رفتن به مطلب

شركت ملي حفاري ايران


محمــد

ارسال های توصیه شده

شركت ملي حفاري ايران

 

صنعت حفاري در ايران با حفر اولين حلقه چاه نفت در منطقه مسجدسليمان آغاز گرديد و اكنون كه حدود يك قرن از عمر آن مي گذرد ، این صنعت دوران پرفراز و نشيبي را طي نموده و بسياري از تحولات اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور ما در سايه آن رقم خورده است . حضور بيش از 46 شركت خـارجي تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و انحصـار مهندسي توليد و اطـلاعات مخـازن نفت و گـاز در دست آنـان و عدم دخالت نيروهاي ايراني و در فرآيند اكتشاف ، توليد و بهره­برداري از مخازن ، صنعت نفت ايران را در هاله­اي از وابستگي كامل فرو برد و چشم­انداز بسيار تيره و تاري در جامعه براي دسترسي به چگونگي اين فرآيندها به منظور استحصال ذخائر ملي بوجود آورد . در چنين شرايطي روشنگري نيروهاي دلسوز و متعهد و مبارزات حق­طلبانه مردم ايران ، منجر به ملي شدن صنعت نفت گرديد ، ولي متأسفانه مهمترين حلقه توليد نفت يعني صنعت حفاري كماكان در اختیار بيگانگان باقي ماند و روند چپاول سـرمايه­هاي ملي تا سقوط رژيم پهلوي همچنان توسط آنان ادامه داشت پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ايران ، موجب دگرگوني و تحولات بنياديني در نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كشور گرديد و به تبع آن صنعت نفت كشور و بويژه حفاري نيز دستخوش تحولاتي عظيم گرديد .شركت ملي حفاري ايران بعنوان مولود انقلاب اسلامي در اول ديماه 1358 بفرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) تأسيس گرديد .

faAboutus.gif

شركت ملي حفاري ايران نيز در چارچوب راهبرد كلان موضوعه در دهه 70 و انجام وظيفه و ارائه خدمات مربوطه ملزم به تغيير راهبرد مديريتي خويش به رقابت در بازار صنعت حفاري و خدمات فني وابسته به آن در داخل و خارج از كشور و مشتري مداري و انطباق شرايط و ساختاري شركت با ويژگيهاي بازار ، كسب درآمد و سهم بيشتري از بازار مربوطه در داخل كشور و علي الخصوص شركت فعال در مناقصات بين المللي پروژه هاي بيع متقابل وزارت نفت و جلوگيري از خروج هنگفت ارز كشور به خارج گرديد .

با عنايت به مراتب فوق و در راستاي اجراي سياستهاي كلان دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين تحقق اهداف وزارت نفت ، شركت ملي حفاري ايران نيز بمنظور انجام فعاليتهاي درون و برون مرزي خويش و در چارچوب پروژه هاي بيع متقابل ، شركت فعال در مناقصات بين المللي و تامين و ارائه عمليات حفاري و خدمات فني وابسته به آن و بويژه مشاركت با شركتها و موسسات معتبر و واجد شرايط بين المللي در صنعت حفاري چاههاي نفت و گاز ، اقدام به تاسيس و سازماندهي تشكيلات مديريت پروژه هاي حفاري نمود تا ضمن رقابت موثر و منطقي با رقباي خويش در بازار داخل و خارج از كشور نسبت به انتقال فن آوريهاي لازم و مورد نياز در صنعت حفاري و خدمات فني وابسته به آن در داخل كشور اهتمام ورزيده و شركت ملي حفاري ايران را به عنوان قطبي بسيار مهم در بازار و منطقه و رقيبي قدرتمند معرفي نمايد.

