رفتن به مطلب

بچه هاي لرستان


ارسال های توصیه شده

  • پاسخ 143
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

موزه ئ مردم شناسی لرستان

در موزه مردم شناسی‌، گ‍وش‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌از زن‍دگ‍‍ی‌ م‍ردم‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ در زم‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍دی‍م‌ ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ گ‍ذ‌اش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍‍ا گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍‍ا ‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ م‍ردم‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌آش‍ن‍‍ا ش‍ون‍د.

123170109254141332492461261162531001891518135.jpg

‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ش‍‍ام‍ل‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌از ‌اش‍ی‍‍ا و ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ج‍‍اد ش‍ده‌ ‌از زن‍دگ‍‍ی‌ ب‍وم‍‍ی‌ م‍ردم‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د و ب‍ر‌ا‌ی‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ان‍دن‌ رف‍ت‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ م‍ردم‌ ‌ای‍ج‍‍اد ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

‌اش‍ی‍‍ا م‍رب‍وط ب‍ه‌ ب‍‍اور‌ه‍‍ا و ‌ا‌ع‍ت‍ق‍‍اد‌ات‌ ن‍ظی‍ر چ‍ش‍م‌ زخ‍م‌ ‌ه‍‍ا، د‌ع‍‍ا‌ه‍‍ا و طل‍س‍م‌ ‌ه‍‍ا در ب‍‍اب‌ ت‍ول‍د و م‍رگ‌ و ج‍‍ع‍ب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ک‍وچ‍ک‌ ق‍ر‌آن، ج‍‍ام‌ چ‍‍ه‍ل‌ ک‍ل‍ی‍د و گ‍وش‍و‌اره‌ ‌ه‍ف‍ت‌ م‍ح‍م‍د‌ی‌ ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ گ‍ذ‌اش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

در گ‍وش‍ه‌ ‌ا‌ی‌ دی‍گ‍ر ‌از ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ن‍ح‍وه‌ پ‍خ‍ت‌ ن‍‍ان‌ و ‌غ‍رف‍ه‌ ‌آب‌، ش‍ک‍‍ار و م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ وجود دارد‌.

پ‍وش‍‍اک‌ زن‍‍ان‌ و م‍ردان ‌ ن‍ظی‍ر ش‍‍ال‌ و ‌ع‍ب‍‍ا، ل‍ب‍‍اس‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ، ک‍ف‍ش‌ ، زی‍ور‌آلات‌ ، ‌ان‍و‌ا‌ع‌ دس‍ت‍ب‍ن‍د وگ‍ردن‌ ب‍ن‍د س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌ازس‍ن‍گ‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍ر‌ان‍ب‍‍ه‍‍ا ک‍ه‌ زن‍‍ان‌ ب‍ه‌ خ‍ود و ل‍ب‍‍اس‌ ‌ه‍‍ای‍ش‍‍ان‌ ‌آوی‍ز‌ان‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د، در م‍‍ع‍رض‌ دی‍د ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .

2016876251512251317622522082412322816134.jpg

 

در م‍وزه‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ زن‍‍ی‌ ب‍‍ا زب‍‍ان‌ و ‌آ‌ه‍ن‍گ‌ ل‍ر‌ی‌ م‍رث‍ی‍ه‌ م‍‍ی خواند و ‌غ‍م‌ رو‌ی‌ دی‍و‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ات‍‍اق‌ چ‍ن‍ب‍ره‌ ‌ان‍د‌اخ‍ت‍ه‌ و ک‍م‍‍ی‌ ‌آن‌ س‍وت‍ر م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍روس‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ و م‍رد‌ان‌ ل‍ر دوپ‍‍ا م‍‍ی‌ رق‍ص‍ن‍د و ‌ع‍روس‌ رو‌ی‌ ‌اس‍ب‌ ن‍ظ‍اره‌ گ‍ر ‌آن‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌.

ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ش‍ی‍وه‌ تولید کشاورزی ‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ و ‌اب‍ز‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا ش‍‍ام‍ل‌ ت‍ن‍دی‍س‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ک‍ش‍‍اورز‌ان‌ در ح‍‍ال‌ شخم زدن ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ در‌آم‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

ک‍ت‍‍اب‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍ط‍ی، دو‌ات‌، ق‍ل‍م‍د‌ان، ‌ع‍ی‍ن‍ک، ‌ان‍و‌ا‌ع‌ پ‍ی‍ه‌ س‍وز، ن‍م‍ون‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌از ‌آ‌ه‍ن‍گ‍ر‌ی‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ ، ورش‍وس‍‍از‌ی، م‍س‌ گ‍ر‌ی، خ‍ر‌اط‍ی، س‍ر‌اج‍‍ی، م‍وت‍‍ای‍‍ی، ب‍‍اف‍ت‌ س‍ی‍‍اه‌ چ‍‍ادر و ب‍‍اف‍ت‌ ف‍رش‌ در ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ن‍ی‍ز در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ وج‍ود د‌ارد.

ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍‍از‌ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ب‍رپ‍‍ای‍‍ی‌ م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍روس‍‍ی‌ و ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ی‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ در‌آم‍ده‌ ت‍‍ا م‍ردم‌ و م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍‍ا ‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ م‍ردم‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌آش‍ن‍‍ا ش‍ون‍د.

وس‍‍ای‍ل‌ و ‌اب‍ز‌ار رزم‌ وش‍ک‍‍ار (زره‌ ، ک‍لاه‌ خ‍ود، ش‍م‍ش‍ی‍ر، ج‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اروت، ت‍ف‍ن‍گ، دورب‍ی‍ن‌ ش‍ک‍‍ار‌ی، زی‍ن‌ ب‍رگ‌ ‌اس‍ب، ش‍لاق‌ و رک‍‍اب‌ ) م‍ردم‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ن‍ی‍ز در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ زی‍ب‍‍ا وج‍ود د‌ارد.

ن‍م‍‍ای‍ش‌ س‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ و ب‍‍ازس‍‍از‌ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ن‍و‌ازن‍دگ‍‍ان‌ ل‍ر ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ر‌اه‌ ‌آلات‌ موسیقی‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ک‍م‍‍ان‍چ‍ه‌ ، ت‍ن‍ب‍ک‌ ، س‍رن‍‍ا و د‌ه‍ل‌ و ‌ع‍ک‍س‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ش‍ر‌ای‍ط زی‍س‍ت‌ م‍ردم‌ در م‍وق‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍ون‍‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ر ک‍ش‍ی‍ده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

همچنین در موزه باستان شناسی بسیاری از اشیای کشف شده دوران گذشته در موزه به نمایش گذاشته شده است.

لینک به دیدگاه

غار کوگان ؛ ساخته منحصر به فرد بشر در دل طبیعت لرستان

 

 

2381531372224812018418819324116715963160246240.jpg

غار منحصر به فرد "کوگان" یکی از معدود غارهای مصنوعی لرستان است که به دست انسان در دل کوهستانهای این استان به وجود آمده است.

غار کوگان در ۵۲ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد در روستای خوش آب و هوایی به همین نام قرارگرفته است.

غار کوگان جزو غارهای چند طبقه است که دسترسی بسیار سختی دارد و رسیدن به آن بدون تجهیز به امکانات و وسایل کوه نوردی و غار نوردی دشوار است.

این غار دژ مانند که تمام آن با حجاریهای طاقت فرسا به وجود آمده به استناد سکه هایی که در اطراف آ ن به دست آمده است به دوره اشکانیان تعلق دارد و طی قرون متمادی به عنوان یک محل سکونت دائمی مورد استفاده قرار گرفته است.

ورودی غار به صورت چهار گوش در اندازه 50/2 در 20/2 متر است و به سمت شمال باز می شود. غار شامل دو طبقه است که طبقه اول آن از چهار اتاق و فضاهای مرتبط به هم تشکیل شده است. طبقه دوم غار حدوداً40/3 متر بالاتر از کف قسمت اول غار است.

این غار دارای اتاقهایی جهت استفاده بوده و نمونه ای از معما ری صخره ای اشکانی است که علاوه بر آن اثر مذکوربه آیین مهر نیز نسبت داده شده است.

مساحت کلی فضاهای تعبیه شده در این غار دست ساز حدود 281 متر مربع است و از نکات قابل تأمل در این غار وجود مخازن آب در داخل اتاقهاست.

