رفتن به مطلب

آزار و سوء استفاده جنسي


ارسال های توصیه شده

اکثر افرادي که مورد آزار جنسي و يا حتي آزار جسمي قرار گرفته اند حس ميکنند که بدنشان از آنها گرفته شده است . آزار و سوء استفاده جنسي در حالت کلي زماني اتفاق مي افتد که يک فرد بدون اطلاع و يا رضايت فرد ديگر از او لذت جنسي ببرد طوري که باعث تحقير شخص شده و يا به شخص آسيب روحي و يا جسمي وارد شود. آزار و سوءاستفاده جنسي درجات مختلف دارد. آزار جنسي ميتواند جزو دسته جرم ها تلقي شود و جوامع مختلف مجازات هاي متفاوتي را براي افراد مجرم در نظر مي گيرند. آزار هاي جنسي به سه دسته تقسيم ميشوند: 1 - آزارهاي جسمي: يعني چنانچه فردي شخص ديگر را مجبور به برقراري ارتباط جنسي کند در حالتي که فرد مايل به برقراري اين ارتباط نباشد) تجاوز جنسي(و يا دستمالي کردن فرد ديگر در صورت عدم آگاهي و يا رضايت فرد. 2 - آزارهاي رواني و روحي: يعني کلماتي به کار برده شود که باعث احساس تحقير شخص ديگر شود مثل متلک گويي، و يا دنبال کردن فرد و آزارهاي تلفني که شخص را مورد فشار رواني قرار دهد. يا حتي اگر فردي در حال تعويض لباس باشد و فرد ديگري بدون اطلاع وي به تماشاي او پرداخته و لذت جنسي ببرد يک نوع از سوءاستفاده جنسي را مرتکب شده. 3 - سوء استفاده از موقعيت و اعتماد طرف مقابل در اعمال زور براي برقراري رابطه جنسي: مثلا فرد بزرگسالي که از بي دفاع بودن کودکي استفاده ميکند و يا بدليل نسبتي که با وي دارد او را به برقراري ارتباط جنسي تشويق و يا وادارد ميکند. مثل معلم، پدر و مادر، و اقوام يا رئيسي که از موقعيت خودسوء استفاده کرده و کارمند خود را تحت فشار قرار ميدهد. هرگونه تعرض به فضاي خصوصي افراد بدون درک آنها از شرايط وخواست آنها که باعث وارد آمدن فشار روحي و احساس تحقير در فرد شود آزار و سوءاستفاده جنسي است. بنابراين متلک گفتن، دستمالي کردن افراد و بوق زدن و چشم چراني،ايستادن بر سر راه افراد و مزاحمت هاي خياباني و مسائلي از اين دست هم جزو آزارها و سوئاستفاده هاي جنسي بشمار مي روند. برخي افراد براثر ناآگاهي از قوانين و مناسبات قابل قبول اجتماعي دست به چنين کاري مي زنند و برخي ديگر دچار اختلالات روحي و يا رواني هستند که آنها را به سمت ارتکاب به اين اعمال ناپسند سوق مي دهد. در فرهنگ هايي که آموزش جنسي شرايط روحي طرف مقابل را در بر نمي گيرد موارد آزار جنسي شايع تر است. البته آمارهاي مربوط به اين مسئله دقيق نيستند چون به دلايل زيادي از جمله دلايل زير افراد ممکن است گزارش اين وقايع به مقامات را در اولويت قرار ندهند: فرد نمي داند به کجا و چه کسي مراجعه کند فرد نميداند که اين کاري که انجام شده آزار جنسي بوده و کاري نيست که همه انجام مي دهند ترس از آبروريزي و شکستن حرمتهاي فاميلي و خانوادگي ترس از اينکه متهم به دروغگويي و هرزگي شود فرد آزار دهنده شخص را تهديد کرده که اگر موضوع را بازگو کند خودش و يا عزيزانش تاوان آن را باز پس خواهند داد افرادي که مورد آزار جنسي قرار گرفته اند بسته به نوع اين آزار و اثري که روي آنها داشته ميتوانند دچار اختلالات ريشه دار جنسي شوند بطور مثال فردي که بخصوص در دوران خردسالي و يا نوجواني مورد آزار بوده در برقراري ارتباطات جنسي در آينده ممکن است دچار يک و يا چند مورد از اين حالات شود: از برقراري ارتباط جنسي واهمه داشته باشد از برقراري ارتباط جنسي بشدت سرباز بزند به رابطه جنسي به عنوان يک وظيفه نگاه کند در برانگيخته شدن جنسي مشکل داشته باشد در صورتي که کسي به او دست بزند احساس انزجار، ترس و عصبانيت پيدا کند در