 

 

روند تكامل تشكيلات مديريت پروژه هاي ويژه

درراستاي اجراي سياستهاي كلان و راهبردي پيش بيني شده در برنامه هاي سوم وچهارم دولت و علي الخصوص اهداف و سياستهاي وزارت نفت و نظام نوين حفاري مبني بر واگذاري هر گونه فعاليت حفاري وخدمات فني وابسته به آن از طريق برگزاري مناقصات درشركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و اصولاً گسترش فعاليت عملياتي شركت ملي حفاري ايران در داخل وخارج از كشور، شرايط و بستر لازم جهت تغيير در نگرشها ، سياست گزاري ، برنامه ريزي ، سازماندهي و مديريت جديد در شركت فراهم گرديد . بطوريكه شركت ملي حفاري ايران در تمام تلاش و توان خويش را به شركت فعال در مناقصات و پروژه هاي حفاري و خدمات فني وابسته به آن و بازاريابيهاي مورد نياز در داخل وخارج از كشور معطوف داشته تا بدين ترتيب بتواند ضمن جلوگيري از خروج سهم قابل توجه ارز از كشور و يا تحصيل سهم شايان توجهي از درآمد ارزي ناشي از پروژه هاي بيع متقابل وزارت نفت ، نسبت به ارتقاي توانائيها و امكانات سخت افزاري و نرم افزاي و علي الخصوص توان رقابتي خود در بازارهاي داخل وخارج مربوط به صنعت حفاري و خدمات فني وابسته به آن اقدام نموده و با بهره گيري از مشاركت لازم و مقتضي با اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط و ذيصلاحيت داخلي و خارجي از فرصتهاي ويژه اقتصادي و فن آوريهاي نوين در صنعت حفاري جهان حداكثر استفاده را بعمل آورد

با عنايت به مراتب چكيده فوق ، مديريت محترم شركت ملي حفاري ايران در چارچوب اهداف، سياستهابرنامه هاي پيش بيني شده و مورد نياز ، نسبت به تغيير نگرش كاريابي شركت ، هدفگذاري ، برنامه ريزي و سازماندهي لازم اقدام و درسال 73-1372 نخستين پروژه عملياتي واگذار شده به شركت از سوي تشكيلات مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران بوده كه بر اساس آن مي بايست تعداد حداقل يازده حلقه چاه گازي درميدان نار-كنگان حفاري و تكميل ميگرديد. شايان ذكر است كه اين پروژه از گونه تقريباً PD و يا به عبارت ديگر "تامين بخش عمده اي از كالا و مواد مصرفي و شيميايي و ارائه كليه عمليات حفاري و خدمات فني وابسته به آن " بوده و چاههاي مذكور طبق برنامه هاي عملياتي كارفرماي مربوطه ( مديريت اكتشاف) و ظرف مدت تقريباً دو سال( طبق توافقنامه مبادله شده ) با موفقيت كامل حفاري و مورد رضايت تشكيلات كارفرما قرار گرفت.

با در نظر گرفتن شرح مذكور و عليرغم قوانين ومقررات دست و پاگير ونامنطبق با نفس كاركردن پروژه اي ، نقطه عطف و آغاز فعاليتهاي برون مرزي را سال 1370 و فعاليتهاي پروژه اي درون مرزي شركت را سال 1372 در نظر گرفت كه بيانگر رويكرد نوين مديريت و شركت جهت كاركرد پروژه اي و نياز به تشكيلات ويژه مربوطه مي باشد.

 

dakal.JPG

روند تكامل سازمان مديريت پروژه هاي ويژه

با توجه به چگونگي و روند تاسيس و تكامل تشكيلات مديريت پروژه هاي ويژه و علي الخصوص مقتضيات و شرايط زماني در برهه هاي مختلف و بمنظور برنامه ريزي و تقسيم كار منطقي و ساختارمند جهت انجام فعاليتهاي عملياتي درون و برون مرزي كليه پروژه هايي كه بر اساس روش مناقصه يا مذكره به شركت ملي حفاري ايران واگذار شده يا مي شوند ، تشكيلات مديريت پروژه هاي ويژه نيز در چارچوب اهداف و سياستهاي مديريت و شركت و با در نظر گرفتن تراكم حجم كار و روند فزاينده واگذاري پروژه ها به شركت ملي حفاري ايران از ساختارهاي سازماني رسمي گوناگون و مقتضي تاكنون بهره مند گرديده كه به شرح فهرست زير و نمودارهاي پيوست ميباشند هر چند كه تا قبل از سال 1376 تعداد دو پروژه مستقل تحت عناوين " حفاري ميدان كنگان – نار" و ارائه خدمات سيمان ، اسيد و آزمايش چاه در كشور ليبي" به شركت واگذار گرديدند كه از سازمان رسمي و تشكيلات خاصي برخوردار نبودند و مديران عمليات و خدمات فني حفاري با حفظ سمت ، مسئوليت اجراي آنها در چارچوب سازمان و تشكيلات متبوع عهده دار گرديدند به عبارت ديگر نخستين سازمان رسمي مديريت پروژه هاي ويژه با واگذاري پروژه " حفاري در آبهاي كشور تركمنستان " به شركت تشكيل و تكامل يافته است.

