رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

ساخت آینه در تری دی مکس

 

یک plan به عنوان آینه ایجاد می کنیم.

با استفاده از ابزار rotate آینه را به حالت ایستاده قرار میدیم.

1.jpg

بر روی دکمه M کلیک می کنیم تا پنجره material editor باز شود. ماده استاندارد را انتخاب کرده( حالت پیش فرض) و وارد منوی maps میشویم.

2.jpg

بر روی دکمه جلوی "reflection" ، که به طور پیش فرض none است ، کلیک می کنیم.

** برای ایجاد انعکاس در موارد از reflection استفاده میشود.در مواردی مانند فلزات براق و شیشه و آینه انعکاس نور وجود دارد.

در پنجره ای که ظاهر میشود ، "Raytrace" را انتخاب می کنیم و سپس پنجره را می بندیم.

حجم کروی انتخاب شده (که بر روی آن تغییرات را اعمال کردیم) را بر روی plan میکشیم.

حال یک ماده مانند teapot روبروی آینه قرار میدهیم و رندر می گیریم.

3.jpg

می توان اینبار با کلیک بر روی M و انتخاب متریال ایجاد شده، آن را بر روی teapot بکشیم تا انعکاس آینه در teapot نمایان شود. حال دوباره رندر می گیریم.

4.jpg

 

ب

هتر است در فضای اطراف از میز استفاده کنیم و سپس یک آینه رو به روی آینه اول قرار می دهیم.

 

اینم تصویر .. ولی در اینجا انعکاس teapot رو حذف کردم.

5.jpg

لینک ارسال

شی كمكیMotor

توسط شی كمكیMotor می توانید یك نیروی محركه به هر شیRigial body كه ثابت نباشد اجرا نمایید . می توانید زاویه شتاب رسیدن به هدف و حداكثر زاویه فشار بر شی را تنظیم نمایید.

تمامی فایلها در پوشه نصب شما موجود می باشد.

1– فایلMotor 1 از پوشهReactor را باز كنید . متحرك سازی را اجرا و مشاهده نمایید.

2– پانلReactor را باز كنید . دكمهRb collection را فعال نموده وداخل دیدگاه كلیك كنید .

3–0 پایین پانل دكمهAdd را كلیك نموده و نام هر دو شی را انتخاب نموده و دكمه Select را كلیك كنید تا آنها را به مجموعه بدنه سختRb collection اضافه نمایید .

4– شیTeapot را انتخاب نمایید . پنجرهProperty editor از منویReactor را باز كنید . گزینهConcave mesh را انتخاب نمایید . همین عملیات را برای شیPlane اجرا نمایید .

5– بترتیبReactor®create animation در نوار منو را كلیك كنید . متحرك سازی را اجرا نمایید .

6– داخل پانلReactor دكمهMotor را فعال كنید . داخل دیدگاه كلیك كنید . زیر قسمت Properties دكمهNone را كلیك كنید . داخل دیدگاه شیTeapot را كلیك كنید.

7– زیر قسمتRotaion axis محورx را فعال كنید .

8– بترتیبReactor®create animation در نوار منو را كلیك كنید . متحرك سازی را اجرا نمایید .

8– پانلmodify را باز كرده و در فیلدAng speed عدد 50 را وارد كنید . بترتیبReactor®create animation را كلیك كنید متحرك سازی را اجرا نمایید . نیروی بیشتری به شی وارد شده است .

9– در پانلModify در فیلدAng speed عدد 150 را وارد كنید . متحرك سازی را اجرا نمایید .

10– این فایل را با نامMotor 2 داخل پوشهReactor ذخیره نمایید .

شی Freacture

ویژگی Freacture شكستن یك شیRigial body به قطعات كوچكتر بر اثر ضربه وارده را شبیه سازی می كند . برای استفاده از این ویژگی باید قطعات مودر نظر را سر هم كنید تا یك شی كلی ایجاد نمایید .اشیاRigial body كه بخشی از شی كمكیFreactor باشند بعنوان یك بدنه واحد حركت می كنند . سپس هنگامیكه یك شی بدنه سخت كه بخشی از شی Freactor باشد با یك شی بدنه سخت دیگر برخورد می كند, اطلاعات برخورد تجزیه و تحلیل شده و بر اساس آستانه تعیین شده اگر مقداری از آن آستانه تجاوز نماید از شی كمكیFreactor حذف خواهد شد . شی رها شده آزاد بوده و بطور مستقل حركت می كند و می توانید با اشیا دیگر داخل صحنه برخورد داشته باشد.

