رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

مراحل ثبت معدن

 

1- متقاضى داراى شرايط لازم جهت اخذ پروانه اکتشاف باشد اين شرايط عبارتنداز :

 

 

الف- به سن رشد رسيده باشند

ب- جزءکارکنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهاى تابعه دولتى نبوده ويا يک سال از قطع اشتغال آنها گذشته باشد .

ج- متقاضى حقيقى داراى پروانه اکتشاف نباشد.

د- متقاضى حقوقى تاًيين صلاحيت فنى و مالى از سوى وزارت صنايع و معادن داشته باشد که قبلاً توضيح کامل داده شده است.

ى- جزء موارد زير نباشد

1- نخست وزير، وزيران، معاونين ونمايندگان مجلسين .

2- سفرا، استانداران، شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.

3- کارمندان و صاحب منصبان کشورى و شهرداريها و دستگاهاى وابسته به آنها .

4- کارمندان هر سازمان يابنگاه يا شرکت يا بانک يا هرموسسه ديگر که اکثريت سهام يا اکثريت منافع يا مديريت يا اداره کردن يا نظارت آن متعلق به دولت يا شهرداريها و يا دستگاه هاى وابسته به آنها باشد .

5- اشخاصى که به نحوى از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذکوردربالا حقوق يا مقررى يا حق الزحمه يا پاداش ويا امثال آن بطور مستمر (به استثناى حقوق بازنشستگى و وظيفه و مستمرى قانونى ) دريافت ميدارند .

6- مديران و کارکنان بنگاههاى خيريه اى که از دولت يا از شهرداريها کمک مستمر دريافت ميدارند .

7- شرکتها و موسساتى که 5% يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يک نفر از اشخاص مذکور در فوق يا بيست درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و يا اينکه نظارت و يا مديريت ويااداره و يا بازرسى موسسات مذکور با آنها باشد به استثناى شرکتها و موسساتى که تعداد صاحبان سهام آن 150 نفر يا بيشتر باشد مشروط بر اينکه هيچ يک از اشخاص مذکور در فوق بيش از 5% از کل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يااداره ويا بازرسى ان با اشخاص مذکور در فوق نباشد .

8- شرکتهائى که اکثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شرکتهاى مندرج در بند 7 باشد .

9- پدر و مادر و خواهر و برادر وزن و شوهر و اولاد بلافصل وعروس و داماد و اشخاص مندرج در اين قانون همچنين شرکتها و مؤسساتى که اقراباء فوق الذکر به نحوى مندرج در بند 7 و 8 در آن سهيم ويا داراى سمت باشند.

 

 

2- منطقه مورد درخواست آزاد باشد:

 

وزارت معادن و فلزات پس از تطبيق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط، در صورت آزاد بودن تمام يا قسمتى از محدوده مورد تقاضا، محدوده مورد درخواست را در آن قسمت آزاد به نام متقاضى حفظ مى کند و ظرف مدت مقرر مشخصات محدوده ثبت شده را به متقاضى ابلاغ مى نمايد.

 

 

تعريف محدوده آزاد:

محدوده آزاد محدوده اى است که جهت انجام امور اکتشافى و يا بهره بردارى ثبت نشده باشد

 

مرحله پنج: اعلام بلامعارض بودن محدوده :

پس از بررسى مدارک متقاضى و در صورتى که محدوده مورد درخواست جهت صدور پروانه اکتشاف بلامعارض باشد، اداره کل معادن و فلزات حداکثر ظرف مدت 7 روز ادارى طى نامه اى به شخص متقاضى اعلام مى دارد که تمام يا بخشى از محدوده مورد درخواست بلامعارض بوده و صدور پروانه اکتشاف براى آن از سوى اداره کل بلامانع مى باشد. معادن بلامعارض به معادنى اطلاق مى شود که فاقد بهره بردارى بوده و يا واگذارى آن از نظر قانون معادن معنى نداشته باشد نمونه نامه اى که از طرف اداره کل و فلزات به متقاضيان درخواست پروانه اکتشاف داده مى شود در زير آورده شده است.

مرحله شش: مدارک مورد نياز بعد از بلامعارض بودن:

پس از دريافت نامه بلامعارض بودن منطقه مورد درخواست فوق، متقاضى حداکثر ظرف مدت 2 ماه موارد زير را تهيه و به سازمان صنايع و معادن تسليم نمايد.

