارتقای عملكرد سيستم های توليدی


spow

ارسال های توصیه شده

7M موثر بر ارتقاي عملكرد سيستم هاي توليدي

 

مولف/مترجم:هوشنگ تقي زاده

موضوع: مدیریت تولید

منبع: ماهنامه تدبیر- سال سیزدهم- شماره 113

 

چكيده

در اين مقاله با نگرش سيستمي به سازمان ، اجزاي ورودي سيستم توليدي تحت عنوان 7Mمديريتي معرفي گرديده است . سپس عواملي كه به نحوي در بهبود هريك از7M مديريتي نقش موثري را برعهده دارند با مطالعه موردي در يكي از سازمانهاي توليدي كشور و همچنين با استفاده از منابع مختلف براي تكميل اظهارات مصاحبه شوندگان باهدف سوق دادن سازمان به سمت سازمان با توليد ناب مورد بررسي قرار گرفته است .

 

مقدمه

درجهان صنعتي امروز، كه تحت تاثير رقابت هاي تنگاتنگ صنعتي است ، ضرورت توجه به كيفيت و قيمت براي مديران هر سازمان توليدي يا خدماتي ، از اهميت ويژه اي برخوردار شده است . به بيان ديگر، مطلوب بودن كيفيت محصول يا خدمت نهايي ، ديگربه تنهايي عامل اساسي براي موفقيت در رقابت و حضور برتر و پيوسته در بازار به شمارنمي آيد، بلكه عوامل متعدد و موثرتر ديگري نيز مطرح شده اند كه در زمره مهمترين آنها،همانا اطمينان مشتريان از توانايي سازمانها در استمرار كيفيت براي محصولي است كه توليد و عرضه مي كنند. درواقع براين اساس مي توان گفت كه ديگر توجه اصلي ازمطلوب بودن كيفيت محصول يا خدمت نهايي ، به كيفيت تمامي عملكردها و فرايندهاي تاثيرگذار بر كيفيت و قيمت و آن هم در سراسر ساختار يك سازمان و در مجموعه اي ازنرم افزارها و سخت افزارها معطوف گرديده است . مديران سازمانها بدون داشتن نگرش سيستمي و بدون توجه به وروديهاي سيستم امكان تحقق چنين اهدافي را ندارند.

 

سيستم و وروديهاي آن

امروزه مديران سازمانها براي اينكه بتوانند عملكرد سازمانها را ارتقا بخشند بايستي باديد سيستمي به سازمان بنگرند، و سعي كنند تا آنجايي كه امكان پذير است با بهره برداري از روشهايي مثل آناليز ارزش ، مهندسي ارزش و مديريت ارزش از وروديهاي سيستم بدون اينكه اثر سويي بر روي خروجي سيستم داشته باشد بكاهند. اما قبل از بحث درباره وروديهاي سيستم و نحوه استفاده بهينه از آنها، لازم است بدانيم كه سيستم چيست ؟براي سيستم تعاريف مختلفي ارائه شده است كه در اين مقاله به تعدادي از آنها اشاره مي شود:

1 - "سيستم مجموعه اجزاي مرتبط و به هم پيوسته اي است كه اين اجزا بطور منظم شكل گرفته و با هم عملي را انجام مي دهند. اتحاديه ها، شركتها، اتومبيل ها و بدن انسان نمونه هايي از سيستم هايي هستند كه با اخذ وروديها و تبديل آنها به خروجيها عمل مي كنند"."1"

2 - يك سيستم را مي توان به صورت "مجموعه اي از عناصر كه براي انجام ماموريت و يارسيدن به هدف خاصي با كميت و كيفيت معلوم ، طراحي و ساخته شده و با ترتيب معيني با يكديگر تركيب شده اند"، تعريف كرد."2"

3 - "سيستم عبارت است از تعدادي روش وابسته به يكديگر كه با اجراي روشهاي مزبور، قسمتي از هدف يك سازمان تامين مي شود"."3"

در منابع مختلف وروديها و خروجيهاي سيستم به صورتهاي متفاوت بيان شده است ،كه در اين مقاله به دو نمونه از آن اشاره مي شود:

الف - وروديهاي سيستم نيروي انساني ، مواد، انرژي و سرمايه و خروجيهاي سيستم طبق شكل "1"

 

شكل "1" - سيستم توليد"4"

 

29-1.gif

لینک به دیدگاه

بازخورد

 

ب - M5 به عنوان ورودي سيستم و بهره وري به عنوان خروجي است كه انتظار مي رود سازمان طبق شكل زير با اعمال مديريت صحيح به آن دسترسي پيدا كند.