این غار مربوط به دوره اشکانی (پارتی ) به شماره 2660 در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است.

5321625419422244127849524101796524775182.jpg

لینک به دیدگاه
مال زوده رو زیاد شنیدم

 

یعنی مال خیلی وقت پیشه.:ws3:

 

یه نفر اومد گفت یه پرونده اوردم دادم بهم. الان اون پرونده رو میخوام. گفتم کی دادی . گفت زود. مال زییه.

هر چی تو پرونده های که تازه دستم اومده بود پیداش نکردم.

گفتم کی تحویلش دادی گفت 3 ماهی میشه.

گفت 3 ماه زوده؟

گفت که منظور از زود همون مال خیلی وقت پیشه:ws3:

(مال زییه )خب این یکی از اصطلاحات مختص زبان ماست و احتمالا معادل هم نداشته باشه:ws3:

لینک به دیدگاه

کسایی که دوست دارن برن ابشار بیشه

پیشنهاد میکنم اول بیاین خرم اباد از اونجا برین سپید دشت (ی جاده بسیار زیبا داره )سعی کنید قبل از ساعت 10 صبح اونجا باشین تا به قطار محلی برسین سوار قطار محلی شین و بعد ایستگاه بیشه پیاده شین و زیباترین جای دنیا رو ببینین (البته فصل بهار )

راه مستقیم هم هست ولی من اینجوری دوست دارم برم به امید دیدار شما عید امسال اونجا:ws37:

لینک به دیدگاه

GetFile.aspx?id=33497

دوستای خوب لرسونی که همه این استاد بزرگ رو میشناسن...

خواستم واسه باقی دوستان از هنرمندان خوب و خوش ذوق لرسونی بگم که

جا داره اول با نگاهی به زندگینامه این مروارید هنر وموسیقی که نوای ساز کمونچه اش

ادم رامست میکند این قسمت رو شروع کنم

استادفرج علیپور...

لینک به دیدگاه

Faraj-alipour2.jpg

استادفرج علی پور در سردترین ماه سال 1337 در دیار کوه و کمانچه و بلوط یا «همان خرم بهار» پابه عرصه وجود نهاد از اوان کودکی ساز افسانه ای قوم لر یعنی کمانچه را بدون استاد بدست گرفت، به آسانی آن را آموخت، شیرین نواخت و محشر به پا کرد، در نوجوانی سمت استادی پیدا نمود، بر نواختن این ساز و در کمال فروتنی اما بسیارجسورانه یکه تاز میدان هنر نمایی شد.

به شیوه ای نو ساز نواخت که خیلی زود ( نماد و سمبل موسیقی لرستان را با تایید اکثریت اساتید و پیشکسوتان این رشته هنری از آن خود ساخت). از زیر بار سنگین سمبل موسیقی لرستان بودن شانه خالی نکرد و بدین سبب موسیقی این دیار، را در بیرون از مرزهای جغرافیایی استان به عرصه نمایش گذاشت.

استاد به این هم بسنده ننمود بلکه خارج از سرحدات ایران زمین با توانمندی و جسارت و استفاده از تمامی توش و توان خود واگویه های اساطیری موسیقی قوم لر را با کمانچه دست ساز خود در اروپا و آسیا و حتی تا قاره اقیانوسیه به جهانیان شناساند. در این میادین عرضه هنر نمایی بود که تمامی منتقدان حیرت زده و انگشت به دهان مات و مبهوت این همه شایستگی و استعداد بالقوه شدند. که در کوتاه ترین زمان ممکن توسطش و بصورت بداهه بالفعل تبدیل می گردد و به خاطر این ویژگی ها «لطف ساز فرج» دوصد چندان می شود و به لحاظ همین حسن سلیقه و مهارت در شیوه نوازندگی استاد در موسیقی لری ، نقطه عطفی از نوازندگی جدید در لرستان پدیدار گشت که با جرات می توان گفت:فرج سبکی مخصوص به خود دارد که لازم است به نام “سبک فرج” نامیده شودفرج کمانچه را چنان ذلال و شفاف می نوازد که تغییر علامت های طولی و اکتاوهای بالا و پایین در ملودیهایش بسیار وسیع و ماهرانه است. و از آنجا که به مانند سلف خود نواختن برای مردم را برگزیده مقام ها و گوشه های ملودی موسیقی لری را چنان با پنجه های افسانه ای و آتش سینه سوزان خود تفت داده که گویی همیشه و با هر نواختن وی بهار می آید و شقایق های وحشی سر از کاسه خود برون می آورند حتی اگر زمستان باشد و ماه تولد استاد که «دی» است و سرمایش سخت بی رحم است.