روال عمومی تولید این شی كمكی به شرح زیر است :

1– اشیا دلخواه را داخل صحنه ایجاد می كنید . با یك شی را ایجاد نموده و آن را به قطعات مختلف برش می دهید.

2– یك مجموعهRb collection ایجاد نمود و اشیا موجود در صحنه را به این مجموعه اضافه می كنید.

3- اشیا را انتخاب نموده و پنجرهPropety editor را باز كرده و گزینهConcave mesh را انتخاب می كنید .

4– دكمهFreactor در پانلReactor را فعال نموده و داخل دیدگاه كلیك می كنید .

5– سپس دكمهAdd را كلیك نموده و اشیا را به این شی كمكی اضافه می كنید .

6– بترتیبReactor®create animation در نوار منو ار كلیك كنید .

شی Water

شی Reactor water به شما اجازه می دهد تا رفتار واقعی سطح آب را شبیه سازی نمایید . اشیا داخل صحنه می توانند تعامل فیزیكی واقعی با سطح آب داشته و امواج و چین ها را در سطح آب ایجاد نمایند. در محیطReactor یك مقدارBuoyancy برای هر شی كه داخل آب سقوط می كند و بر اساس ماده و اندازه آن شی محاسبه می كند. بهمین دلیل برخی از اشیا داخل آب سقوط كرده و برخی اشیا داخل آن غوطه ور می شوند . حتی می توانید غلظت شیwater را تغییر دهید كه بر غوطه وری اشیا تاثیر دارد .

شی Water در محیطReactor نوعی لفافه فضایی است كه هنگام نمایش به شكل آب شبیه سازی می شود . اما چون لفافه های فضایی رندر نمی شوند پس باید نوعی معرفی گرافیكی برای آب بهReactor اضافه نمایید . می توانید یك شیPlane با هر شكل هندسی دیگر را به این لفافه فضایی مقید ( Bind ) نمایید .

از لفافه فضاییWater برای شبیه سازی آب یا سطح هر نوع مایع دیگر در صحنه Reactor استفاده می كنید. می توانید اندازه آب و خصوصیات فیزیكی آن مانند غلظت و سرعت موج و چسبندگی(Viscosity)آن را تنظیم نمایید لزومی ندارد تا این شی را به یك مجموعه اضافه كنید.

اگر چه این شی در پنجره پیش نمایش ظاهر می شود اما اگر چه این شی در پنجره پیش نمایش ظاهر می شود اما اگر می خواهید در رندر نهایی ظاهر شود باید یك شكل هندسی را به آن مقید نمایید .

لینک ارسال

آموزش برنامهReactor قسمت اول

 

در ادامه آموزش های قبلی و مطالبReactorها می خواهیم اشیاء تركیبی را معرفی كنیم.

Rigid body :

 

می دانید كهRigid bodyممكن است شامل یك یا چند شی باشد.اگر خصوصیات فیزیكی را به یك شی نسبت داده و سپس آن را به یك مجموعهRigid body اضافه كنید می گوییم مجموعه شامل یك شی ابتدایی است.اما می توانید مجموعهRigid bodyمتشكل از چند شی ایجاد نمایید.ابتدا باید اشیاء را گروه بندی نمایید.سپس گروه را به یك مجموعه بدنه سخت اضافه می كنید اعضای گروه آنگاه اشیاء ابتدایی مجموعهRigid body می شوند.

1 1) این فایل راDownloadكنید.

2 ) كلید Hرا بزنید و نام گروه را كلیك نموده و دكمه Selectرا انتخاب كنید.

3 ) بترتیب Reactor> open property editorدر نوارمنو را كلیك كنید.همانگونه كه ملاحظه می كنید امكان تغییر پارامتر Massوجود ندارد.

4 ) بترتیب Group > un groupدر نوار منو كلیك كنید اكنون هریك از اشیاء جداگانه انتخاب نموده خصوصیات فیزیكی آن را تغییر دهید.

5 ) سپس بترتیب Group>Groupدر نوار منو كلیك كنید.

لینک ارسال

آموزش برنامهReactor قسمت دوم

Rigid body collection :

 

این مجموعه یك شی كمكی Reactor است كه بعنوان یك نگهدارنده برای بدنه های سخت عمل می كند هرگاه یك مجموعه Rigid bodyدرصحنه ایجاد نمایید می توانید به هر تعداد اشیاء معتبر را به این مجموعه اضافه نمایید.

1 ) داخل پانل Reactorدكمه Rbcollectionرا فعال كنید یا در نوار ابزار سمت چپ پنجره اصلی دكمهcreate rigid body collectionرا فعال نمایید.