1- تکميل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اکتشاف طبق اصول فنى و رعايت ضوابط و شرايط وزارت صنايع و معادن.

2- معرفى مسئول فنى مورد تائيد سازمان جهت هدايت عمليات اکتشافي.

براى توضيح بيشتر مطالب فوق نياز به تعريف چند اصطلاح مى باشد.

نکته 1: مسئول فنى عمليات کسى است که اداره کليه امور فنى معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عمليات از ميان افراد واجد شرايط انتخاب و به وزارت صنايع و معادن معرفى مى شود

نکته 2: در مواردى که دارنده پروانه عمليات شخصا صلاحيت لازم براى قبول مسئوليت فنى معدن را داشته باشد، مى تواند مسئوليت فنى معدن را به عهده گيرد.

نکته 3: ضوابط و حدود صلاحيت مسئولين فنى معادن تا تصويب و ابلاغ نظام مهندسى معدن و آيين نامه مربوط، توسط وزارت صنايع و معادن تعيين و مسئولين ايمنى و حفاظت از طريق وزارت کار و امور اجتماعى با هماهنگى وزارت صنايع و معادن انتخاب مى شوند.

نکته 4: عمليات معدنى بايد تحت نظر مسئول فنى و مسئول ايمنى و حفاظت در معادن (با نظارت سازمان استانها) انجام گيرد. تشخيص موارد استثنا به عهده وزارت صنايع و معادن مى باشد.

نکته 5: مسئولين فنى که صلاحيت آنها از طرف وزارت کار و امور اجتماعى تائيد شود مى توانند همزمان مسئول ايمنى و حفاظت در معادن را بر عهده گيرند.

مرحله هفت: اقدامات سازمان بعد از بلامعارض بودن

 

جهت تسريع در امر اکتشاف ذخاير معدنى بهتر است سازمان بعد از اعلام بلامعارض بودن منطقه مورد نظر جهت اکتشاف نسبت به استعلامات مورد نياز از دستگاههاى اجرائى مربوط اقدام نمايد. اين اقدام سازمان صنايع و معادن باعث مى شود که در امر اکتشاف تسريع گردد. و حتى اگر متقاضى از ادامه عمليات اکتشاف منصرف گردد و يا به هر دليل ديگر عمليات اکتشاف فوق در منطقه مورد نظر براى متقاضى متوقف شود، استعلامات فوق براى درخواستهاى بعدى از آن منطقه قابل استفاده بوده و در تسريع امر اکتشاف منطقه بسيار موثر خواهد بود.

 

استعلامات فوق عبارتند از:

نسبت به حريمهاى قانونى مربوط به آنها

- مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه هاى تصويب شده آن

- رعايت قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاى بعدى آن

- قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال 1374

نکته1: دستگاههائى اجرائى مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن در موارد فوق اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عمليات فوق تلقى مى شود.

نکته2: در صورتى که اخذ مجوزهاى لازم از ارگانهاى ذير بط نياز به پيگيرى داشته باشد متقاضى موظف به همکارى است. البته لازم به توضيح مى باشد که اين پيگيرى در صورتى است که ارگان ذيربط درخواست همکارى را به صورت کتبى از سازمان صنايع و معادن نموده باشد.

مرحله هشت: نحوه عمليات ميله گذارى

 

پس از اينکه متقاضى طى نامه اى تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اکتشافى و معرفى مسئول فنى مورد تائيد را به سازمان صنايع و معادن تسليم نمود، طى همان نامه مى بايست درخواست ميله گذارى را نمايد. سازمان صنايع و معادن حداکثر ظرف (2) ماه از تاريخ دريافت مدارک فوق با بررسى مدارک و اسناد ارائه شده و با رعايت استعلامات مربوطه، نسبت به انجام ميله گذارى اقدام مى نمايد.