شايان ذكر است كه طي دو سال اخير و افزايش چشمگير پروژه هاي واگذار شده به شركت ملي حفاري ايران باعث گرديد تاساختار سازماني مصوب سال 1379 تجديد نظر و در چارچوب نيازهاي جديد سازماندهي و تصويب خواهي گردد. لذا بدين منظور، مطالعات و بررسيهاي لازم در سال 1383 بعمل آمد و نهايتاً ساختار سازماني مناسب و منطبق بر حداقل نياز تشكيلاتي و علي الخصوص برنامه ريزي و تقسيم كار و روشها و دستورالعملهاي پيش بيني شده جهت انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي سازماني مورد نظر طراحي و شامل بخشهايي" امور اجرايي پروژه ها " ، " مهندسي و خدمات فني پروژه ها " ، " خدمات پشتيباني پروژه ها " و " برنامه ريزي و كنترل پروژه ها " بهمراه چندين فقره شرح وظايف و مسئوليت سمتهاي سازماني مربوطه جهت تصويب خواهي از مراجع ذيربط در شركت و صنعت نفت ارائه شده است.

شركت ملي حفاري ايران از سال 1379 در زمينه شناسائي الزامات و ايجاد بسترهاي مناسب براي استقرار نظام مديريت كيفيت، اقدامات خود را آغاز نمود و در ارديبهشت سال 1383 براي تمامي فعاليتها، واحدها، ادارت، كارگاهها و دستگاههاي حفاري خود، موفق به دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001-2000 از مؤسسه D.N.V كه از شركتهاي گواهي دهنده صاحب صلاحيت و معتبر در زمينه صنايع نفت و گاز است، تحت اعتبار مؤسسه اعتباردهي UKAS از كشور انگليس گرديد.

 

CERTIFACETE2.jpg

 

اين شركت توانسته است براي كليه دستگاهها و خدمات خود گواهينامه سيستم مديريت كيفيت را دريافت نمايد.

بر اساس مقرات موجود و به منظور كنترل مستمر سيستم، شركت گواهي­دهنده هر سال، مميزي­هاي خود را تكرار مي­نمايد و در صورت انطباق، گواهي­نامه مذكور تمديد مي­گردد. شركت ملي حفاري ايران علاوه بر موفقيت در انجام مميزي­هاي مراقبتي، توانسته است در خرداد ماه امسال (1386) توفيق تمديد گواهينامه خود را براي يك دوره سه ساله جديد كسب نمايد.

اين در حالي است كه در دوره جديد، دامنه گواهينامه وسيعتر شده و شركت توانسته است علاوه بر خدمات و فعاليتهاي قبلي براي حوزههاي زير نيز گواهينامه دريافت نمايد:

 

  • حفاري زير فشار تعادل مخزن (Under Balance Drilling)
  • بازسازي و نوسازي دستگاههاي حفاري
  • انجام فعاليت به عنوان MC در پروژه­هاي فازهاي 9و 10 پارس جنوبي.

مراحل استقرار نظام مديريت كيفيت

مراحل اجراي پروژه استقرار نظام مديريت كيفيت شامل فعاليتهاي زير بوده است:

1- ارزيابي و شناخت اوليه سيستم كيفيت.

2- تشكيل و راه­اندازي كميته راهبري.