استاد بر ذره ذره موسیقی فولکلوریک به خوبی مسلط است و گنجینه ای عظیم و غنی از مقام های موسیقی را در حافظه بسیار قوی خود دارد. علاوه بر این به خاطر ویژگیهای منحصر بفرد فرج دارای جایگاه ویژه و ممتازی نزد توده مردم است چرا که مردم لر قدردان هنرمندان هستند و دوست دار آنها.

و همین حس متقابل باعث گردید که استاد آنچنان موسیقی لری را جلاء داده، و نورانیتی تازه به آن ببخشد که اهل فن هنوز هم دوره می کنند « شب را» و «روز را» و «هنوز را». اما این همه استعداد و توانمندی بر درخت تناور موسیقی لری به بار نمی نشست چه اینکه به نظر نگارنده با تمامی این اوصاف و نقش پررنگ فرج در موسیقی لری که با خلق هر دستاورد تازه ای « ولوله ای » در میان مردم ایجاد می کند که هیچ پدیده اجتماعی قادر به رویارویی با آن نخواهد بود بدین سان بایستی پذیرا باشیم همانطوریکه اشاره شد پشتوانه اصلی و یکی از مهمترین عوامل شیرین نواختن هر نوازنده ای جدا از تمامی استعدادها. توده مردم و شنوندگانی هستند که همیشه تشنه شنیدن نواهای روح بخش و مسیحایی هنرمندان بزرگی همچون علی پورها بوده و هستند.

.

لینک به دیدگاه

ادامه بیوگرافی استاد...

 

فرج عليپورمتولد 1337 در شهرستان خرم آباد است. نواختن کمانچه را در کودکی فرا گرفت. در هفت سالگی کمانچه را به خوبی می نواخت . او خود می گوید که نمی داند به چه دلیلی به کمانچه روی آورده است، هیچگاه استادی نداشته و در واقع نواختن کمانچه را از راه گوش دادن به آثار نوازندگان دیگر آموخته است. چیرگی او در نواختن کمانچه وآشنايی اش با موسيقی لری باعث شهرت او شد. او سال ها به نوازندگی و جمع آوری موسیقی محلی لری می پرداخت و سپس با تشويق دوستان هنرمند در تهران آواز را فرا گرفت

اولین کاست موسیقی او به نام موسیقی محلی لری منتشر شد که در آن به موسیقی قدیمی لری از جمله موسیقی حماسی، شادیانه و عزایی پرداخته است

آلبوم های بعدی او عبارتند از: تال، کلنجه زرد، سوز و سیل، داغ شقایق، عزیز دل، شادیانه، چوپی و میراث عشق. در تمامی این آلبوم ها فرج علیپور به دنیال موسیقی قدیمی لری است. تلاش او برای شناساندن این موسیقی به جوانان است، چرا که این گونه شعرها و آهنگ ها از یاد رفته اند و جوانان اطلاعاتی در این زمینه ندارند. او با اجرای این ترانه سعی دارد که آداب و رسوم سنتی را به تصویر کشد

Alippor.jpg

 

فرج علیپور در مورد موسیقی لری در طی مصاحبه ای گفته است :"کمانچه و تنبک و سرنا و دهل درزمانی که تمدن لر شکل گرفته است بوده و گام به گام با مردم لرستان و درکنار اين مردم (لر) بوده اند و به اصطلا ح با نوازندگاني که در لرستان بوده اند عجين و درآميخته شده اند، مثلا اگر مردم به غارت مي رفتند، تصويري از آن را نوازنده با اين آلا ت به تصوير مي کشيد يا در جنگ هايي که در طول تاريخ لرستان به وقوع پيوسته نيز تاثيرو جايگاه اين آلا ت موسيقی مانا و ماندگار است و ديگر در مراسم شادی و عزا بوده که نقش اين آلا ت بر فرهنگ لرستان مشخص است. البته سرنا و دهل در زمان قديم در لرستان يک نوع خبردهنده برای مردم آن زمان در فراز و فرودهای زندگی اعم از مرگ و مير و حتي مراسم شادی آور بوده و تاريخچه اين دو نيز بالا تر و قديمی تر از کمانچه و تنبک بوده است