 

لینک ارسال

نکته 1: با توجه به ماده 24 قانون معادن، و ماده 8 آيين نامه اجرائى، عمليات ميله گذارى نياز به اخذ استعلاماتى دارد و با توجه به همين مواد متقاضى مى بايست حداکثر ظرف 2 ماه مدارک مربوط به تعهد نامه و معرفى مسئول فنى مورد تائيد را به سازمان تحويل دهد که سازمان موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاريخ دريافت مدارک فوق، اقدام به ميله گذارى نمايد. در اين حالت اگر دستگاههاى اجرائى ظرف 4 ماه جواب استعلام ها را ندهند. سازمان صنايع و معادن عدم اعلام نظر را به منزله موافقت دستگاههاى مزبور تلقى خواهد نموده، و لذا حداکثر زمان مورد نياز براى شروع عمليات ميله گذارى 4 ماه پس از اقدام سازمان صنايع و معادن نسبت به اخذ استعلامات خواهد بود.

 

جهت اجراى عمليات ميله گذارى نياز به حضور افراد زير مى باشد.

- حضور متقاضى يا نماينده وى

- حضور مسئول فنى عمليات

- حضور نماينده سازمان صنايع و معادن جهت اجراى عمليات ميله گذارى

 

نکته 2: انجام عمليات ميله گذارى محدوده اکتشافى به درخواست متقاضى بوده و تنها ارگانى که مجوز اجراى عمليات ميله گذارى دارد سازمانهاى صنايع و معادن استانهاى مربوط مى باشند.

بنابراين هيچ شخصى راسا نمى تواند اقدام به عمليات ميله گذارى نمايد.

نکته3: سازمان صنايع و معادن پس از بررسى مدارک و اسناد ارايه شده و در صورت نداشتن نواقص، اجازه تهيه طرح اکتشاف بنام متقاضى صادر مى نمايد.

نکته4: در فرم دستور العمل اعلام بلامعارض بودن و فرم اجازه تهيه طرح اکتشاف نيز داده شده است که از نظر آيين نامه و قانون معادن صحيح نيست.

مرحله نه: اعلام اجازه تهيه طرح اکتشافى :

با توجه به مطالب فوق سازمان صنايع و معادن پس از بررسى مدارک و اسناد ارايه شده و بعد از انجام ميله گذارى نسبت به اجازه تهيه طرح اکتشافى به نام متقاضى اقدام مى نمايد.

متقاضى مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه پس از انجام عمليات ميله گذارى نسبت به تهيه طرح اکتشاف در قالب دستور العمل هاى ارايه شده از سوى وزارت صنايع و معادن اقدام نمايد.

در غير اين صورت حق تقدم او از بين خواهد رفت

دستور العمل طرح اکتشافى مواد معدنى مختلف :

دستور العمل طرح اکتشافى براى مواد معدنى طبقه (1) سنگهاى تزئينى و نما، فلزى و غير فلزى متفاوت مى باشد. بنابراين دستور العمل تهيه طرح اکتشافى جهت دريافت پروانه اکتشافى براى مواد معدنى مختلف را در زير شرح مى دهيم

 

دستور العمل طرح اکتشافى مواد معدنى فلزى و غير فلزى :

عمليات طرح اکتشافى براى دريافت پروانه اکتشافى مواد فلزى شامل دو مرحله مى باشد:

الف – مرحله اکتشاف عمومى: اين مرحله شامل موارد ذيل است:

1- تهيه نقشه زمين شناسى XXXXXX و XXXXXXX در محدوده پروانه اکتشاف، بنحوى که در اين نقشه، با توجه به مقياس مطالعه، واحدهاى سنگى، زونهاى دگرسانى و سيستم هاى گسلى تفکيک ، و شيب و امتداد لايه ها و گسله ها، محل نمونه ها و گسترش زون کانه سازى،‌مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشيه، داراى راهنماى کامل و برش زمين شناسى باشد.

2- نمونه بردارى از رخنمون ماده معدنى، به روش شيارى يا تکه اى و يا به صورت سيستماتيک و بر حسب ضرورت از طريق حفر ترانشه يا گمانه.

3- انجام آزمايشات شيميايى (جذب اتمى و X.R.F) کانى شناسى X.R.D و مطالعات پتروگرافى و مقاطع صيقلى، بر روى نمونه هاى اخذ شده به تعداد مورد نياز و بر حسب نوع ماده معدني.

4- تعبير و تفسير نتايج به دست آمده و تعيين محدوده يا محدوده هاى مناسب، جهت انجام اکتشافات و مرحله تفصيلي.

