رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

ساختمانها شرايط لازم براي زيست و كار انسانها را ، كه مولفه اصلي توليد مادي و معنوي اند و سرمايه اصلي هر ?

كشوري را تشكيل مي دهند ، فراهم مي كنند و آئينه تمام نماي اقتصاد ، فرهنگ و هنر هرجامعه اي مي ب اشند . اين

مسئله چه بصراحت و چه بطور تلويج ، از ديرباز مورد پذيرش بوده و هست و همه مي دانيم كه بخش عمده ميراث

فرهنگي هر كشور، ساختمانهاي باقيمانده از گذشتگانند و با بررسي آنها ، دانشمندان سعي در شناخت جوامع انساني

دارند. به عبارت ديگر ساختمانها كالبد زندگي مدني اند و لذا آسيب پذيري ساختمانها مترادف با آسيب پذيري زندگي

مدني و سلامت آنها، همسنگ با حفظ ثروت ملي ، فرهنگ و مدنيت است.

هر ساختمان ، از لحظه تكوين فكر ايجاد آن به ترتيب مراحل برنامه ريزي ، طراحي، اجرا ، راه اندازي ،

بهره برداري و نگهداري را طي مي كند و بهره برداري تا وقتي ادامه مي يابد كه به هردليل ، ساختمان قابليت بهره

برداري خود را از دست بدهد و قادر به انجام وظائفش نباشد و در اين حالت، از چرخه بهره برداري خارج مي شود.

مدت زماني كه ساختمان قابل بهره برداري است ، عمر مفيد آن ناميده مي شود و به طور بد يهي ، چگونگي طي مراحل

فوق ، در عمر مفيد ساختمان تأثير مي گذارد . هر ضعف و خطائي كه در يكي از اين مراحل وجود داشته باشد ، كم يا

٤٢

بيش ، كوتاه شدن عمر مفيد ساختمان را در پي خواهد داشت و مستقيم يا غير مستقيم بر ثروت ملي و رفاه جامعه اثر

منفي خواهد گذاشت.

امروز ب حث ما در مورد ضعف ها ، اشكالات و خطا هاي طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني است و من قبل از

ورود به مطلب مي خواهم يادآوري كنم كه الزاما " خطاهاي بزرگ نيستند كه بر عمر مفيد ساختمانها اثر منفي و كاهنده

مي گذارند، بلكه معمولا" خطاهاي به ظاهر ناچيزاند كه لطماتي سنگين به بار مي آورند.

اين خطاها قطعه كوتاه و پرمعني و شعر گونة بنيامين فرانكلين را تداعي مي كنند، كه نقل به مفهوم آن چنين است :

ميخي گم شد ،

به خاطر اين ميخ ، نعل اسبي افتاد،

به خاطر اين نعل، اسبي راهوار از رفتن بازماند،

به خاطر اين اسب ، جنگجوئي نتوانست بجنگد،

به خاطر اين مرد جنگي ، جنگ مغلوبه شد

و به خاطر اين جنگ كشوري از دست رفت.

همه اين ها به خاطر يك ميخ نعل اسب بود.

تجربه نشان مي دهد كه در موقع طراحي و اجرا، معمولا " بدون هزينه و يا با هزينه اي اندك مي توان از خطاها

احتراز كرد ولي اگر به اين مهم بي توجهي شود، خطاها به مثابه كانون هاي ضعف و نارسائي در ساختمان باقي

مانده وباعث كوتاه شدن عمر آنها مي شوند و اگر از مرحله طرح فراتر رويم و در مراحل بعدي بخواهيم خطاها را

جبران نمائيم ، هرچه از مرحله اجرا دورتر شده باشيم، هزينه هاي لازم براي جبران خطاها افزو ده مي شوند و اين

افزايش تصاعدي و تقريبا " با ضريب " ٥ " است. اين مقوله ، در شكل زير به طور تقريبي نشان داده شده و معروف به

قاعده " ٥ " است.

٤٣

خطاهاي طراحي و اجرائي ساختمانهاي بتن آرمه هم از اين قاعده مستثني نيستند و بايد در تمام مراحل مراقب

باشيم كه به علت عدم توجه هاي كوچك يا ساده انگاري هاي بي مورد، سلامت ساختمان را به خطر نيندازيم.

صرفنظر از خطاهاي مربوط به ساختگاه و خاك و پي و كليات طرح ، به ويژه اصالت و انتظام طرح،

عمده ترين خطاهائي كه محتمل است در طراحي و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه مرتكب شويم به شرح زيراند :

الف- خطا هاي طراحي.

الف- ١- خطا در محاسبه.

الف- ٢- ارزيابي نادرست اثر عوامل جوي.

الف- ٣- ارزيابي نادرست خورندگي محيط.

الف- ٤- عدم توجه به تغيير و تحول مشخصه هاي مصالح در طول زمان.

الف- ٥- خطا در تهيه نقشه ها و مدارك اجرائي.

الف- ٦- عدم توجه به جزئيات اجرائي.

الف- ٧- عدم توجه به ضوابط ، مقررات و توصيه هاي آئين نامه اي در موقع تهيه نقشه هاي اجرائي.

٢- خطاهاي اجرائي

١- خطا در قالب بندي. -٢

٢- خطا در آرماتوربندي. -٢

٣- خطا در بتن ريزي. -٢

٤- خطا در قالب برداري. -٢

٥- عدم رعايت ضوابط اجرائي و اصول فني. -٢

٤٤

٦- خطا در كنترل كيفيت. -٢

١- خطاهاي طراحي

عمده ترين خطاهاي طراحي به شرح زيراند :

١- خطا در محاسبه -١

١- انتخاب مدل محاسباتي نامناسب براي سازه -١-١

٢- خطا در ارزيابي عاملهاي موثر بر سازه ، تركيب هاي تعيين كننده آنها و تغيير شكل هاي تحميل شده برآن. -١-١

٣- خطا در محاسبه اثر عاملها و ارزيابي تلاشها و تغيير شكلها. -١-١

٤- اختيار كردن مفروضات ناصحيح در مورد مشخصات مكانيكي مصالح مصرفي ( زيادتر گرفتن مقاومت هاي -١-١

مصالح از حد قابل دسترسي)

٥- خطا در تعيين ابعاد و مقاطع مناسب براي تحمل تلاشها كه در نتيجه تنشها از ح د قابل تحمل مصالح فراتر -١-١

مي روند.

٦- عدم توجه به رانش قوسها ، قابها و ستونهاي غيرقائم. -١-١

٧- عدم توجه به عواقب اثر توأم تلاشهاي مختلف كه ممكن است اثر يكديگر را تشديد نمايند. -١-١

٨- خطا در ارزيابي اثر تغيير شكلها و تغيير مكانها و يا پذيرش تغيير مكانهاي زياد كه ممكن است : -١-١

پايداري مجموعه ساختمان را تحت تأثير قرارداده و هندسة كلي ساختمان را برهم زند. ?

به كمانش و ناپايداري برخي از اجزاء و قطعات نظير ستونها و صفحات باربر منجر شوند. ?

جنبة موضعي داشته باشند و به تغيير شكلها و تركهاي بيش از حد مجاز قطعات بيانجامند. ?

٩- عدم توجه و از نظر انداختن اثرات خاص عاملها مثل ضربه زدن ساختمانها در موقع زلزله به يكديگر ، پديده -١-١

تشديد نوسانها ، اثر وانتوري و اثر ديناميك عمود بر امتداد وزش باد در ساختمانهاي باريك و بلند ناشي از

گردبادهاي موضعي.

١٠ - ارزيابي نادرست واكنش ساختمان در مقابل نيروهاي ديناميك. -١-١

١١ - اختياركردن مفروضات نامناسب و ناهماهنگ در محاسبه مثلا" -١-١

محاسبه دال يا تير به صورت آزاد و قرار ندادن حداقل مقدار آئين نامه اي آرماتور منفي در تكيه گاه ?

( و پديد آمدن تركهاي عريض در روي تكيه گاه)

محاسبه دال به صو رت گيردار روي تير كناري و عدم توجه به پيچش تير كناري در اثر لنگر منتقله از دال ?

(تركهاي عريض در روي تكيه گاه)

عدم تناسب نحوه آرماتوربندي قطعات بتني با نحوه كاركردن آنها. ?

١٢ - ارزيابي نادرست از نحوه كاركردن قطعات در مقابل بارها (خمش در صفحات عمود ، يكط رفه يا دو طرفه -١-١

بودن دالها ، قطعاتي كه يكپارچه اجرا مي شوند ولي مجزا محاسبه گرديده اند) و در نتيجه آرماتورگذاري غلط آنها.

١٣ - عدم توجه به ضوابط و توصيه هاي آئين نامه اي براي شرايط خاص كه عمدتا " شامل مقادير حداقل و -١-١

حداكثر مجاز هستند.

٢- ارزيابي نادرست اثر عوامل جوي -١

٤٥

١- عدم توجه به توالي و تكرر دوره هاي يخبندان و باز شدن يخ. -٢-١

٢- عدم توجه به تر و خشك شدن هاي متوالي و مكرر. -٢-١

٣- عدم توجه به نوسانات دما و رطوبت و اثر آنها بر تغيير شكلهاي ايجاد شده در بتن مواردبالا ممكن است از -٢-١

ابتدا به تخريب سطح و در طول زمان به از هم پاشيدگي بتن منجر شوند)

٣- ارزيابي نادرست خورندگي محيط -١

١- عدم توجه به اثرات نامطلوب خاك ، آب و اتمسفر حامل املاح و گازهاي خورنده. -٣-١

٢- انتخاب و كاربرد مصالح نامناسب مثلا " انتخاب نوع نامناسب سيمان يا مصرف ميلگردهاي مختلف در مناط ق -٣-١

گرم ، مرطوب و آلوده به املاح خورنده كه به تسهيل بروز اثر پيل و خوردگي ميلگردها منجر مي شود.

٣- عدم پيش بيني ضخامت مناسب بتن روي ميلگردهاي آرماتور در محيط خورنده كه سبب تسهيل نفوذ عوامل -٣-١

خورنده به داخل بتن و تسريع در شروع خوردگي ميلگردها در داخل بتن مي گردد.٤- عدم توجه به تغيير و تحول مشخصه هاي مصالح در طول زمان -١

وادادگي ، Creep وارفتگي ، Shirinkage ١- ارزيابي نادرست اثر تغيير شكلهاي تابع زمان( جمع شدگي يا افت -٤-١

(Relaxation

(Durability) ٢- تقليل پايايي -٤-١

٥- خطا در تهيه نقشه ها و مدارك اجرائي -١

١- مشخص نكردن نوع مصالح مصرفي در نقشه ها و مدارك اجرائي و باز گذاشتن راههاي خطاهاي اجرايي. -٥-١

٢- بيش از حد ساده كردن نقشه ها با علامات و حروف جهت سادگي ترسيم كه سبب اشتباه در اجرا مي شود. -٥-١

٣- خطاي نقشه كشي در ترسيم نقشه ها و رسم نقشه هاي اجرايي مغاير با آنچه محاسبه شده است. -٥-١

٤- عدم كفايت مدارك اجرايي از جمله : -٥-١

عدم تصريح شرايط و مقررات حاكم بر اجرا. ?

عدم تصريح رواداري ها در مدارك اجرايي. ?

عدم ذكرمرحلهندي اجرا از جمله مشخصكردن ترتيب بتن ريزي قطعات يا ترتيب كشيدن كابلهاي پيشنيدگي. ?

تهيه نكردن نقشه هاي جزئيات نقاطي كه به دلايل خاص نياز به تمهيدات ويژه دارند ?

ناقص بودن نقشه ها از نظر مقاطع ، جزئيات و نماهاي لازم براي اجرا. ?

٥- عدم هماهنگي نقشه هاي اجرايي با يكديگر و تفاوت در مقاطع و جزئيات در نقشه هاي مختلف يك كار. -٥-١

٦- عدم كنترل نقشه ها و مدارك اجرايي قبل از اجرا و يا كنترل سطحي و غير دقيق آنها. -٥-١

٦- عدم توجه به جزئيات اجرائي -١

١- مهار نكردن كامل ميلگردهاي اتصال اجزاء سازه به يكديگر ( گره هاي تير و ستون ) و تأمين نكردن -٦-١

پيوستگي.

٢- پيش بيني نكردن آرماتور دوخت كافي و تنگ در محل قطع و وصله ميلگردها. -٦-١

٤٦

٣- پيشبيني نكردن آرماتور توزيع در محل اثر بارهاي متمركزو در مجاورت گيره هاي كابلهاي پيشتنيدگي. -٦-١

٤- پيش بيني نكردن آرماتور تعليق در محل اثر بارهاي آويخته. -٦-١

٥- پيش بيني نكردن تنگ در محل خميدگي ميلگردهاي كششي در گوشه هاي تورفته ، براي جلوگيري از رانش -٦-١

به فضاي خالي.

٦- قطع و وصلة همه يا قسمت اعظم ميلگردهاي آرماتور اصلي در يك مقطع. -٦-١

٧- كم اختيار كردن آرماتور تقسيم دالها. -٦-١

٨- رعايت نكردن شعاع خم ميلگردهاي قطور كه ممكن است به خود ميلگردها و مهاري آنها لطمه بزند و يا باعث -٦-١

شكاف خوردن بتن گردد.

٩- عدم دقت در آرماتوربندي دور بازشوها ي ديوارها و دالها و بيش بيني نكردن ميلگرد مورب در گوشه هاي -٦-١

بازشوها.

١٠ - عدم قراردادن ميلگرد در گوشه هاي دالهايي كه روي خاك تكيه دارند و روي آنها ديوار است -٦-١

( ترك خوردگي آنها )

١١ - تراكم بيش از حد ميلگرد در پائين تير يا دال در محل برخورد تير به ستون كه مانع عبور بتن مي شود. -٦-١

١٢ - عدم وجود قلاب براي بهم بستن دو شبكه آرماتور جدار سيلوها به هم. -٦-١

١٣ - ادامه ندادن و مهار نكردن ميلگردهاي طولي كلاف هاي شالوده در زير ستونها. -٦-١

١٤ - قرار دادن مقدار زيادي ميلگرد در مقاطع با عرض كم و بتن خور نبودن مقطع. -٦-١

١٥ - مهار نكردن و پيوند ندادن ديوارهاي اطراف ساختمان به اسكلت باربر براي جلوگيري از -٦-١

جدا شدگي و فرو افتادن آنها.

١٦ - نزديك بودن پيچ هاي مهاري كف ستون به لبة فونداسيون كه در موقع زلزله خطرناك است. -٦-١

١٧ - قرار گرفتن ديوارها و تيغه ها تنها روي يك تيرچه سقف كه سبب افت تيرچه و ترك خوردگي سقف و -٦-١

ديوارها مي شود.

١٨ - متصل نكردن تيرهاي اصلي زوج به يكديگر براي جلوگيري از تغيير شكل متفاوت آنها و تأمين مقاومت -٦-١

پيچشي مجموع.

١٩ - تأمين نكردن پيوستگي كلاف هاي روي ديوارها. -٦-١

٧- عدم توجه به ضوابط و مقررات و توصيه هاي آئين نامه اي در موقع تهيه نقشه هاي اجرايي. -١

١- قرار ندادن آرماتورگونه در تيرها. -٧-١

٢- عدم رعايت مقادير حداقل تنگ. -٧-١

٣- ادامه نيافتن حداقل آرماتور لازم تا روي تكيه گاه. -٧-١

٤- ادامه ندادن تنگهاي ستونها در محل برخورد با تيرها و ايجاد نقطه ضعف در هنگام زلزله. -٧-١

٥- ادامه نيافتن حداقل آرماتور منفي لازم از تكيه گاهها به سمت وسط دهانه تير. -٧-١

٦- قرار ندادن آرماتور فوقاني در دالهاي با ضخامت زياد. -٧-١

٧- مشخص نكردن كلافهاي قائم و افقي در سازه هاي با مصالح بنايي خصوصا" در مناطق زلزله خيز. -٧-١

٨- استفاده از ميلگردهاي ساده و بدون آج براي آرماتور اصلي ... و بسياري موارد ديگر. -٧-١

٤٧

٢- خطاهاي اجرائي

١- خطا در قالب بندي -٢

١- خطا در هندسة كلي سازه و موقعيت اجزاء آن نظير عدم رعايت طول دهانه ها و ابعاد چشمه ها ، برون -١-٢

محوري ستونها، برون شاقولي اجزاي قائم ، عدم رعايت رقومها، مستقيم الخط نبودن فصل مشترك سطوح مختلف ،

برون شاقولي ديوارها ، برون محوري تير در محل برخورد به ستون.

