رفتن به مطلب

پروبیوتیک ها


ارسال های توصیه شده

پروبيوتيك ها

تاريخچه:

تاريخچه استفاده از ميكرو ارگانيسم هاي زنده در غذا به ويژه باكتري هاي توليد كننده اسيد لاكتيك به منظور حفظ و بهبود سلامت انسان بسيار طولاني است.76 سال قبل از ميلاد مسيح ، مورخ رومي(Roman) استفاده از فرآورده هاي تخميري شير را به منظور درمان گاستروآنتريت توصيه نمود. از زمان پيدايش عصر ميكروب شناسي ، تعدادي از محققين مانند : Carr ، Tisser و Metchinkoff اين اثرات مفيد را به تعادل ميكروبي روده نسبت دادند.فرضيه پروبيوتيك ها در اوايل سال هاي 1900 شكل گرفت , زماني كه برنده جايزه نوبل،Metchinkoff Elieاين فرضيه را مطرح كرد كه مصرف ماست حاوي لاكتوباسيلوس منجر به كاهش باكتريهاي توليد كننده سم در روده شده و در نتيجه باعث افزايش طول عمر ميزبان مي شود. Tisser نشان داد كه بيفيدو باكتريا، باكتري غالب فلور روده نوزاداني كه شير مادر مصرف مي كنند است. وي تجويز بيفيدو باكتريا را به نوزادان داراي اسهال توصيه مي كرد و ادعا مي نمود كه اين باكتري ها ، جانشين باكتري هاي گندزايايجاد كننده اسهال در روده مي شوند . نقش برجسته فلور ميكروبي روده براي ايجاد مقاومت در برابر بيماري ها ، به وسيله Bohnhoff و همكاران ، Freter ، Collins و Cater نشان داده شده است .

اولين مطالعات باليني بر روي پروبيوتيك ها در دهه 1930 در مورد اثر بخشي آنها در يبوست انجام شد. از آن زمان به بعد ، تعداد اين مطالعات دائماً افزايش يافته است و بسياري از اين مطالعات در اروپا و آسيا انجام شده اند .

تعريف واژه پروبيوتيك (Probiotic) :

واژه پروبيوتيك به معني براي زندگي (For life) ، از زبان يوناني مشتق شده است . اين واژه اولين بار توسطLilly و Stillwell در سال 1965 به منظور توضيح ” مواد ترشحي به وسيله يك ميكروارگانيسم كه رشد يك ميكروارگانيسم ديگر را تحريك مي كند“ استفاده شد و بنابراين ، متضاد واژه آنتي بيوتيك است .Parker اولين فردي بود كه واژه پروبيوتيك را در مفهومي كه امروزه استفاده مي شود به كار برد . وي پروبيوتيك ها را به عنوان « ارگانيسم ها و موادي كه در برقراري تعادل ميكروبي روده موثر هستند » تعريف كرد. در 1989 ، Fuller در تلاش براي بهبود تعريف Parkerاز اين واژه ، تعريف زير را ارائه نمود : يك مكمل غذايي از ميكروب هاي زنده كه با بهبود تعادل ميـكروبي روده ، اثرات مـفيدي بر روي مـيزبان ( انسان يا حيوان) اعـمال مي كند. تعريف ارائه شده در زير ، نزديك ترين تعريف به تعريف كامل Havenaar و همكاران از واژه پروبيوتيك است : « فرآورده اي از يا محصولي حاوي ميكروارگانيسم هاي زنده و مشخص در تعداد كافي كه فلور ميكروبي را از طريق جايگيري يا مستقر شدن در بخشي از بدن ميزبان تغيير داده و بدين ترتيب باعث اعمال اثرات مفيد بر سلامتي ميزبان مي شوند».