حين برقراري ارتباط جنسي نتواند در لحظه حظور داشته باشد و از نظر فکري فرسنگ ها دور باشد. در روابط جنسي وسواس گونه و نامتعارف وارد شود براي خانم ها درد در هنگام دخول و يا غيرممکن بودن دخول بر اثر انقباضات غيرطبيعي دهانه واژن براي آقايان مشکلات نعوظ و عدم کنترل بر روي زمان انزال تمايل داشتن به برقراري جنسي به همان صورتي که در هنگام آزار جنسي اتفاق افتاده خودآزاري جنسي و ديگر آزاري جنسي فهرست بالا تنها موارد شايع را در بر ميگيرد اما اين اثرات ميتواند از يک فرد تا فرد ديگر کاملا متفاوت باشد. بطور کلي اکثر اين افراد در برقراري ارتباطات با ديگران دچار مشکل هستند به اين صورت که يا بيش از حد صميمي ميشوند و يا از حد خاصي جلوتر نمي روند. اين نکته هم شايان ذکر است که آزار و سوء استفاده جنسي چه براي مردان و چه براي زنان، چه براي کودکان و چه براي افراد مسن وجود دارد و با وجود اينکه زنان و کودکان بيشتر مورد آزارهاي جنسي قرار ميگيرند اما مردان و افراد مسن هم از اين قاعده مستثنا نيستند. موقعيت همسر يا شريک جنسي فردي که مورد آزار جنسي قرار گرفته فردي که مورد آزار جنسي واقع شده قرباني اول و شريک جنسي وي در واقع قرباني دوم اين عمل است. همسريا شريک جنسي فردي که مورد آزار جنسي واقع شده ممکن است احساس طرد شدگي کند، مدام به اين فکر کند که شايد کاري را انجام مي دهد که فرد آزار دهنده با همسرش انجام داده و نمي داند کدام کار درست است و کدام ممکن است باعث برانگيخته شدن احساسات منفي در شريک جنسي اش شود و در عين حال نمي تواند گذشته همسرش را تغيير دهد.در برخي موارد افرادي که مورد آزار جنسي واقع مي شوند آگاه نيستند که خودشان به نوعي اين رفتار را دعوت کرده اند فرد ممکن است بشدت نسبت که فردي که اين کار را انجام داده عصباني باشد. در حالتي که فرد مورد آزار دچار زياده خواهي جنسي و يا اعتياد جنسي است ممکن است به شريک جنسي اش فشار بيش از حد آورده و باعث برانگيخته شدن احساسات منفي در وي شود. در برخي اوقات هردو فرد تجربه آزار جنسي داشته اند. در هر حالت اين مهم است که زوج با هم مورد مشاوره قرار گيرند تا احساسات هردو در نظر گرفته شود. درمان همه افرادي که مورد آزار جنسي بوده اند ممکن است آمادگي شروع فرايند درمان را نداشته باشند. اين افراد غالبا نياز دارند که ابتدا درک درست و محکمي از خودشان داشته باشند و از سطح عزت نفس خوبي برخوردار شوند. در مرحله بعدي آنها بايد تمايل داشته باشند که رابطه جنسي شان را در سطحي عميق تر تجربه کنند و مثلا بجاي اينکه به رابطه جنسي به عنوان وظيفه نگاه کنند بخواهند که از آن لذت هم ببرند. اين مسئله معمولا اتفاق نمي افتد تا زماني که فرد احساسات خود را در مورد واقعه اي که اتفاق افتاده براي خود روشن کند و مثلا بداند که در مورد فردي که او را مورد آزار قرار داده چه حسي دارد؛ عصبانيت؟ ضعف؟ تحقير؟ و غيره. در مواقعي که زوج ها بر روي روابط جنسي شان کار مي کنند دانستن اينکه يکي و يا هر دو فرد در اين رابطه مورد آزار جنسي بوده اند براي مشاور ضروري است در غير اين صورت ممکن است مواردي را بحث کند و يا زوج را به انجام کارهايي تشويق کند که موضوع را بدتر کند. توصيه من اين است که چنانچه در صدد شکافتن تجربه تان از آزار جنسي برآمديد حتما اين روند را با همکاري مشاور خبره انجام دهيد که در صورت لزوم بتواند به شما کمک کند تا احساساتي را که بر انگيخته ميشوند را کنترل کرده و در جهت مثبت هدايت کنيد. در حالت ايده آل فردي که تخصص مشاوره زوج ها، مشاره جنسي و تجربه کار با قربانيان آزار جنسي را هم دارد توصيه ميشود. هدف اين نيست که فرد به داشتن رابطه جنسي تشويق شود.