٢- عدم رعايت ابعاد مقاطع و انحراف از آنچه در طرح پيش بيني شده است. -١-٢

٣- آب بند نبودن قالب كه به خروج شيرة بتن و كيفيت نازل آن منجر مي شود. -١-٢

٤- عدم پايداري شكل قالب به ويژه لغزان. -١-٢

٥- عدم ايستائي داربست. -١-٢

٦- معيوب بودن قالب لغزان ( مثلا" فاقد كمربند هادي فوقاني و متغير شدن ضخامت پوشش بتن روي ميلگرد) -١-٢

٧- آغشته نكردن داخل قالب به مواد روغني براي سهولت جدايي قالب از بتن. -١-٢

٢- خطا در آرماتوربندي -٢

١- عدم رعايت نوع ، قطر، طول ، شكل و تعداد ميلگردهاي آرماتور. -٢-٢

٢- عدم رعايت جزئيات خمها و طولهاي مهاري. -٢-٢

٣- عدم رعايت ترتيب قرار گرفتن ميلگردها در گره ها. -٢-٢

٤- عدم رعايت فاصله مي لگردها از قالب و از يكديگر ( كه سبب زياد يا كم شدن پوشش بتن روي آرماتور مي -٢-٢

شود )

٥- تثبيت نكردن ميلگردها نسبت به هم و مجموعة آنها نسبت به قالب. -٢-٢

٦- عدم رعايت جزئيات اجرائي در محلهاي وصله و گره ها. -٢-٢

٧- عدم توجه به خم كردن انتهاي تنگها و مهار كردن آن در داخل حجم بتن. -٢-٢

٨- عدم رعايت موقعيت و طول ميلگردهاي انتظار و در صورت انحراف از موقعيت صحيح ، خم كردن آنها به -٢-٢

براي انتقال به محل پيش بيني شده در نقشه. (S) شكل

٩- رعايت نكردن موقعيت دقيق كابلهاي پيش تنيدگي. -٢-٢

١٠ - رعايت نكردن موقعيت و محل صحيح ميلگردها. -٢-٢

١١ - خم كردن ميلگردهاي طولي ستونها در محل وصله پوششي كه حالت گمانه گردن به آنها مي دهد. -٢-٢

٣- خطا در بتن ريزي -٢

١- به كار بردن مصالح سنگي نامناسب، مثلا " سنگدانه هائي كه واكنش نامطلوب آنها با مواد قليائي سيمان -٣-٢

محتمل است يا سنگدانه هاي با چسبندگي كم و يا قابل تورم و يا تميز نبودن مصالح سنگي.

٢- استفاده ازسيمان وآب نامناسب براي تهيه بتن (مصرف همزمان چند نوع سيمان يا مصرف سيمان مانده و -٣-٢

(...

٣- عدم رعايت نسبت هاي اختلاط بهينه مواد متشكله بتن. -٣-٢

٤٨

٤- مصرف مواد افزودني ناشناخته و به ويژه مصرف توأم چند ماده بدون توجه به سازگاري آنها با هم. -٣-٢

٥- استفاده از تجهيزات و روش هاي نامناسب اختلاط. -٣-٢

٦- عدم توجه به حفظ يكنواختي بتن در موقع حمل و استفاده از روشهاي نامناسب حمل. -٣-٢

٧- استفاده از روشها و وسائل نامناسب براي ريختن و جا دادن بتن و عدم توجه ب ه پرشدن گوشه ها و زواياي -٣-٢

قالب و اطراف ميلگردها.

٨- عدم مراقبت يا مراقبت ناقص بتن با وسائل و روشهاي غير مؤثر. -٣-٢

٩- عمل آوردن بتن با روشهاي نامناسب. -٣-٢

١٠ - تسطيح و پرداخت عجولانة بتن قبل از اينكه بخش عمدة جمع شدگي اوليه و نشست بتن صورت گرفته باشد -٣-٢

اين مسئله به ويژه وقتي ضخامت قطعه زياد است به ايجاد فضاي خالي زير ميلگردهاي افقي فوقاني و ايجاد ترك

منجر مي شود.

١١ - عدم توجه به ضوابط بتن ريزي در شرايط خاص آب و هوائي ( خيلي گرم و يا خيلي سرد). -٣-٢

١٢ - كيفيت بد بتن ( به طور كلي ) مانند ضعف مقاومت يا عدم يكنواختي. -٣-٢

٤- خطا در قالب برداري -٢

١- برداشتن قالب قبل از موعد و وقتي كه بتن هنوز به ميزان لازم خود را نگرفته و سخت نشده است. -٤-٢

٢- قالب برداري با اعمال فشار و ضربه زدن به قطعات تازه بتن ريزي شده كه به ايجاد و تعميم ريز تركها منجر -٤-٢

مي شود.

٣- برداشتن كل قالب و نصب مجدد پاية اطمينان و ياعدم نصب پايه اطمينان در دهانه ها و چشمه هاي بزرگ. -٤-٢

٤- برداشتن پيش از موعد پايه هاي اطمينان. -٤-٢

٥- جا ماندن قطعات چوبي قالب در بتن مانند روية قالب. -٤-٢

٥- عدم رعايت ضوابط اجرائي و اصول فني -٢

١- آماده نكردن سطوح واريز در درزهاي ساختماني قبل از شروع مجدد بتن ريزي. -٥-٢

به « رامكا بستن » ٢- ساختن قسمت پائين ستون و ديوار به ارتفاع حدود ١٠ سانتيمتر با بتن يا ملات يا به اصطلاح -٥-٢

منظور تكيه دادن و تنظيم قالب كه به ايجاد نقطه ضعف در محل تلاشهاي ماكزيمم منجر مي شود و يا حداقل اينكه به

جاي يك سطح واريز دو سطح واريز داريم.

٣- انجام عمليات اجرايي در شرايط غير مجاز ( در هواي سرد و يخبندان يا هواي بسيار گرم و در معرض وزش -٥-٢

باد يا بارندگي).

٤- عدم توجه به مرحله بندي اجرا و از جمله كشيدن بي موقع كابلهاي پيش تنيدگي يا رعايت نكردن ترتيب بتن -٥-٢

ريزي كه در نقشه ها پيش بيني شده.

٥- تزريق ناقص كابلهاي پيش تنيدگي. -٥-٢

٦- توجيه ، تفسير و تغيير احتمالي نقشه ها در كارگاه بدون نظر طراح. -٥-٢

٧- عدم توجه به ايستايي قسمتهاي اجرا شده زير سربارهاي اجرائي و بارگذاري غيرمتعارف اين قسمتها. -٥-٢

٨- انجام ندادن امور بديهي در جلوگيري از اثر عوامل محيطي ( ضد زنگ زدن و ...) -٥-٢

٤٩

٩- تميز نكردن گل جوش قبل از سرنج زدن و جوشكاري بر روي قسمت هاي سرنج خورده يا آلوده و مرطوب -٥-٢

و عدم زنگ زدگي قبل از سرنج زدن.

١٠ - عدم توجه به تراز بودن سطح بتن سقفها يا تراز بودن بلوكهاي سفالي و در نتيجه افزايش بار مرده در اثر -٥-٢

پوكه ريزي اضافي براي تراز نمودن سقف.

١١ - عدم توجه به پيوستگي قسمتهايي كه جداگانه بتن ريزي شده اند. -٥-٢

١٢ - ايجاد سطوح واريز معيوب (شيبدار، درجاي نادرست و به شكل ناصحيح) -٥-٢

١٣ - استفاده از ميلگردهاي با مشخصه هاي مختلف و تسريع در بروز اثر پيل. -٥-٢

١٤ - به كار بردن ميلگردهاي ساده كه در بازشدگي تركها موثر است. -٥-٢

١٥ - مهر نكردن بالاي ديوارها به زير تير فوقاني. -٥-٢

١٦ - تميز نكردن داخل قالب ها قبل از بتن ريزي. -٥-٢

١٧ - پركردن بلوكهاي سيماني ديوارها با خرده بلوك. -٥-٢

١٨ - عدم زدودن زنگ ميلگردها و قطع ارتباط آنها با بتن آلوده پشتي در هنگام بهسازي. -٥-٢

١٩ - عايق بندي نامناسب قطعات مرتبط با خاك. -٥-٢

٢٠ - عدم توجه به يخ زدن و آماده كردن جوش درزها كه به تقليل ظرفيت اتصالات منجر مي شود -٥-٢

(چنانچه در نقشه ها نشان داده شده باشد).

٦- خطا در كنترل كيفيت -٢

١- نبودن كنترل و يا ضعيف بودن آن روي كيفيت كار افرادي كه به كار گمارده شده اند. -٦-٢

٢- عدم وجود نظارت موثر و مناسب به ويژه نظارت دروني از طرف خود سازنده نه نظارت بيروني از طرف -٦-٢

كارفرما.

٣- نامناسب و يا نادرست بودن روش كنتر ل كيفيت و در نتيجه به اشتباه افتادن ناظر در مورد كيفيت كار اجرا -٦-٢

شده

لینک به دیدگاه
 • پاسخ 45
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس از فناوري بتن سبک سازه­اي به شکل کاربردي در ساخت بناي مسکوني استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، استفاده از بتن سبک سازه­اي اگر چه امري متداول در کشورهاي داراي سابقه طولاني ساختمان سازي به شمار مي رود ولي در کشور ما با وجود پيش بيني آن در مقررات ساختماني و مزيت هاي اقتصادي و مهندسي، محدود به مسابقه هاي دانشجويي شده است.

در اين طرح پژوهشي و اجرايي، اين کار پس از موفقيت در مراحل آزمايشگاهي و انطباق با شرايط کارگاهي، در بناي يک ساختمان مسکوني اجرا شد.

دکتر محمود يزداني عضو هيات علمي بخش عمران دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشگر اين طرح در مصاحبه با خبرنگار ما، دو عيب عمده بتن را مقاومت کششي کم (با قابليت جبران با کاربرد ميل گردهاي فولادي) و وزن زياد بتن بيان کرد و گفت:بتن، بخش عمده وزن مرده ساختمان ها به ويژه سازه هاي بتن مسلح را تشکيل مي دهد.

وي اضافه کرد: حتي در ساختمان هاي فولادي با سقف هاي کامپوزيت نيز سهم مهمي از وزن سازه ناشي از بتن است.

 

دکتريزداني برتري هاي بتن سبک را در کاستن از وزن کلي بنا و در نتيجه کاهش آسيب پذيري در برابر زلزله، کاهش مصرف ميلگرد در ساختمان هاي بتني و کاهش استفاده از آهن در اسکلت هاي فولادي وبي نيازي از پي­هاي عميق در زمين هاي سست و با ظرفيت باربري کم دانست.

وي همچنين کاهش ابعاد اِلمان هاي سازه­اي چون تيرها و ستون ها و در نتيجه افزايش فضاي مفيد ساختمان و همچنين ايجاد عايق بندي صوتي و حرارتي بهتر بدليل استفاده از مصالح سبکدانه را از ديگر مزاياي بتن سبک خواند.

دکتر يزداني گفت: اين طرح از سال 1385 در بخش عمران دانشگاه تربيت مدرس، با هدف استفاده از مصالح بومي و کاملاً سازگار با شرايط کارگاهي، با آزمايش روي طرح اختلاط هاي مختلف، مبتني بر ترکيب پوکه­هاي صنعتي و طبيعي انجام شد.

وي افزود: در بناي ساخته شده با بتن سبک سازه­اي به وزن مخصوص حدود 1800 کيلوگرم بر مترمکعب، در هر متر مربع ساختمان، 120 کيلوگرم بار مرده کاهش مي يابد.

يزداني اضافه کرد: در حالت عادي بايد 560 متر مکعب بتن مصرف مي شد که اين ميزان به 520 مترمکعب و نياز به ميل گرد در اسکلت بتني نيز از 95 تن به 69 تن کاهش يافت.

وي گفت: در يک بناي 6 طبقه با 2100 مترمربع زيربنا، 250 تن از بار مرده ساختمان کاهش مي يابد.

استفاده از بتن سبک سازه اي با توجه به منافع سرشار آن بايد با فرهنگ سازي و ايجاد اطمينان در کارفرمايان به روشي متداول در صنعت ساختمان سازي کشور تبديل شود.

لینک به دیدگاه

با عنايت به اينكه كه بتن معمولي حدود يكساعت طول مي كشد كه دماي پوشش آن از ۱۰۰۰ به ۵۰۰ درجه سانتيگراد تحت گرما مي رسد، آگاهي دارند، لذا اگر تحت شرايطي اين زمان بيشتر گردد باعث رشد و توسعه بتن مي گردد كه در اين تحقيق به مقايسه مصالح بتن سبك دانه (LWAC) با مصالح دانه بندي بتن معمولي (NDC)در مقابل آتش پرداخته گرديده است، كه عامل مقاومت بتن نوع( LWAC) در مقابل آتش سبب منفعت هاي كثيري از جمله كاهش هدايت گرمايي به سمت آرماتورها ، افزايش دادن ظرفيت رطوبت و كاهش دادن نفوذ پذيري و غيره براي بتن مي گردد، كه در ادامه اين تحقيق طي نمودارهايي به بررسي وتحليل نيروها و فشارهاي وارد به انواع بتن سبك دانه ذكر شده اشاره گرديده است.

كلمات كليدي: مقامت در برابر آتش ، نسبت آب به سيمان ، هدايت گرمايي ، بتن سبك دانه ، رطوبت ، نفوذ پذيري ، دما.

مقدمه:

بر طبق تحقيقات،عمده ترين آزمايشات تئوري و اجرايي در آمريكا مي باشد و يكي از اين آزمايشات مقايسه بتن سبك دانة LWAC نسبت به بتن معمولي NDC مي باشد،كه بايستي يادآوري گردد كه LWAC مقاومتش در برابر آتش نسبت به NDC بسيار بيشتر است،طي تحقيقات تا امروز به نتايج متضادي رسيده شده است .تاثير نيروها و تركيبات آتش بر روي بتن ها متفاوت است، بدليل اينكه سلولز آتش و هيدروكربن آتش با توجه به تركيبات مربوطة خودشان، اثر مختلفي بر روي بتنهاي مختلف از خودشان نشان مي دهند .دركل تحقيق ارائه شده،محوريت موضوع بر روي حفظ يكپارچگي بتن هاي مربوطه و جلوگيري از متلاشي شدن انواع بتن ها مي باشد.

ارزيابي تحقيقات:

به طور كلي داده هاي اطلاعاتي به نام هاي”چكيدة شيميايي” يا”خلاصه”كه در انتشارات جهاني در سال هاي ۱۹۶۷،۱۹۶۹ وجود دارد،عنوان مي گردد.اين دو نوع اطلاعات جهت تحقيقات و بررسي در موضوعات مختلف به كاربرده مي گردد، در اين مقله از مراجع مختلفي استفاده گرديده است كه شامل مراجع مرتبط و بي ارتباط مي باشند،كه در اين ارتباط از ۱۱ مرجع مورد اطمينان بيش از حد استفاده گرديده است،كه در انتها ارائه مي گردد.

انواع سوخت:

سوخت سلولز اغلب بر اساس معیار استاندارد سوخت”ایزو”نامیده می گردد.در اروپا آزمایش مطابق معیار ایزو 834 انجام می گردد،که برابر din 4102می باشد.شکل 1،2 را مشاهده کنید.در ایالات متحده و کانادا سوخت استاندارد سلولز

مطابق با ASTM E119 انجام می گردد.میزان سوخت تقریبآ با میزان ایزو 834 برابر است ولی در ASTM E119 دقایق اولیه سوخت درجه حرارت بیشتري را نشان می دهد.در صفحات بعدي این سه نوع سوخت دلالت بر سوخت

سلولز دارند.

تفاوت اصلی میان سوخت هیدروکربن و سوخت سلولز آن است که دماي سوخت هیدرو کربن در دقایق اولیه با سرعت بیشتري بالا می رود یعنی شتاب بالا رفتن دما در آن بیشتر است.علاوه بر آن،حداکثر دما در سوخت هیدرو کربن 1100) درجۀ سانتیگراد) در مقایسه با سوخت سلولز (حدود 1050 درجۀ سانتیگراد)بیشتر می باشد.یادآوري 1نشان می دهد که زمان استاندارد در مقابل منحنی هاي دما در نوع سوخت از چه قرار است، یادآوري 2:محاسبۀ دماي طبیعی یک حجم واقعی را نشان می دهد که در یک سطح ایجاد فاصله می کنند.