5- ارائه گزارش پايانى مرحله اکتشاف عمومى شامل چکيده، مقدمه، موقعيت جغرافيايى، زمين شناسى ناحيه اى، زمين شناسى ساختمانى و تکتونيک منطقه مورد مطالعه، ماگماتيزم و آلتراسيون، ويژگى هاى زمين شناسى و معدنى زون کانه سازى، ذخيره زمين شناسى و عيار تقريبى ماده معدنى نتيجه گيرى و پيشنهادات.

تعيين زمان انجام اين مرحله بر حسب فصل کارى مفيد و موقعيت جغرافيايى، به عهده سازمان مربوطه است.

 

ب – مرحله اکتشاف تفصيلى: در اين مرحله، عمليات اکتشافى در محدوده يا محدوده هاى داراى کانه سازى به صورت ذيل مى باشد:

1- تهيه نقشه توپوگرافى – زمين شناسى 500/1 ( برحسب مورد و ضرورت) در محدوده کانه سازى بنحوى که در آن با توجه به مقايس نقشه، واحدهاى سنگى،‌ زونهاى دگرسانى، رگه ها يا زونهاى کانه دار و سيستم هاى گسلى، تفکيک و شيب و امتداد لايه ها، رگه ها ، گسله ها و اثرات آنها بر روى کانه سازى، محل حفريات و نمونه ها، و گسترش زون کانه سازى مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشيه داراى راهنماى کامل و برش زمين شناسى باشد.

2- حفر گمانه، ترانشه يا چاهک اکتشافى و انجام نمونه گيرى سيستماتيک در امتداد آنها با توجه به نوع ماده معدنى و برداشت زمين شناسى حفريات اکتشافي.

3- انجام آزمايشات شيميايى (جذب اتمى و X.R.F ) کانى شناسى X.R.D و مطالعات پتروگرافى و مقاطع صيقلى، بر روى نمونه هاى برداشته شده به تعداد مورد نياز و بر حسب نوع ماده معدني.

4- تعيين تغييرات عيار عناصر مفيد همراه و درصد عناصر مضر همراه.

5- برداشت يک يا چند نمونه شاخص (Representative Sample) از زون کانه سازى قابل بهره بردارى جهت انجام آزمايشات تکنولوژى در مقياس آزمايشگاهى و بر حسب ضرورت نيمه صنعتي.

6- بلوک بندى و تعيين ذخيره ممکن و احتمالى با ذکر روش محاسبه.

7- کليات روش استخراج و بهره برداري.

8- انجام مطالعات فنى و اقتصادى مقدماتى بر روى کانسار و تعيين قيمت تمام شده ماده معدني.

9- تعيين ماشين آلات نيروى انسانى و مواد ناريه مورد نياز و هزينه عمليات اکتشافى به تکفيک در هر مرحله.

10- بررسى تاثير اقتصادى و اجتماعى اجراى طرح در منطقه

11- ارائه گزارش پايانى شامل چکيده، مقدمه، موقعيت جغرافيايى، زمين شناسى محدوده کانه شناسى، تکنونيک، ماگماتيزم و دگرسانى، ويژگى هاى زمين شناسى و معدن زون کانه سازى، شرح عمليات اکتشافى انجام شده، تعيين عيار ميانگين و ذخيره قطعى، ممکن. احتمالى کانسار، نتيجه گيرى و پيشنهادات با توجه به موارد فوق.

دستور العمل طرح اکتشافى مواد معدنى طبقه1 :

طرح اکتشافى مواد معدنى طبقه 1:

نظر به اينکه اکتشاف مواد اوليه معدنى طبقه 1 در محدوده اى به گسترش حداکثر 6 کيلومتر مربع صورت مى گيرد لذا انجام عمليات اکتشافى مقدماتى و تهيه نقشه هاى زمين شناسى XXXXXXXX يا XXXXXXX در اين محدوده ها لزومى نداشته فقط يک پى جويى اوليه و تعيين محدوده مناسب جهت انجام اکتشافات تفصيلى صورت مى گيرد. مراحل مختلف عمليات اکتشافى در مرحله تفصيلى در محدوده انتخاب شده به شرح زير خواهد بود:

1- تهيه نقشه توپوگرافى – زمين شناسى XXXXX يا XXXXXX يا XXXXXXX يا XXXXX از محدوه مناسب، به نحوى که در آن واحدهاى سنگى و گسلها، با توجه به مقايس نقشه، تفکيک و شيب و امتداد لايه ها و گسله ها، محل نمونه ها و گسترش ماده معدنى، مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشيه، داراى راهنماى کامل و برش زمين شناسى باشد.