معيارهاي انتخاب پروبيوتيك ها :

پروبيوتيك ها عموماً از منابع انساني بوده و به عنوان باكتري هاي غير بيماري زا محسوب مي شوند. انتخاب گونه هاي پروبيوتيك ها عمدتاً بر پايه سابقه تاريخي استفاده از آنها براي مدت هاي مديد بدون داشتن عوارض جانبي صورت مي گيرد. ساير معيارهاي مطرح براي استفاده از گونه هاي باكتريايي مناسب عبارتند از :

۱-مقاومت و زنده ماندن در پروسه تكنولوژيك ساخت

۲- زنده و فعال ماندن در دستگاه گوارش كه به معني مقاومت در برابر اسيد معده و اسيدهاي صفراوي است

۳- توانايي اتصال به سلول هاي مخاط روده

۴- توانايي آنتا گونيزه كردن باكتري هاي بيماريزا از طريق توليد تركيبات ضد باكتري ، حذف رقابتي آنها يا كاهش PH داخل كولون

۵- توانايي تثبيت فلور باكتريايي روده

از جنبه عملي ، فرآورده هاي پروبيوتيكي بايد عمر قفسه اي مناسبي داشته باشند ، در زمان مصرف حاوي تعداد زيادي سلول هاي زنده بوده و غير بيماريزا و غير سمي باشند . پروبيوتيك هايي كه بيش از همه در زمينه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند، باكتري هاي توليد كننده اسيد لاكتيك شامل گونه هاي لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريا است. اين دو جنس باكتريايي، هيچ گونه توانايي ايجاد التهاب را ندارند كه اين مسئله از جمله علل انتخاب آنها به عنوان پروبيوتيك است.

مكانيسم هاي اثر:

مكانيسم هاي پيشنهادي زيادي براي توجيه توانايي پروبيوتيك ها در محافظت ميزبان در برابر اختلالات گوارشي وجوددارد. مجموع كليه فرآيندهايي كه باكتري ها از طريق آن كولونيزه شدن (استقرار) ساير گونه هاي باكتريايي را دربدن مهار مي كنند،”مقاومت در برابر كولونيزه شدن“ ناميده مي شود. گونه هاي مختلف بيفيدو باكتريا به عنوان عوامل مقاومت در برابر كولونيزه شدن باكتري هاي بيماريزا در روده بزرگ شناخته شده اند.

براي طبقه بندي مكانيسم اثر پروبيوتيك هاي خاص در برابر پاتوژن هاي خاص، هنوز كارهاي زيادي بايد انجام شود. علاوه برآن ، يك باكتري پروبيوتيكي ممكن است پاتوژن هاي مختلف را با مكانيسم هاي متفاوتي مهاركند . تعريفي از مكانيسم هاي اثر پروبيوتيك ها براي حفاظت ميزبان در برابر بيماري هاي گوارشي در زيرآمده است :

توليد تركيبات مهاركننده :

پروبيوتيكها مواد مختلفي را توليد مي كنند كه هم برروي باكتريهاي گرم مثبت و هم گرم منفي اثر مهار كننده دارند. اين تركيبات مهاركننده شامل : اسيدهاي چرب با زنجيره كوتاه مانند: استات ، لاكتات ، پروپيونات ، سوكسينات و بوتيرات ، H2O2 (پراكسيد هيدروژن) ‌و تركيبات باكتريوسين است. اين مواد نه تنها تعداد سلول هاي زنده پاتوژنها را كم مي كنند، بلكه ممكن است متابوليسم باكتري ها يا توليد سموم توسط آنها را نيز تحت تاثير قرار دهند. توليد باكتريوسين ها يا تركيبات پروتئيني توسط باكتريهاي توليد كننده اسيدلاكتيك ، با فعاليت مهاركننده ويژه برعليه گونه هاي باكتريايي بيش از همه مورد بررسي قرارگرفته است .

‌از بين اين تركيبات،Nicin كه توسط Lactobacillus lacis spp. Lactis توليد مي شود، در حال حاضر تنها باكتريوسين خالص شده براي استفاده در فرآورده هاي مورد مصرف انسان است.

رقابت براي جايگاه هاي اتصال :

مهار رقابتي جايگاه هاي اتصال باكتريايي بر روي سطوح اپي تليال روده، يك مكانيسم ديگر اثر بخشي پروبيوتيكها است .امروزه اين مسئله پذيرفته شده است كه بسياري از پاتوژن هاي روده اي براي استقرار در روده و ايجاد بيماري بايد بتوانند به ديواره روده متصل شوند. با توجه به اين مسئله ، تعدادي از گونه هاي پروبيوتيكها بدليل توانايي اتصالشان به سلول هاي اپي تليال انتخاب شده اند.

