رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

SWOT

Strengths + Weaknesses + Oportunities + Threats

 

SWOT2.png

 

 

 

 

 

ماتریس SWOT جهت تعیین استراتژی های قابل اجرا به کار می رود. در تعیین استرتژی ها، عوامل محیطی را شناسایی کرده سپس به تقسیم آنها می پردازیم.

 

در این راستا عوامل محیطی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. آن دسته از عوامل محیطی که می¬توانند سازمان را در راه رسیدن به اهداف کمک نمایند ==> فرصت¬ها (Opportunities)

2. آن دسته از عوامل که برای دستیابی سازمان به اهداف، عوامل بازدارنده محسوب می¬شوند ==> تهدیدها (Threats)

 

 

همچنین با بررسی عوامل داخلی آنها به دو دسته تقسیم می شوند:

1. آن دسته از عوامل داخلی که می توانند موفقیت سازمان را در راه رسیدن به اهداف تشدید نمایند ==> نقاط قوت(Weaknesses)

2. آن دسته از عوامل داخلی که سدی در راه دستیابی به اهداف را در درون سازمان ایجاد می نمایند==> نقاط ضعف(Strengths)

 

 

 

برای تشکیل ماتریس SWOT باید فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی و لیست نمایید. سپس به تناظر یک به یک بین آنها پرداخته و تمامی استراتژی های مختلف را مورد بررسی قرار دهید.

لینک ارسال

بعد از اینکه عوامل مختلف را فهرست وار در قالب یک جدول با ستون های w , s و سطرهای o, t رسم نمودید، سپس به بررسی استراتژی­هایی که از تقابل سطر و ستون­های جدول با یکدیگر به دست می­آیند خواهیم پرداخت.

 

در این راستا همواره 4به طور خاص 4 استراتژی مورد بررسی قرار می گیرند که در قالب هر یک میتوان مورد های ریز شده را بررسی نمود.

 

 

4 استراتژی عنوان شده به شرح زیر هستند:

 

1.استراتژی so:

در این استراتژی ها با استفاده از نقاط قوت در پی بهره برداری از فرصت ها باشید.

2.استراتژی wo:

در این استراتژی ها با استفداه از فرصت ها در پی از بین بردن ضعف ها باشید.

3.استراتژی st:

در این استراتژی ها جهت دورشدن سازمان از تهدیدها از نقاط قوت استفاده نمایید.

4.استراتژی wt:

در این استراتژی ها باید سعی نمایید نقاط ضعف را کاهش داده و از تهدیدات دوری نمایید.

لینک ارسال
 • 2 months later...

یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیک آنالیز SWOT می باشد.

آنالیز SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمان با فرصت‌ها و تهدید‌های برون سازمان است. برای این منظور در چهار حالت کلی SO، WO، ST، WT، پیوند داده‌ می‌شوند و گزینه‌های استراتژی از بین آنها انتخاب ‌می‌شوند.

 

Strength: نقاط قوت

Weakness: نقاط ضعف

Opportunity: فرصت ها

Threats: تهدیدها

الف- نقطه قوت:

نقطه قوت یک سازمان یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری شرکت می باشد. مزیت های شما چیست؟

چه چیزی را خوب انجام می دهید؟

ب- نقطه ضعف:

 

نقطه ضعف یک سازمان یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی که رقابت پذیری شرکت را کاهش می دهد.

 

چه چیز می تواند بهبود داده شود؟

چه چیز بطور نامناسبی انجام می شود؟

از چه چیزی می توان اجتناب کرد؟

 

 

ج- فرصت:

 

یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد. از جمله فرصتهای پیش روی یک شرکت می توان به بازارهای توسعه یافته همچون اینترنت و نیز حرکت به سمت بخش جدیدی از بازار که سود بیشتر دارد و یا بازارهای رها شده توسط رقبا اشاره کرد.

 

در چه جایی با تغییرات مثبت روبرو هستید؟

چه روندهایی جالب و مورد توجه می باشند؟

 

د- تهدید:

 

یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد. از جمله تهدیدات می توان به ظهور رقبای جدید، معرفی محصول جدید توسط رقبا، مالیات بر روی کالاهای ارائه شده و غیره اشاره کرد.