2- احداث جاده دسترسى به ماده معدنى و باطله برداري.

3- ايجاد سينه کار.

4- برداشت يک يا چند نمونه از کانسار و انجام آزمايشات شيميايى فيزيکى پتروگرافى و کانى شناسى X.R.D بر روى آنها، بر حسب نوع ماده معدني.

5- تعيين تغييرات عيار عناصر مفيد همراه و درصد عناصر مضر همراه.

6- برداشت يک يا چند نمونه از کانسار و انجام آزمايشات تکنولوژى اوليه بر روى آنها.

7- بلوک بندى مکاده معدنى با در نظر گرفتن کيفيت و شرايط استخراج و تعين ذخيره قطعى، عيار ميانگين ماده معدنى، ذخيره ممکن و احتمالى، با ذکر روش محاسبه.

8- انجام مطالعات فنى و اقتصادى اوليه و تعيين قيمت تمام شده ماده معدني.

9- تعيين ماشين آلات، نيروى انسانى و مواد ناريه مورد نياز و برآورد هزينه هاى انجام شده.

10- ارائه گزارش پايانى شامل چکيده، مقدمه، موقعيت جغرافيايى، زمين شناسى ناحيه اى، زمين شناسى محدوده مورد مطالعه، تکتونيک، ويژگى هاى زمين شناسى و معدنى کانسار، شرح عمليات اکتشافى، محاسبات ذخيره، نتيجه گيرى نهايى با توجه به کليه موارد فوق

دستور العمل طرح اکتشافى سنگ تزئينى و نما

 

طرح اکتشافى سنگ هاى تزئينى و نما

نظر به اين که اکتشاف سنگهاى تزئينى، در محدوده اى به گسترش حداکثر 4 کيلومتر مربع صورت مى گيرد لذا انجام عمليات اکتشافى عمومى و تهيه نقشه هاى زمين شناسى XXXXX يا XXXXXX در اين محدوده ها لزومى نداشته، فقط يک پى جويى اوليه و تعيين محدوده مناسب، جهت انجام اکتشافات تفصيلى صورت مى گيرد. مراحل مختلف انجام عمليات اکتشافى، در مرحله تفصيلى، به شرح زير خواهد بود:

1- تهيه نقشه توپوگرافى – زمين شناسى يا XXXXX يا XXXXXX از محدوده مناسب، به نحوى که در آن واحدهاى سنگى و گسلى، با توجه به مقياس نقشه، تفکيک و شيب و امتداد لايه ها و گسله ها، محل نمونه ها نمايش داده شوند. ضمنا نقشه در حاشيه، داراى راهنماى کامل و برش زمين شناسى باشد.

2- انجام مطالعات در زه نگارى، تعيين شيب و امتداد درزه ها، انواع سيستم هاى درزه و نحوه پراکندگى و يا تراکم درزه ها.

3- برداشت يک يا چند نمونه از ماده معدنى و انجام آزمايشات پتروگرافى، شيميايى، فيزيکى (مقاومت فشارى و خشمى، ضريب جذب رطوبت، وزن مخصوص) کانى شناسى X.R.D بر روى آنها.

4- احداث جاده دسترسى به ماده معدنى و باطله برداري.

5- ايجاد سينه کار.

6- تهيه يک يا چند کوپ آزمايشى از ماده معدنى و تهيه پلاکهاى استاندارد از آنها و ارزيابى پلاکها از نظر کفيت رنگ، صيقل پذيرى، برش و ساب و اخذ تائيديه از يک سنگبرى معتبر.

7- بلوک بندى ماده معدنى بار در نظر گرفتن تفکيک و شرايط استخراج و تعيين ذخيره قطعى، ذخيره ممکن و احتمالى ماده معدنى،‌با ذکر روش محاسبه.

8- انجام مطالعات فنى و اقتصادى و برآورد هزينه تمام شده ماده معدني.

9- تعيين ماشين آلات، نيروى انسانى و مواد ناريه مورد نياز (در صورت لزوم) و برآورد هزينه هاى انجام شده.