در يك مطالعه انجام شده، پيشنهاد شده است كه پروبيوتيكها احتمالاً با افزايش موسين هاي روده اي از اتصال اشريشيا كولاي داراي پتانسيل بيماريزايي به جدار روده جلوگيري مي كنند .

رقابت براي مواد غذايي :

رقابت براي جذب مواد غذايي به عنوان يكي از مكانيسم هاي اثر پروبيوتيك ها پيشنهاد شده است . پروبيوتيكها احتمالاً از مواد غذايي كه مورد مصرف باكتريهاي بيماريزا قرارمي گيرداستفاده مي كنند. مطالعات آزمايشگاهي ، پيشنهاد مي كنند كه ميكروارگانيسم هاي روده اي ، در مقايسه با كلستريديوم ديفيسيل براي جذب گلوكز مونومريك ، N- acetyl-glucosamine و Sialic acidموجود در محتواي كولون ، كار آمدترهستند.

از بين بردن رسپتورهاي سموم:

مكانيسم فرضي كه Saccharomyces boulardii ، ميزبان را برعليه بيماري روده اي ناشي از كلستريديوم ديفيسيل محافظت مي كند ، عبارت از از بين بردن رسپتورهاي سموم در مخاط روده است .

تقويت سيستم ايمني :

باكتريهاي پروبيوتيك ، مكانيسم هاي دفاعي آندوژن ميزبان را تقويت مي كنند.

شواهدي كه اخيراً بدست آمده اند، پيشنهاد مي كنند كه تحريك سيستم ايمني اختصاصي و غير اختصاصي ممكن است از جمله مكانيسم هاي اثر پروبيوتيك ها باشد . پروبيوتيك ها در سطوح متعددي برروي سيستم ايمني تاثير مي گذارند كه از جمله مي توان افزايش سطح سايتوكاين ها و ايمونوگلوبولين ها، افزايش تكثيرسلول هاي مونونوكلئاز، فعال كردن ماكروفاژها، افزايش فعاليت سلول هاي Natural killer ، تعديل خود ايمني و تحريك ايمني در برابر باكتريهاي بيماريزا و پروتوزوآها را نام برد. نشان داده شده است كه تمامي سلول هاي باكتريايي ، تكثير سلول هاي ايمني را افزايش مي دهند و توليد سايتوكاين هاي پيش التهابي مانند فاكتور نكروز تومور α و اينترلوكين 6 را القاء مي كنند. برعكس ، پروبيوتيك ها سركوب تكثير لنفوسيت ها و توليد سايتوكاين ها توسط سلول هاي T را تحت تاثير قرار مي دهند . مهم تر از همه اينكه پروبيوتيك ها اين اثرات مثبت را بر روي سيستم ايمني بدون ايجاد يك پاسخ التهابي مضراعمال مي كنند. پاسخ ايمني ، ممكن است زماني كه چند پروبيوتيك با هم مصرف شوند و بصورت سينرژيك عمل كنند، افزايش يابد. همچنان كه عموماً اين اثر زماني كه تلفيقي از لاكتو باسيلوس ها و بيفيدو باكتريا مصرف شود ديده مي شود.

تحريك مقاومت غير اختصاصي ميزبان در برابر باكتري هاي بيماريزا بوسيله پروبيوتيك ها باعث متعادل كــردن پاسخ هاي ايمني ميزبان برعليه اين باكتري هاي بيماريزا از طريق كاهش واكنش هاي افزايش حساسيت مي شود.

اين واقعيت كه مصرف خوراكي پروبيوتيكها، اثرات پيشگيري كننده و درماني برروي بيماري هاي ناشي از ويروسهاي روده اي نشان مي دهد،عمدتاً به دليل تحريك بافت لنفوئيد روده اي است كه منجر به افزايش پاسخ ايمني هومورال مي شود.مشاهده افزايش ايمني زايي واكسن روتاويروس در صورتي كه همراه با لاكتوباسيلوس تجويز شودومشاهدات باليني كاهش دفع روتا ويروس در جمعيت هاي دريافت كننده پروبيوتيكها،هم از نظر درمان وهم پيشگيري،نشاندهنده افزايش اين پاسخ ايمني است. تجويز خوراكي LGG در اسهال حاد ناشي از روتا ويروس ، در ارتباط با يك پاسخ ايمني تقويت شده به اين ويروس است. اين مسئله مي تواند توجيه كننده كوتاه شدن دوره اسهال در بيماران دريافت كننده پروبيوتيك باشد.