 

مراحل انجام آنالیز SWOT:

1- تشکیل جلسه تجزیه و تحلیل SWOT

2- توضیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار

3- انجام طوفان ذهنی برای شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)

4- اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی

5- تشکیل ماتریس SWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده با توجه به اولویت بندی

6- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با هم و تعیین استراتژی های SO و WO و ST و WT

7- تعیین اقدامات مورد نیاز برای انجام استراتژی های تعیین شده

8- انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها

9- بروز آوری ماتریس SWOT و در بازه های زمانی مناسب

بررسی محیطی:

بررسی محیطی شامل بررسی محیط داخلی و خارجی می شود . بررسی محیط خارجی شامل بررسی محیط اجتماعی و بررسی محیط وظیفه ای است .

بررسی محیطی عبارت است از نظارت ، ارزیابی و نشر اطلاعات مربوط به محیطهای داخلی و خارجی سازمان بین کارکنان کلیدی

فاکتورهای محیطی نقش مهمی در موفقیت یا شکست یک سازمان بازی می کنند. مدیران باید خط مشی درستی را بین سازمان و محیط سازمان ایجاد کنند همۀ سازمان ها دارای محیط داخلی و خارجی هستند.

 

1- محیط داخلی :

Internal environment

در درون سازمان وجود دارند و دو عامل نقطه قوت و ضعف اجزای آن می باشد.

معمولا در حیطه کنترل مستمر و بلند مدت مدیران ارشد می باشند .

شامل مالکان اصلی سازمان، هیئت مدیره سازمان، پرسنل، محیط فیزیکی و فرهنگ سازمان می باشد.

مالک شامل طالبان حقیقی سازمان است. هئیت مدیره بوسیلۀ سهامداران برای نظارت بر کار مدیران ارشد انتخاب می شوند. پرسنل و واحد کار قسمت مهم دیگر محیط داخلی است. محیط فیزیکی قسمت دیگر محیط داخلی می باشند که برحسب نوع سازمان خیلی متنوع هستند.

2- محیط خارجی :

External environment

خارج از سازمان وجود دارند و اجزای آن دو عامل فرصتها و تهدیدات بیرونی است و از حیطه کنترل پیوسته مدیریت ارشد سازمان خارج می باشند.

دارای لایه های محیط کاری و محیط عمومی هستند. محیط عمومی شامل عوامل غیر اختصاصی اطراف سازمان ها است که روی فعالیت های سازمان تاثیر گذار است که شامل 5 قسمت اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی است. اثرات این عوامل بزرگ و تدریجی است .

محیط کاری شامل عوامل اختصاصی اطراف سازمان است که به احتمال قوی تری سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. محیط کاری شامل 5 قسمت رقیب ها، هزینه ها، تجهیزات، تنظیم کننده ها و استراتژی ها می باشد. به علت اینکه این عوامل در ارتباط با سازمان های خاصی در محیط هستند به احتمال بیشتری اثر آنها مستقیم تر و فوری تر می باشد.

رابطه سازمان و محیط :

سازمان ها و محیط آنها به چندین روش روی هم تاثیر گذار هستند. محیط روی سازمان می تواند باعث اثر بی ثباتی، فشار رقابتی و اختلال شود. سازمان ها در عوض از اطلاعات مدیریتی، پاسخ استراتژیک، ادغام شدن سازمان ها در هم، تملک سایر سازمان ها، طراحی و انعطاف پذیری و تاثیر مستقیم و پاسخ دهی اجتماعی برای انطباق با محیط کاری خود استفاده می کنند.

سطح کارایی سازمان:

یکی از نشانه های مهم اینکه چطور یک سازمان به خوبی با محیط اطراف خود وارد عمل می شود سطح کارایی سازمان است. کارایی سازمان نیاز دارد به اینکه سازمان، کار خوب روی تولید منابع، مدیریت آنها به طور صحیح بدست آوردن اهداف، راضی کردن حوزۀ مدیریتی انجام دهد، به علت پیچیدگی های مرتبط با نیازمندی ها و شرایط افراد کارشناس ممکن است با کارایی سازمان در یک زمانی موافق نباشند.

تشخیص عوامل استراتژیک خارجی:

اغلب پاسخ شرکتها به تغییرات محیطی یکسان ، متفاوت از یکدیگر است زیرا توانایی مدیران آنها در شناسایی و درک عوامل و مسائل استراتژیک یکسان نیست و متفاوت می باشند. تنها تعداد معدودی از شرکتها می توانند به طور کامل و با موفقیت ، بر کلیه متغیرهای خارجی نظارت کنند.