10- ارائه گزارش پايانى شامل چکيده، مقدمه، موقعيت جغرافيايى، زمين شناسى ناحيه اى، زمين شناسى محدوده مورد مطالعه، تکتونيک و درزه نگارى، ويژگى هاى زمين شناسى و معدنى ماده معدنى، عمليات اکتشافى انجام شده، محاسبات ذخيره و نتيجه گيرى نهايى با توجه به موارد فوق.

نمونه طرح اکتشافى

1- تهيه نقشه توپوگرافى – زمين شناسى 5000/1 (بر حسب مورد و ضرورت) در محدوده کانه سازى بنحوى که در آن با توجه به مقياس نقشه واحدهاى سنگى، زونهاى دگرسانى، رگه ها يا زونهاى کانه دار و سيستم هاى گسلى، تفکيک و شيب و امتداد لايه ها، رگه ها، گسله ها و اثرات آنها بر روى کانه سازى، محل حفريات و نمونه ها، و گسترش زون کانه سازى مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشيه، داراى راهنماى کامل و برش زمين شناسى باشد.

2- حفر گمانه، ترانشه يا چاهک اکتشافى و انجام نمونه گيرى سيستماتيک در امتداد آنها با توجه به نوع ماده معدنى و برداشت زمين شناسى حفريات اکتشافي.

3- انجام آزمايشات شيميايى (جذب اتمى و X.R.F ) کانى شناسى X.R.D مطالعات پتروگرافى و مقاطع صيقلى، بر روى نمونه هاى برداشته شده به تعداد مورد نياز و بر حسب نوع ماده معدني.

4- تعيين تغييرات عيار عناصر مفيد همراه و درصد عناصر مضر همراه.

5- برداشت يک يا چند نمونه شاخص (Representative Sample) از زون کانه سازى قابل بهره بردارى جهت انجام آزمايشات تکنولوژى در مقياس آزمايشگاهى و بر حسب ضرورت نيمه صنعتي.

6- بلوک بندى و تعيين ذخيره ممکن و احتمالى با ذکر روش محاسبه.

7- کليات روش استخراج و بهره بردارى:

8- انجام مطالعات فنى و اقتصادى مقدماتى بر روى کانسار و تعيين قيمت تمام شده ماده معدني.

9- تعيين ماشين آلات، نيروى انسانى و مواد ناريه مورد نياز و هزينه عمليات اکتشافى به تفکيک در هر مرحله.

10- بررسى تاثير اقتصادى و اجتماعى اجراى طرح در منطقه.

11- ارائه گزارش پايانى شامل چکيده، مقدمه، موقعيت جغرافيايى، زمين شناسى محدوده کانه شناسى، تکنونيک، ماگماتيزم و دگرسانى، ويژگى هاى زمين شناسى و معدن زون کانه سازى، شرح عمليات اکتشافى انجام شده، تعيين عيار ميانگين و ذخيره قطعى، ممکن. احتمالى کانسار، نتيجه گيرى و پيشنهادات با توجه به موارد فوق.

لینک ارسال
  • 4 weeks later...

اساسنامه سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران

 

 

ماده 1 :

 

ماده 2 : سرمایه سازمان یک میلیارد ریال است و به یکصد هزار سهم ده هزار ریالى تقسیم می‏شود که تمام آن پرداخت شده است. افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومى خواهد بود. ماده 3 : مجمع عمومى سازمان تشکیل می‏شود از:

 

وزیر صنایع و معادن .

وزیر بازرگانى .

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى .

وزیر کار و امور اجتماعى .

وزیر امور اقتصادى و دارایی.

6- رئیس کل برنامه مرکزى .

وزیر تعاون ریاست جلسات مجمع عمومى با وزیر صنایع و معادن است.

ماده 4 : مجمع عمومى سالى یک بار تشکیل می‏شود و در صورت ضرورت، مجمع عمومى فوق العاده به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و یا دو نفر از اعضاء مجمع و یا رئیس هیأت عامل سازمان به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد. ماده 5 : وظایف و اختیارات مجمع عمومى به شرح زیر است:

 

رسیدگى و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع سازمان که توسط هیأت عامل به مجمع داده می‏شود.

تعیین خط مشى و تنظیم برنامه‏هاى کلی.

انتخاب حسابرس (بازرس).

اتخاذ تصمیم نسبت به نظریات حسابرس.