فرج عليپور از جشنواره موسيقی فجر، ديپلم افتخار و لوح زرين دريافت کرده است و اکنون به ساختن کمانچه در خرم آباد اشتغال دارد

لینک به دیدگاه

اینم دانلود چندتا از ترانه های استاد...

دانلود از رپیدشیر هست اگه مشکلی بود بگین تا چک کنم

دانلود آهنگ (يه شو بي نصف شو بي )استاد عليپور

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

واتونم هه واتونم هه جومه اوی...

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

کمانچه شعر:لکی کوش ارات سونم

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه

ادامه اموزش دیکشنری لری اما اینبار لغات طنزلری...

البته با عرض پوزش:icon_pf (34):

 

 

خوپلا چیست؟ رویاهایی که یک لر بعد از خوردن یه من تلیت میبیند

 

فیت فیت چیست؟ اوج تمایل لر برای خراب کردن کاری یا ایجاد خین و خین ریزی

 

دردت د جونم چیست؟ نا توانی لر در گفتن جملهء دوستت دارم

 

دالو (پیرزن) یا داداچیست؟

همان "دا" سابق که دخالت ها و غرغراس و بسته کوناس زیادتر وابیدنه و دی هیچی

 

 

گیوه چیست ؟ کفش مخصوص لرها که پای چپ و راست رو از هم تشخیص نمیدن

 

چنگال چیست ؟ وسیله ای بلاتکلیف سر سفره ی لرها !!!

 

اوفی چیست ؟ بیان احساس نشاط و سبکی لر زیر دوش آب پس از مدت ها حمام نکردن .

 

اوپیازی چیست ؟ سوپ لری که ارزش غذایی آن معادل خاویار است .

 

بیرش بیرش چیست؟ ایجاد یک نوع شوک روانی برای ترساندن دشمن قبل از جنگ

 

دستمال بازی چیست؟ حرکتی هلیکوپتری و غرور آفرین توسط قوم لر

 

لگد چیست ؟ حرکتی تغریبآ رزمی که لرها برای اهلی کردن فرزندانشان استفاده میکنند

 

 

?شدیدترین شکنجه لرچیست؟?بستن آن به درخت وکنارش تشمال زدن.!. .

 

چـــخــه چیست ؟

کلمه ایست مغناطیسی که سگ را در چند متری نگه میدارد

 

مر چیست: حالتی است بالاتر از مستی که با نوشیدن یک لیوان دوغ خس به لرها دست می دهد.

لینک به دیدگاه

تاریخچه زبان شیرین لری...

 

لری یکی از زبانهای شاخه هندواروپایی است که چهار میلیونگویشور دارد. گستره نژادی لران در مناطق جنوب غربی ایران و جنوب شرقی عراق می باشد، هرچند شمار اندکی از گویشوران لر به جاهای دیگری در آسیا و نیز به برخی از شهرهای غربی (آمریکا و اروپا) مهاجرت نموده اند.

به طور سنتی لری تحت عنوان یک زبان واحد طبقه بندی شده است، گرچه از جهتی هم نظرات مختلف است و برخی پژوهشگران با نگرشی محافظه کارانه در قیاس با اکثریت فارس زبان ایران بیان داشته اند که لری فقط یک «لهجه» از فارسی است، از جهتی دیگر نیز شمار فزاینده ای از پژوهشگران می کوشند لری را بیش از یک زبان معرفی کنند، (در این نوشته) لکی نیز به عنوان زبانی که لرها در بخشی از سرزمین خویش بدان صحبت می کنند مقداری مورد توجه قرار داده شده است.

