رفتن به مطلب

آموزش بیان تصویری در طراحی شهری


Neutron

ارسال های توصیه شده

سلام.

طبق نظر دوستان و استقبال از تاپیک های اسکیسی بر آن شدم که در این جستار به بررسی مفاهیم موجود در بیان تصویری به نحوه ای که مناسب استفاده ی علاقه مندان به طراحی شهری باشد، بپردازم.

 

 

 

:icon_gol:

لینک به دیدگاه

هر پیامی که بخواهد منتقل شود باید مسیری از ایده (ذهنی) تا اطلاع (عینی) را طی کند تا به بیرون از فرد منتقل شود. این انتقال یا بیانِ منظور به چهار روش انجام می¬گیرد: بیان نوشتاری، بیان گفتاری، بیان تصویری و بیان بدنی.

 

 

هر یک از روش¬های فوق برای انتقال پیام از ابزار یا وسیله¬های ویژه خود بهره می-گیرند. به عنوان مثال بیان تصویری از وسیله¬هایی نظیر نقشه، کروکی و... استفاده می¬نماید. علاوه بر این هر روش دارای ویژگی¬هایی است که بنابر نوع مخاطب و شرایط، بیشتر مورد استفاده قرار می¬گیرد.

لینک به دیدگاه

نقشه:
نمايش ترسيمي و گرافيکي (دو بعدي) اطلاعات روي صفحه را به طوريکه ابعاد حقيقي به نسبت معيني کوچک يا بزرگ شده باشند، نقشه مي گويند. نقشه رايج ترين وسيله بيان تصويري در رساله¬ها و گزارش¬هاي فني معماري و شهرسازي مي باشد. بسته به مورد، نقشه يا بصورت کوچک شده در رساله¬ها و گزارش¬ها و يا به صورت آلبوم مجزا ارائه مي¬گردد. علاوه بر آن به صورت تابلوهای بزرگ نيز براي بررسي و قضاوت مورد استفاده قرار ميگيرد.

انواع نقشه:
• گروه اول؛ نقشه های توپوگرافی(مادر نقشه ها)، نقشه های نظامی، زمین شناسی، خاک ها، آبنگاری و... . این نقشه ها عموماً در سطح یک کشور و یا مناطق وسیع که به سرمایه گذاری ملی نیاز دارد انجام می گیرند.
• گروه دوم؛ کلیه انواع نقشه های کاداستر و ثبت املاکی هستند.
• گروه سوم؛ کلیه نقشه های فنی و مهندسی برای تمام پروژه های اجرایی را شامل می شوند.
• گروه چهارم؛ انواع نقشه های مشتقه-ثانویه-موضوعی و انتشاراتی. این گروه وسیع نقشه ها هر چند نیاز به کارهای دقیق نقشه برداری ندارند لیکن با پرداخت های ویژه هنری، گرافیک و کارتوگرافیک، با تیتراژ بالا در دسترس همگان قرار می گیرند. نقشه های آموزشی، جهانگردی و اطلس ها در این گروه هستند.

لینک به دیدگاه

عکس:

عکس تصویری منتخب و مستند از پدیده¬های قابل رویت محیط است که به صورت واقع نمایانه و سه بعدی بر روی صفحه¬ای دوبعدی ثبت می شود.
تعریف فوق الذکر متکی بر واژه هایی است که در بکارگیری آنها، معنی هر واژه به شرح زیر مد نظر می باشد :
تصویر: بازتاب و انعکاس بصری از یک واقعیت.
منتخب: گزینشی لحظه¬ای (مقطعی از زمان) و گزینشی مکانی (محدوده ای از واقعیت دیده شده ) ثبت یک لحظه و یک مکان.
پدیده¬های قابل رویت محیط: واقعیات و اتفاقات فقط تا آنجا که به واسطه دیدن درک می شوند .
مستند: قابلیت استناد با توجه به انعکاس دقیق بخشی از واقعیتهای قابل ثبت با عکس.
واقع نمایانه: به صورت واقعی تا بدانجا که دوربین، بنا به ماهیت و امکانات خود می تواند آن را تثبیت نماید.
سه بعدی: القا نمودن بعد سوم به صورت عمق.
صفحه: منظور سطحی است دو بعدی که میتواند صفحه،کاغذ، اسلاید، صفحه مانیتور و نظایر آن باشد.

لینک به دیدگاه
  • 3 سال بعد...

اﻧﺴﺎن ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮد از ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻛﻼم ﺑﺼﻮرت ﺻﺪا و در زﺑﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻮﻃﻲ ﺳﺎده، ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه .اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم در زﺑﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ دﻳﻮار ﻏﺎرﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺎﺷﻲ واﻗﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﻢ، روﻳﺪادﻫﺎ و ﻳﺎ ای را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ، ﺷﻜﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺗﺎ ﺣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮای آن دوران در ذﻫﻦ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد . ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن، اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮ ﺷﺪه، ﺧﻂ اﺧﺘﺮاع . ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ادﺑﻴﺎ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ت ﺑﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری از اﻫﻤﻴﺖ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﺪ . وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت ﻣﺤﺘﻮی ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﺮد ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻴﺎن . . ﺑﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ًﻧﺎﭼﺎرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم در ﺑﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ و ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﺎ دﻳﺪن ﺗﺼﺎوﻳﺮ آن را ورق زده و ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .روش ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮان اﻣﺮوز از ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻫﺎ، ﻋﻜﺲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﺎی رﻧﮕﻲ، ﺳﻴﺎه و ﻧﻘﺎﺷﻲ .و … ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮر در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎری در ﻋﻠﻮم دارد وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ داده و ﺑﺪان ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ زﺑﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﻫﺎ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﻛﺎر داﺷﺘﻪ و در اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪان ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ . ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در اراﺋﻪ ﺧﻮب ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺎرغ دارد اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻣﺮوز و ﻣﺸﺎوران ﻓﺮدا ﺿﺮورت . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎرﻳﻒ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﻘﺸﻪ، ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ، ﻣﺎﻛﺖ، دﻳﺎﮔﺮام، ﻛﺮوﻛﻲ، ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮر، ﻛﻤﻴﻚ اﺳﺘﺮﻳﭗ، ﺻﻔﺤﻪ آراﺋﻲ ﺗ ، ﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ از روش ﻫﺎی ﻓﻮق در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﻴﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮق، اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎده، ﮔﻮﻳﺎ و ﻣﺆﺛﺮ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

تو لینک زیر می تونید جزوه آموزشی بیان تصویری که توسط سایت انجمن علمی شهرسازی دانشگاه سمنان ارائه شده رو دانلود کنید که جزوه خوبی هست و پیشنهاد میکنم که دوستان دانلود کنن :a030:

دانلود جزوه

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...