نتايج كلي:

۱. تقريبآ تمامي منابعي كه بر اين باورند كه بتن حجم سبك واقعي نسبت به بتن حجيم طبيعي ، مقاومت بهتري در مقابل سوخت دارد،بر اساس ميزان برابري سوخت و سوخت سلولزي مي باشند.تمام منابع كه نظرية مخالف اين نتيجه گيري را ارائه مي دهند،اساسآ بر پاية سوخت هيدروكربن استوارند.اگر ساختارهاي LWAC نسبت به ساختارهاي NDC مقاومت بيشتري در برابر سمخت داشته باشند،فرو شدن رو نمي دهد، بنابراين در مقابل دماي كمتر و پايين تر انتقال گرماي كمتر در LWAC رخ مي دهد و پوشش مقاومت بهتري روي آن واقع شود، اين

نتايج در آزمايشهاي مقاومت طبيعي LWAC در سوخت طبيعي سلولز انجام مي گردد، اما در سوخت بيشتر سوخت هيدرو كربن در طي سوخت ممكن است پوشش آن دچار خرد شدگي گردد.در ادبيات شيمي و به طور كلي زمين شناسي ،چندين عامل در خرد شدگي بتن در حين آتش سوزي دخيل مي باشند،كه از جمله:

فشار بخار مرتبط با رطوبت و قابليت جذب حجم مواد و مصالح،

رطوبت موجود در سوراخ ها و منافذ،

فشار اوليه مارد بر لاية در معرض فشار

تلاش هايي جهت جلوگيري از خرد شدن سنگ ها :

آغشته نمودن حجم هاي سبك وزن براي جلوگيري از مكش آب در حين ذخيره يا از حجم تازه آن باعث كاهش رطوبت محتويات مادة سخت بتن مي گردد، براي افزايش توانايي آزاد شدن آب يا بخار حين سوخت ، چندين آزمايش با مواد سخت بتن انجام ميگردد و با افزودن فيبرهاي PP يا فيبر پلي پروپيلن همراه است.نظريه آن است كه ذوب فيبرهاي PP باعث آزاد گرديدن كانال ها يا مجراها مي گردد.چندين آزمايش با استفاده از سوخت غير فعال محافظتي انجام شده است.علاوه بر پارامتر هاي مواد،ميزان دما تاثير زيادي بر نتايج آزمايش هاي سوخت بر جاي مي گذارد.فشارهاي زياد و متراكم در لاية در معرض فشار مادة سخت بتن تاثير زيادي بر خرد شدن سنگ هاي آن مي باشد.

۲. سوخت هيدرو كربن:

بر اساس آزمايش هاي نروژي ها LWAC نسبت به NDC در آتش سوزي بيشتر خرد مي گردد، دلايل اصلي آن كه مقايسة بين LWAC و NDC مي باشد، به شرح زير مي باشد:

رطوبت بيشتر مواد محتوي(حجم سبك وزن ممكن است مثل جاذب آب عمل نمايد و بنابراين موجب افزايش ميزان بخار آب گردد(،

قابليت جذب كمتر كه منجر به ايجاد فشار بخار بالاتر در LWAC مي گردد ،

قابليت رسانايي پايين تر(كه منجر به درجة بالاتر دما مي گردد(.

واقعيت اين است كه LWAC در مقايسه با بتن حجيم معمولي داراي مقاومت كشش كمتري مي باشد و همين باعث شكنندگي بسيار بيشتر بتن LWACمي گردد.

بيشتر آزمايش هايي كه در ارتباط با آتش يوزي هيدروكربن روي مي دهند، آزمايش هاي نروژيها روي بتن هاي متراكم سبك وزن با نسبت پايين w/cمي باشد (شامل 15-5 درصد بخار سيليكا) و حجم هاي سبك وزن مورد استفاده Leca and liapor(گل پهن شده) مي باشند.آزمايش سوخت روي هر دو نوع كوچك و نمونه هاي بتن غير مقاوم و تيرك ها و قالب هاي مقاوم انجام شد.در چندين آزمايش ميزان رطوبت لاية خارجي بتن در زمان آزمايش اندازه گيري شد،علاوه بر آن افزايش دما در لايه هاي مختلف بتن ها و بتن مقاوم اندازه گيري مي گردد،در اين آزمايش ها هيچ بتن سبك وزني بدون فيبر هايPP يا عامل حفاظتي و ضد آتش غير فعال تا دو ساعت بيشتر در برابرسوخت هيدرو كربن و بون خرد شدگي قابل توجهي دوام نمي آورد.

سوخت سلولزي:

به طوري كه از منابع برداشت مي گردد، بتن حجيم سبك وزن نسبت به بتن حجم معمولي در مورد آتش مقاومت بيشتري دارد، ما فرض مي نماييم كه اين تجربيات فقط بر اساس آزمايش با سوخت سلولزي انجام شده است (نوع سوخت در تمام منابع كاملآ تعيين شده است( البته در آزمايش هاي بتن حجيم سبك وزن ، ميزان w/cدر اين منابع وجود ندارد،به منظور ايجاد مقاومت و تراكم،امكان دارد اكثر آزمايش هاي مربوط به بتن هاي متراكم سبك وزن w/c بالاتري را داشته باشد،بنابراين در مقايسه با نوع تراكم نروژي ها قابليت بالاتر دارند، اما بتن هاي حجيم سبك وزن قابليت جذب كمتري دارند.

دليل اصلي مقاومت بهتر بتن هاي متراكم سبك وزن LWAC در مقايسه با NDC اين است كه بخاطر هدايت گرمايي كمتر عايق كاري LWACبهتر باقي مي ماند،يعني گرماي كمتر يتن مقاوم باعث كاهش فشارهاي گرمايي مي گردد،در سوخت هيدرو كربن با درجه حرارت بالاي سطح در مقايسه با سوخت ايزو قابليت هدايت گرمايي پايين تر است،بنابراين،باعث افزايش درجه حرارت در لاية خارجي بتن LWACمي گردد،و اين خطر خرد شدن را به طرز قابل توجهي افزايش مي دهد.بنابراين ساختارهاي LWAC نسبت به ساختارهاي NDCمقاومت بيشتري در برابر آتش از خود نشان مي دهند و هيچ خرد شدني در آنها ديده نمي گردد.برخي از محققين كه مقاومت بهتري از LWACدر برابر آتش را گزارش داده اند و مي گويند برخي پارامتر ها يا معيارهاي قطعي يا بحراني بر ميزان مقامت LWACدر برابر آتش موثر است،اول اينكه،تمامي آنها معتقدند كه خطر خرد شدن در زمان افزايش رطوبت و در مواقع مهم و بحراني افزايش مي يابد.برخي ديگر معتقدند حجم بيشتر سيمان در خمير LWACدر مقايسه با NDC(با ميزان برابري w/c ) ممكن است فايده اي براي دماي كمتر LWACداشته باشد.آزمايشات انجام شده ،ميزان مقاومت LWAC در برابر آتش در مقايسه با NDCمي بايست در شرايط وجود ، نور انجام شود(نوع آتش،رطوبت، w/c ، قابليت جذب و …)

لینک به دیدگاه

پارامترهايبحرانيوحساس:

رطوبتبحرانيمحتويات:

مراجع ميزان رطوبت محتويات بتن را در ارتباط بانحوه عمل در طي سوخت اندازه گيري شده و يا نظر سنجي مينمايند.منابع بسياري بر اين باورند كه رطوبت محتويات در بتن سخت عامل مهم تاثير گذار روي مقاومت در برابر آتش سوزي به شمار مي رود،وقتي رطوبت محتويات افزايش مي يابد ميزان آب بخار شدني زياد مي گردد،افزايش رطوبت محتويات منجر به افزايش فشار منفذ و درجه حرارت حين سوخت مي گردد، آزمايشهاي متعدد كاهش رطوبت محتويات را نشانگر كاهش ميزان خرد شدن بتن مي دانند، LWAC اغلب در مقابل آتش سوزي عمل بدتري نسبت به NDC از خود نشان مي دهند،واين به خاطر توانايي سبك وزن براي جذب آب براي بخار آب مي باشد،آب در تراكم سبك وزن با از حجم هاي قبلا مرطوب حاصل مي گردد و يا از طريق جذب آب بتن تازه يا نفوذ از طريق محيط انجام مي گردد،مرطوب بودن حجم تراكم از قبل و يا ذخيرة رطوبت در بتن LWACخطر خرد شدن آن را افزايش ميدهد، براي كاهش جذب و مكش آب طي ذخيره يا در زماني كه بتن تازه ساخته شده به كاربرده مي گردد، مولفاني، چند پيشنهاد مي كنند كه انبوه بتن هاي سبك وزن را آغشته سازند.اگر بتن سبك وزن آغشته شود، رطوبت محتويات در بتن LWACبرابر يا سطح مشابه NDCبا ميزان برابر سيمان در خمير فرض مي گردد.

در مراجع معتبر به آزمايش هاي سوخت سلولز اشاره گرديده است،(رطوبت بحراني محتويات)كه اين ميزان براي بتن سخت باعث جلوگيري از خرد گرديدن آن مي گردد،در منابعي ديگر دقيقا روشن نيست كه آيا پيشنهادات ارائه شده به NDC باز مي گردد و يا به LWAC يك مولف ادعا مي نمايد كه ميزان رطوبت بحراني بتن سخت LWAC، 7 درصد حجم دارد،با اين حال خرد شدن ممكن است در رطوبت پايين ۵ درصد حجم (يعني ۲ درصد وزن)هم روي دهد.دو تن از اساتيدعمران بر اين اعتقاد دارند، كه حداقل خطر خرد گرديدن و زيان در زير خط بحراني محتويات واقع شده است.

بر خلاف اين منابع مولفان ديگر معتقدند كه رطوبت بحراني محتويات پايين تر از ۷ درصد حجم دارد، فيپ معتقد است كه حجم رطوبت بحراني براي بتن سخت ۵ درصد حجم دارد(يعني حدود ۳-۲ درصد وزن). توصيه هاي بسيار جدي به اين مطلب گرديده است كه،توسط كميتة انگليسي در سال ۱۹۸۷ ارائه گرديده است،آنها پيشنهاد كردند كه حجم رطوبت مي بايست پايين تر از ۳ درصد حجم كل باشد، تا از خرد گرديدن و پوكيدن بتن جلوگيري گردد و حد مشابهي توسط فيپ بيان گرديده است.در آزمايش هاي نروژي ها با سوخت هيدرو كربن ، ميزان زطوبت بسيار بيشتر از سطوح بحراني پيشنهادي است،برخي مولفان چنين مي گويند كه حجم رطوبت بالا است و مدعي هستند كه اين دليل اصلي شكستگي بتن در اثر كشيدگي زياد LWAC به شمار مي آيد،ديگر مولفان حجم و رطوبت را اندازهگيري نموده و در اين آزمايش ها حجم رطوبت بين 11-3 درصد وزن متفاوت مي باشد (5-25 درصد حجم) تمام اين كشش بالا در بتن هاي سبك وزن نشانگر خرد گرديدن وسيع طي سوخت هيدروكربن است و حتي در رطوبت بين ۵تا ۷ درصد حجم درصد حجم در سطح بتن خرد گرديدن روي مي دهد.حجم رطوبت در درون بتن در بسياري موارد بيشتر از رطوبت در سطح بتن مي باشد،به عنوان مثال حجم رطوبت درون برخي بلوك هاي كهنه پر فشار LWAC حدود ۲ درصد وزن بيشتر از رطوبت در سطح بتن برآورد مي گردد.بر اساس تفاوت هاي ميان تيرچه بلوك هاي بتني جوان تر، رطوبت آنها۴ درصد وزن (در حدود ۷ درصد حجم) برآورد گرديده است، بنابراين در ارزيابي رطوبت بحراني،اين اختلاف مي بايست در نظر گرفته شود،حجم رطوبت درون بتن مي بايست به عنوان يك مرجع مورد استفاده قرار گيرد.

در كارهاي ”مالهوترا”،او مدعي گرديده است كه در بسياري از ساختمان ها حجم رطوبت طبيعي بيشتر از حجم رطوبت بحراني مي باشد، او در مثالي به اندازه گيري هاي يك ساختمان دو ساله اشاره مي نمايد كه حجم رطوبت آن حدود7.5 درصد حجم بتن مي باشد.همچنين مولفان ديگر معتقدند كه ساختمان درون منازل با بتن هاي LWACباعث كاهش خطر خرد گرديدن بتن ها مي گردند و همچنين باعث كاهش زمان محتويات رطوبتي مي گردد.در خارج از ساختمان LWACنشانگر رطوبت بالاتر از حجم بحراني مي باشد،اين فرضيه، كه قبلا اندازه گيري هاي يك ساختمان قديمي را با تيرچه بلوك هاي پر قدرت LWAC نشان مي دهدرا مورد تائيد قرار مي دهد:درون بتن حجم رطوبت حدود ۸ درصد وزن دارد(تقريبآ ۱۵ درصد حجمي) و ميزان رطوبت در بتن هاي جوانتر حدود 15.5 درصد وزني مي باشد كه اين مقدار تقريبآ ۲۸ درصد حجمي برآورد مي گردد و بر اساس خرد گرديدن بتن معمولي به واسطة يكسال از مورخ تكميل مشهود و قابل اغماض با بتن LWACمي باشد.

قابليت جذب يا نفوذ پذيري:

يك توافق كلي راجع به اين واقعيت وجود دارد كه قابليت جذب يكي از خصوصيات بسيار مهم است كه در طي سوخت بر خرد شدن بتن اثر بخش مي باشد.منابع كار اندازه گيري يا ارائة نظريات را راجع به نفوذ پذيري بتن و نحوة عمل آنها در حين سوخت را انجام مي دهند.همگي آنها معتقدند كه نفوذپذيري اندك براي مقاومت در برابر آتش يك عامل منفي است.نفوذ پذيري پايين منجر به افزايش فشار بخار حين گرم شدن مي گردد و اين ممكن است به عنوان فرضيه اي نشان داده شود.

افزايش w/c (بوسيلة افزايش حجم آب در بتن تازه) هم باعث افزايش حجم رطوبت و هم نفوذ پذيري بتن سخت شده مي گردد.افزايش حجم رطوبت تاثير منفي بر مقاومت در برابر آتش در حالي كه افزايش نفوذپذيري اثري مثبت خواهد داشت.به صورت فرضيه اي اين حالت ممكن است پيدا كردن w/cبحراني را امكان پذير سازد.اين كار توسط فرد انجام گرديد كه w/c بايستي بالاتر از 0.55 باشد تا به يك NDC پيشنهاد كرده كه با نفوذ پذيري كافي و بالا ،مقاومت در برابر سوخت هيدروكربن را ارائه دهد،علاوه بر اين آغشته نمودن حجم هاي سبك وزن را پيشنهاد نموده تا از مكش آب از بتن تازه جلوگيري گردد.حجم بخار سيليكا و شرايط بهبود وضعيت بر نفوذ پذيري و حجم رطوبت وقتي w/cبحراني موثر مي باشد.

در مراجعه به آزمايش هاي نروژيان با سوخت هيدروكربن، w/c بتن LWAC با ميزان هاي 0.4-0.3 و با 15-5 درصد بخار سيليكا متفاوت مي باشد،در تمام آزمايش ها LWACدچار خرد شدن گسترده مي گردد و اين در صورتي امكان پذير مي باشد كه هشدارهاي لازم رعايت گردد(همانند فيبر PPو يا عامل محافظتي غير فعال كنندة آتش).

آنچه مهم مي باشد اين است كه تاثير مهم بر خرد گرديدن LWAC با w/c در حدود 0.3 و 0.4 امكان پذير نمي باشد.داشتن ميزان صفر بخار سيليكا تا ۵ درصد به ترتيب،اثر مهمي بر خرد شدن بتن ندارد.به اين ترتيب w/cبحراني مي بايست حداقل بالاتر از 0.4 باشد تا براي حضور در برابر سوخت هيدروكربن آماده گردد.اين امكان نيز وجود دارد كه ميزان قابليت جذب بتن حين سوخت افزايش يابد،چندتن از مولفان استفاده از فيبر PP(پلي پروپيلن) را براي مقابله با آتش سوزي هيدرو كربني پيشنهاد مي كنند.فيبرها در حين تركيب شدن بتن افزوده مي شوند،فيبرهاي PP نقطة ذوب حدود ۱۴۰ درجة سانتيگراددارند و اين نظريه كه فيبرها طي آتش سوزي آب مي گردد و كانال هايي را در بتن سخت شده در جايي كه بخار ممكن است خارج گردد،به موجوديت مي پيوندد.

آزمايش با فيبر PP نتيجة بسيار مثبتي داشت به اين معني كه در بتن هاي متراكم سبك وزن پر مقاومت نروژي اين نتيجه مثبت بوده است و با افزودن 0.1 تا 0.25 حجم فيبر PPبه بتن خطر خرد شدن آن را به طرز قابل توجهي كاهش ميدهد.برخي آزمايش ها نشان مي دهند كه مي توان خطر خرد شدن را با افزودن نوع درست و ميزان صحيح فيبر PP از ميا برداشت،نتايج نشان مي دهند كه كاهش خرد شدگي با كاهش ضخامت و افزايش طول و ميزان فيبرهايPP مرتبط مي باشد.

ميزان بار وارده هنگام آتش سوزي:

در هنگام آتش سوزي يك عامل مهم در جهت مقابله پر بودن بتن مي باشد،كه عامل اساسي در اين ارتباط مي باشد،منابع كار اندازه گيري يا ارائة فرضيات را با توجه به اين عنوان انجام داده اند،واين يك توافق كلي بر اين واقعيت مي باشد كه فشارهاي تراكمي ابتدايي در لاية بيروني به واسطة وارد شدن بار به قسمت هاي خارجي آن مي باشد و باعث افزايش خرد شدگي در حين آتش سوزي مي باشد،برخي اساتيد ادعا مي كنند كه افزايش فشارهاي تراكمي باعث كاهش مقاومت در برابر آتش مي گردد،برخي ديگر معتقدند كه بزرگي فشارهاي تراكمي اهمييت بسيار كمتري نسبت به آنچه كه نشان مي دهند،دارد.