 

شكل "2" - سيستم توليد"5"

 

37-1.gif

 

بازخورد

 

اما هدف اصلي اين مقاله معرفي 7Mبه عنوان ورودي سيستم توليدي و محصول و ضايعات نيز جزء خروجي اين سيستم است . همان طوري كه شكل "3" نشان مي دهد، براي اينكه بتوانيم با استفاده از حداقل منابع به حداكثر بازدهي دسترسي پيدا كنيم . بايستي عوامل تشكيل دهنده اين اجزا "7M"را بشناسيم تا ضمن بهبود اين عوامل به حداكثر بهره وري سيستم برسيم .

 

شكل "3" - سيستم توليد

 

29.gif

بازخورد

 

اين مقاله كه با مطالعه موردي در يكي از سازمانهاي توليدي كشور و همچنين استفاده از منابع مختلف براي تكميل اظهارات مصاحبه شوندگان تهيه و تدوين گرديده است ، ابتدا با بهره گيري از 7M، هفت دسته را جهت شناسايي عوامل موثر در ارتقا عملكرد و بهره وري سازمانها معرفي كرده و سپس بامصاحبه ونظرسنجي از نيروي انساني موجود در سازمان ، عواملي را كه نقش بارزي درجهت بكارگيري و استفاده بهينه از هريك از اين 7Mتوليدي داشته ارائه كرده است . كه درمجموع كليه موارد عنوان شده منجر به ارتقا عملكرد سيستم توليدي در سازمانها مي گردد.

لینک به دیدگاه

عوامل موثر بر ارتقا عملكرد سيستم هاي توليدي

1 - نيروي انساني

ازميان 7m موثر بر ارتقا عملكرد سيستم هاي توليدي فقط انسان است كه تحت شرايط روحي و رواني مختلف قرار مي گيرد و در مقابل محركهاي روحي و رواني از خود پاسخ نشان مي دهد "اصل محرك و پاسخ ".

عواملي كه بكارگيري ، تقويت و استفاده موثرتر از آنها سبب ارتقا عملكرد نيروي انساني مي شوند عبارتند از:

آموزش موثر نيروي انساني

چرخش شغلي بين كاركنان

"اگر بتوان افراد را در مشاغل هم خانواده و همگون كه با آنها آشنايي دارند جابجا كرد چرخش شغلي ايجاد مي شود"."6"

تربيت كارگران چندوظيفه اي

اهميت دادن و احترام به كاركنان

ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري دربين كاركنان

سنجش نيازهاي كاركنان واقدام جهت رفع آنها

ايجاد انگيزه در كاركنان

بسترسازي فرهنگ سازماني و متناسب ساختن آن با اهداف سازمان

شناسايي كاركناني كه كمترين ضايعات را نسبت به بقيه افراد در فرايند توليد به وجود آورده اند، و معرفي اسامي آنها در نشريه داخلي سازمان

برنامه ريزي نيروي انساني

سهيم كردن كارگران در سود سازمان

ارتقا سطح تحصيلات كاركنان

ارتباط مستقيم كاركنان با كارفرما در زمانهاي مشخص براي مطرح كردن مشكلات خاص خود;

تلاش درجهت بهبود روابط انساني بين مديريت و كاركنان .

2 - ماشين

در يك سيستم توليدي ماشين به عنوان يكي از اجزاء مهم سيستم در سازمان توليدي است . با بهره گيري مناسب از ماشين مي توانيم يكي از اركان اصلي سيستم را تقويت كرده و ارتقا عملكرد سيستم را از اين بعد تضمين كنيم . در زير به تعداد عواملي كه به نحوي در كاركرد ماشين نقش عمده اي رابازي مي كنند معرفي مي كنيم .

كاهش زمان آماده سازي ماشين آلات و تجهيزات

براي كوتاه كردن زمان آماده سازي ماشين آلات و تجهيزات بهتر است تيمي متشكل از كارشناسان مختلف عمليات آماده سازي را موردتحليل قراردهند; و سعي كنند از دستورالعمل زير در مورد آماده سازي ماشين آلات استفاده كنند.

