رفتن به مطلب
محمــد

معرفي سايت هاي آپلود

پست های پیشنهاد شده

سلم به همه دوستان

تو يكي از سايت هاي لاتين يه ليست بلند بالا از سايت ها جهت آپلود ديدم كه خيلي خوب بودن حيفم اومد جهت معرفي اينجا قرار ندم

SendOver

File Size Limit: 2GB

Download Limit: Unlimited

File Life: 7 Days (Deleted only if there is no download activity in 7 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

CyberUpload

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 7 Days (Deleted only if there is no download activity in 7 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Uploading

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Content-Type

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unlimited

URL: URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

MegaShares

File Size Limit: 1.5GB

Download Limit: Unlimited

File Life: 25 Days (Deleted only if there is no download activity in 25 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SendSpace

File Size Limit: 1.2GB

Download Limit: download bandwidth limit of 100GB

File Life: 14 Days (Deleted only if there is no download activity in 14 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

YouSendIt

File Size Limit: 1GB

Download Limit: 25 Downloads

File Life: 7 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

TransferBigFiles

File Size Limit: 1GB

Download Limit: 20 Downloads

File Life: 5 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

zUpload

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Spread-It

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 14 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FileFactory

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

mooload

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Snaggys

File Size Limit: 500MB

Download Limit: 999 Downloads

File Life: 15 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Bigupload

File Size Limit: 300MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

RapidUpload

File Size Limit: 300MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

RapidShare

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

myShareBox

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ShareBigFile

File Size Limit: 300MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 21 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

MegaUpload

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UpDownloadServer

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unlimited

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

MyTempDir

File Size Limit: 40MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 21 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Send File

File Size Limit: 40MB

Download Limit: 10 Downloads

File Life: 10 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

XtraFile

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

bonpoo

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 10 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FileCache

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 31 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Supload

File Size Limit: 200MB

Download Limit: 30 Downloads

File Life: 7 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

TheUpload

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

zSHARE

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 10 Days (Deleted only if there is no download activity in 10 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Upload.Sc

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Store and Serve

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

BIGfileupload

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unlimited

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

QuickDump

File Size Limit: 100MB

Download Limit: download bandwidth limit of 500MB per hour

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Easy-Sharing

File Size Limit: 75MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Turbo Upload

File Size Limit: 70MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SaveFile

File Size Limit: 60MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 14 Days (Deleted only if there is no download activity in 14 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FileHD

File Size Limit: 60MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

RapidSharing

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 60 Days (Deleted only if there is no download activity in 60 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadSend

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadFront

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FreeUploader

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Momoshare

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FriendlyShare

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

orb-z

File Size Limit: 50MB

Download Limit: 200 Downloads

File Life: 15 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadHut

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SupaShare

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 14 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FileHost

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ushareit

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SceneWorld

File Size Limit: 50MB

Download Limit: 1000 Downloads

File Life: 50 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UltraShare

File Size Limit: 30MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadTemple

File Size Limit: 30MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 21 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SendMeFile

File Size Limit: 30MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 14 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Upload2

File Size Limit: 25MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 1 Year

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadTown

File Size Limit: 20MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

11MBIT.in

File Size Limit: 20MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Refrozen

File Size Limit: 20MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

KeepMyFile

File Size Limit: 15MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Hyperupload

File Size Limit: 10MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unlimited

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

WebFileHost

File Size Limit: 10MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SendOver

File Size Limit: 2GB

Download Limit: Unlimited

File Life: 7 Days (Deleted only if there is no download activity in 7 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

FileFactory

File Size Limit: 1.5GB

Download Limit: 25 Downloads

File Life: 7 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

MegaShares

File Size Limit: 1.5GB

Download Limit: Unlimited

File Life: 25 Days (Deleted only if there is no download activity in 25 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SendSpace

File Size Limit: 1.2GB

Download Limit: download bandwidth limit of 100GB

File Life: 14 Days (Deleted only if there is no download activity in 14 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

YouSendIt

File Size Limit: 1GB

Download Limit: 25 Downloads

File Life: 7 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

TransferBigFiles

File Size Limit: 1GB

Download Limit: 20 Downloads

File Life: 5 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

zUpload

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Spread-It

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 14 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FileFactory

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

mooload

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

CyberUpload

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 7 Days (Deleted only if there is no download activity in 7 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Uploading

File Size Limit: 500MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Snaggys

File Size Limit: 500MB

Download Limit: 999 Downloads

File Life: 15 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Bigupload

File Size Limit: 300MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

RapidUpload

File Size Limit: 300MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ShareBigFile

File Size Limit: 300MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 21 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

MegaUpload

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UpDownloadServer

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unlimited

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

XtraFile

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

bonpoo

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 10 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FileCache

File Size Limit: 250MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 31 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Supload

File Size Limit: 200MB

Download Limit: 30 Downloads

File Life: 7 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

RapidShare

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

myShareBox

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

TheUpload

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

zSHARE

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 10 Days (Deleted only if there is no download activity in 10 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Upload.Sc

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Store and Serve

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

BIGfileupload

File Size Limit: 100MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unlimited

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

QuickDump

File Size Limit: 100MB

Download Limit: download bandwidth limit of 500MB per hour

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Easy-Sharing

File Size Limit: 75MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Turbo Upload

File Size Limit: 70MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SaveFile

File Size Limit: 60MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 14 Days (Deleted only if there is no download activity in 14 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FileHD

File Size Limit: 60MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

RapidSharing

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 60 Days (Deleted only if there is no download activity in 60 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadSend

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadFront

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FreeUploader

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Momoshare

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FriendlyShare

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

orb-z

File Size Limit: 50MB

Download Limit: 200 Downloads

File Life: 15 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

UploadHut

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SupaShare

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 14 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

FileHost

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ushareit

File Size Limit: 50MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SceneWorld

File Size Limit: 50MB

Download Limit: 1000 Downloads

File Life: 50 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

MyTempDir

File Size Limit: 40MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 21 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Send File

File Size Limit: 40MB

Download Limit: 10 Downloads

File Life: 10 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UltraShare

File Size Limit: 30MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadTemple

File Size Limit: 30MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 21 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

SendMeFile

File Size Limit: 30MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 14 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Upload2

File Size Limit: 25MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 1 Year

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

UploadTown

File Size Limit: 20MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

11MBIT.in

File Size Limit: 20MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Refrozen

File Size Limit: 20MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

KeepMyFile

File Size Limit: 15MB

Download Limit: Unknown

File Life: Unknown

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Hyperupload

File Size Limit: 10MB

Download Limit: Unlimited

File Life: Unlimited

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

WebFileHost

File Size Limit: 10MB

Download Limit: Unlimited

File Life: 30 Days

URL:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...