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

افزایش یا کاهش سرمایه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به امور دیگرى که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومى می‏باشد.

تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان که توسط هیأت عامل به مجمع ارائه می‏گردد.

ماده 6 : جلسات مجمع عمومى با حضور 4 نفر از 7 نفر عضو مجمع عمومى رسمیت خواهد یافت. تصمیمات متخذه وقتى معتبر و قابل اجراء است که 4 نفر از اعضاء مجمع عمومى، بدان رأى موافق داده باشند. اعضاى هیأت عامل در جلسات مجمع عمومى حق شرکت خواهند داشت ولى حق رأى ندارند. ماده 7 : تصویب ترازنامه هر سال به منزله مفاصا حساب هیأت عامل براى همان سال می‏باشد. ماده 8 : هیأت عامل مرکب از 5 نفر می‏باشد که به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومى منصوب می‏گردند. دو نفر از اعضاء می‏توانند از معاونین تخصصى وزارت صنایع و معادن به انتخاب وزیر مربوطه باشند. عزل و نصب و تعیین حقوق رئیس و عضو دیگر هیأت عامل به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و با تصویب مجمع عمومى انجام خواهد یافت. تبصره - دو نفر از معاونین تخصصى وزارتخانه در صورتى که به عضویت هیأت عامل درآیند، می‏توانند به صورت غیرتمام وقت و یا غیرموظف در هیأت عامل انجام وظیفه نمایند. ماده 9 : وظایف و اختیارات هیأت عامل عبارت است از: 1- تصویب مقدماتى خط مشى و برنامه سالانه سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می‏شود جهت ارائه به مجمع عمومی. 2- بررسى و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایى سال قبل سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل تهیه و تقدیم می‏شود جهت ارائه به مجمع عمومی. 3- تصویب بودجه سالانه سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می‏شود جهت ارائه به مجمع عمومی. 4- تصویب آیین‏نامه‏هاى اجرایى (مالى ـ استخدامى و معاملات) سازمان و همچنین هرگونه مقررات دیگرى که براى اداره امور داخلى سازمان لازم باشد به پیشنهاد رئیس هیأت عامل. 5- تصویب تشکیلات سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت عامل. 6- تصویب تأسیس شرکتهاى معدنى و صنعتى یا شرکتها و واحدهاى خدماتى و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتها و واحدها. 7- تصویب مشارکت در شرکتهاى معدنى و صنعتى و یا خرید سهام اینگونه شرکتها. 8- اتخاذ تصمیم نسبت به خریدارى یا اداره کارخانه‏هاى موضوع قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب 22/1/1361. 9- تصویب پیشنهادات مربوط به فروش یا وثیقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهاى معدنى و صنعتى و واحدهاى تابعه و همچنین فروش یا وثیقه گذاردن اموال سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت عامل. 10- اتخاد تصمیم و تصویب وامها یا اعتباراتى که سازمان براى سرمایه‏گذارى در معادن و صنایع وابسته اخذ می‏نماید. 11- رسیدگى و تصویب طرحهایى که در زمینه بررسیهاى علمى، معدنى و صنعتى و تهیه کادر مدیریت و کادر فنى از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می‏شود. 12- تصویب استخدام کارشناس خارجى و یا عقد قرارداد براى استفاده از خدمات موسسات مشورتى خارجى در سازمان پس از طى مراحل قانونی. 13- تصویب قراردادهاى مربوط به خرید یا تأسیس واحدهاى معدنى و صنعتى و قراردادهاى اخذ اعتبار جهت انجام این امور. 14- تصویب قراردادهاى مربوط به اداره واحدهاى معدنى و صنعتى که اداره آن مورد تقاضاى صاحبان آنها می‏باشد. 15- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگرى که از طرف رئیس هیأت عامل در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می‏شود. 16- تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به طور کلى یا جزئى در رابطه با فعالیت و اداره شرکتهاى تابع و تحت پوشش. 17- اجراى تصمیمات مجمع عمومى با رعایت مقررات قانونی. ماده 10 : هیأت عامل هر هفته یک بار