آماده سازي دروني را از آماده سازي بيروني جدا كنيد. "آماده سازي دروني آماده سازيي است كه در آن خاموش كردن ماشين در زمان انجام عمليات آماده سازي ضروري است ; ولي آماده سازي بيروني به خاموش كردن ماشين نياز ندارد".

زمان آماده سازي دروني را با بهبود دادن عمليات آماده سازي كوتاه كنيد.

زمان آماده سازي دروني را با بهبود دادن تجهيزات سعي كنيد بيشتر كاهش دهيد.

درنهايت سعي كنيد زمان آماده سازي را به صفر برسانيد.""7"

استفاده بهينه از ظرفيت ماشين آلات

برنامه ريزي و كنترل دقيق كار ماشينهاي توليدي

آرايش صحيح ماشين آلات توليدي

آرايش صحيح ماشين آلات سبب حذف حركات زائد و باعث كاهش هزينه هاي سربار مي شود.

تعيين زمان دقيق روغنكاري و سرويس ماشين آلات و همچنين تعيين احتمال شكست قطعاتي كه منجر به از كارافتادن كامل دستگاهها مي گردند. اين كار كمك مي كند كه زمان شكست قطعات را شناسايي و قبل از شكست آنها را تعويض كنيم .

بازسازي ماشين آلات فرسوده

محاسبه كارايي ماشين آلات و تلاش درجهت بالابردن كارايي آنها

تنظيم دقيق ماشين آلات

نگهداري بهتر ماشين آلات

كاهش تعداد دفعات از كارافتادگي ماشين آلات و تجهيزات

انجام اقدامات لازم درجهت كاهش عوامل استهلاك ماشين آلات و تجهيزات

انجام اقدامات لازم درجهت كاهش زمان بلااستفاده ماشين آلات و تجهيزات

ايمن سازي ماشين آلات .

با ايمن سازي ماشين آلات از ايجاد حوادث ناشي از كار جلوگيري به عمل مي آيد و از اتلاف زمان ماشين جلوگيري مي شود.

3 - مديريت

مديريت نيز يكي از اركان اصلي تشكيل دهنده سيستم هاي توليدي است كه عوامل زير نيز در تقويت آن موثرند:

بكارگيري شيوه هاي صحيح مديريتي

اجراي صحيح سيستم پيشنهادات

بكارگيري سيستم هاي تشويقي موثر

بكارگيري سيستم كنترل موجودي

اجراي سيستم هاي تضمين كيفيت "سريهاي iso9000و..."

الگوسازي از سيستم هاي موفق شركتهاي توليدي .

الگوبرداري از بهترينها "benchmarking عبارت است از جستجو براي يافتن بهترين تجربيات صنعت ويا خدمات براي رسيدن به بالاترين سطح عملكردي "."8"

برگزاري جلسات روزانه توليد جهت بررسي مشكلات توليد;

نصب علائم هشداردهنده در كارگاهها براي جلوگيري از حوادث احتمالي

بكارگيري اصول ايمني در كارگاهها;

ايجاد محيط كاري مناسب "نظافت ، رنگ و تزئينات "

ايجاد نور و روشنايي مناسب در كارگاهها;

شناسايي و حذف محلهاي حادثه آفرين در كارگاههاي توليدي

كاهش آلودگي هواي كارگاه ;

منعطف كردن ساختار سازماني شركت

تعيين اهداف سازمان و انتخاب استراتژي هاي مناسب براي دستيابي به آن اهداف

بكارگيري توسعه شغلي در شركت تا حدامكان

"مشاغل تخصصي پس از مدتي باعث كسالت و دلزدگي شاغلان مي شوند بنابراين مي توان شغل را با افزودن وظايفي توسعه داد و از حالت يكنواختي و يكساني خارج نمود"."9"

استفاده از مهندسي شغل

"هدف از مهندسي شغل آن است كه ازطريق مطالعه كار "كارسنجي و روش سنجي " بتوانيم بهترين راه انجام كار را بدست آوريم "."10"

استفاده از غني سازي شغلي

"شغل بايد طوري طراحي شود كه غني ، با معني و داراي اختيارات كافي باشد، به طوري كه شاغلان بتوانند در آن شغل با استقلال كار كرده ، بر كارخود كنترل داشته و زمينه مساعدي براي رشد و خلاقيت داشته باشد. به عبارت ديگر با دادن اختيارات و مسئوليتهاي بيشتر بدون آنكه وظايف را اضافه كنيم ، شغل را ازجهت عمق توسعه مي دهيم "."11"

اجراي صحيح سيستم mis "سيستم اطلاعات مديريت ";

حذف كامل زمان انتظار مواد و قطعات در داخل كارگاهها

عقب افتادن يك مرحله توليدي و نرسيدن مواد موردنياز به مرحله بعدي و درنتيجه منتظرماندن ماشين و انسان ازجمله مصاديق حاصل از انتظارهستند.

