رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

دوستان در زیر پرسشنامه ای تهیه شده که با خوندن و تکمیل اون میتونین به میزان تعهد اخلاقی خود پی ببرین(لازم بذکره لازم نیست حتما جوابو اینجا بنویسین ،میتونین برای خودتون یاد داشت کنین):

 

 

 

 

 

 

در زیر 15 جمله نوشته شده است و با توجه به اینکه شما به هنگام استخدام این کارها را انجام دادهاید ،هم اکنون انجام میدهید و یا درآینده که به استخدام سازمانی در میآیید انجام خواهید داد،در جلوی آنها کلمه های "دائم"،"گاهی"،"به ندرت" و یا "هرگز " را بنویسید:

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم.
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم.
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم.
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم.
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم.
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم.
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم.
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم.
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند.
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد.
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم.
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند.
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم.
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم.

پاسخ این پرسشها و نمره ای که خواهید گرفت بعدا ارائه خواهد شد.

 

منبع:رفتار سازمانی استیفن پی رابینز

لینک ارسال

اول خودم جواب میدم

 

 

من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم.

بندرت

من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.

هرگز

ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم.

هرگز

به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم.

هرگز

برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم.

بندرت

به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم.

بندرت

از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم.

بندرت

با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم.

هرگز

وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم.

هرگز

من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند.

هرگز

سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد.

هرگز

از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم.

بندرت

دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند.

هرگز

دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم.

هرگز

هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم.

هرگز

لینک ارسال

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم. بندرت

 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.هرگز
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم.هرگز
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم.هرگز
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم.هرگز
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم.بندرت
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم.هرگز
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم.هرگز
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم.هرگز
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند.هرگز
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد.هرگز
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم.هرگز
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند.هرگز
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم.هرگز
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنه برای شرکت بذل و بخشش میکنم.هرگز

لینک ارسال

من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم. هرگز

 1. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم. هرگز
 2. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم. هرگز
 3. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم. هرگز
 4. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم. هرگز
 5. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم. هرگز
 6. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم. هرگز
 7. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم. هرگز
 8. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم. هرگز
 9. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند. هرگز
 10. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد. هرگز
 11. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم. هرگز
 12. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند. هرگز
 13. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم. هرگز
 14. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنه برای شرکت بذل و بخشش میکنم. هووم؟

لینک ارسال

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم. به ندرت
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم. هرگز
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم. به ندرت
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم. هرگز
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم. شاید نمیدونم
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم. به ندرت
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم. گاهی
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم. هرگز
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم. هرگز
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند. به ندرت
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد. به ندرت
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم. گاهی
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند. هرگز
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم. هرگز
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنه برای شرکت بذل و بخشش میکنم. به ندرت

لینک ارسال

هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنه برای شرکت بذل و بخشش میکنم. به ندرت

:gnugghender:خوب پس اگه پیشنهاد خوب بهت بدن اهل رشوه و ایناهم هستی؟!!

لینک ارسال

شیوه ارزشیابی و امتیاز دادن به پرسش نامه تعیین میزانی که شما به اصول اخلاقی پایبند هستید:

برای هر یک از پاسخهای هرگز 1 نمره،به ندرت 2 نمره،گاهی 3 نمره و دائم 4 نمره بدهید. حالا نمره ها را با هم جمع بزنید :

عدد بدست آمده بین 15 و 60 قرار میگیرد . از آنجائییکه همه نمره های این این پرسشنامه غیر اخلاقی هستند ،هرقدر نمره کمتر باشد،بدان معناست که شما استانداردها یا معیارهای اخلاقی را بیشتر رعایت میکنید.

15 کاملا پایبند

15 تا 22 پایبند

.

.

.

45تا60 غیر پایبند

60 دیگه یعنی....

لینک ارسال

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم.بندرت
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.هرگز
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم.هرگز
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم. هرگز
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم. بندرت ولی نه راه دور
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم. بندرت
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم. بندرت- کاغذ کپی را خودم تهیه کردم
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم. هرگز
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم. هرگز- اگر بردم قبلش اجازه گرفتم
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند. هرگز
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد. هرگز
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم. هرگز
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند. عجب - هرگز
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم. عجب - هرگز
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم. هرگز

 

 

منبع:رفتار سازمانی استیفن پی رابینز

لینک ارسال

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم.دایم
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.دایم
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم. بستگی داره کارش چی باشه - بندرت
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم. هرگز
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم. دایم - حتی مزاحم ملت هم میشد
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم. به قول خودش اول کار خودم بعد اداره - دایم
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم. دایم - کارت ازمون ابجی گرامی رو هم تو اداره چاپ می فرمودن
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم. نمی دونم - اما مطمئنم اگه امکانش بود حتما انجام میداد
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم. دایم
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند. دایم - حتی از استکان نعلبکی هم نمی گذشت
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد. دایم - اووووووووووه کلی سند - کار اصلیش شبا بعد ساعت نه با امور مالی شروع میشد اونم چه سندهایی
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم. دایم-- اصلا خودروی پلاک قرمز یعنی مال خودش - حتی به اسم سوخت واسه خودش فاکتور صادر می کرد
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند. دایم - حتی گلاب به روتون دستشویی هم تو اداره می رفت تا مبادا ..
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم. دایم - اونم با هواپیما
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم. دایم - اصلا برای رشوه دادن و رو پا نگه داشتن خود استفاده از بودجه اداره رو واسه اینکار گذاشتن