هدف از اين فرايند اين است که فرد بتواند حد خود را بشناسد يعني بداند در چه زماني و با چه شخصي مي خواهد ارتباط جنسي داشته باشد و تا چه حد مي خواهد در اين ارتباط پيش برود. همچنين در صورت تمايل، قدرت برقراري ارتباط صميمانه جنسي بدون ترس را پيدا کند. معمولا مراحل التيام در رابطه زوج ها به ترتيب زير اتفاق مي افتد اما ممکن است در هر زوجي متفاوت باشد: در وهله اول ببينند مشکل رابطه شان چيست. براي چه اصلا به اين فکر افتاده اند که بايد در اين مورد فکر کنند (مثلا خانم از آغاز رابطه مشترکشان اصلا ميل جنسي نداشته) هر دو درک مشترکي از مشکلي که در رابطه شان بوجود آمده (بر اثر سابقه آزار جنسي) پيدا کنند مثل يک تيم در مقابل واقعه عمل بکنند يعني همديگررا سرزنش و يا تحقير نکنند رابطه جنسي با هم برقرار نکنند تا زماني که واقعه را کاملا بررسي کنند و بدانند چه حرکتي ميتواند يادآور آن واقعه ناخوشايند باشد تا ازانجام آن خودداري کنند. رابطه جنسي شان را دوباره از اول و با درک متقابل شروع کنند. مثلا براي هم توضيح دهند که چه کاري لذت بخش و چه کاري برايشان ناخوشايد است تا شريک جنسي شان بداند که در چه موقعيتي است و چه بايد بکند. برخي اوقات راحت تر است که از توضيح ناخوشايند ها شروع کنيد. جو را طوري آماده کنيد که بتوانيد به راحتي در مورد نگرانيها و ترس هاي خود صحبت کنيد. معناي جديدي از رابطه جنسي را در ذهن خود و شريک مقابلتان شکل دهيد يعني اگر مثلا رابطه جنسي را براي جلب محبت و يا از فرار تنبيه انجام مي داديد حالا اين رابطه را برقرار مي کنيد چون طرف مقابلتان را دوست داريد و چون ميخواهيد از اين رابطه لذت ببريد. بر طبق آمارهاي موجود اکثر آزار دهنده هاي جنسي فرد مورد آزار را مي شناختند و فرصت کافي داشته اند تا مقدمات را براي انجام اين عمل فراهم کنند. بنابراين اين مهم است که از کودکي فرزندان خود را در اين زمينه آموزش دهيم. ساده ترين کار اين است که به آنها بياموزيم چه نوع تماسي درست است و چه نوع تماسي درست نيست. فقط بايد مراقب بود که اگر کودک را بيش از حد از ديگران بترسانيم در آينده نمي تواند ارتباطات سالمي برقرار کند و از هزگونه صميميتي مي هراسند. بهترين کار اين است که با فرزند خود ارتباط نزديکي برقرار کنيد تا در صورت هرگونه مسئله اي بتواند موضوع را با شما در ميان بگذارد. اکثر افرادي که در کودکي مورد آزار جنسي قرار گرفته اند موضوع را با هيچ کس در ميان نگذاشته اند بدليل اينکه مي ترسيدند مورد تنبيه واقع شوند. به عنوان مثال کودکي که توسط عموي خود مورد آزار جنسي واقع شده و مورد را با مادر خود در ميان گذاشته مورد تنبيه واقع شده چون مادر نميخواسته اين مورد را باور کند و يا حتي اگر باور ميکرده توانايي مطرح کردن اين قضيه را با همسر خود نداشته و غيره. بنابراين تنبيه بچه بي دفاع و محکوم کردن وي به خيالبافي، گزينه راحت تري بوده. در برخي موارد افرادي که مورد آزار جنسي واقع مي شوند آگاه نيستند که خودشان به نوعي اين رفتار را دعوت کرده اند. بخصوص در مورد جوانها مثلا خانم جواني که بعد از يک بعداز ظهر قدم زدن در پارک با دوست پسر خود به منزل وي ميرود و بعد از کمي صحبت کردن شروع به بوسيدن هم مي کنند.