جلسه عادى خواهد داشت و در صورت ضرورت بر حسب دعوت رئیس هیأت عامل جلسات فوق العاده تشکیل می‏دهد. دستور جلسه در دعوتنامه قید خواهد شد. ماده 11 : جلسات با حضور حداقل سه نفر، که یک نفر آن از معاونین وزیر، عضو هیأت عامل بوده باشد «در صورت عضویت معاونین» رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت عامل با اکثریت مطلق آراء کل اعضاء (3 نفر) خواهد بود. ماده 12 : انتخاب معاونان سازمان به عهده ریاست هیأت عامل خواهد بود و رئیس هیأت عامل می‏تواند با تأیید وزیر صنایع و معادن یک نفر قائم مقام انتخاب نموده تا در غیاب او وظایف ریاست هیأت عامل را انجام دهد. ماده 13 : رئیس هیأت عامل (معاون وزیر صنایع و معادن) بالاترین مرجع امور اجرایى سازمان بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلى انجام امور داخلى و ادارى در حدود بودجه مصوب و آیین‏نامه‏ها و مقررات، داراى وظایف و اختیارات زیر می‏باشد: الف - اجراى تصمیمات هیأت عامل با رعایت مقررات قانونی. ب - نمایندگى سهام سازمان در مجامع عمومى شرکتها و واحدهایى که تمام یا قسمتى از سهام آنان به سازمان تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت خود به هر یک از کارمندان سازمان. پ - نمایندگى سازمان در کلیه مراجع قضایى و یا غیرقضایى با حق توکیل غیر و همچنین ارجاع به داورى و حق صلح با تصویب هیأت عامل و با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی. ت - تفویض قسمتى از اختیارات خود و حق امضاء به معاونان و یا کارمندان دیگر. ث - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی. ج - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی. ماده 14 : رئیس هیأت عامل سازمان وظایف معاونان خود را تعیین می‏نماید. ماده 15 : وظایف حسابرس (بازرس) به شرح زیر می‏باشد: 1- کلیه عملیات حسابرسى سازمان و همچنین وظایفى که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول گردیده است. 2- رسیدگى به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با گواهى صحت ارقام و ترتیب تنظیم آن و تقدیم گزارش آن به مجمع عمومى سازمان. 3- رسیدگى به دفاتر سازمان و اخذ هرگونه توضیح و اطلاع از مدیران و کارکنان سازمان با اطلاع قبلى رئیس هیأت عامل در هر موقع که حسابرس لازم و صلاح بداند. حسابرس (بازرس) می‏تواند با تصویب مجمع عمومى در انجام وظایف خود از یک موسسه حسابرسى مستقل یا هیأتى از حسابرسان استفاده نماید. ماده 16 : سال مالى سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود. حسابها و دفاتر سازمان در آخر سال بسته و ترازنامه و حساب سود و زیان تا پایان تیر ماه سال بعد تهیه و تنظیم می‏گردد. ماده 17 : آیین نامه مربوط به طرز مصرف 25 درصد سود خالص موضوع ماده (8) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران از طرف رئیس هیئت عامل تهیه و پس از موافقت هیئت عامل و تصویب مجمع عمومى به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد. ماده 18 : سازمان جز به شرکتهاى تابع و تحت پوشش خود، وام یا اعتبار و یا تضمین نخواهد داد. تبصره - در موارد ضرورى با تصویب مجمع عمومى سازمان، اعطاى وام یا اعتبار و تضمین به غیر از شرکتهاى تابع و تحت پوشش سازمان بلامانع است. ماده 19 : خدمت در سازمان خدمت دولتى محسوب نمی‏گردد، لیکن در صورتى که خدمات مستخدمین رسمى سایر دستگاهها و شرکتهاى دولتى مورد نیاز سازمان باشد، و به موجب مقررات مربوطه فیمابین مأمور به خدمت و یا منتقل گردند مدت خدمت اینگونه مستخدمین در سازمان جزو سنوات خدمت دولتى ایشان محسوب خواهد شد. ماده 20 : مدیران موسسات و واحدهاى تابعه و تحت پوشش را می‏توان از بین کارکنان موظف سازمان و یا اشخاص خارج از سازمان انتخاب کرد و اگر مدیرى از کارکنان سازمان انتخاب شود، چنانچه به صورت موظف باشد حقوق وى به عهده موسسه یا واحد مربوطه بوده، و چنانچه غیرموظف باشد حق حضور در جلسات نیز به عهدة موسسه یا واحد مربوط خواهد بود.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...