ارزشهای شخصی مدیران یک شرکت و هم چنین موفقیت استراتژیهای فعلی باعث می شود تا آنها در تشخیص متغیرهای خارجی مهم و همچنین در تفسیر آنچه که مشاهده می شود ، دچار خطا و اشتباه شوند. این خطا را اصطلاحا نزدیک بینی استراتژیک (Strategic myopia) می نامند.

نزدیک بینی استراتژیک : یعنی تمایل به رد اطلاعات ناآشنا و منفی .

چند نکته :

 

 • 1- چگونه سازمانها با محیطهای خودشان تطابق می نمایند؟:

هر سازمانی باید موقعیت منحصر به فرد خودش را ارزیابی کرده و سپس براساس علم به اولویت مهمتر خودش را تطابق دهد. برای مثال: سیستم های اطلاعاتی، پاسخ های استراتژیک، طرح و انعطاف پذیری، تاثیر مستقیم بر محیط، وحدت، سود یابی، ارتباط.

 

 • 2- چگونه سازمانها به محیطهای خود پاسخ میدهند؟:

مدیریت اطلاعات، تاثیر مستقیم، طرح و انعطاف پذیری، پاسخ های استراتژیک، مسئولیت اجتماعی، وحدت (Mergers)، به عهده گرفتن (take overs) سودیابی (acquisitions)، ارتباط (alliances)

 

 • 3- تاثیر اغتشاشات محیطی بر سازمان :

حملات تروریستی، آشفتگی محیط کار، ویروسهای کامپیوتری، چنین بحرانهایی بر سازمان ها به طرق مختلفی اثر دارند.

 

 

 • 4- محیط و کارآیی سازمان :

سازمان چقدر محیط خودش را بخوبی می شناسد، در مقابل آن واکنش میدهد و بر آن تاثیر دارد.

 

 

 • 5- یک مدل از کارایی سازمانی:

کسب منابع مورد نیاز از محیط (رویکرد دستیابی سیستم ها به منابع)

ترکیب منابع بدست آمده به صورت موثر و پر بار (رویکرد فرآیند داخلی)

دستیابی به اهداف سازمان و تسهیل در آن (رویکرد دستیابی به هدف)

راضی نمودن مسوولین استراتژیک در محیط (رویکرد دستیابی مسوولین استراتژیک)

آسانتر کردن کسب منابع آینده (رویکرد ترکیبی)

 

 • 6- متغیرهای محیط کاری (صنعت )

رقبا: یک سازمانی که با سایر سازمانها رقابت میکند.

مشتریان: هر کسی که جهت کسب محصولات یا خدمات یک سازمان پولی را پرداخت می کنند.

حمایت کننده: یک سازمانی که برای سازمانهای دیگر منابعی را تامین می کند.

تنظیم کننده: یک واحدی که قدرت کنترل، قانون گذاری یاتاثیر گذاشتن بر سیاست ها و فعالیت های سازمانی دیگری را دارد.

گروه مشترک المنافع (intarest group): یک گروهی که توسط اعضایش سازمان یافته وتلاش میکند تا سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد.

شرکای استراتژیک: یک سازمانی که با یک یا بیش از یک سازمان دیگر بصورت شراکتی یا طریقه دیگری کار مینماید.

 

 

 • 7- مثال: محیط کاری شرکت Mac Donald

رقیب ها: Dairy Queecn, Subway, Wendy's, Burgerking

مشتری ها: مصرف کننده های فردی، مشتریان سازمانی.

حمایت کنندگان: cocacola ، عمده فروشان غذا، تسهیلات بسته بندی.

شرکای استراتژیک: Disney, Walmart، شرکای خارجی

تنظیم کنندگان: سازمان تجویز دارو و غذا، نمایندگی های بیمه و سهام، انجمن حمایت از محیط.

 

 

 • 8- PESTو SWOT

سندهای راهبردی یا استراتژی سازمانها معمولا بر مبنای فرصتها، تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌ها بر اساس دو مدل SWOT و مدل PEST تهیه و طراحی میشود.

لینک ارسال
 • 3 years later...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...