كنترل دوره اي مواد

با كنترل دوره اي مواد در انبارها، اقلام و كالاهاي فاسدشدني كه تاريخ انقضا آن فرارسيده است شناسايي واز خسارت وارده جلوگيري به عمل مي آيد.

نگهداري صحيح مواد

حذف كارهاي غيرمولد

تشكيل تيم هاي كاري

"بعضي از طرحها به همكاري و همفكري افراد مختلف نياز است ، ايجاد تيم هاي متشكل از اين افراد راه حلي براي دستيابي به چنين هدفي است ،ضمن آنكه همكاري درقالب گروهها و تيم ها كار را لذت بخش مي سازد; اين تيم ها مي توانند از نيروهاي كارشناسي مربوط به همان رشته كاري تشكيل شده باشند"."12"

گروههاي كنترل كيفيت "qcc"

"گروههاي كنترل كيفيت ، گروههاي متشكل از كاركنان يك بخش به صورت داوطلبانه هستند كه اين گروهها درجهت بهبود فعاليتها، به طور منظم تشكيل جلسه داده و به ارائه روشهايي براي بهبود كيفيت مي پردازد. هر گروه داراي يك سرگروه است كه ازبين خود اعضا و توسط خود آنها انتخاب مي شود"."13"

اجراي سيستم 5s در محيط كار

"s5 معرف 5 واژه ژاپني است كه اگر به حروف انگليسي نوشته شوند، با s شروع مي شوند و عبارتند از seiri "سامان دهي "، notie "نظم وترتيب "، seiso"پاكيزه سازي "، selkentsu"استانداردسازي " و shitsuki"انضباط""."14"

اگر موسسه اي بتواند روش s5 را به صورتي صحيح پياده كند شاهد نتايج زير خواهدبود."15"

الف - آراسته شدن محيط كار

ب - افزايش ايمني در محيط كار

ج - افزايش كيفيت محصولات

د - بهبود راندمان توليد

ه' - بهبود وضعيت ماشين آلات

و - كاهش ضايعات

ز - آمادگي براي استقرار ساير فعاليتهاي بهره وري

بالانس كردن خطوط مونتاژ

با بالانس نمودن خطوط مونتاژ زمان اتلاف به حداقل خواهدرسيد.

اجراي كنترل كيفيت جامع "tqc"

"كنترل كيفيت جامع نوع تكامل يافته كنترل كيفيت است كه در آن همه افراد به منظور بهبود كيفيت تا حصول رضايت كامل مشتري بطور دائمي شركت دارند"."16"

اجراي سيستم بهره وري ونگهداري جامع "tpm"

"مفهوم بهره وري و نگهداري جامع عبارتست از اينكه كليه كاركنان شركت بدون استثناء "از مديريت رده بالا تا كارگران " موظفند در تلاشهايي شركت كنند كه به منظور حفظ تعادل سطح توليد و جلوگيري از هرگونه اشكال يا نقص فني به عمل مي آيد. به عبارت ديگtpm نظامي است كه در آن دستگاهها و ماشين آلات يك واحد صنعتي طوري نگهداري مي شوند كه بدون اشكال امكان دسترسي به حداكثر توليد را ميسر مي سازد"."17"

كاهش زمان انجام كار جهت شروع عمليات بعدي

كاهش دوباره كاريها در فرايند توليد

حذف فرايند و عملياتي كه ايجاد گلوگاه مي كنند

تامين به موقع موادخام و ابزارهاي توليدي

استفاده از آناليز ارزش

"آناليز ارزش يك روش خلاق و سازمان يافته است كه هدفش شناسايي هزينه هاي غيرضروري مي باشد. هزينه هايي كه نه كيفيت را افزايش مي دهند.نه كارايي را، نه طول عمر محصول را، نه به چشم مي آيند و نه موردعلاقه مشتري هستند"."18"