 

 

حالا اینو حساب کنید :ws30:

لینک ارسال
 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم.دایم
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.دایم
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم. بستگی داره کارش چی باشه - بندرت
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم. هرگز
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم. دایم - حتی مزاحم ملت هم میشد
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم. به قول خودش اول کار خودم بعد اداره - دایم
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم. دایم - کارت ازمون ابجی گرامی رو هم تو اداره چاپ می فرمودن
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم. نمی دونم - اما مطمئنم اگه امکانش بود حتما انجام میداد
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم. دایم
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند. دایم - حتی از استکان نعلبکی هم نمی گذشت
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد. دایم - اووووووووووه کلی سند - کار اصلیش شبا بعد ساعت نه با امور مالی شروع میشد اونم چه سندهایی
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم. دایم-- اصلا خودروی پلاک قرمز یعنی مال خودش - حتی به اسم سوخت واسه خودش فاکتور صادر می کرد
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند. دایم - حتی گلاب به روتون دستشویی هم تو اداره می رفت تا مبادا ..
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم. دایم - اونم با هواپیما
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم. دایم - اصلا برای رشوه دادن و رو پا نگه داشتن خود استفاده از بودجه اداره رو واسه اینکار گذاشتن

حالا اینو حساب کنید :ws30:

کاربر گرامی نیازی به محاسبه نیست،با ادامه چنین روندی شما در اینده نزدیک به سرعت ارتقا شغلی پیدا کرده و به جایگاه درخشان مدیران رده بالا و چه بسا نمایندگی مجلس و غیره دست خواهید یافت(البته زبونم لال نه در کشور خودمون بلکه در کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و چه میدونم ژاپن..)

لینک ارسال
 • 2 months later...
نه اصلا،آخه من مفهوم سوال رو نفهمیدم همین طوری نوشتم به ندرت، درکل هرگز

الان بهت اخطار بدم اصول مهندسي صنايع رو زير سوال بردي:w02:چقدر گفتيم تعريف مسئله ،شناخت مسئله ، تعيين هدف مسئله:4564:

لینک ارسال

 

در زیر 15 جمله نوشته شده است و با توجه به اینکه شما به هنگام استخدام این کارها را انجام دادهاید ،هم اکنون انجام میدهید و یا درآینده که به استخدام سازمانی در میآیید انجام خواهید داد،در جلوی آنها کلمه های "دائم"،"گاهی"،"به ندرت" و یا "هرگز " را بنویسید:

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم ........................ به ندرت
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم...........................به ندرت
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم..............................به ندرت
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم................... هرگز
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم.......................هرگز
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم......................به ندرت
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم...........گاهی
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم.............. به ندرت
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم...........هرگز
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند......هرگز
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد..........هرگز
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم..........گاهی
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند..........هرگز
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم...............هرگز
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم............. به ندرت

پاسخ این پرسشها و نمره ای که خواهید گرفت بعدا ارائه خواهد شد.

 

منبع:رفتار سازمانی استیفن پی رابینز

 

نتیجش چیه؟

لینک ارسال

من که فعلا شاغل نیستم دعا کنین زود یه کار خووووووووووب:ws47: پیدا کنم بیام جواب سوالا رو بگم:a030:

اما تا اونجایی که ازخودم شناخت دارم،جواب هام هرگز خواهد بود:ws37:

پاشین دعا کنین دیگه.......دارین پست میخونین که چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:banel_smiley_4:

لینک ارسال
در زیر 15 جمله نوشته شده است و با توجه به اینکه شما به هنگام استخدام این کارها را انجام دادهاید ،هم اکنون انجام میدهید و یا درآینده که به استخدام سازمانی در میآیید انجام خواهید داد،در جلوی آنها کلمه های "دائم"،"گاهی"،"به ندرت" و یا "هرگز " را بنویسید:

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم.
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم.
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم.
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم.
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم.
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم.
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم.
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم.
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند.
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد.
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم.
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند.
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم.
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم.

پاسخ این پرسشها و نمره ای که خواهید گرفت بعدا ارائه خواهد شد.

 

منبع:رفتار سازمانی استیفن پی رابینز

 

چرا منو دعوت کردید...؟ 62izy85.gif

من بیکاری بیش نیستم.... bored2.gif

 

 1. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم.