خاستگاه لرها

 

یک پیرمرد از خرم اباد یک داستان معروف بازگو می کند که سالها پیش سه برادر بودند که کردان، لران و بختیاریان از نسل ایشانند، این نظر به همین سادگی مقدمه مناسبی است برای بیان جزئیات بیشتری که در این باره در کتابها یافت میشود، پژوهشگران معتقدند که ظاهرا لرها گروهی از طوایف اریایی هستند که از آسیای مرکزی با گذار از شمال دریای خزر از طریق قفقاز آمده اند به آنجا که امروزه ایران می نامیم، گروههای هندو ایرانی دیگر همچون فارسها و کردها نیز حاصل چنین مهاجرتی هستند، لرها نیز همچون دیگر ایرانیان با گروههای دیگر جزئی از یک جامعه بزرگتر هستند، چه ساکنین اولیه ایران مانند ایلامیها و چه مهاجمان هندو اروپایی اخیر.

از میان تمام اقوام آریائی لرها از نظر سازمان زبانی رابطه تنگاتنگی با کرد زبانان و فارس زبانان دارند در حالیکه برخی پژوهشگران بیان داشته اند که لرها از کردها منشعب میشوند دیگر پژوهشگران معتقدند که لرها از قدیم الایام گروهی مستقل بوده اند گرچه از دو همسایه فرهنگی خویش تاثیر پذیرفته اند، نفوذ زبانی این دو گروه در مجموعه داده هایی که در ادامه این مقاله ارائه خواهد شد آشکار است.

نسب شناسی ژنتیکی زبان لری

 

گرچه لرها از نظر زبانی آشکارا با فارسی مرتبط هستند کارشناسان در این باره اختلاف نظر دارند که لری و فارسی از فارسی باستان منشعب شده اند یا از فارسی میانه –لری همچنین با کردی مرتبط می باشد این ارتباط در گویشهای شمالی لری بیشتر نمودار است- در بخش بعدی من می کوشم که اثبات کنم گویشهای لری یک پیوستار زبانی هستند مابین دو قطب فارسی و کردی.

فارسی

angušt

لرستانی مخلوط

kiliiyk

لرستانی، خرم آبادی و لکی

kilik

لری جنوبی؛ ممسنی

tiyluw

لری جنوبی؛ کهگیلویه

liyjč

لری جنوبی؛ بویراحمدی

kiliyč

بختیاری هفت لنگ

kiliyj

بختیاری چهارلنگ

anguliy

 

لینک به دیدگاه
فارسی

angušt

لرستانی مخلوط

kiliiyk

لرستانی، خرم آبادی و لکی

kilik

لری جنوبی؛ ممسنی

tiyluw

لری جنوبی؛ کهگیلویه

liyjč

لری جنوبی؛ بویراحمدی

kiliyč

بختیاری هفت لنگ

kiliyj

بختیاری چهارلنگ

anguliy

 

لری نهاوند کدومشون میشه؟:ws37:

لینک به دیدگاه
لری نهاوند کدومشون میشه؟:ws37:

 

زبان نهاوندی (ملایرو تویسرکان) در استان همدان نیز لری است ومختص به سه شهر ملاير، نهاوند و تويسركان اطلاق ميشود .

گویش نهاوندی از شاخه جنوب غربی زبان فارسی میانه و منشعب از فارسی باستان است که نهایتا به زبان های ایرانی می رسد. گویش نهاوندی همانند ولایت نهاوند که در دوره هایی دارای مرکزیت بوده دارای استقلال گویشی است و نوع خاصی از زبان های کهن به شمار امده که به تدریج دامنه اش کوتاه و از گستردگی اش کاسته شده است. همین امر نیز موجب شده که برخی افراد این گویش را از شعبه های زبان یا لهجه لری بدانند

لینک به دیدگاه

دیکشنری لری...

 

 

اصطلاح لری

1.سیپريسک

2.سيزهوال

3.سیسرک

4.سیقاف

5.سیقته

6.سی قه بلابيه

7.سيلاميش

8.سیمرو

9.سیواله

10.سی واکرده

معنی

1.پرستو

2.بچه گنجشکی که پر درنياورده

3.سوسک

4.آدم های بذله گو

5.سياهسرفه

6.قربون و تصدقرفتن

7.سوراخموش

8.گاو سياه خال خالسفيد

9.سياهچرده

10.سياهی رفتنچشم

 

 

 

1.سولقسه

2.سلمو

3.سن دگييه

4.سنگسنگ (Seng Sang)کردن

5.سنگهشا

6.سوزهسيل

7سوغلی

8.سولو

9.سووه(Sowva.