مطابق نظرية چندين مولف مشاهده گرديد كه،خسارات بيشتر مربوط به بلوك هاي بتني كه از قبل فشار ديده اند نسبت به بلوك هاي بتني از قبل فشار ديده،دچار خرد شدگي گسترده مي گردند و اين خرد شدگي به خاطر در معرض فشار جزيي قرار گرفتن مي باشد،بنابراين هيچ آزمايش مقايسه اي بين LWAC and NDC در اين رابطه انجام نگرديده است.بنابراين موقعيت فشار بار وارده ،عامل مهمي در ارتباط با نحوة عمل بتن در حين آتش سوزي به شمار مي آيد و اجراي آزمايش هاي آتش تحت شرايط واقعي و ممكن توصيه مي گردد، همچنين اندازة نمونه و فشارهاي متراكم كننده در لاية در معرض فشار بسيار مهم مي باشد.

لینک به دیدگاه

بتن ساخته شده با سیمان پرتلند معمولی محدودیت هایی دارد که استفاده از آن را تحت تاثیر قرار می دهد . از جمله این محدودیت ها می توان به پایین بودن مقاومت خمشی ، کرنش شکست پایین ، مقاومت کم در برابر یخ زدگی و به خصوص مقاومت کم در برابر عوامل شیمیایی اشاره کرد . از روشهایی که می توان تا حدودی این محدودیت ها را برطرف کرد ، استفاده از مواد پلیمری در ساخت بتن است .

پلیمرها که اصولا" مواد مصنوعی پلاستیکی بوده و از مواد آلی محسوب می شوند ، با ایجاد یک شبکه به هم پیوسته در داخل بتن ، می توانند حفره های داخلی را پر کرده و نفوذپذیزی بتن را به شدت کاهش دهند . چنین بتنی با قابلیت جذب آب بسیار پایین ، دوام بسیار خوبی در مقابل عوامل مخرب محیطی و حمله مواد شیمیایی از خود نشان می دهد .

مواد پلیمری را به سه روش می توان در بتن بکار برد که بتن تولید شده در هر حالت به صورت زیر نامیده می شود :

 

 1. بتن اشباع شده با پلیمر (PIC )

Polymer Impregnated Concrete معمولا" یک بتن پیش ساخته است که پس از خشک شدن کامل ، با یک مونومر با ویسکوزیته پایین اشباع می شود . این مونومر با پلیمریزاسیون درجا ، حفره های موجود در بتن را پر کرده و تشکیل یک شبکه به هم پیوسته می دهد . اشباع بتن با پلیمر به صورت قابل توجه مقاومت و دوام بتن را بهبود می بخشد . برای اعضاء سازه های بتن آرمه و قطعات بزرگ بتنی ، گاه پلیمر بر روی سطح بتن پاشیده می شود .

استفاده های اصلی بتن اشباع شده با پلیمر در لوله های فاضلاب ، تانک های ذخیره آب دریا ، کارگاه های تقطیر ، پانل های دیوار ، پوشش تونل و استخرهای شنا است .

 

 1. بتن با سیمان پلیمری ( PCC )

Polymer Cement Concrete با سیمانی ساخته می شود که مواد پلیمری به آن اضافه شده است . این بتن نیز خصوصیات مکانیکی بهتر و به خصوص مقاومت بهتر در مقابل نفوذ آب و نمک ، و مقاومت بهتر در مقابل سیکل های ذوب و یخ دارد . همچنین این بتن چسبندگی بسیار خوب با میلگردها و نیز با بتن قدیمی از خود نشان می دهد .

کاربردهای اصلی بتن با سیمان پلیمری در کف ساختمان ، عرشه پل ، پوشش جاده و تعمیر ساختمان های بتنی است . همچنین به دلیل خصوصیت چسبندگی خوب ، برای نصب پانل های پیش ساخته و نیز سنگ چینی و نصب سرامیک مناسب است .

 

 1. بتن پلیمری ( PC )

Polymer Concrete _ بتن پلیمری که بنام بتن چسب پلاستیک ( Resin Concrete Plastic) و یا بتن چسبی ( Resin Concrete ) نیز خوانده می شود ، از یک ماده چسباننده پلیمری و پر کننده معدنی نظیر ماسه یا شن تشکیل شده است . از آنجا که در این بتن یک ماده پلیمری به طور کامل جانشین سیمان شده است ، افزایش قابل ملاحظه ای در قیمت این بتن حاصل می شود . بنابراین کاربرد این بتن در جایی که افزایش قیمت به دلیل خصوصیات خیلی خوب آن ، و یا کاهش در هزینه های کارگری ، و یا کاهش در انرژی لازم در ضمن ساخت و مراقبت از بتن توجیه پذیر باشد ، مناسب خواهد بود .

بتن پلیمری مقاومت بسیار خوب در برابر حمله یون های شیمیایی و سایر عوامل خورنده داشته و از خصوصیت جذب آب بسیار پایین ، مقاومت خوب در برابر سایش و پایداری خوب در مقابل سیکل های ذوب و یخ برخوردار است . هم چنین مقاومت بالای بتن پلیمری در مقایسه با بتن معمولی ، گاه به مصرف کمتر مواد تا حد 50 درصد منجر می شود . لازم به ذکر است که در ساخت بتن با مواد پلیمری ، از انواع پلیمرها و از جمله پلی استر ، اپوکسی و پلی متیل متا اکریلیت ( PMMA ) استفاده می شود .

برگرفته از کتاب سازه های بتن آرمه دکتر داود مستوفی نژاد

لینک به دیدگاه

در سالهای اخیر حد بالایی مقاومت فشاری مصالحی که در کاربردهای تجاری استفاده می گردد به مقدار زیادی افزایش یافته است. همچنین در سه سال اخیر بتنهای بر پایه سیمان پرتلند به مقاومت فشاری ۲۰۰ مگاپاسکال یعنی دو یا چهار برابر بتنهای با عملکرد بالا (

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) و از لحاظ مقاومت خمشی و شکل پذیری به حدود ۲۵۰ برابر بتن معمولی رسیده اند .Reactive Powder Concrete ماده کامپوزیتی با مقاومت و شکل پذیری بسیار بالا همراه با خواص مکانیکی پیشرفته است که در سال ۱۹۹۰ در آزمایشگاهی در فرانسه ساخته شده است. این ماده بتن ویژه ای است که میکرواستراکچر آن با تغییر مو به مو و دقیق همه اجزاء مخلوط به حداکثر غلظت ممکن رسیده است . این بتن با استفاده گسترده از خواص پوزولانی سیلیس فعال (دوده سیلیسی) با درجه خلوص بالا و بهبود خواص شیمیایی سیمان پرتلند منجر به محصولی با بالاترین مقاومت هیدراته شده ، شده است. RPC نوع جدیدی از مواد بر پایه سیمان پرتلند است با مقاومت فشاری بیشتر از ۲۰۰ مگاپاسکال . با افزودن الیاف فولادی ریز به RPC مقاومت خمشی آن به بالاتر از ۵۰ مگاپاسگال می رسد.از مزایای آن به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1) RPC جایگزین مناسبی برای بتن با عملکرد بالا است و پتانسیل لازم را از لحاظ سازه ای دارد تا با فولاد ترکیب شود.

2) مقاومت بالاتر و ظرفیت برشی بیشتر سبب كاهش معنادار بارهای مرده و عدم محدودیت در شكل اعضاء سازه ای می گردد.

3) مكانیسم شكست شكل پذیر كششی آن برخلاف بتن موجب می شود در مقابل همه تنشهای كششی اولیه حتی بصورت مستقیم مقاومت كرده و دیگر نیازی به خاموتهای برشی و آرماتورهای فولادی محوری نمی باشد.

4) RPC بوسیله كاهش بارهای بحرانی با اعضاء سبكتر ، تغییر شكلهای بزرگتر دهانه در عین سطح مقطع كوچكتر عضو و افزایش جذب انرژی موجب بهبود خواص لرزه ای سازه می گردد.

5) عدم تخلخل یا در حد بسیار كم آن سبب جلوگیری از نفوذ مایع یا گاز و یا نفوذ اشعه رادیو اكتیو می گردد . بعنوان مثال امكان نشت و پراكنش اشعه سزیم در آن وجود ندارد و امكان نشت تریتیوم در آن ۴۵ بار كمتر از انواع دیگر مورد استفاده در صنایع اتمی است.

در حال حاضر از RPC در ساخت پلی در شهر Sherbrooke از ایالت كوبك كانادا (Quebec, Canada) استفاده شده است.همچنین در ایزوله كردن و محافظت از پسماندهای هسته ای چندین پروژه در اروپا استفاده می شود.

لینک به دیدگاه

ساختمان به طور مستقيم ( به لحاظ سبكي ويژه اين نوع بتن ) و صرفه جويي در مصرف انرژي بطور غير مستقيم( به لحاظ عايق بودن اين نوع بتن در مقابل سرما و گرما و در نتيجه كاهش ميزان مواد سوختي ) , از لحاظ اقتصادي گام هاي بلند و مهمامروزه مهندسين و معماران سازنده ساختمان در دنيا با استفاده از بتن سبك در قسمت هاي مختلف بنا با سبك كردن وزني برداشته اند.

فوم بتن پوششي است جديد جهت مصارف مختلف در ساختمان كه به علت خواص فيزيكي منحصر به فرد خود بتني سبك و عايق با مقاومت لازم و كيفيت مطلوب نسبت به نوع استفاده از آن ارائه ميدهد . اين پوشش از تركيب سيمان , ماسه بادي (ماسه نرم ) , آب و فوم ( ماده شيميائي توليد كننده كف ) تشكيل مي شود . ماده كف زا در ضمن اختلاط با آب در دستگاه مخصوص , با سرعت زيادي , حباب هاي هوا را توليد و تثبيت نموده و كف حاصل كه كاملا پايدار مي باشد در ضمن اختلاط با ملات سيمان و ماسه بادي در دستگاه مخلوط كن ويژه , خميري روان تشگيل مي دهد كه به صورت درجا با در قالب هاي فلزي يا پلاستيكي قابل استفاده مي باشد . اين خمير پس از خشك شدن با توجه به درصد سيمان و ماسه بادي داراي وزن فضايي از 300 الي 1600 كيلو گرم در متر مربع خواهد بود .

ويژگي هاي عمده فوم بتن

1 _ عامل اقتصادي :

سبكي وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن يا توجه به نوع كاربرد آن , بطور كلي به لحاظ اقتصادي مخارج ساختمان را ميزان قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد چون در نتيجه استفاده از آن , وزن اسكلت فلزي و ديوار ها و سقف كاهش يافته و ضمنا باعث كاهش مخارج فونداسيون و پي در ساختمان مي گردد كه با توجه به خواص فوق , با سبك تر بودن ساختمان , نيروي زلزله خسارات كمتري را در صورت وقوع متوجه آن مي سازد .

2 _ سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پيش ساخته :

حمل و نقل قطعات پيش ساخته : حمل و نقل قطعات پيش ساخته با فوم بتن هزينه كمتري را نسبت به قطعات بتني دربرداشته و نصب قطعات بعلت سبكي آنها . بسيار آسان مي باشد , هر گونه نازك كاري براحتي روي پوشش فوم بتن قابل اجراست و ضمنا چسبندگي قابل توجهي با سيمان و گچ دارد .

3 _ خواص فوق العاده عايق بودن در مقابل گرما , سرما و صدا :

فوم بتن به علت پائين بودن وزن مخصوص آن يك عايق موثر در مقابل گرما , سرما و صداست . ضريب انتقال حرارتي فوم بتن بين65 0/0 تا 435/0 k cal / m2 hc مي باشد ( ضريب هدايت حرارتي يتن معمولي بين 3/1 تا 7/1 مي باشد ) استفاده از فوم بتن بعنوان عايق باعث صرفه جويي در استفاده از وسائل گرم زا و سرما زا مي گردد . فوم بتن عايق مناسبي جهت صدا با ضريب زياد جذب آگوستيك به سمار مي رود كه در نتيجه بعنوان يك فاكتور رفاهي در جهت جلوگيري از ورود صداهاي اضافي اخيرا مورد توجه طراحان قرا كرفته است .

4 _ خصوصيات عالي در مقابل يخ زدگي و فرسايش ناشي از آن و مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب : نظر به اينكه فوم بتن در قشرهاي سطحي داراي تخلخل فراوان مي باشد در نتيجه شكاف هاي موئين و و درزهاي كمتري در سطح ايجاد مي شود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت كافي مورد استفاده قرار گيرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبي خواهد داشت .

5 _ مقاومت فوق العاده در مقابل آتش :

مقاومت فوم بتن در مقابل آتش فوق العاده مي باشد .

به طور مثال قطعه اي از نوع فوم بتن با وزن فضايي 700 الي 800 كيلو گرم در متر مكعب كه حداقل 8 سانتي متر ضخامت داشته با شد به راحتي تا 1270 درجه سانتي گراد را تحمل مي نمايد و اصولا در وزن هاي پائين غير قابل احتراق است .

6_ قابل برش بودن :

به دليل قابل برش بودن با اره نجاري و ميخ پذير بودن آن . كارهاي سيم كشي و نصب لوازم برقي و تاسيسات خيلي سريع و به راحتي قابل عمل خواهد بود .

كاربرد فوم بتن در ساختمان

1 _ شيب بندي پشت بام :

فوم بتن با صرفه ترين و محكم ترين مصالح سبكي است كه مي توان از آن براي پوشش شيب بندي استفاده نمود . نظر به اينكه با دستگاه مخصوص به صورت بتن يكپارچه در محل قابل تهيه و استفاده است مي توان مستقيما روي آن را عايق بندي يا ايزولاسيون نمود .

2 _ كف بندي طبقات :

به دليل سبكي وزن فوم بتن و آسان بودن تهيه آن . مي توان تمامي كف طبقات . محوطه و بالكن ساختمان را بعد از اتمام كارهاي تاسيساتي با آن پوشانده و بلافاصله عمليات بعدي را مستقيما روي آن انجام داد .

3 _ بلوك هاي غير بار بر سبك :

با بلوك هاي تو پر به ابعاد دلخواه مي توان تمامي كار تيغه بندي قسمت هاي جدا كننده ساختمان را با استفاده از ملات يا چسب بتن انجام داد . با اين نوع بلوك ها علاوه بر اينكه از سنگين كردن ساختمان جلوگيري مي شود عمليات حمل و نصب خيلي سريع انجام مي گيرد و دست مزد كمتري هزينه مي شود . پس از اجراي ديوار مي توان مستقيما روي آن را گچ نمود . اين بلوك ها داراي وزن فضايي بين 800 الي 1100 كيلو گرم مي باشند .

4 _ پانل هاي جدا كننده يكپارچه و نرده هاي حصاري جهت محوطه و كاربري در موارد خاص :

جهت ساخت ديوارهاي سردخانه ها . گرم خانه ها و سالن هاي ضد صدا مي توان در محل با قالب بندي . فوم بتن را به صورت يك پارچه عمودي ريخت . به دليل ويژگي عمده عايق بودن اين نوع بتن . جهت عيق بندي سردخانه ها . گرم خانه ها . پوشش لوله هاي حرارتي و برودتي و ...... كاربرد مهمي دارد . ضمنا به دليل اينكه عايق صدا مي باشد براي موتورخانه ها و اتاق هاي آكوستيك مورد استفاده وسيع قرار مي گيرد .

لینک به دیدگاه

بتن ریزی در زیر آب

 

9-7-8-2-1 - مشخصات کلی

در مواردی که بتن ریزی در زیر سطح آب مورد نظر باشد می توان از قیف و لوله ( ترمی ) یا پمپ برای بتن ریزی استفاده کرد .

 

الف _ بتن ریزی با قیف و لوله ( ترمی ) :

در این روش باید دقت شود تا در اثر جریان آب مواد سیمانی شسته نشوند . لازم است برای بتن با کارائی زیاد ، بتن ریخته شده در آب حداقل 350 کیلوگرم در متر مکعب مواد سیمانی داشته باشد . نسبت آب به سیمان در طرح اختلاط نباید از 0.45 تجاوز کند .

سیستم قیف و لوله باید کاملا" آب بند بوده و بتن به راحتی در آن حرکت نماید . در طول مدت بتن ریزی باید این سیستم از بتن پر باشد .

قطر لوله ترمی باید حداقل 8 برابر قطر بزرگترین اندازه سنگدانه مصرفی باشد . اسلامپ بتن باید بین 170 تا 250 میلیمتر انتخاب شود . سر لوله ترمی همواره باید به میزان 100 تا 150 سانتیمتر در داخل بتن ریخته شده قرار گیرد .

 

 

ب _ بتن ریزی با پمپ :

برای بتن ریزی با پمپ ، باید طرح اختلاط بتن چنان انتخاب شود که نسبت آب به سیمان کمترین مقدار ممکن را داشته و مقدار آن از 0.6 تجاوز ننماید . مقدار سیمان باید نسبتا" زباد باشد ( در محدوده 350 تا 400 کیلو گرم در متر مکعب ) تا چسبندگی کافی بتن تأمین شود و خطر شسته شدن سیمان از بین برود . به منظور افزایش کارائی بتن می توان از سنگدانه های گردگوشه استفاده نمود . استفاده از دانه بندی پیوسته با حداکثر اندازه 38 میلیمتر و همچنین مقدار کافی ریزدانه ضروری است . چنانچه سنگدانه ها حاوی مقدار کافی ریزدانه نباشد ، می توان با افزودن مواد ریز چسبندگی کافی را در بتن ایجاد نمود .

