ثبت نام کنید. 861025 آزمون سازی زبان انگلیسی 1 محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. 860330 آزمون سازی زبان انگلیسی 2 محتوای مخفی 2d70fe2f61016d5c618ca..."> ثبت نام کنید. 861025 آزمون سازی زبان انگلیسی 1 محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. 860330 آزمون سازی زبان انگلیسی 2 محتوای مخفی 2d70fe2f61016d5c618ca..."> رفتن به مطلب

نمونه سوالات امتحانی ادبیات انگلیسی ومترجمی زبان انگلیسی


spow

پست های پیشنهاد شده

دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس شماره

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861025

آزمون سازی زبان انگلیسی 1

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860330

آزمون سازی زبان انگلیسی 2

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871103

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

3

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860329

آواشناسی انگلیسی 4

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871026

ادبیات معاصر 2 نثر آشنایی با ادبیات معاصر ایران 5

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871026

اصول و روش تحقیق 1 6

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860322

اصول و روش تحقیق 1 7

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861016

اصول و روش تحقیق 2

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871025

اصول و روش تحقیق 2 9

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860325

اصول و روش ترجمه 10

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861108

اصول و مبانی نظری ترجمه 11

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871028

اصول و مبانی نظری ترجمه 12

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861101

بررسی آثار اسلامی 2 13

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871101

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 14

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860318

بررسی مقابله ای ساخت جمله 15

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860325

ترجمه پیشرفته 1 16

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871030

ترجمه پیشرفته 1 17

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871025

ترجمه پیشرفته 2 18

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861016

ترجمه پیشرفته 2

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871105

ترجمه متون ادبی 20

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871101

ترجمه متون اقتصادی 21

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871015

ترجمه متون ساده 22

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860313

ترجمه متون ساده 23

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
831007

ترجمه متون ساده 24

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860617

ترجمه متون سیاسی 25

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860327

ترجمه متون سیاسی 26

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871102

ترجمه متون سیاسی 27

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861010

ترجمه متون مطبوعاتی 1 28

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860313

ترجمه متون مطبوعاتی 2 29

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871015

ترجمه متون مطبوعاتی 2 30

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861101

ترجمه مکاتبات و اسناد 1 31

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871107

ترجمه مکاتبات و اسناد 1 32

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860318

ترجمه مکاتبات و اسناد 2 33

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871022

ترجمه مکاتبات و اسناد 2 34

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871024

خواندن متون مطبوعاتی 35

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861015

خواندن متون مطبوعاتی 36

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861010

خواندن و درک مفاهیم 1 37

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871016

خواندن و درک مفاهیم 1 38

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871021

خواندن و درک مفاهیم 2 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861010

خواندن و درک مفاهیم 2 40

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860331

خواندن و درک مفاهیم 3 41

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871106

خواندن و درک مفاهیم 3 42

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871022

داستان کوتاه 43

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871029

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 44

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871108

درآمدی بر ادبیات 1 45

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861102

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 46

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دستور و نگارش 1 47

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871106

دستور و نگارش 1 48

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871014

دستور و نگارش 2 49

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861006

دستور و نگارش 2 50

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871030

روش تدریس زبان انگلیسی 51

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871023

ساخت زبان فارسی 52

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860319

ساخت زبان فارسی 53

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861014

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
54

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871014

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 55

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871102

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861026

شعر ساده انگلیسی 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871103

فنون و یادگیری زبان 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861108

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 59

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860330

کلیات زبان شناسی 1 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871105

کلیات زبان شناسی 1 61

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871023

کلیات زبان شناسی 2 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861014

کلیات زبان شناسی 2 63

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871108

گفت و شنود 1 64

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871108

گفت و شنود 2 65

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871024

مقاله نویسی 66

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860320

مقاله نویسی 67

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871015

مقاله نویسی 68

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871101

نامه نگاری 69

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871102

نگارش پیشرفته 70

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860327

نگارش پیشرفته 71

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871016

نگارش فارسی 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861009

نگارش فارسی 73

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
860331

نمونه شعر ساده انگلیسی 74

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861108

نمونه نثر ساده انگلیسی 75

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871106

نمونه های شعر ساده انگلیسی 76

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871028

نمونه های نثر ساده انگلیسی 77

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
861006

واژه شناسی 78

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
871014

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...