10.سوير(Sevir)

1.ليز خوردن صابون يا ماهی ازدست

2.رم کننده،چارپائی که زيادرم می کند

3.فردی که سن زياد داشته ولیجوان مانده

4.مسامحه کردن و کوتاه آمدندر کاری

5.از اوزان که هر من آن برابر۶کيلو است

6.رنگين کمان و قوسوقزح

7.مشت بسته آماده زدن به بدنديگران

8.سبيلو و سبيلکلفت

9.نارس، کودک خيلی عزيز،عمامهزنان

10اشعه تند آفتاب که موجبآفتابزدگی شود

لینک به دیدگاه
ادامه اموزش دیکشنری لری اما اینبار لغات طنزلری...

البته با عرض پوزش:icon_pf (34):

 

 

خوپلا چیست؟ رویاهایی که یک لر بعد از خوردن یه من تلیت میبیند

 

فیت فیت چیست؟ اوج تمایل لر برای خراب کردن کاری یا ایجاد خین و خین ریزی

 

دردت د جونم چیست؟ نا توانی لر در گفتن جملهء دوستت دارم

 

دالو (پیرزن) یا داداچیست؟

همان "دا" سابق که دخالت ها و غرغراس و بسته کوناس زیادتر وابیدنه و دی هیچی

 

 

گیوه چیست ؟ کفش مخصوص لرها که پای چپ و راست رو از هم تشخیص نمیدن

 

چنگال چیست ؟ وسیله ای بلاتکلیف سر سفره ی لرها !!!

 

اوفی چیست ؟ بیان احساس نشاط و سبکی لر زیر دوش آب پس از مدت ها حمام نکردن .

 

اوپیازی چیست ؟ سوپ لری که ارزش غذایی آن معادل خاویار است .

 

بیرش بیرش چیست؟ ایجاد یک نوع شوک روانی برای ترساندن دشمن قبل از جنگ

 

دستمال بازی چیست؟ حرکتی هلیکوپتری و غرور آفرین توسط قوم لر

 

لگد چیست ؟ حرکتی تغریبآ رزمی که لرها برای اهلی کردن فرزندانشان استفاده میکنند

 

 

?شدیدترین شکنجه لرچیست؟?بستن آن به درخت وکنارش تشمال زدن.!. .

 

چـــخــه چیست ؟

کلمه ایست مغناطیسی که سگ را در چند متری نگه میدارد

 

مر چیست: حالتی است بالاتر از مستی که با نوشیدن یک لیوان دوغ خس به لرها دست می دهد.

 

به نظرم اصلاً زیبا نیست که اصطلاحات رایج توی زبانی رو مسخره کنیم و خودمون هم بهش دامن بزنیم.

لینک به دیدگاه
خيلي دلم گرفته چرا از همه شهري اينجا هست الا لرستان

پس اين بچه هاي لرستان به خصوص خرم اباد كجا هستند كه هيچ خبري ازشون توي نت نيست

اگر كسي از استان لرستانه بياد اينجا بگيه تا دلمون شاد بشه

از مديران عزيز هم تقاضا دارم اين تايپيك رو انتقال ندن شايد كسي پيدا بشه :icon_gol:

 

منم لرم سمانه جان:vi7qxn1yjxc2bnqyf8v

لینک به دیدگاه
به نظرم اصلاً زیبا نیست که اصطلاحات رایج توی زبانی رو مسخره کنیم و خودمون هم بهش دامن بزنیم.

 

اولا که مسخره نبود واصطلاحات رایج بود بعدشم شما نظرتونو بذارید واسه خودتون وسعی کنید

غیر از ایرادها چیزای دیگه رو هم ببینید جالبه که به همه چی دقت کردین اما کلمه تشکر رو ....

اگه بالای نوشته منو بخونی اول هم معذرت خواهی کردم هم اینکه نوشتم طنززززززززز

مدشده گیر دادن بپستهاو ضایع کردن زحمتهای دیگران

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...