بتنی که پمپ می شود باید تا حدی روان تر باشد تا از مسدود شدن لوله ها جلوگیری شود . به منظور آنکه آب به سیمان از حد مجاز بالاتر نرود باید برای تأمین روانی از مواد افزودنی مناسب نظیر روان کننده ها و فوق روان کننده ها یا مواد افزودنی آب نگهدار استفاده شود .

جز در مواردی که افزودنیهای ویژه مصرف می شود ، باید از سقوط آزاد بتن به داخل آب جلوگیری کرد تا پدیده جداشدگی ذرات رخ ندهد .

بتن ریزی در آب می تواند با روش پیش آکنده نیز با رعایت ضوابط مربوطه انجام شود .

9-7-8-2-2- روش اجرا

 

الف _ هنگام بتن ریزی باید اختلاف فشار هیدرولیکی داخل و خارج قالب از بین رفته و سطح آب در داخل و خارج قالب در یک تراز باشد .

ب _ در موقع بتن ریزی با ترمی باید همیشه انتهای تحتانی لوله حداقل به طول 1 تا 1.5 متر داخل بتن باشد به طوری که آب نتواند از پایین وارد لوله شود . برای این منظور باید بتدریج با پر شدن لوله آن را بالا کشید .

پ _ باید از ایجاد سطوح افقی که لایه های مختلف بتن را از یکدیگر جدا می کنند اجتناب شود .

ت _ وقتی سطح بتن به حد فوقانی مورد نظر رسید ، باید آن قسمت از بتن که با مواد بیرونی درآمیخته و دانه های شن و ماسه و شیره بتن از هم جدا شده ، جمع آوری و بیرون ریخته شود . این کار باید تا رسیدن به بتن خمیری سالم ادامه یابد .

ث _ استفاده از سایر روش های بتن ریزی در زیر آب بنابر توصیه و تأیید دستگاه نظارت بلامانع است .

جزئیات امر بتن ریزی در زیر آب باید در مشخصات فنی خصوصی درج گردد .

لینک به دیدگاه

80 سال گذشته در بسياري از رشته هاي ساختماني کاربرد داشته و با عمر مفيد طولاني خود، مصالح با دوامي را به اثبات رسانده است. به هر حال بتن در پروژه هاي صنعتي بکار برده شده و در معرض شرايط بسيار سخت محيطي قرار گرفته و صدمات ساختاري و کاربردي را در طول عمر خود نشان داده است، که اين صدمات از 3 منبع اصلي سرچشمه گرفته اند شامل : پروژه هاي صنعتي که عموماً توسط طراحان بومي، پيمانکاران بين المللي و کساني که متخصص در اين رشته مي باشند، انجام مي شود. طراحان اين پروژه ها از شرايط سختي که بتن در معرض آن قرار مي گيرد اطلاع کافي ندارند. در اکثر مواقع، افراد بهره بردار، نگهدارنده و محافظ اين سازه هاي بتني بيشتر از متخصصين داراي تجارب کاري در رشته هاي مکانيک، برق و يا شيمي بوده اند و بنابراين صدمات وارده بر اجزاء بتني را تشخيص نداده اند. نهايتاً اين صدمات عميق تر و پيشرفته تر مي شدند.

پالايشگاههاي کشورهاي منطقه خليج فارس بيان کننده يک منبع اساسي درآمد مالي براي اين کشورها بوده اند، و اين تأسيسات بزرگ از سالهاي

1950 توسط شرکتهاي پيمانکار بين المللي از آمريکا و اروپا ساخته شده اند. بسياري از اين سازه هاي بتني ساخته شده، هنوز در دست بهره برداري هستند و بسيـاري نيـز تعمير و ترميم يافته اند تا عمر مفيد طولاني تري را به آنها بيفزايند. اغلب بخاطر سرمايه گذاري هاي کلان در اين نوع تأسيسات، عمر مفيد طراحي شده آنها عموماً بسيار طولاني تر بوده و تعدادي از آنها نيز از رده خارج شده اند.

 

آقاي اکانر

( Oconner ) در مطالعات اخير خود اطلاعات جديدي را درباره پالايشگاه ها ارائه داده، که قبل از اين اطلاعات کافي درباره صدمات وارده توسط آب شور دريا بر سازه هاي بتني پالايشگاه ها در اين منطقه وجود نداشت.

 

مطالعات ديگري نيز اخيراً توسط ايمن ابراهيم

( Iman A Ibrahim ) و همکاران او درباره عملکرد بتن بکار گرفته شده در پالايشگاه در اين منطقه انجام يافته و تغييرات خاص بتني را که در معرض شرايط محيط قرار گرفته، ارائه داده اند.

 

بتن که در شرايط سخت آب و هوايي خليج فارس و نيز در پالايشگاهها و در معرض شرايط آب و هوايي ميکروني محيط ديگر مناطق دنيا قرار گرفته است، مي تواند بخاطر شرايط ذيل تخريب شود : درجه حرارت بسيار بالا در کوره هاي بلند در پالايشگاه ها و ترک خوردگي در اثر آن. حمله سولفات در نتيجه گازهاي سولفوريک همچون SO2 و H2S که در زمان کار توليدي پالايشگاه، بعنوان مواد جانبي توليد صنعت نفت ايجاد مي شوند و همچنين رطوبت زياد محيط خليج فارس. اسيد سولفوريک وباران اسيدي و حملات آنها بر سطح بتن و واکنش شيميايي SO2 که با رطوبت موجود توليد سولفات کلسيم نموده که به سادگي بخاطر محلول بودن آن توسط آب شسته مي شود، بنـابراين، تـوليد سفيدک زدگي ( Leaching ) انجام مي شود و در نتيجه مقاومت بتن کاهش مي يابد، بخصوص تحت فعاليت مداوم SO2 و سولفات کلسيم توليد شده، در صورت شستشو جهت تميز کاري با آب دريا، کريستـال گچ بوجود مي آيـد که بـا سيـمان واکـنش نـشان داده و تاماسايت (Thaumasite) توليد مي شود که باعث توليد خمير بسيار نرمي مي شود. نرخ و پيشرفت خرابي توسط حمله سولفاتها بستگي به غلظت سولفات، نوع نمک سولفات، نفوذپذيري، و تخلخل بتن دارد. خرابي، در زماني اتفاق مي افتد که بتن از يک طرف تحت شرايط فشار آب و از طرف ديگر هوا باشد. تر و خشک شدن در اثر نشت آب و يا شستشوي سازه بتني با آب شور دريا، هيـدروکربورهاي ريختـه شده روي سطح بتن، بـاعث نفوذ آب در خلل و فرج خمير سيمان و سنگدانه ها و در نتيجه افزايش نفوذپذيري مي شود. نفوذ يون کلر و حملات سولفاتها باعث خوردگي آرماتورها و در نتيجه ترک خوردگي مي شوند. حرکات ماشين آلات، باعث توليد ترکها در بتن مي شود. نشت بخار و گازها از لوله هاي موجود در پالايشگاهها باعث خرابي سطوح بتني و در نتيجه اجزاء تشکيل دهنده بتـن مي شود. علاوه بـر شرايـط مضر بر بتن، شرايط نگهداري و حفاظت سازه هاي بتني نيز مهم مي باشند.

 

اهميت مطالعات اخير بر اين است که در چندين سال گذشته بيشتر مطالعات در لابراتور

انجام يافته ولي عمليات تحقيقاتي اخير در محل کارگاه و در شرايط واقعي و عملکرد 40 ساله بتن در شرايط سخت پالايشگاه مي باشد.

 

ساختار بتن :

 

در حال حاضر بتن ديگر همان مصالح ساختماني قديمي نيست

 

Cement + Agregates + Water + Admixture or Adetives = Concrete

. بسياري از مواد معدني و آلي جهت اصلاح خواص آن براي ساخت بتن دوره جديد به سيمان پرتلند اضافه مي شوند. برخلاف بتن ساخته شده فقط با سيمان پرتلند، خواص بتن دوره جديد به خاطر پيچيدگي خاص خود کاملاَ روشن و مدون نيست، ولي آناليز بسياري از مواد مصرفي فعال روي دوام بتن شفاف تر از قبل مي باشند.

 

سيستم سخت شدن سيمان با آب :

 

تـرکيـب سيـمان بـا آب منـجـر بـه تـشکيـل يـک کـنـگلـو مـراي سخت شده بـا سـاختـار پـيـچيـده و ترکيبات شيميايي جديدي مي شود که خمير سيمان سخت شده يا

Paste ناميده مي شود.

 

ساختار تخلخل موئينه :

 

سطح داخلي ذرات سيمان سخت شده در بتن تا حدود زيادي تعيين کننده ميزان يا شدت تداخل متقابل بتن با آب و هواي ميکروني محيط اطرافش مي باشد

 

فـرآيند مخرب :

 

فعاليت مخربي در سطوح بين حدفاصل آب و هواي ميکروني محيط و بتن شروع مي شود و به طرف عمق و توده بتن

(جسم بتن) از طريق خلل و فرجهاي موئينه منتشر شده و پيشروي مي کند. مساحت سطح داخلي خمير سيمان سخت شده چندين برابر مساحت سطح خارجي ساختار بتن است.

 

اين مطلب بيانگر ميل بيشتر به آسيب ديدگي

(شدت بيشتر آسيب ديدگي) حتي در زماني است که لايه مواد عملاً درگير در تداخل شيميايي بسيار نازک باشد که در مقايسه با نسبت سرعت نفوذ مواد آسيب رسان (مضر) به واکنش آنها سنجيده مي شود.

 

درجه تخريب ناشي از شکل هاي مختلف آسيب ديدگي اساساً با صور

(Features) آسيب ديده ساختار بتن و بخصوص بوسيله ساختمان ظريف سيمان سخت شده تعيين يا تعريف مي شود.

 

از آنجائيکه آسيب ديدگي در سطح تماس خمير سيمان وفلز، بوجود مي آيد بنابراين نفوذپذيري بتن تعيين کننده ميزان خرابي آن مي باشد.

 

نفوذپذيري بتن تابعي از ساختار آن است و بنابراين داشتن درک مناسب از تماميت ساختار بتن و پارامترهايي که آن را تعريف مي کند، رابطه آن با تکنولوژي و بالاخره رابطه بين نفوذپذيري، دوام، ساختار بتن و ايستايي بتن در مقابل عوامل آسيب رسان

(مضر) با اهميت مي باشند.

 

رابطه بين نفوذپذيري و دوام بتن

 

ساختار متخلخل بتن قابليت ايستادگي آن را در مقابل عبور سيالات يا گازها، تحت گراديانهاي مختلف تعيين مي کند، يک سيال مي تواند تا عمق کامل بتن تحت يک گراديان بوجود آمده بطور مثال ديواره بتني سازه آبي از جمله سد، مخزن آب و فاضلاب و غيره حرکت کند.

 

مواد مضر

(ترکيبات) در محيط گازي يا مايع مي توانند به درون بتن بواسطه وجود فشار و غلظت، نفوذ کنند، انتقال از طـريق نفـوذ (انتـشار) بـا پديده تماس (Connection ) مي تواند تشديد شود. گازها و مايعات مي توانند همچنين دراثر بوجود آمدن يک گراديان حرارتي که بين دو سطح مخالف يک عضو بتني در يک سازه با گراديان رطوبتي پديدار شده در جاي جاي بتن (که داراي يک جسم متخلخل و لوله هاي موئينه است)، حرکت کنند. گراديانهاي رطوبتي و حرارتي، انتقال آب (بصورت بخار يا مايع) را به درون بتن تعيين مي کنند و در نتيجه تنظيم کننده ميزان رطوبت در اعضاء سازة بتني هستند. مايعات ضمن حرکت، مواد محلول در خود را نيز به همراه خود به ميان بتن منتقل مي سازند.

 

نفوذپذيري چيست؟

 

سرعت انتقال مواد از ميان بتن بستگي به ساختار آن دارد

. براي مشخص کردن نفوذپذيري يک ساختار، بايد ضريب نفوذپذيري آن تأيين گردد که عبارت است از ميزان جريان مايع يا گاز عبوري (معمولاَ بر حسب ليتر) در واحد زمان از ميان واحد سطح مقطع، تحت يک گراديان هيدروليکي واحد (نسبت هد، يک متر آب، به مسير عبور، واحد ضخامت بتن بر حسب متر) که معمولاً بطور کمي نفوذپذيري بتن با ضريب نشت مايع (سيال) مشخص مي شود که با عوامل نفوذ گاز يا آب با يک شاخص قراردادي تعيين شده و محاسبه مي گردد.

 

ضريب نفوذپذيري با واحد ذيل بيان مي شود

 

 

 

سانتيمتر مربع

 

نفوذپذيري بتن : سانتيمتر مکعب × سانتيمتر (يا) سانتيمتر مکعب × سانتيمتر × ثانيه ×‌ سانتيمتر سانتيمتر مربع × ثانيه × 1 اتمسفر (Concrete Permeability) :

 

نفوذپذيري بتن يکي از خواص مهم بتن در رابطه با دوام آن است، که اين خاصيت، تسهيلاتي را فراهم مي کند که آب يا سيالات ديگر بتوانند از ميان بتن جريان پيدا کرده و مواد مضر و آسيب رسان را با خود به درون بتن حمل نمايند، به طور مثال :

 

حمله سولفاتها :

 

عبارت است از حرکت يونهاي سولفات

SO3+ به داخل بتن و ترکيب آنها با آلوميناتها و در نتيجه تورم و ترکيدگي بتن در جايي که واکنش هاي شيميايي مضر اتفاق مي افتد.

 

کوکاکا

( Webster) , ( Kukacka ) بيان مي کنند که گازهاي خشک براي اجزاء ساختمان مضر نمي باشند، ولي همراه با رطوبت به داخل خمير سيمان نفوذ کرده باعث خرابي بتن مي شوند. هرچند SO2 (Sulfur Dioxide) خشک براي بتن مضر نمي باشد، ولي به هر حال يک واحد حجم آب، 45 واحد حجم گاز را حل مي کند که محلول اسيد سولفوريک حاصل باعث خرابي بتن مي شود.

 

در تـأسيسات صنعتـي، در جائيـکه سولفـور دي اکسيـد از دوده آزاد شده و با رطوبت اتمسفر ترکيب مي شود، باعث توليد اسيد سولفيدريک

 

Caco3 + H2SO4 + H2O Caso4 + 2H2O + CO2

(H2SO3) شده که به تدريج با وجود اکسيژن، اسيد سولفوريک توليد مي شود، و باعث ايجاد باران هاي اسيدي مي شود که براي بتن و فولاد مضر مي باشد. اين واکنشها، عامل اصلي کاهش وزن مخصوص، مقاومت و دوام بتن مي شوند.

 

که با اجزاء آلوميناتي سيمان ترکيب شده توليد اترينگايت

( Itrringite ) مي نمايد که به آلومينات – سولفو، کلسيم معروف است. اتـرينگايت در محلول کلـرور حل شده و در زمان شستشوي سطح بتن از روي آن پاک مي شود و به دليل تخلخل زياد خلل و فـرجهاي موئينـه موجود در بتن سخت شده بخاطر نسبت آب به سيمان بالا W/C در زمان ساخت بتن و اثر حمله سولفاتها باعث خرابي بتن مي گردد. همچنين مي تواند در اثر سفيدک زدن (Leaching) مداوم، سولفات کلسيم و گچ بوجود آيد.

 

 

مکانيزم فيزيکي داشته که در اثر از دست دادن رطوبت در منافذ موئينه، نمکها غليظ و کريستاله گردند، که همانند مکانيزم عمل انجماد و ذوب شدن مکانيزم فيزيکي آن سبب ترک خوردگي مي شود. واکنش شيميايي سولفات ها با هيدرواکسيد کلسيم آزاد 2(OH)Ca، محصول هيدراسيون ترکيب شده ساختار منافذ بتن را تخريب مي نمايد. واکنش يـون سولفـات با فـاز C3A سيمان توليـد اترينگايت حجيم مي نمايد و سبب ترک خوردگي مي شود.

 

مقاومت در مقابل يخ زدگي :

 

نفوذ آب به داخل خلل و فرج موئينه، باعث ايجاد تنش در اثر تشکيل کريستالهاي يخ زدگي مي شود.

 

حمله قليايي ها با مصالح سنگي :

 

حرکت يونهاي قليايي و واکنش با مصالح سنگي در حضور آب منجر به ايجاد ژل متورم مي شود.

 

ايستادگي در مقابل آتش سوزي :

 

بيرون زدن بخار آب ژلي

(فرار بخار آب) از لايه هاي گرم شده بالاي 105OC باعث قلوه کن شدن بتن و تخريب پوشش روي آرماتورها مي شود.