 

با خودرو خودمونم حاضریم بریم سرکار کاری با خودرو شرکت هم ندارم...اما کار کجا؟

من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم

 

ولی میدونم همچین اتفاقی حتمن میوفته...آخه کی میتونه صبح پاشه.... lol.gif

اگر برم سرکار ساعت 9 به بعد میرم...:gnugghender:

لینک ارسال
شیوه ارزشیابی و امتیاز دادن به پرسش نامه تعیین میزانی که شما به اصول اخلاقی پایبند هستید:

برای هر یک از پاسخهای هرگز 1 نمره،به ندرت 2 نمره،گاهی 3 نمره و دائم 4 نمره بدهید. حالا نمره ها را با هم جمع بزنید :

عدد بدست آمده بین 15 و 60 قرار میگیرد . از آنجائییکه همه نمره های این این پرسشنامه غیر اخلاقی هستند ،هرقدر نمره کمتر باشد،بدان معناست که شما استانداردها یا معیارهای اخلاقی را بیشتر رعایت میکنید.

15 کاملا پایبند

15 تا 22 پایبند

.

.

.

45تا60 غیر پایبند

60 دیگه یعنی....

 

نتیجش چیه؟

نتيجش اون بالاست:gnugghender:

چرا منو دعوت کردید...؟ 62izy85.gif

من بیکاری بیش نیستم.... bored2.gif

 

 

 

با خودرو خودمونم حاضریم بریم سرکار کاری با خودرو شرکت هم ندارم...اما کار کجا؟

 

 

ولی میدونم همچین اتفاقی حتمن میوفته...آخه کی میتونه صبح پاشه.... lol.gif

اگر برم سرکار ساعت 9 به بعد میرم...:gnugghender:

گفتم وجدان كاري الانتونو با زماني كه شاغليدو مقايسه كنيد ديدم از همين حالا ميگيد ما صبح نميريم:w58:

لینک ارسال

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم.به ندرت
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.به ندرت
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم.هرگز
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم.هرگز
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم. هرگز
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم. به ندرت
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم. هرگز
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم. هرگز
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم. هرگز
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند.هرگز
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد.هرگز
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم. به ندرت
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند. هرگز
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم. هرگز
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم. هرگز

لینک ارسال
نتيجش اون بالاست:gnugghender:

 

گفتم وجدان كاري الانتونو با زماني كه شاغليدو مقايسه كنيد ديدم از همين حالا ميگيد ما صبح نميريم:w58:

خوب امیدی هم به استخدام شدن نیست....

میخوام خودم شرکت بزنم.. connie_crazyperson.gif .دیدم هیشکی منو سر کار نمیذاره....من مردمو بذارم سرکار.... 69d837afada3.gif

ساعت 10 میرم سرکار....:hapydancsmil:

بعضی وقتها هم عصرا میرم....:hapydancsmil:

بعضی روزها هم نمیرم....:hapydancsmil:

بعضی روزها هم جمعه ها میرم...:ws28:

لینک ارسال

 1. من دیر به سر کار میروم و حقوق کامل دریافت میکنم.هرگز
 2. من محل کار را زود ترک میکنم و حقوق کامل دریافت میکنم.هرگز
 3. ساعتهای زیادی صرف ناهار میکنم و حقوق کامل میگیرم.هرگز
 4. به سازمان زنگ میزنم و به آگاهی میرسانم که مریض هستم در حالی که سالم میباشم.هرگز
 5. برای کارهای شخصی از تلفن سازمان استفاده میکنم و به نقاط دور زنگ میزنم.هرگز
 6. به هنگام کار اداری کار شخصی انجام میدهم.:whistle:
 7. از دستگاه زیراکس شرکت استفاده میکنم و از کاغذهای شخصی کپی میگیرم.هرگز
 8. با استفاده از پست شرکت نامه های شخصی ام را میفرستم.هرگز:icon_razz:
 9. وسایل متعلق به شرکت را به خانه می برم.گاهی بردم ...خب کار داشتم باهاشون پسشون دارم:w000:
 10. من وسایل و لوازم شرکت را به دوستان میدهم و بدون آگاه کردن شرکت به آنه اجازه میدهم از وسایل استفاده کنند.هرگز
 11. سندی تهیه کردم که شرکت پول غذا ،سفر یا هزینه هایی را که نپرداخته ام ،به من بپردازد.هرگز:w58:
 12. از خودروی شرکت برای کارهای شخصی استفاده میکنم.هرگز:banel_smiley_4:
 13. دوستان و خانواده خود را به شرکت میآورم تا با هزینه شرکت غذا بخورند.گاهی بردم اما خب مگه چی میشه...:ws3:
 14. دوستان و خانواده خود را به هزینه شرکت به مسافرت میبرم.هرگز:5c6ipag2mnshmsf5ju3
 15. هدایایی که مشتریان شرکت بدهند دریافت میکنم و از جانب آنها برای شرکت بذل و بخشش میکنم.هرگز:w000:

البته این مال قدیما بود که یه مدت شاغل بودم:ws3:الانو نمی دونم:whistle:

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...