2 ) داخل یكی از دیدگاه ها كلیك نموده و دكمه ماوس را رها كنید.آیكون مجموعه بدنه سخت آشكار خواهد شد.

3 ) پانل Modifyرا بازكنید پایین پانل دكمه Pickرافعال كنید. بر روی شی Rigid body داخل صحنه كلیك كنید دوباره دكمه Pickرا فعال نموده و شی مورد نظر را كلیك كنید.

4 ) اگر تعداد اشیاء مورد نظر زیاد است پایین پانل دكمه Addرا كلیك نموده و سپس نام همه اشیاء مورد نظر را انتخاب نموده و دكمهSelectرا بزنید.

5 ) بترتیب Reactor > create animationدر نوارمنو را كلیك كنید یك پیام آشكار شده و متذكر می شود كه از شی Concaveاستفاده نمایید.دكمه Closeرا كلیك كنید.شی Sphereرا انتخاب كنید بترتیبReactor > open property editor درنوار منو را كلیك كنید گزینه Concave meshزیر قسمت Simulation geometryرا انتخاب نمایید.برای سایر اشیاء نیز به همین روش عمل كنید.

6 ) بترتیب Reactor>create animationرا كلیك كنید دكمه Okو سپس دكمه Continueرا كلیك كنید متحرك سازی را اجرا نمایید فقط كره سقوط می كند چون دارای ماده سنگین است.

7 ) این فایل را در پوشه Reactorكه ساختید ذخیره نمایید.

لینک ارسال

آموزش برنامهReactor قسمت سوم

قیدها :

 

هنگامیكه متحرك سازی را اجرا می كنید اشیاء بطور خودكار سقوط كرده یا با یكدیگر برخورد نموده یا جهش دارند فرض كنید می خواهیم یك صحنه باز شدن درب توسط یك مرد را متحرك سازی نماییم اما چگونه می توان مطمئن شد كه شی درب Rigid bodyبر روی زمین سقوط نكند ویا هنگام چرخش بر روی لولاها بدرستی عمل كند؟ بدین منظور از قیدهاConstraintاستفاده می كنیم انواع قیدها به شما امكان می دهند تاحركات اشیاء در شبیه سازی فیزیكی را محدود و كنترل نمایید.

قیدSpring :

 

شی كمكی Springبه شما امكان می دهد نوعی حالت فنری بین دو شیRigid body یا بین یك شی Rigid bodyو یك نقطه در فضا ایجاد نمایید.

1 ) این فایل را Down loadكنید.

2 ) شی Planرا انتخاب نموده و پنجره Property editorرا باز كنید پارامترMassرا معادل 5قرار دهید

گزینه Concave meshرا كلیك كنید.

همین تنظیمات را برای شی Cylanderاجرا كنید.

پانل Reactorرا فعال كنید دكمه Rbcollectionرا فعال كنید داخل صحنه كلیك كنید تا یك مجموعه Rigid bodyایجاد نمایید.

پایین پانل دكمه Addرا زده و نام هر دو شی را انتخاب نموده و دكمهSelect را بزنید.

به ترتیبReactor>create animation در نوار منو را كلیك كنید دكمه OKوسپس دكمهContinuرا كلیك كنید.

اکنون داخل پانلReactor دکمهSpring را کلیک کنید داخل دیدگاه کلیک کنید و دکمه ماوس را رها کنید.

پایین پانل و زیر قسمتSpring properties کادرParent را کلیک کنید دکمهNone مقابل این کادررا کلیک کنید داخل دیدگاه شیCylinder را کلیک کنید.

سپس دکمهNone مقابلChild را کلیک کنید داخل دیدگاه شیPlane را کلیک کنید.

بترتیب> Create nimation Reactor در نوار منو را کلیک کنید دکمهOk و سپس دکمهContinueرا کلیک کنید.

متحرک سازی را اجرا نمایید پانلModify را بازکرده و تنظیمات شی کمکیSpring را تغییر داده و دوباره متحرک سازی را ایجاد و سپس اجرا نمایید.

این فایل را درپوشهReactor ذخیره سازی نمایید.

قیدLinear dashpot :

 

به کمک این قید می توانید دو شیRigid body را به یکدیگر مقید نمایید یا یک بدنه را به یک مکان در فضای جهانی مقید نمایید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

پانلReactor را فعال نمایید دکمهDashpot را فعال کنید.

داخل دیدگاه کلیک کنید. آیکون قید را توسط ابزارMove بالای شیCylander قرار دهید.