3- آموزشهاي نظري (تئوريك).

4- آموزشهاي عملي مستندسازي.

5- مستندسازي.

6- اجراي سيستم تدوين شده.

7- اجرا و ارزيابي مميزي داخلي.

8- جمع­بندي نتايج مميزي و رفع عدم انطباقهاي گزارش شده در مميزي­هاي داخلي.

9- انجام پيش مميزي توسط مميز شخص ثالث.

10-جمع­بندي نتايج مميزي و رفع عدم انطباقهاي گزارش شده در مميزي­هاي شخص ثالث.

11- انجام مميزي توسط مميز شخص ثالث.

12- دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001-2000 .

13- انجام مميزي­هاي داخلي جهت حصول اطمينان از تحت كنترل بودن سيستم.

14- انجام مميزي­هاي لازم توسط مميز شخص ثالث جهت حصول اطمينان از اجراي سيستم و تمديد اعتبار گواهينامه.

 

تاثير استقرار سيستم مديريت كيفيت بر عملكرد شركت ملي حفاري ايران

بر مبناي هدف­گذاري انجام شده در شركت، سالانه هدفهاي كيفي تنظيم و روند تحقق آنها مورد پايش قرار مي­گيرد. بر اساس نتايج بدست آمده، استقرار اين سيستم موجب بهبود در شاخص­هاي عملكرد فرآيندها و همسو نمودن فعاليت كليه بخش­هاي عملياتي و پشتيباني در جهت مأموريت­هاي اصلي شركت ملي حفاري ايران گرديده است. ساير دستاوردهاي مهم استقرار اين سيستم عبارت است از:

1- اجراي كاليبراسيون تمامي تجهيزات اندازه­گيري در كارگاههاي شركت و دستگاههاي حفاري كه با توجه به انحصاري بودن آنها از اهميت ويژه­اي برخوردار بود توسط گروههاي آموزش ديده كاليبراسيون.

2- جمع­آوري كليه دستورالعملهاي تست و بازرسي و تعميرات تجهيزات از طريق شركتهاي سازنده و استفاده از تجارب متخصصان صنعت جهت رفع نواقص آنهـا و تدوين دستورالعملهـاي تعميـرات ماشين­آلات و تجهيزات موجود در شركت (در مواردي كه امكان تهيه نسخ اصلي انها وجود نداشت)

3- طراحي و برقراري سيستم ارزيابي و احراز صلاحيت پيمانكاران و سازندگان و اخذ بازخورهاي مناسب جهت ايجاد بهبود در روند استفاده از منابع خارج شركت و برون­سپاري خدمات .

4- اجراي مكانيزمهاي بازنگري در فرآيندهاي شركت و تهيه شناسنامه فرآيندها.

5- اجراي برنامه آموزشي براي كليه سطوح سرپرستان و كارشناسان در زمينه آشنائي با روشهاي آماري مورد نياز جهت تجزيه و تحليل و بررسي علل بروز مشكلات در فعاليتهاي جاري و عملياتي كه بر كيفيت آنها اثرگذار است.

6- تلاش در جهت ارتقاي سطح رضايتمندي كارفرمايان داخلي و خارجي.

7- كسب اعتبار و بهبود وجهه عمومي شركت در بين كارفرمايان به ويژه كارفرمايان خارجي كه از مصاديق آن مي­توان به حذف شركت K.C.A به عنوان پيمانكار واسط در قرارداد شركت ملي حفاري ايران با شركت آجيپ در ميدان دارخوين اشاره نمود.

8- ايجاد ساختار ارتباطي مناسب بين كاركنان و مديران و تنظيم گردش اطلاعات رسمي در شركت.

9- بهبود راندمان كار، كاهش اشتباه­كاري­ها و استفاده بهينه از منابع سازمان به ويژه در بخش­هاي عملياتي.

 

برنامه­هاي در دست اجرا

1- برنامه­ريزي براي اخذ گواهي­نامه ISO 14001-2004

2- برنامه­ريزي براي اخذ گواهي­نامه OHSAS 18001

 

منبع:وبسایت شرکت ملی حفاری ایران

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...