 

خوردگي آرماتورهاي فولادي :

 

نفوذ يون هاي کلر به سطح فولاد و باعث ايجاد خوردگي و ترک خوردگي بتن مي شود

. يون کلر با آلومينات ترکيب شده توليد کلرور آلومينوم مي نمايد که مقدار آنرا براي ترکيب شدن با گچ يا سولفات ها کاهش مي دهد، در واقع کمک به کاهش ترکيبات سولفاته مي شود.

 

واکنش شيميايي :

 

ترکيب مواد شيميايي با هيدرواکسيد کلسيم

2(OH)Ca و سيليکات کلسيم CSH در مجاورت رطوبت توليد ژل متورم مي نمايد که سبب ترک خوردگي پوشش بتني مي گردد.

 

ساختمان خلل و فرج :

 

از آنجائيکه جريان سيالات از طريق سيستم خلل و فرج موئينه صورت مي گيرد، بررسي آزمايش ساختار خلل و فرج داخل بتن ضروري است

 

Pore Classification

 

Powers

خلل و فرجهاي درون بتن معمولي (Normal Weight Concrete) بخشي از خمير سيمان را تشکيل مي دهند و به لحاظ اندازه حجمي داراي ابعاد بزرگي هستند.

 

Pore Size Classification for Cement Paste

 

دسته بندي خلل و فرج خمير سيمان

 

در دسته بندي کلاسيک، پيش بيني شده است توسط

Power, Brown yard، خلل و فرج ها به دو دسته زير تقسيم مي شوند :

 

خلل و فرج هاي ژلي

 

(Gel Pores)

: که به همراه تشکيل محصولات هيدراسيون (ژل سيمان) تشکيل مي شوند که خلل و فرج ساختاري محسوب مي شوند، در حاليکه خلل و فرج لوله هاي موئينه Capillary Pores به عنوان فضاهائي است که با پر شدن آب بوجود آمده و باقي مي مانند.

 

خلل و فرج ميکروني

(Micro Pores) :

 

تخلخل ساختاري را تشکيل مي دهند، در حاليکه، دلايل کافي وجود دارد که شامل خلل و فرج

Mesu نيز مي بـاشند. خلل و فـرج هاي Mesu و Macro همگي سيستم خلل و فرج لوله هاي موئينه را تشکيل مي دهند.

 

سيستـم خلل و فـرج در خميـر سيـمان، يک سيــستم ادامـه دار

(Continuation) را تشکيل مي دهد که مي توان آن را با سيستم (MIP) Basic Mercury Inmison Porosity اندازه گيري کرد.

 

با ادامه و پيشروي هيدراسيون و يا کاهش نسبت آب به سيمان، حجم و اندازه خلل و فرج موئينه بطور محسوسي کاهش مي يابند

.

 

اثر درجه حرارت عمل آوري روي خلل و فرج

Effect of Curing Temprature :

 

توزيع خلل و فرج قوياً تحت تأثير درجه حرارت عمل آوري مي باشد و درجه حرارت بالا، حجم خلل و فرج

(مزو Mesu) بزرگ را افزايش مي دهد. Increase the Volume of Large Mesu Pores

 

جريان در خلل و فرج موئينه

Capillary Flow :

 

جـريـان در داخل خلل و فرج موئينه از قانون دارسي

 

dq/dt = KA (Dh / L)

D’ ARCY LAW براي جريان Laminar پيروي مي کند.

 

که در آن

 

K

 

K/ = Kh

 

rg

dq/dt سرعت جريان و A مساحت سطح مقطع نمونه و (Dh / L) گراديان هيدروليکي در آن مقطع است. ضريب ثابت اندازه گيري (Proportionality) است که سهولت جريان آب را از ميان نمونه بيان مي کند. ريب نفوذپذيري يک ماده، ثابت و مستقل از سيال بکار برده شده است.

 

که در آن

h گرانروي (ويسکوزيته) سيال، r دانسيته و g شتاب ثقل است. در عمل غالباً مقدار اندازه گيري شده K به جاي K/ به عنوان ضريب نفوذپذيري گزارش نمي شود.

 

اولين مطالعه توجيهي جامع عوامل مؤثر در نفوذپذيري خمير سيمان با استفاده از اين ديدگاه

Approach توسط پاور ( Power ) و همکارانش انجام شده است. آنها بطور کمي اثر نسبت آب به سيمان (W/C) و زمان عمل آوري مرطوب (Micro Curing) را نشان دادند.

 

در اين تحقيق نشان داده شده است که خميرهاي نمونه عمل آمده مي توانند نفوذپذيري بسيار پائين، معادل ويژگي صخره متراکم

(Dense) را داشته باشند. حتي اگر مجموعه احجام خلل و فرج اين خميرها بالا باشند. اين مطلب از اين واقعيت ناشي مي شود که سيستم خلل و فرج موئينه که از ميان آنها به آساني آب جريـان پيـدا مي کنـد از طريق رسوب محصولات هيدراسيون مسدود مي شوند. تشکيل چنين پديده اي، قوياً به نسبت آب به سيمان در خمير سيمان بستگي دارد. در چنين سيستم خلل و فرج غير پيوسته اي جريان از طريق حرکت از ميان خلل و فرج هاي بسيار ريز (Gel Pores) ژل سيمان (Micro Pores) محدود مي شود، بطوريکه جريان دارسي به مقدار زيادي با جذب سطحي فيزيکي آب (Adsorption) در روي سلولهاي سطح خلل و فرج بسيار تعديل و ملايم مي گردد.

 

پاور

 

( C ) 0.7 + 124 2 ) - ) p × e 2( 1-C ) 10 –12 × 1.36 K1 =

 

h(q) C T 1-C

(Power ) و همکارانش، يک ديدگاه تئوري براي ساختن مدل اين پديده با استفاده از قانون Stores روي يک سوسپانسيون غليظ بوجود آورده اند. معادله زير با استفاده از تعدادي از فرضيات ساده شده بدست امده است که مطابقت خوبي بين مشاهدات ومقادير محاسبه شده بين درجه حرارت صفر تا 30 درجه سانتيگراد نشان مي دهد.

لینک به دیدگاه

روکش بتن Quikrete یک مخلوط خاص از سیمان پرتلند و شن و یک پلیمر معتدل ساز و رنگهای افزودنی است که برای کاهش میزان خسارات مواد تعمیری و بازسازی کردن ظریف و بی عیب و نقص نما به کار می رود. روکش بتن یک پوشش با دوام و مقاوم که بمنظور مقاوم سازی پیاده رو ها و برخی خیابان ها در مقابل عبور و مرور عابرین پیاده و وسائط نقلیه طراحی شده است و راهی مقرون به صرفه برای تعویض بتن های سنگی فرسوده و قدیمی می باشد.

هر فردی می تواند به تنهایی از این بتن استفاده کند و در موارد پروژه های عظیم شهری هم می بایست برای این کار با پیمانکاران قرارداد منعقد کرد.موارد استفاده از این بتن ها در : راههای اختصاصی و مدخل های ورودی، دالان ها و گذرگاه های سرپوشیده، پیاده روها، حیاط خلوت و گلخانه هااز این روکش بتن می توان در موارد جزئی و تعمیرات و یا در موراد کلان مانند تک لبه هاوجدول های کناره خیابان ها و یا ساخت پله ها استفاده کرد.

زمان خشک شدن

روکش کردن با این نوع بتن می بایست 6 ساعت قبل از عبور عابرین پیاده و 24 ساعت قبل از عبور و مرور وسائط نقلیه موتوری پایان پذیرد. در آب و هوای سرد زمان بیشتری برای این کار لازم است. از نفوذ آب و بارش باران بر روی روکش تا 6 ساعت پس از پایان کار جلوگیری کنید. تنها هنگام بارندگی های ناگهانی روی آن را بپوشانید و در غیر این صورت هیچ نیازی به پوشاندن روی روکش وجود ندارد.

در صورت نا مساعد بودن وضعیت آب و هواییهوای سرد: در دمای پایین تر از 50 درجه فارنهایت(10 درجه سانتیگراد) این کار را انجام ندهید. در آب و هوای نیمه سرد و یا خنک از آب نسبتا گرم با دمای 120 درجه فارنهایت(50 درجه سانتیگراد) برای تسریع روند کار استفاده کنید.

هوای گرم: هنگامی که هوا گرم است در محل های سایه دار و در ساعات خنک روز کار کرده و در مخلوط از آب سرد استفاده کنید.

لایه های ضخیم: برای ایجاد لایه های ضخیم بعد از اولین غلتک بر روی روکش، از لایه های نازکروکش بتن و یا از لایه های از پیش ساخته شده استفاده کنید.

در لایه های سطحی از تخته ها و ابزار سیمان کاری استفاده کنید.

ابزار و مواد لازم:بتن Quikrete ، شستشوگر با فشار آب بالا ، ماله فولادی ، غلتک صنعتی ، دریل و پاروچه برای مخلوط کردن ، دو سطل برای مخلوط کردن مواد ، چکش ، اسکنه ، دستکش ، عینک ، جارو

آماده کردن سطوح: بتن های قدیمی باید با دقت تمیز شوند تا از چسبیدن روکش بتن Quikrete به سطح قدیمی مطمئن شویم. برای این کار می بایست از شستشوگری با فشار آب بالا استفاده کرد تا بتن ها کاملا تمیز شوند.

تعویض: بخش پیشنهاد شده کار برای مکان هایی که بیشتر از 5/13 متر مربع مساحت دارند، می باشد. کنترل محل های اتصال و میزان فراخی اتصال معمولا برای تعیین محدوده کاری می تواند لازم می باشد. همچنین محافظت کامل از آنها باید صورت گیرد. از مکنده هوا و یا مجرای آب برای جلوگیری از ریختن روکش بتن در مفصل ها و درزها استفاده کنید. محل هایی را که با روکش بتن پوشانده نشده است را بپوشانید.

تعمیر زیرسازی سطوح: ضخامت لایه های بتن که به کار برده می شود بستگی به میزان تراشیدن محل دارد. برای روکاری مجدد از مخلوط 7 پیمانه بتن و 1 پیمانه آب استفاده کنید. پس از آن اجازه دهید لایه ای که به عنوان روکاری و برای تعمیر استفاده شده کاملا سفت شود و سپس لایه جدید سطح را اضافه کنید.

مخلوط کردن: در یک سطل 5 گالنی(19 لیتری) مواد را با استفاده از دریل5/0 اینچی(12میلیمتری) و یک پاروچه مخلوط کنید و برای جلوه بیشتر روکش بتن می توانید به آن رنگ و یا پوشش ساروج و یا ملاط رنگی و آب اضافه کنید و از راهنمایی های درج شده بر روی بطری پیروی کنید.

کاربرد محصول بر روی سطوح قدیمی و کهنه: سطح مورد نظر را خیس کنیدسپس آبهایی که در محل جمع شده را از روی سطح بزدایید. سپس مواد را بر روی سطح بپاشید و با غلتک آن را صاف کنید. از غلتک برای ساییدن اجسام بر روی سطح مورد نظر استفاده کنید. با استفاده از یک برس نازک زائده ها را از گوشه ها و لبه ها پاک کنید و به مدت 5 دقیقه روی سطح را جارو کنید. برای حصول نتیجه مطلوب، جارو را بصورت یکنواخت و پی در پی در تمام سطوح به طور عرضی بکشید.

بافت ظاهری روکش: با استفاده از غلتک می توانید سطح روی روکش را کاملا صاف و مسطح کنید. این کار را می توانید با استفاده از ماله و یا تی هم انجام دهید که البته کیفیت سطح با استفاده از غلتک مطلوب تر خواهد بود.

طول مدت انجام کار: طول مدت انجار کار با استفاده از بتن Quikrete حدود 20 دقیقه است که در این حالت می بایست دمای هوا 73 درجه فارنهایت و یا 23 درجه سانتیگراد باشد. در دماهای بالاتر این زمان کاهش پیدا می کند.

لینک به دیدگاه

١) معرفي :

امروزه تقويت بوسيله بتن پيش ريخته ، پوشش ورق فولادي ، تقويت ، مسلح كردن با فيبر مانند

كربن، آراميد و شيشه بعنوان روشهاي تقويت زلزله اي براي سازه هاي بتني بكار ميرود . اخيرًا يك

روش تقويت زلزله اي كه بصورت استفاده از ورقهاي پيوسته پوششي از اين فيبرها مي باشد استفاده

شده است و بخاطر دوام و قابل استفاده بودن اهميت بيشتري دارند هر چند موادي كه روش فيبرهاي

پيوسته پوششي استفاده مي شوند گران قيمت است .

در زمينه تقويت سازه ما و ساختمانها در مقابل نيروي زلزله در آينده تنها روشهاي ساده تقويت با

قيمتهاي پايين نبايد مورد توجه قرار گيرد رفتارهاي زلزله بايد كام ً لا شفاف شود .

در اين مطالعه يك روش ساده ، جديد و ارزان جهت تقويت سازه هاي بتني براي بالا بردن توان زلزله

اي آن ساختمانها مورد بررسي قرار گرفته است ، اين روش با استفاده از فيبرهاي كوتاه با وينيل استر

يك تركيب جديد از مواد براي تقويت زلزله است فيبرهاي كوتاه از جنس كربن و شيشه با رزين وينيل

پاشيدني مي گويند . FRP استر به محل مورد نظر در سازه بتني پاشيده مي شود به اين حالت

برتريهاي استفاده از رزين وينيل استر نسبت به رزين اپكسي اين است كه در اين روش تقويت بيشتر

و زمان كمتري براي گرفته شدن و خشك شدن نياز است . بعلاوه مشخصات مكانيكي رزين ونيل استر

شكل تحت T مانند مشخصات رزين اپكسي است در اين مواقع نتايج اين روش و نتايج آزمايش تير

و بتن با FRP بارگذاري غير متقارن گزارش ش د ه است بعلاوه لنگر و رفتار پيچشي و خمشي بين

استفاده از اسليت گزارش شده .

پاشيدني : FRP نتايج روش تقويت

پاشيدني را نشان مي دهد ، عكس ( ١) كارگاه ساختماني نمونه هاي FRP شكل ( ١) ايده تقويت با

ستون اسپري پاشيده شده را نشان مي دهد . در اين روش رز ي ن از طريق يك لوله باريك بوسيله يك

كمپوسور هدايت ميشود ، رزين يا فيبرهاي كوتاه مانند كربن يا شيشه در نوك قسمت پاشنده مخلوط

مي شود پس از آن مواد تقويت كننده مستقيمًا به سطح مورد نظر پاشيده مي شوند ، سپس سطح

بوسيله يك غلطك صاف ميشود ، رزين سخت مي شود و تمام قسمت سازه اي اسپري شده ( پاشيده

تقويت ميشو د . اين روش تقويت زلزله اي را براي تمام اعضاي سازه اي FRP شده ) ، بوسيله موارد

مختلف امكانپذير مي سازد كه ميتواند ستون ، تير ، ديوار ، دال و .. باشد كه بصورت منفرد و يا تمام

قسمتهاي سازه اي داخل به همراه هم باشد .

روند اجراي تقويت پاشيدني باFRP بصورت زير است :

گام اول : آماده كردن سطح مورد نظر :

در اين مرحله سطح بتن بوسيله يك سنباده مكانيكي سائيده شده و با هوا تميز مي شود .

گام دوم : پوشش رزين اوليه :

در ا ين مرحله رزين اوليه جهت ايجاد چسبندگي زياد بي ن بتن و رزين مقاومتي اصلي روي سطح

انجام ميشود.

گام سوم : آماده سازي قسمت بتوني :

مناطق پله اي و يا غير هم سطح بر روي سطح بتن با بتونه پر مي شود و سطح را جهت جلوگيري از

هواگيري يك دست در سطح انجام مي شود . بعد از آنكه بتونه خشك شد ، FRP ، تنش موضعي

سطح دوباره سمباده زده ميشود .

گام چهارم : پوشش رزين :

در اين گاه جهت بيشتر چسبناك كردن رزين ابتدا بوسيله يك پاشنده روي سطوح پاشيده مي شود .

٢

( گام پنجم : عمل اصلي اسپري : ( عكس ١

بر روي بتن در زمان مشابهي بهمراه هم پاشيد ه مي شوند . طول فيبر ( SHORT ) رزين و فيبر كوتاه

١ اينچ است . / كربن و فيبر شيشه به ترتيب ٢ و ٥

( گام ششم : اشباع ( عكس ٢

در اين مرحله هواي به دام افتاده با غلتك زدن خارج مي شود .

پاشيده شده نسبت به تقويت ورقه هاي پيوسته FRP در اين مقاله جهت مقايسه رفتارهاي سازه اي

فيبر ، آماده سازي هاي اوليه اي مانند گامهاي ١ تا ٣ انجام شده هر چند هدف رسيدن به مقاومت

مناسب زلزله اي از گامهاي ٤ به بعد جامه عمل مي پوشد .