پانلModify را باز کرده و دکمهNone مقابل عبارتChild را فعال نمایید داخل دیدگاه بر روی شیPlane کلیک کنید.

بترتیبReactor>Create animation در نوار منو را کلیک کنید سپس متحرک سازی را اجرا نمایید تغییری حاصل نمی شود.

شیCylander را انتخاب کنید داخل پنجره Rigid body properties پارامترMass را معادل 5 تنظیم نمایید.

متحرک سازی را ایجاد نمایید سپس آن را اجرا کنید این فایل را در پوشهReactor ذخیره نمایید .

قیدAngular dashpot

به کمک این قید می توانید گرایش نسبی دو شی بدنه سخت با یکدیگر و یا گرایش مطلق یک شی بدنه سخت در فضای جهانی را محدود و مقید نماییم.

قیدهای مشارکتی :

 

عملکرد قیدهای مشارکتی نسبت به قیدهای ساده بسیار مهمتر و استوارتر است اما شبیه سازی آنها بسیار مشکل تراست . همه قیدهای مشارکتی را باید به یک رهگشا قیدConstraint solver اضافه نماییم . این رهگشا بعنوان یک نگهدارنده برای قیدهای مشارکتی در یک مجموعه عمل می کند و همه محاسبات لازم برای عملکرد قیدها را انجام می دهد.

لینک ارسال
 • 6 months later...
 • 1 month later...
 • 3 months later...
 • 3 months later...

سلام به همگی.من یه سوال دارم چطور میشه به کمک مکس رندر اسکیس گرفت؟نمیدونم چطور میشه اینجا عکس لود کرد وگرنه یه نمونه نشون میدادم تا بهتر منظورم و برسونم(تا جائی که میدونم این کار توسط دوربین مکس انجام میشه)

20.jpg

لینک ارسال
 • 7 months later...
سلام

من وقتی میخوام یه سری آبجکت ایمپورت کنم هنمشو سیاه ایمپورت میشن، اطرافشم سه تا مربع میذاره مشکل چیه؟

 

سلام دوست عزیز

 

به خاطر اینکه شما دارید از آبجکت های آماده وی ری استفاده میکنید و چون این موتور رندر روی مکس شما نصب نیست همه چیز سیاه نشون داده میشه .

 

شما دو راه حل دارید

 

اول اینکه وی ری رو نصب کنید و با موتور رندر وی ری کار کنید .

 

و یا اینکه کل آبجکت رو انتخاب کنید و یه متریال دیفالت مکس رو بهش اختصاص بدید تا دیگر آبجکت ها سیاه دیده نشن(البته قبل از اون باید نوع موتور رندر مکس رو از قسمت رندر ستاپ به منتال ری و یا اسکن لاین تغییر بدید ) :a030:

لینک ارسال
سلام دوست عزیز

 

به خاطر اینکه شما دارید از آبجکت های آماده وی ری استفاده میکنید و چون این موتور رندر روی مکس شما نصب نیست همه چیز سیاه نشون داده میشه .

 

شما دو راه حل دارید

 

اول اینکه وی ری رو نصب کنید و با موتور رندر وی ری کار کنید .

 

و یا اینکه کل آبجکت رو انتخاب کنید و یه متریال دیفالت مکس رو بهش اختصاص بدید تا دیگر آبجکت ها سیاه دیده نشن(البته قبل از اون باید نوع موتور رندر مکس رو از قسمت رندر ستاپ به منتال ری و یا اسکن لاین تغییر بدید ) :a030:

 

 

ممنون دوست من

ولی من وی ری رو که نصب میکنم کامل نصب میشه ولی تو محیط مکس نمیاد ، مشکل چیه؟

لینک ارسال
ممنون دوست من

ولی من وی ری رو که نصب میکنم کامل نصب میشه ولی تو محیط مکس نمیاد ، مشکل چیه؟

 

باید خودت لودش کنی , طبق این عکس میتونی این کار رو انجام بدی .

 

http://www.noandishaan.com/upload/images/rb68rdgzotjh6gnsnp4b.jpg

لینک ارسال
 • 3 months later...
 • 1 year later...
 • 5 months later...

دوسه سال پیش نرم افزار 3d max گرفته بودم یه مدت کار کردم ولی چون دورش و کتابشو مطالعه نکرده بودم حوصلم سر رفت ولی این تاپیک رو دیدم دوباره علاقه مند شدم برم نصبش کنم دوباره شروع کنم

تو سالید کارزیاد کردم این نرم افزار میتونه با ترکیب سالید و مدلهاش چیز محشری بشه فک کنم

ممنون دوستای گل و بااستعدادم:icon_gol:

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...