لینک به دیدگاه
اووووووو

این همه روبخونیم

اونم با این رنگ چشم درار

 

یکی تو یه جمله بگه پروبیتوتیکها چی هستن (لطفا) :icon_gol:

رنگشم عوض کردم

برا اینکه بفهمی باید همشو بخونی .

در ضمن کسی که یه مطلبی رو دوس داره هر جوری باشه میخونتش.

ولی حالا که نشون دادی تمایلی به خوندنش نداری و با اطلاعات کم راضی میشی باید بگم پرو بیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستن که اگه به مقدار معینی در بدن وجود داشته باشن برای بدن خیلی مفیده .

لینک به دیدگاه
رنگشم عوض کردم

برا اینکه بفهمی باید همشو بخونی .

در ضمن کسی که یه مطلبی رو دوس داره هر جوری باشه میخونتش.

ولی حالا که نشون دادی تمایلی به خوندنش نداری و با اطلاعات کم راضی میشی باید بگم پرو بیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستن که اگه به مقدار معینی در بدن وجود داشته باشن برای بدن خیلی مفیده .

 

 

ایول

برا یه عمرانی همین کافی بود :ws3:

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
to ye jomle tarife probiotica ine

microorganismhayi ke chenanche be meghdare monaseb khorde shavand asarate salamati bar mizbaneshan miguzarand

.age adam matlabio khob balad bashe to ye jumleam bayad betone ono bayan kone

1-خوش آمدین :icon_gol:

2- آفرین از تعریفتون

3-فینگیلیش نوشتن تو این سایت ممنوعه طبق قوانین انجمن

4- من بالا واسه اون کسی که توضیح یه خطی میخواست توضیح دادم

اینجا توی هر بخش تالار مطلب تخصصی نوشته میشه اگه همه بخوان اطلاعات رو ناقص و در حد یه خط بگن که دیگه نمیشه انجمن علمی میشه عمومی

لینک به دیدگاه
  • 5 هفته بعد...

غذاهاي پروبيوتيك در كشور بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند

پروبيوتيك ها را مي توان به صورت كمكي در غذاها گنجاند تا براي سلامتي فرد و جلوگيري از بيماري ها به ويژه بيماري هاي روده اي به وي كمك كند

دبير علمي كنگره ملي پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران تاكيد كرد كه غذاهاي پروبيوتيك با توجه به بيماري هاي گوناگون تغذيه اي در كشور بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرند.

دكتر ' سيد امير محمد مرتضويان 'در يك نشست خبري به مناسبت برگزاري كنگره پروبيوتيك افزود: مواد غذايي به صورت نرمال و طبيعي از يك سو باعث سلامتي و از سوي ديگر باعث لذت بردن انسان مي شود اين در حالي است كه داروها اين چنين وضعيتي را ندارند و از آنجا كه هميشه با هدف درماني مورد استفاده قرار مي گيرند ، ممكن است هنگامي كه انسان دارو را مي خورد ، احساس لذت از خوردن آن را نداشته باشد و فقط براي درمان اين كار را انجام دهد . دبيرعلمي كنگره ملي پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران ، مهمترين فرآورده هاي پروبيوتيك غذايي را فرآورده هاي لبني دانست و افزود : پروبيوتيك ها علاوه بر صنايع غذايي به داروها نيز راه يافته اند و به صورت انواع فرآورده هاي دارويي از جمله قرص و كپسول مورد مصرف قرار مي گيرند

وي گفت : در سال هاي اخير غذاهايي مورد توجه صنايع غذايي و همچنين پزشكان قرار گرفته است كه به آنها غذاهاي فراسودمند (Functional Food) مي گويند كه در عين حال كه غذا به شمار مي آيند ، جنبه دارويي نيز براي فرد مصرف كننده دارند .

وي گفت : پروبيوتيك ها را مي توان به صورت كمكي در غذاها گنجاند تا براي سلامتي فرد و جلوگيري از بيماري ها به ويژه بيماري هاي روده اي به وي كمك كند .

salamatiran

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...