رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

مکانیک کوانتومی شاخه‌ای بنیادی از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که در مقیاس
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و زیراتمی به جای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به کار می‌رود. مکانیک کوانتومی بنیادی‌تر از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است، زیرا در مقیاس‌های اتمی و زیراتمی که این نظریه‌ها با شکست مواجه می‌شوند، می‌تواند با دقت زیادی بسیاری از پدیده‌ها را توصیف کند. مکانیک کوانتومی به همراه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پایه‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را تشکیل می‌دهند.

 

 

 

آشنایی

 

واژهٔ کوانتوم (به معنی «بسته» یا «دانه») در مکانیک کوانتومی از اینجا می‌آید که این نظریه به بعضی از کمیت‌های فیزیکی (مانند

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در حال سکون) مقدارهای گسسته‌ای نسبت می‌دهد. بسیاری از شاخه‌های دیگر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از مکانیک کوانتومی به عنوان چهارچوب خود استفاده می‌کنند؛ مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. پایه‌های مکانیک کوانتومی در نیمهٔ اول
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به وسیلهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دیگران ساخته شد. بعضی از جنبه‌های بنیادی این نظریه هنوز هم در حال پیشرفت است.

توصیف مکانیک کوانتومی از رفتار سامانه‌های فیزیکی اهمیت زیادی دارد، زیرا در مقیاس اتمی نظریه‌های کلاسیک نمی‌توانند توصیف درستی ارائه دهند. مثلاً، اگر قرار بود

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر رفتار یک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حاکم باشند،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به سرعت به سمت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حرکت می‌کردند و به آن برمی‌خوردند. ولی در دنیای واقعی الکترون‌ها در نواحی خاصی دور اتم‌ها باقی می‌مانند.

در ساختار مکانیک کوانتومی، حالت هر سیستم در هر لحظه به وسیلهٔ یک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
توصیف می‌شود (که در مورد الکترون‌های یک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گاهی به آن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌گویند). با این ابزار ریاضی می‌توان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نتایج مختلف در آزمایش‌ها را پیش‌بینی کرد. مثلاً با آن می‌توان احتمال یافتن الکترون را در ناحیهٔ خاصی در اطراف هسته در یک زمان مشخص محاسبه کرد. بر خلاف مکانیک کلاسیک، نمی‌توان هم‌زمان کمیت‌های مزدوج را، مانند مکان و تکانه، با هر دقتی پیش‌بینی کرد. مثلاً می‌توان گفت که الکترون در ناحیهٔ مشخصی از فضا است، ولی مکان دقیق آن را نمی‌توان معلوم کرد. البته معنی این حرف این نیست که الکترون در تمام این ناحیه پخش شده‌است. الکترون در یک ناحیه از فضا یا هست و یا نیست. این ناتوانی در تعیین مکان الکترون را
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هایزنبرگ به طور ریاضی بیان می‌کند.

پدیدهٔ دیگری که منجر به پیدایش مکانیک کوانتومی شد،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مانند نور بودند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هنگام مطالعه بر روی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کشف کرد که انرژی این امواج را می‌توان به شکل بسته‌های کوچکی در نظر گرفت.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از این فکر بهره برد و نشان داد که امواجی مثل نور را می‌توان با ذره‌ای به نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که انرژی‌اش به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بستگی دارد توصیف کرد. این نظریه‌ها به دیدگاهی به نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بین ذرات زیراتمی و امواج الکترومغناطیسی منجر شد که در آن ذرات نه موج و نه ذره بودند، بلکه ویژگی‌های هر دو را از خود بروز می‌دادند. مکانیک کوانتومی علاوه بر این که دنیای ذرات بسیار ریز را توصیف می‌کند، برای توضیح برخی از پدیده‌های بزرگ‌مقیاس (ماکروسکوپیک) هم کاربرد دارد، مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

مکانیک کوانتومی و فیزیک کلاسیک سيد مرتضي عرب زاده

 

 

اثرات و پدیده‌هایی که در مکانیک کوانتومی و نسبیت پیش‌بینی می‌شوند، فقط برای اجسام بسیار ریز یا در سرعت‌های بسیار بالا آشکار می‌شوند. تقربیاً همهٔ پدیده‌هایی که انسان در زندگی روزمره با آن‌ها سروکار دارد به طور کاملاً دقیقی توسط فیزیک نیونتی قابل پیش‌بینی است.

در مقادیر بسیار کم ماده، یا در انرژی‌های بسیار پایین، مکانیک کوانتومی اثرهایی را پیش‌بینی می‌کند که فیزیک کلاسیک از پیش‌بینی آن ناتوان است. ولی اگر مقدار ماده یا سطح انرژی را افزایش دهیم، به حدی می‌رسیم که می‌توانیم قوانین فیزیک کلاسیک را بدون این که خطای قابل ملاحظه‌ای مرتکب شده باشیم، برای توصیف پدیده‌ها به کار ببریم. به این «حد» که در آن قوانین فیزیک کلاسیک (که معمولاً ساده‌تر هستند) می‌توانند به جای مکانیک کوانتومی پدیده‌ها را به درستی توصیف کنند،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گفته می‌شود.

 

 

 

 

کوشش برای نظریهٔ وحدت‌یافته

 

وقتی می‌خواهیم مکانیک کوانتومی را با نظریهٔ نسبیت عام (که توصیف‌گر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در حضور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است) ترکیب کنیم، به ناسازگاری‌هایی برمی‌خوریم که این کار را ناممکن می‌کند. حل این ناسازگاری‌ها هدف بزرگ فیزیکدانان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. فیزیکدانان بزرگی همچون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در راه رسیدن به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تلاش می‌کنند؛ نظریه‌ای که نه تنها مدل‌های مختلف فیزیک زیراتمی را یکی کند، بلکه چهار نیروی بنیادی طبیعت -
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- را نیز به شکل جلوه‌های مختلفی از یک نیرو یا پدیده نشان دهد

 

 

مکانیک کوانتومی و زیست شناسی

 

بتازگی تحقیقات چند موسسه در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نشان داده است که بسیاری از فرایندهای زیستی از مکانیک کوانتومی بهره می‌برند. قبلا تصور می‌شد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گیاهان فرایندی بر پایه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است اما تحقیقات پروفسور فلمینگ و همکارانش در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به کشف یک مرحله کلیدی از فرآیند فوتوسنتز منجر شده که بر مکانیک کوانتومی استوار است. همچنین پژوهشهای کریستوفر آلتمن، پژوهشگری از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، حاکی از آن است که نحوه کارکرد سلولهای عصبی خصوصا در مغز که تا مدتها فرایندی بر پایه فعالیتهای الکتریکی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پنداشته می‌شد و محل بحث
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود، شامل سیستمهای کوانتومی بسیاری است. این پژوهشها نشان می‌دهد که سلول عصبی یک حلزون دریایی می‌تواند از نیروهای کوانتومی برای پردازش اطلاعات استفاده کند. در انسان نیز،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
احتمالا در فرآیند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دخیل است

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...