ساده كردن رويه ها به منظور خنثي كردن اثرات ناشي از پيچيدگي درحال رشد كارها;

استفاده از آناليز شغل براي بهبود شغل

"ازطريق آناليز شغل ، فعاليتهاي انسان جزءبه جزء تقسيم شده و عملكردهاي وي در رابطه با قابليتها، مهارتها و رفتارهاي لازم براي انجام فعاليت ،موردتجزيه وتحليل قرار مي گيرد. اين كار با استفاده از "مطالعه روش " و "اندازه گيري كار و زمان " و با بكارگيري اصول اقتصاد حركت امكان پذير بوده وبدين ترتيب يك شرح شغل براي فعاليتهاي انسان وماشين تهيه مي شود"."19"

تدوين شناسنامه مشاغل و شفاف كردن شغلها

تسهيل كردن ارتباطات سازماني

افزايش سرعت و كيفيت فرايند تصميم گيريهاي سازماني

تسهيل و تقويت جريان گردش اطلاعات

لینک به دیدگاه

4 - روش

به نظر مي رسد كه يكي از مهمترين عوامل ارتقا بهره وري روش و فن انجام كار است زيرا با بكارگيري فنون مختلف در انجام يك كار حتي بطورآزمون و خطا مي توان بهترين وكم هزينه ترين راه را پيدا كرد. عوامل تاثيرگذار بر روش عبارتند از:

استانداردكردن روشهاي انجام كار، مستندسازي و تحت كنترل نگه داشتن آنها

يافتن فعاليتهاي موثر در توليدمحصول و توجه به آنها

حذف فعاليتهاي زائد در روشهاي انجام كار

بهبود مستمر روشهاي انجام كار در داخل كارگاهها

كسب اطلاعات و دانش فني روز;

اجراي آزمايشي روشهاي مختلف و انتخاب روش بهينه باتوجه به بازخورد

انتخاب روش باتوجه به سوابق اجراي آن در داخل يا خارج سازمان

انتخاب روش باتوجه به تجارب شخصي روش دهنده

انتخاب روش پس از انجام مطالعات امكان سنجي

انتخاب روش باتوجه به نقش آن در كاهش زمان يا هزينه انجام كار;

5 - مواد

مواد موردمصرف براي ساخت قطعات و محصول نيز تاثيري در ارتقا عملكرد سيستم دارد، كه در زير به تعدادي از عوامل تاثيرگذار بر مواد كه بازازطريق مصاحبه ونيز با استفاده از منابع جهت تكميل آنها استفاده شده ارائه مي شود:

درنظرگرفتن نيازمنديهاي مشتري وتبديل دقيق آن به مشخصات فني مواد

توجه به عملكرد و طول عمر موردانتظار از محصول

بهبود سيستم هاي حمل ونقل مواد وقطعات

تامين مواداوليه منطبق با مشخصات ازپيش تعيين شده

استفاده از ظرفهاي مناسب براي جلوگيري از آسيب ديدگي قطعات در زمان حمل ونقل

كوتاه كردن مسيرهاي حمل ونقل قطعات مواد درصورت امكان

نگهداري مناسب مواد;

حذف حركات يا فعاليتهاي ضروري مواد و قطعات در داخل كارگاهها

تعيين دقيق aql هر مشخصه قطعه توليدي

"acceptable quality level"aql""حداكثر درصد اقلام معيوبي است كه جهت نمونه گيري به منظور پذيرش مي تواند رضايتبخش تلقي گردد"."20"

تدوين استانداردهاي مواد وتحت كنترل نگه داشتن آنها

اجراي كنترل كيفيت مواد ورودي به شركت با توجه به استانداردهاي تدوين شده

ارتقاء كيفيت مواد

"طبق زنجيره دمينگ افزايش كيفيت باعث افزايش بهره وري و آن هم باعث كاهش هزينه مي شود"."21"

انتخاب مواد از فروشندگان يا توليدكنندگان مطمئن و معتبر

استفاده از تجهيزات مناسب و كاليبره شده براي كنترل مشخصات مواد

اتيكت گذاري صحيح در فرايند توليد "شناسايي مواد سالم از معيوب "