کم کم بوسه طولاني تر ميشود و خانم حس ميکند که رابطه به مرحله ديگري کشيده ميشود. اما طرف مقابل را متوجه نمي کند که تمايلي به پيشروي اين ارتباط ندارد و يا نگران است که اگر چنين کاري بکند طرف مقابلش از او زده شده و يا او را طرد مي کند. بنابراين عليرغم ميلش ادامه ميدهد و ارتباط جنسي را تجربه مي کند که به هر دليلي نميخواسته و يا آمادگي اش را نداشته. يعني مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرد. تجاوز جنسي لزوما با خشونت همراه نيست و هرگونه رابطه جنسي که با تمايل طرفين نباشد تجاوز جنسي محسوب ميشود. فردي که مورد تجاوز واقع شده ميتواند دچار احساس گناه، شرم و انزجار از خود و يا طرف مقابلش بشود در صورتي که اگر مي دانست و يا در برخي شرايط بايد گفت اگر مي توانست رابطه را در حدي که مي خواست نگاه دارد چه بسا هيچ يک از اين احساسات منفي پيش نمي آمد. در همين جا بايد بگويم که تحت هر شرايطي هيچ کدام از موارد بالا رفتار ناپسند فرد آزار دهنده را توجيه نمي کند. اما افراد بايد بدانند که در چه زماني با قاطعيت نظر خود را در مورد ادامه رابطه بيان کنند. و طرف مقابل هم بايد به خواسته فرد احترام گذاشته و رابطه را در همان حد نگاه دارد. در اکثر شرايط زماني که افراد بيش از حد برانگيخته هستند و شرايط هم به اين موضوع دامن مي زنند کنترل شرايط دشوار مي گردد، بنابراين بهتر است که هميشه چندين مرحله پيش از مرحله خطري که براي خود در نظر گرفته ايد جريان را متوقف کنيد. و حتما به زبان بگوييد که نمي خواهيد از آن مرحله جلوتر برويد و منتظر نشويد که طرف مقابل احساسات شما را حدس بزند. اين بحث وجود دارد که حتي در رابطه بين زوجها هم اگر يکي مايل به برقراري رابطه جنسي نباشد و برخلاف ميلش وادار به برقراري اين ارتباط شود تجاوز محسوب ميشود يا خير. در جوامع مختلف پاسخ هاي متفاوتي به اين بحث داده شده مثلا در انگلستان اين مسئله تجاوز محسوب شده و جزو جرم هاي جنسي است. اگر فردي به شما اطمينان کرد و خاطره تلخ خود را با شما در ميان گذاشت آن را باور کنيد به فرد آرامش و اطمينان بدهيد. معمولا افراد تنها با کسي اين مسئله را در ميان ميگذارند که نزديک ترين به خود احساسش کنند. در مورد زوج ها با وي همدلي کنيد و به او اطمينان بدهيد که بدن وي متعلق به خود اوست و شما به آن دست نمي زنيد مگر اينگه خود شخص به شما اجازه دهد. اين موضوع خيلي مهم است چون اکثر افرادي که مورد آزار جنسي و يا حتي آزار جسمي (کتک خوردن و غيره) قرار گرفته اند حس ميکنند که بدنشان از آنها گرفته شده و اينکه شما به ايشان اطمينان دهيد که بدون خواست آنها به بدنشان دست نمي زنيد. اين امر در التيام اين جراحت روحي بسيار مهم است. هرگز فردي را به داشتن ارتباط جنسي از هيچ نوعي مجبور نکنيد. اين عمل به حدي اثر عميقي روي روحيه افراد مي گذارد که بعضا حتي قابل التيام کامل نيست. اگر شخصي گفت که مايل نيست از مرحله اي جلوتر برود به او احترام بگذاريد. مي توانيد با هم در مورد عقايد و ارزش هايي که در ذهن داريد صحبت کنيد. ممکن است هميشه به نتيجه مشترک نرسيد اما حداقل هردو احساس مسکنيد که طرف مقابل براي شما احترام قائل بوده و به هم آسيبي وارد نکرده ايد که تا يک عمر موجب احساس بدي در طرف مقابل شود. هرگونه ارتباط يا تماس جنسي با کودکان جزو جرايم جنسي شناخته شده و در اکثر جوامع مورد پيگرد قانوني واقع مي شود . چه کودک به اين کار رضايت داده باشد چه نداده باشد چون کودک قدرت درک کامل ندارد و از عواقب روحي و رواني اين مسئله بي اطلاع است. اين مورد شامل بازي با آلت تناسلي کودک و وادار کردن او براي بازي کردن با آلت تناسلي بزرگسالان هم ميشود ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ برگرفته شده از BBCPersian.com

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...