و بتن : FRP آزمايش خمش بين

پاشيده شده انعطاف زيادي براي ستون بتني در سايتهاي ساختماني بهمراه مي آورد . معلوم FRP

شده است كه رفتارهاي سازه اي تيرهايي كه بوسيله ورقه هاي فيبر تقويت شده بوسيله شرايط

لنگر ورقه ها در گوشه هاي اتصال بين تير و دال ت ح ت تأثير قرار گرفته است . در اين مقاله در نظر

پاشيده شده در محلهاي گوشه هاي تلاقي با استفاده از پر كننده هاي شكاف FRP گرفته شده كه

.تحت لنگر قرار مي دهد . FRP

يك پيش فرض وجود دارد كه مواد فولادي وجود ندارد ، در اين مقاله آزمايش خمش به وسيله نمونه

و آزمون متغيرهاي اثر اندازه FRP هاي دو برابر برش جهت بررسي اثر تأثير شكافهاي پر كننده

شكافها مورد استفاده قرار ميگيرد

 

 

وتوضیحات کامل با رسم شکل در سایت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفته رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کشور ما عمر قطعات بتن از 5 تا 10 سال تجاوز نمی کند. در حالی که این قطعات در دنیا بیش از 500 تا هزار سال دوام دارند بتن از جمله مصالح ساختمانی است که در چند سال اخیر به دلیل میزان بالای اهمیت آن در فرآیند ساخت و ساز مشمول استاندارد اجباری شده است. اما اینکه این استاندارد تا چه حد اجرا می‌شود به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه رضایت‌بخش نیست.

دکتر قاسم حیدری‌نژاد رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص وضعیت بتن در کشور گفت: بتن به عنوان پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی در کشور به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود و به همین دلیل حضور دستگاه‌های نظارتی باید در آن جدی‌تر باشد.

وی افزود: البته موسسه استاندارد برای اعمال این استاندارد تلاش می‌کند اما به دلیل گسترده بودن حوزه توزیع و استفاده از بتن این نظارت پررنگ و محسوس نیست.

حیدری‌نژاد با بیان اینکه در کشور ما سالانه حدود 80 میلیون مترمکعب بتن مصرف می‌شود،‌ گفت: تولید سیمان در رابطه با تهیه بتن کافی است و در حوزه تولید سیمان تقریبا به مرز خودکفایی رسیده ایم. گر چه این موضوع در مواقعی که اندکی افزایش و کاهش این محصول به وجود می‌آید، منجر به شکل گرفتن بازار سیاه سیمان می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با بیان اینکه تولید سیمان به دلیل استفاده فراوان از انرژی و آلوده کردن محیط‌زیست، گران تمام می‌شود، گفت: متاسفانه سیمان در کشور ما به شکل نامناسب مصرف می‌شود و مردم گاه برای کارهای بی‌ارزش از سیمان استفاده می کنند.

وی افزود: با استفاده از پوزولان ها یا افزودنی‌های پرحجم که تا میزان 70 درصد می‌توان به بتن اضافه کرد باید مصرف سیمان را پایین آورد.

حیدری‌نژاد گفت: در کشور ما عرف است که با مصرف سیمان بیشتر در بتن سعی در مقاوم کردن محصول دارند.‌ در حالی که در دنیا برای این منظور از نسبت‌های استاندارد بهره می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه امروز در دنیا علاوه بر مقاومت بر دوام بتن هم بسیار تاکید دارند، گفت: به طور مثال جداول بتنی کنار خیابان را در نظر بگیرید. در کشور ما به دلیل عمر کوتاه این جدول ها، دایم در حال تعویض آن هستند. عمرقطعات بتنی در کشور ما حدود 5 تا 10 سال است، در حالی که عمر مفید یک سازه بتنی در دنیا بین 500 تا هزار سال است.

حیدری‌نژاد، با بیان اینکه 2 تا 3 مشکل فرعی بتن در حال حاضر در کشور ما تبدیل به مشکل اصلی شده است، گفت: تهیه بتن در کارخانه‌ای باید صورت گیرد که امکانات و نیروی کار ماهر در اختیار داشته باشد. ضمن اینکه استفاده از سیمان تیپ‌های مختلف در آماده کردن بتن هم از جمله آن موارد فرعی است که به دلیل رعایت نشدن محصول غیراستاندارد می‌‌شود.

حمل بتن آماده از مراکز تولید به پای کار هم از مشکلات عمده این صنعت محسوب می‌شود. از آنجایی که کارخانه‌های فراوری بتن دور از شهر قرار می‌گیرند سیستم حمل و نقل بتن و رعایت استاندارد در ماشین‌آلات حمل و نقل از اهمیت فوق‌العاده‌‌ای برخوردار است.

حیدری نژاد در این خصوص می گوید: اما متاسفانه به همین دلایل بتن بعد از رسیدن به مقصد از حالت استاندارد خارج می شود و کمی سفت‌تر می‌شود. در این مواقع کارگران ساختمانی به بتن آب اضافه می کنند که این کار از نظر ظاهری بتن را به شکل اولیه‌اش برمی‌گرداند، اما بتن از حالت استاندارد خارج می شود و کیفیت خود را از دست می دهد.

رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به تاثیر نیروی کار ماهر در صنعت بتن در توصیف وضعیت کشور به لحاظ رعایت موازین و استانداردهای علمی در تولید بتن آماده گفت: در رابطه با صنعت بتن آماده در مرحله گذار قرار داریم. یعنی از خواب بیدار شده‌ایم اما کاملا هوشیار نیستیم.به همین دلیل هیچ آمار و ارقامی در مورد میزان تولید و استفاده استاندارد و غیراستاندارد هم در این صنعت در دست ما نیست.

وی با بیان اینکه مسولان از وضع موجود صنعت بتن در کشور راضی و خشنود نیستند، گفت:‌ فکر می‌کنم ظرف یک دوره 3 تا 5 ساله وضعیت بتن بهتر از حال حاضر شود. چون حرکت‌های مثبتی در این زمینه شکل گرفته است.

وی برگزاری روز بتن را یکی از حرکت‌های مثبت در این خصوص دانست و گفت: این همایش‌ در راستای آماده‌سازی نیروهای جوان متخصص و تشویق شرکت‌های موفق در تولید بتن می‌تواند در درازمدت تاثیرگذار باشد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری

لینک به دیدگاه

1. باید توجه داشت که خم میلگردها به طرف پائین یا داخل المان و خارج از ناحیه پوشش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار داشته باشد.

2. عملیات جوشکاری میلگردها در محیطی با دمای زیر -18 درجه سلسیوس مجاز نیست.

3. بعد از پایان پذیرفتن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بایستی اجازه داد تا میلگردها به طور طبیعی تا دمای محیط سرد شود،شتاب دادن به فرآیند سرد شدن مجاز نیست.

4. کاربرد همزمان چند نوع فولاد با مقاومت های مشخصه متفاوت در یک المان بتنی مجاز نیست مگر اینکه در نقشه های اجرائی،مهندس محاسب قید کرده باشد.

5. براب مهار میلگردهای فشاری نبایستی از قلاب و خم استفاده نمود.

6. برای میلگردهای با سطح صاف(بدون آج) استفاده از مهارهای مستقیم مجاز نیست.

7. خم کردن میلگردها انتظار باید قبل از قالب بندی انجام گیرد.

8. میلگردهای ساده با قطر بیش از 12 میلیمتر را نباید بعنوان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بکار برد.

9. قطر خاموت ها نباید از 6 میلی متر کمتر باشد.

10. مناسب ترین محل قطع و وصله میلگردهای طولی ستون بتنی،در نصف ارتفاع آن است.

11. محل مناسب برای وصله کردن میلگردهای طولی تیرهای بتنی،بیرون از گره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با ستون و در محدوده یک چهارم تا یک سوم از طول دهانه از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.

اثرات مواد زیان آور بر خواص یتن

 

  1. کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع می کند،با حداکثر غلظت 0.1%


 2. بی کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع یا کند می کند با حداکثر غلظت 0.4% تا 0.1%


 3. کلرورها » تسریع در زنگ زدگی آرماتور و کابل های پیش تنیدگی.بیش از 0.06% در بتن پیش تنیده و 0.1% در بتن آرمه خطرناک است.


 4. سولفاتها » اثر نامطلوب روی بتن.به ازای هر 1% سولفات در آب،10% کاهش مقاومت بوجود می آید.


 5. فسفاتها،آرسنات ها و براتها » افزایش زمان گیرش.حداکثر غلظت 0.05%


 6. نمک های مس،روی،سرب،منگنز،قلع » افزایش زمان گیرش.حداکثر غلظت 0.05%


 7. آبهای اسیدی » در صورت وجود اسید کلریدریک و اسید سولفوریک و سایر اسیدهای غیرآلی،حداکثر تا 0.1% بلامانع است و آبهای با 4.5 مجاز نیست.


 8. آبهای قلیایی » در صورت وجود بیش از 0.5% هیدروکسید سدیم و 1.2% هیدروکسید پتاسیم ( نسبت به وزن سیمان ) باشد،مقاومت بتن تقلیل می یابد.


 9. آبهای گل آلود » قبل از مصرف از حوضچه های ته نشینی عبور داده و یا به روش دیگر تصفیه کرد.


 10. آب دریا » با حداکثر 3.5% نمک محلول برای ساخت بتن ( بدون آرماتور ) بلامانع است.


 11. مقاومت بتن ساخته شده با آب دریا بین 10% تا 20% کاهش می یابد.

 

سنگدانه ها

 
 • بهترین منابع سنگدانه ها،در محل رودخانه ها می باشد که بسیار ساده و ارزان استخراج می گردند.


 • دانه های درشت رودخانه ای عموما گرد و دارای دانه بندی مناسب ولی مقاومت بتن ها کمتر می باشند.


 • مصرف سنگدانه های طبیعی (گرد گوشه با سطح صاف) در بتن،کارآئی بهتری می دهد.


 • سنگدانه های شکسته که تیزگوشه می باشند کارآئی کمتر ولی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  و فشاری بیشتری دارند.


 • بهترین سنگدانه برای تهیه بتن،سنگدانه های سیلیسی هستند.سختی آنها بین 6 تا 7 (از 10 که مربوط به الماس است.) می باشد.ولی برای بتن های معمولی بیشتر از سنگدانه های آهکی استفاده می شود که سختی آنها بین 3 تا 4 است.


 • مقدار آب همراه شن به لحاظ کم بودن آن قابل صرفنظر است ولی آب همراه با ماسه که گاهی به 50 تا 60 لیتر بر مترمکعب ماسه می رسد و قابل ملاحظه است و بایستی در زمان بتن ریزی مورد توجه قرار بگیرد.


 • سنگدانه های مصنوعی که از گرد حاصل از سوزانیدن زباله ها و یا سرباره کوره های ذوب آهن و غیره بدست می آید و حاوی مقادیری فلزات و دیگر مواد سخت می باشند می توان برای ساخت بتن های غیرباربر استفاده نمود.امروزه بیش از 40 درصد بتن های مصرفی در کارگاه باربر نیستند و با استفاده از این روش می توان کمک شایانی به حفظ محیط زیست نمود

لینک به دیدگاه

استفاده از مصالح جديد و به خصوص كامپوزيت‌ها به جاي فولاد در دهة اخير در

دنيا به شدت مورد علاقه بوده است. كامپوزيت‌ها از يك مادة چسباننده

(اكثراً اپوكسي) و مقدار مناسبي الياف تشكيل يافته است. اين الياف ممكن

است از نوع كربن، شيشه، آراميد و ... باشند، كه كامپوزيت حاصله به ترتيب،

به نام

 

AFRP, GFRP, CFRP خوانده مي‌شود. مهمترين حسن كامپوزيت‌ها، مقاومت بسيار عالي آنها در مقابل خوردگي است. به همين دليل كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بتن‌آرمه به جاي ميلگردهاي فولادي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است

 

لازم

به ذكر است كه خوردگي ميلگرد در بتن مسلح به فولاد به عنوان يك مسئلة

بسيار جدي تلقي مي‌گردد. تاكنون بسياري از سازه‌هاي بتن‌آرمه در اثر تماس

و مجاورت با سولفاتها، كلرورها و ساير عوامل خورنده دچار آسيب جدي

گرديده‌اند، چنانچه فولاد به كار رفته در بتن تحت تنش‌هاي بالاتر در شرايط

بارهاي سرويس قرار گيرند، اين مسئله به مراتب بحراني‌تر خواهد بود. يك

سازة بتن‌آرمة معمولي كه به ميلگردهاي فولادي مسلح است، چنانچه در زمان

طولاني در مجاورت عوامل خورنده نظير نمك‌ها، اسيدها و كلرورها قرار

مي‌گيرد، قسمتي از مقاومت خود را از دست خواهد داد. به علاوه فولادي كه در

داخل بتن زنگ مي‌زند، بر بتن اطراف خود فشار آورده و باعث خرد شدن آن و

ريختن پوستة بتن مي‌گردد.

 

تاكنون تكنيك‌هايي جهت جلوگيري از خوردگي فولاد در بتن‌آرمه توسعه داده

شده و به كار رفته است كه در اين ارتباط مي‌توان به پوشش ميلگردها توسط

اپوكسي، تزريق پليمر به سطح بتن و يا حفاظت كاتديك اشاره نمود. با اين

وجود هر يك از اين روش‌ها تا حدودي و فقط در بعضي از زمينه‌ها موفق

بوده‌اند. به همين جهت به منظور حذف كامل خوردگي ميلگردها، توجه محققين و

متخصصين بتن‌آرمه به حذف كامل فولاد و جايگزيني آن با مواد مقاوم در مقابل

خوردگي معطوف گرديده است. در همين راستا كامپوزيت‌هاي FRP

(پلاستيك‌هاي مسلح به الياف) از آنجا كه به شدت در محيط‌هاي نمكي و قليايي

در مقابل خوردگي مقاوم هستند، موضوع تحقيقات گسترده‌اي به عنوان يك جانشين

مناسب براي فولاد در بتن‌آرمه، به خصوص در سازه‌هاي ساحلي و دريايي

گرديده‌اند.

 

لازم به ذكر است كه اگر چه مزيت اصلي ميلگردهاي از جنس FRP مقاومت آنها در مقابل خوردگي است، با اين وجود خواص ديگر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

نظير مقاومت كششي بسيار زياد (تا 7 برابر فولاد)، مدول الاستيسيتة قابل

قبول، وزن كم ، مقاومت خوب در مقابل خستگي و خزش، عايق بودن در مقابل

امواج مغناطيسي و چسبندگي خوب با بتن، مجموعه‌اي از خواص مطلوب را تشكيل

مي‌دهد كه به جذابيت كاربرد FRP

در بتن‌آرمه افزوده‌اند. اگر چه بعضي از مشكلات نظير مشكلات مربوط به خم

كردن آنها و نيز رفتار كاملاً خطي آنها تا نقطة شكست، مشكلاتي از نظر

كاربرد آنها فراهم نموده‌اند كه امروزه موضوع تحقيقات گسترده‌‌اي به عنوان

يك جانشين مناسب براي فولاد در بتن‌آرمه، به خصوص در سازه‌هاي ساحلي و

دريايي گرديده‌اند.

 

با توجه به آنچه كه ذكر شد ، بسيار به جاست كه در ارتباط با كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP

در بتن‌ سازه‌هاي ساحلي و دريايي مناطق جنوبي ايران و به خصوص منطقة

خليج‌فارس، تحقيقات گسترده‌اي صورت پذيرد. در همين راستا مناسب است كه

تحقيقات مناسبي بر انواع كامپوزيت‌هاي FRP(AFRP, CFRP, GFRP)

و ميزان مناسب بودن آنها براي سازه‌هاي دريايي كه در منطقة خليج‌فارس

احداث شده است، صورت پذيرد. اين تحقيقات شامل پژوهش‌هاي گستردة تئوريك بر

رفتار سازه‌هاي بتن‌آرمة متداول در مناطق دريايي (به شرط آنكه با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسلح

شده باشند) خواهد بود. در همين ارتباط لازم است كارهاي تجربي مناسبي نيز

بر رفتار خمشي، كششي و فشاري قطعات بتن‌آرمة مسلح به كامپوزيت‌هاي FRP صورت پذيرد.

 

لازم به ذكر است كه چنين تحقيقاتي در 10 سال اخير در دنيا صورت گرفته كه نتيجة اين تحقيقات منجمله آئين‌نامة ACI-440 است كه در چند سال اخير انتشار يافته است. با اين وجود كامپوزيت‌هاي FRP

در ايران كماكان ناشناخته باقي مانده است و به خصوص كاربرد آنها در

بتن‌آرمه در سازه‌هاي ساحلي و دريايي كاملاً دور از چشم متخصصين و مهندسين

ايراني بوده است. تحقيقاتي كه در اين ارتباط صورت خواهد گرفت، مي‌تواند

منجر به تهية دستورالعمل و يا حتي آئين‌نامه‌اي جهت كاربرد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در بتن‌آرمه به عنوان يك جسم مقاوم در مقابل خوردگي در سازه‌هاي بندري و

دريايي ايران گردد. اين حركت مي‌تواند فرهنگ كاربرد اين مادة جديد در

بتن‌آرمة ايران را بنيان گذارد و از طرفي منجر به صرفه‌جويي‌ ميلياردها

ريال سرمايه‌اي ‌شود كه متأسفانه همه ساله در سازه‌هاي بتن‌آرمة احداث شده

در مناطق جنوبي ايران (به خصوص در مناطق بندري و دريايي)، به جهت خوردگي

ميلگردها و تخريب و انهدام سازة بتني، به‌هدر مي‌رود.