6 - بازاريابي

بازاريابي هم درجاي خود نقش عمده اي در ارتقا عملكرد سيستم هاي توليدي دارد زيرا اگر بازاريابي به طور صحيح صورت نگيرد و محصول توليدشده به موقع به فروش نرسد، سيستم توليدي با مشكل فروش محصول مواجه خواهدشد. عوامل موثر بر بازاريابي محصول عبارتند از:

تدوين خطمشي و استراتژي مشتري مداري

شناسايي بازارهاي بالقوه و به بالفعل كردن آنها

جلب رضايت مشتري و به دست آوردن سهم بيشتري از بازار

تقسيم بندي و منطقه بندي بازارهاي هدف وارائه راهكارهاي لازم براي نفوذ در آن مناطق

مطالعات ميداني در بازارهاي هدف "نيازسنجي مشتري "

اجراي روشqfd و طبقه بندي نيازمنديهاي مشتري براي تداوم حضور در بازار

qfd عبارت است از: "روش و فرايندي نظام مند و ساخت يافته به منظور شناسايي و استقرار نيازمنديها و خواسته هاي كيفي مشتريان درهريك ازمراحل تكوين محصول ، از طرحهاي اوليه تا توليد نهايي ، كه براي استقرار مناسب آن نياز به همكاري همه جانبه بخشهاي مختلف سازمان ازجمله بازاريابي و فروش ، برنامه ريزي ، مهندسي ، توليد، خدمات پس از فروش و... مي باشد"."22"

ايجاد مكانيسمي مناسب براي گرفتن بازخورد از بازار و مشتريان و اعمال آن در محصول

ايجاد سيستم هاي تشويقي و تبليغي مناسب

بسته بندي متناسب با محصول و نيازهاي بازار

اجراي سيستم خدمات پس از فروش ;

استفاده از تبليغات موثر براي معرفي محصول

"تبليغ يكي از مسائل مهم در بازاريابي است . موقعيت صحيح محصول ، قيمت گذاري رقابتي و توزيع موثر به فروش منجر نخواهدشد. مگراينكه مشتريان بالقوه از مزيتهاي نسبي محصول شركت آگاه شوند. تبليغات موثر بازرگاني نه تنها وسيله تسريع حركت محصولات ازتوليد به مصرف است ،بلكه نقش تفهيم اطلاعات درمورد ويژگيهاي محصول را نيز ايفا مي كند"."23"

انتخاب رنگ مناسب براي محصول

"تركيب رنگ و طرح بايد با رعايت طرزفكر و سليقه خريداران احتمالي معين گردد"."24"

7 - پول

پول نيز به عنوان سرمايه موردنياز سيستم هاي توليدي نقش اساسي را به عهده دارد كه با بكارگيري روشهاي زير مي توان تاثير آن را افزايش داد

استفاده بهينه از سرمايه شركت "تخصيص بودجه ، نحوه استفاده از نقدينگي

بكارگيري اقلام راكد و تبديل آنها به نقدينگي

تامين به موقع ومناسب منابع مالي

تخصيص بخشي از سود براي سرمايه گذاري جديد وتضمين حضور مستمر در بازار

تخصيص بخشي از سود جهت خريد تكنولوژي هاي روز به منظور حضور موثر در بازار رقابتي بالفعل

تخصيص بخشي از سود براي خريد دانش فني ، استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزشهاي مهارتي كاركنان

 

نتيجه گيري

باتوجه به شناسايي عوامل تاثيرگذار بر هريك از 7m به نظر مي رسد كه در يك سازمان توليدي ، مديريت نقش عمده تري نسبت به ساير 7m دارد.ولي مشخص كردن اهميت و اولويت هريك از اين 7m نياز به تحقيق و بررسي بيشتري دارد كه انجام آن به علاقه مندان پيشنهاد مي شود.

به طوركلي براي اينكه بتوانيم سازمانهاي توليدي را درجهت شكوفايي و بهبود سوق دهيم ، بايستي توجه عمده به اجزاء ورودي سيستم داشته باشيم . به نظر مي رسد كه اگر مطالب بيان شده درمورد 7m و اجزاء تشكيل دهنده آن را در يك سازمان توليدي رعايت كنيم سازمان به سمت سازمان باتوليدناب كه اهداف آن به صورت زير است حركت خواهدكرد."25"

مشتري گرايي "نارضايتي مشتري صفر

رهبري "ناهمگوني صفر

سازماندهي ناب "كاغذبازي صفر

مشاركت "نارضايتي صفر

معماري اطلاعات "اطلاعات بي فايده صفر

فرهنگ بهبود "خلاقيت ازدست رفته صفر

توليدناب "كارهاي بدون ارزش افزوده صفر

مديريت تجهيزات ناب "خرابي و نقص صفر

مهندسي ناب "فرصت از دست رفته صفر

 

منابع

 

1- stephen p. Robbins, "organization theory", 2nd ed. (new jersey: Prentice-hall international inc., 1987), p. 10

2 - علي حاج شيرمحمدي ، "برنامه ريزي نگهداري و تعميرات "مديريت فني "،" "اصفهان : انتشارات غزل ، چاپ دوم ، 1373"، صفحه 11.

3 - عبدالله جاسبي ، "اصول و مباني مديريت ،" "تهران : مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ، چاپ ششم ، 1373"، صفحه 87.

4- martin k. Starr, "managing production and operations", (new jersey: Prentice - hall international, inc., 1989), p.8

5 - سعيد حسينيان ، "جزوه كارسنجي و روش سنجي دوره كارداني سازمان مديريت صنعتي "، سال 1379، صفحه 1.

6 - سيدمهدي الواني ، "مديريت عمومي "، "تهران : نشر ني ، چاپ هفتم ، 1373"، صفحه 138.

7-yasuhiro monden, toyota production system: An integrated approach to just - in- time," 2nd ed. (georgia: Industrial engineering, 1991), p. 132

8 - مجتبي علاقبند، "الگوبرداري از بهترين ها"، تدبير، شماره 82"خرداد 77"، صفحه 23.

9 - سيدمهدي الواني ، "همان منبع "، صفحه 138.

10 - سيدمهدي الواني ، "همان منبع "، صفحه 138.

11 - سيدمهدي الواني ، "همان منبع "، صفحه 139.

12 - حسين زارعي ، "سيستم پيشنهادات و چگونگي اجراي آن "، مديريت ، شماره 34 "اسفند 77"، صفحه 78.

13 - حسين زارعي ، "همان منبع "، صفحه 78.

14 - قاسم ظهوري ، "روابط كار "نظريه ها و فرايندها""، "تهران : موسسه انتشاراتي مير، 1378"، صفحه 256.

15 - ناصر سلماسي ، "بهره وري و روشهاي ارتقاي آن با تاكيد بر روش s5" صنايع ، شماره 18 "بهار 78"، صفحه 17.

16 - هفته نامه گسترش صنعت "دوشنبه 16 خردادماه 1379"، "بهره وري و روشهاي ارتقاء آن " شماره 505، صفحه 8.

17 - هفته نامه گسترش صنعت ، "همان منبع "، صفحه 8.

18 - اكبر عبادي كلهري ، "مهندسي ارزش "، روش ، شماره 45 "مرداد 77"، صفحه 12.

19 - ژوبين غيور، "ملاحظات فاكتورهاي انساني در طراحي سيستم هاي صنعتي "برقراري تناسب كامل بين انسان - ماشين در يك سيستم صنعتي ""، صنايع ،شماره 2 "زمستان 71"، صفحه 425.

20 - كاظم نقندريان ، "كنترل كيفيت "، "تهران : دانشگاه علم و صنعت ايران ، 1370"، صفحه 331.

21 - مجتبي رجب بيگي و محمدحسين سليمي ، "مديريت كيفيت فراگير "t.q.m.";" "تهران : مركز اطلاع رساني وزارت جهاد سازندگي و مركز نشر دانشگاه صنعتي اميركبير، 1374"، صفحه 16.

22 - حميدرضا حسيني آشتياني ، "معرفي و تشريح qfd با تاكيد بر مراحل تكميل خانه كيفيت " صنايع ، شماره 20 "پاييز 78"، صفحه 8.

23 - داور ونوس و ابراهيم سلطاني ، "بررسي علل عمده گرايش مصرف كنندگان ايراني به محصولات خارجي "، دانش مديريت ، شماره 31 و 32 "زمستان 74 وبهار 75"، صفحه 69.

24 - داور ونوس و ابراهيم سلطاني ، "همان منبع "، صفحه 69.

25 - شروين احمدبيگي ، "توليد ناب " صنايع ، شماره 17 "زمستان 77"، صفحه 9.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...