لینک به دیدگاه

حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه ـ زلزله موجب گردیده است تا نوسازی و بهسازی در سالهای در اخیر از روشهای نوین و مصالحی جدید بهره گیرد که در پیشینه طولانی ساخت و ساز سابقه نداشته است در میان این نوآوری ها FRP (مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف) از جایگاه ویژه برخوردار می باشد تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان FRP را باید مصالح ساختمانی هزاره سوم نامید. کامپوزیت FRP که ابتدا در صنایع هوا و فضا بکار برده شد با داشتن ویژگی های ممتاز چون نسبت بالای مقاومت به وزن، به وزن، دوام در برابر خوردگی، سرعت و سهولت در حمل و نصب، دریچه ای نو پیش روی مهندسین عمران گشوده است به گونه ای که امروز سازه های متعددی در سرتاسر دنیا با استفاده از این مواد تقویت شدند استفاده از مصالح کامپوزیت به طور قابل توجهی در صنعت ساختمان یک بازار تکان دهنده و با سرعت در حال توسعه می باشد. اولین تحقیقات انجام شده در این زمینه از اوایل دهه 1980 آغاز شده است، زلزله 1990 کالیفرنیا و 1995 کوبه ژاپن نیز از جمله عوامل موثرتری برای بررسی کاربرد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیافFRP جهت تقویت و مقاوم سازی سازه های بتنی و بنایی در مناطق زلزله خیز گردید.

کاربرد کامپوزیت FRP در مقاوم سازی سازه های بتن مسلح

امروزه نگهداری از سازه ها به دلیل هزینه ساخت و تعمیر بسیار حائز اهمیت می باشد با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص می شود عوامل متعددی مانند: اشتباهات طراحی و محاسبه، عدم اجرای مناسب تغییر کاربری سازه ها، آسیب دیدگی ناشی از وارد شدن بارهای تصادفی، خوردگی بتن و فولاد و شرایط محیطی از دوام آنها می کاهد ضمناً تغییر آیین نامه های ساختمانی (باعث تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان می شود) نیز سبب ارزیابی و بازنگری مجدد طرح و سازه می گردد تا در صورت لزوم بهسازی و تقویت شود. سیستمهای الیاف مسلح شده پلیمری FRP برای تقویت سازه های بتنی پدیدار شده و به عنوان یک جانشین برای روش های سنتی از قبیل چسباندن صفحات فولادی، افزایش سطح مقطع با بتن ریزی مجدد و پیش تنیدگی خارجی می باشد.

با توجه به معایب این روشها مانند بازدهی کم و یا نیاز به امکانات و فن آوری خاص امروزه روش های مقاوم سازی با استفاده از کامپوزیت توسعه روز افزون دارد. محدودیت استفاده و کاربرد کامپوزیت در مهندسی ساختمان به قیمت بالای آنها برمی گردد البته هزینه و قیمت آنها به تدریج رو به کاهش می باشد به این ترتیب استفاده از آنها بیشتر و بیشتر خواهد شد. استفاده از FRP در زمینه مقاوم سازی، هر چند که هزینه بالایی در بردارد، اما با توجه به هزینه اجرای کم و نیز سایر مزایای FRP ، در کل به صرفه ترین و موثر ترین راه مقاوم سازی سازه های بتنی امروزه به شمار می رود.

در این حین، جهت استفاده صحیح و مناسب از این ماده و طراحی مقاوم سازی سازه های بتنی، آیین نامه ها، راهنماها و گزارشهایی در سراسر جهان منتشر گردید با توجه به شروع رشد و استفاده از مواد FRP ، در ایران تدوین راهنمایی برای طراحی مقاوم سازی به کمک این مواد، بسیار ضروری است. در این مجموعه به بررسی و معرفی بعضی از آیین نامه ها و راهنماهای معتبر در مورد ورقه های FRP تقویت کننده به صورت خارجی، برای آشنایی بیشتر آنها پرداخته شده است. بر این اساس تعدادی از راهنماهای طراحی با توجه به منابع در دسترس مورد بررسی قرار گرفته است. راهنماهای طراحی مورد بررسی عبارتند از:

• ACI 440.2R-02 ، راهنمای طراحی تقویت سازه های بتنی با کمک چسباندن سیستم FRP به صورت خارجی

• Fib Bulletin 14 (2001) راهنمای طراحی تقویت کننده های FRP چسبیده به صورت خارجی برای سازه های بتن آرمه

• UK Concrete Society Technical Report No. 55 (2000) راهنمای طراحی مقاوم سازی بتن آرمه با استفاده از مواد کامپوزیتیFRP

• ISIS (2000) مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با پایمرهای تقویت شده با الیاف FRP

• JSCE توصیه های انجمن مهندسین عمران ژاپن در مورد مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از ورقه های الیافی

• JBDPA راهنمای طراحی و ساخت بهسازی لرزه ای ساختمانها به وسیله کامپوزیت های FRP در ژاپن

• CSA استاندارد کانادا در مورد طراحی و اجرای ساختمانهای تقویت شده با

لینک به دیدگاه

با توجه به اهمیت شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی اعضا سازه ای در برابر زلزله، این مقادیر نیز به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به لزوم پیوستگی و هماهنگی فولاد و بتن در مقاطع مرکب، چسبندگی و پارامترهای مؤثر بر مقاومت چسبندگی در ستونهای مرکب نیز مورد بررسی قرارگرفته است. روشی سازگار با آیین نامه های معتبر برای طراحی ستونهای قوطی پرشده با بتن در هر دو حالت ستون کوتاه و ستون لاغر نیز ارائه گشته است. نشان داده شده است که ستون که ستون قوطی پرشده با بتن علاوه بر مقاومت و رفتار خمشی و برشی مطلوب شکل پذیری خوبی داشته و از ظرفیت جذب انرژی قابل توجه ای نیز برخوردار است. به علاوه از روند طراحی ساده ای برخودار بوده و برای طراحی دفتری کاملاً مناسب است.

خصوصیات فوق ستونهای قوطی پرشده با بتن را به صورت اعضا سازه ای بسیار مناسب و ممتاز برای ساختمانهای بلند در مناطق زلزله خیز معرفی می کند. رفتار خمشی و شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی ستونهای قوطی پرشده با بتن، در فصول دوم و سوم مورد بررسی قرارگرفته است و نشان داده شده است که این مقادیر به پارامترهای زیادی منجمله نسبت عرض به ضخامت ورق فولادی، ضریب لاغری ستون، طول پرشدگی بتن در ستون ، نوع بتن و فولاد، تعداد سیکل بارگذاری، بار محوری، گل میخ برشگیر بر پوسته فولادی بستگی داشته و نحوه ارتباط آنها نیز بررسی شده است.

با توجه به ضخامت قوطی فولادی در ستون مرکب، این ستونها معمولاً ظرفیت برشی بسیار بالایی از خود نشان داده و عمدتاً در مورد خمشی گسیخته می شوند. رفتار برشی ستونهای قوطی پرشده با بتن در ستونهای کوتاه که در آنها برش بیشترین تأثیر را دارد، در فصل پنجم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده است که حتی در این حالت نیز ستونهای قوطی پرشده با بتن، از نظر برشی رفتار بسیار مناسب از خود نشان می دهند. با توجه به فرم سازگاری کرنشها در نقاط تماس بتن و فولاد، چسبندگی بین فولاد و بتن در ستونهای مرکب در فصل چهارم بررسی شده است و نحوه تأثیر پارامترهایی چون سن بتن سایز، دما، شرایط نگهداری بتن و انقباض بر مقاومت چسبندگی مشخص شده است. در فصل ششم، سعی شده است روش برای طراحی ستونهای قوطی پرشده با بتن،ارائه شود که علاوه بر هماهنگی با آیین نامه های معتبر، برای طراحی دفاتر مهندسی کاملاً عملی و مناسب باشد.

بدین منظور روش گام به گام طراحی ستون قوطی پرشده با بتن در دو حالت ستون کوتاه و ستون لاغر آورده شده است و نشان داده شده است که با استفاده از ستون قوطی فولادی پرشده با بتن در مقایسه با قوطی فولادی از تغییرمکان جانبی کمتر و شکل پذیری بیشتری برخوردار بوده و رفتار لرزه ای مناسبتری از خود نشان می دهند. در بخش پایانی علاوه بر جمع بندی و نتیجه گیری کلی از مطالب ارائه شده در فصول قبل ، نیازهای پژوهشی آینده نیز ارائه گردیده است .

لینک به دیدگاه

سازه های مدرن در واقع همان طرحهای مدرن و نوین معماری هستند که مصون از اعمال محدودیتهای سازه ای ، بدون تغییرات بعدی و یا با حداقل تغییرات به مرحله اجرا رسیده اند و این میسر نیست مگر با پیشرفتهای چشم گیری که اخیرا" در بخش سازه حاصل شده است . از آنجایی که موضوع این نوشته در ارتباط با سازه های بتنی می باشد ، ابتدا نگاهی به تاریخچه بتن کرده و چگونگی تولد و تکامل آن را مورد بررسی قرار می دهیم .

احتمالا" رومی ها اولین کسانی بودند که بتن را بکار بردند . آنها بتن را که بر اساس سیمان ساخته می شد ، به عنوان موادی که در آب سخت می گردید ، بکار می بردند . این خاصیت بتن و سایر خواص آن که ضمن قرار گیری در مجاورت آب آشکار می شد ، سبب استفاده روزافزون این ماده ساختمانی شده است . سالها سیمان ساخت رومی ها بکار میرفت ، تا اینکه یک بنای انگلیسی اهل لیدز بنام " جوزف اسپدین ( Joseph Aspdin ) " موفق به پیدا کردن سیمان پرتلند در سال 1824 میلادی گردید . سابقه استفاده از بتن مسلح نیز به سال 1850 میلادی بر می گردد که "ژوزف لامبوت ( Joseph Lambot )" فرانسوی یک قایق بتنی را که با شبکه ای از سیمهای موازی مسلح شده بود ، تولید کرد . با این حال اختراع بتن آرمه معمولا" به "ژوزف مونیر ( Joseph Monier )" فرانسوی نسبت داده می شود . وی در سال 1867 میلادی ، ابداع ساخت حوضچه ها و مخازن بتنی مسلح به شبکه ای از سیم آهنی را برای خود ثبت نمود . پس از آن طی مطالعات بعدی ، آزمایشات گوناگون روی سیمان وقت در محیطهای مختلف و نتایج بدست آمده از رفتار سازه های ساخته شده در طول زمان ، انواع سیمانهای پرتلند تولید شدند و بدین ترتیب گام بلند دیگری در بهینه سازی و توانمندی سازه های بتنی برداشته شد .

از آنجایی که بتن ماده ای کاملا" همگن نیست و تولید آن نیز در کارگاهها و مناطق مختلف با کیفیت متفاوت صورت می گیرد . بر اساس تجارب بدست آمده از فعالیتهای قبلی ، یک سری ضوابط طراحی تعیین شد که بر اساس آن محاسبات مربوط به سازه ها انجام می گرفت . طبیعتا" کشورهایی که تلاشهای بیشتری در زمینه مطالعه و تحقیق داشتند ، به ضوابطی مطمئن تر رسیدند و در نهایت آیین نامه هایی که ارائه دادند ، پرکاربردتر بود . به تبع آن بتدریج کیفیت و توانمندی آیین نامه های مختلف متمایزتر شد تا حدی که در حال حاضر تعدادی از آنها همچون ACI ( American Concrete Institute) (انجمن بتن آمریکا ) ، آیین نامه هایی پیشرو با پشتوانه بسیار قوی هستند و ازجمله مراجع مطمئن بشمار می روند . کشورهایی چون کشور ما نیز از آن طبعیت می کنند . ( البته آیین نامه بتن ایران ، آبا ABA می باشد که آن نیز چکیده ای از آیین نامه های بتن آمریکا و کانادا می باشد ) .

پس از چندی ، نقصهایی در ضوابط آیین نامه ها مبنی بر محدود کردن طرحهای معماری احساس شد و این موضوع به عنوان اصلی ترین چالش وقت مطرح گشت . از آن پس مطالعات روی تولید بتن با کیفیت و مرغوب در دستور کار قرار گرفت و از جمله دست آوردهای آن ، بتنهای خاص همچون بتن مقاومت بالا ( HSC ) که در حال حاضر آخرین نسل آنها بتن با پودر فعال RPC( Reactive Powder Concrete ) می باشد ، و انواع دیگر بتنها هستند . البته در حال حاضر تعدادی از آنها تحت شرایط خاص بکار برده می شوند و ضوابط مربوط به آنها بر اساس آیین نامه های متعارف نمی باشد . بعنوان مثال بتن با مقاومت بالا با امکان کاهش مقطع عضو بتنی ، فضای مفید را افزایش میدهد که یک مزیت محسوب می شود . اما در عین حال ضریب شکل پذیری پایین آن در برابر نیروهای جانبی مشکلاتی را بوجود می آورد . لازم به ذکر است که ضوابط آیین نامه های متعارف کنونی برای بتنهای تا سقف 40 مگاپاسگال بوده و در مورد بکارگیری این ضوابط برای بتنهای با مقاومت بالاتر جای تردید وجود دارد که رفتار سازه های ساخته شده کنونی در طول زمان ، این موضوع را آشکار خواهد کرد .

پیرو این تحقیقات ، در نتیجه تمرکزی که روی رفتار دو عنصر بتن و فولاد به عنوان مکمل یکدیگر در یک عضو بتن آرمه صورت گرفته بود ، با بکارگیری تکنیکهای بروز در تقویت چسبندگی بین فولاد و بتن ، و همچنین تولید بتن مرغوب ، همگن ، مقاوم و ... ، بحث قطعات پیش تنیده بتنی در دو حالت پیش کشیده و پس کشیده ( CCL ) نیز رونق بیشتری گرفت . ( در اصل کاربرد پیش تنیدگی به حدود 440 سال قبل از میلاد بر می گردد . زمانی که یونانی ها کشش و تنشهای خمشی در بدنه کشتی های جنگی خود را با پیش تنیدگی ساختار بدنه بوسیله طناب های کشیده شده کاهش می دادند ) . از مزایای این قطعات می توان به امکان اجرای دهانه های بزرگ ، انعطاف پذیری ، کنترل تغییر شکل ، امکان ایجاد تغییرات در آینده و ... اشاره کرد .

تولد این تکنولوژی در صنعت ساختمان سازی و کابرد آن در سازه های بتنی که ابتدا بیشتر در پل سازی مورد استفاده قرار می گرفت و بتدریج در ساختمان سازی نیز جایگاه خود را پیدا کرد ، مقدمه ساخت سازه های مدرن بتنی را رقم زد . چرا که با قابلیتهای ویژه و بالای این محصولات ، بیشتر محدودیتهای آیین نامه ها برطرف شد و سازه هایی شگفت انگیز در مناطق مختلف جهان ساخته شدند که اصطلاحا" سازه های مدرن و نوین بتن آرمه نامیده می شوند . بدیهی است نیازها و خواسته های بشری به اینجا ختم نمی شود و در آینده در پی تلاشها و تحقیقاتی که هر روزه ادامه می یابد ، شاهد تحولاتی پیشرفته تر در این مورد خواهیم بود .

لینک به دیدگاه

خوردگی یکی از مؤثرترین فاکتورها در تعیین عمر اقتصادی برای ساختمانها می باشد. خوردگی نتیجه یک سری فعل و انفعالات شیمیایی در بتن و آرماتور ها می باشد. در بتن آرماتورها توسط بتن، محافظت می گردد. (PH=13) بالا که از خصوصیات بتن می باشد PH بالا کاهش یابد، محافظت بتن از روی آرماتورها حذف می گردد. این جزء از PH زمانی که این مقاطع بتنی زنگ می زند،این زنگ زدگی باعث افزایش حجم میلگردها می گردد که این موضوع موجب ایجاد ترک در مقطع به موازات میلگردها خواهد شد. زمانیکه بتن ترک خورد میلگرد به طور کامل در معرض اثرات جوی و عوامل خوردگی قرار می گیرد که این خود باعث کاهش عمر ساختمان خواهد گردید.

از عوامل دیگر خوردگی در بتن یک واکنش شیمیایی با نام کربناسیون در مقطع بتنی است که عامل آن یون های فعال کلسیم که ناشی از هیدراسیون سیمان است، می باشد. این یون های فعال به سرعت با گازهای جو و رطوبت هوا واکنش انجام داده و باعث ایجاد ترکیبات شیمیایی پیچیده می گردد که سبب تغییرات در مشخصات مقطع واحد گردید. این زنجیره از واکنشهای شیمیایی به سرعت بتن را کاهش داده و بنابراین باعث شروع خوردگی در میل گردها می گردد. در ادامه PH سیمان نیز خواص خود را از دست می دهد و قابلیت تحمل خمش در آن به شدت کاهش می یابد. در واقع یک روش ترمیم بتن است که برای مقاطع بتنی که مقاومت خود را در اثر Izo-BTS خوردگی از دست داده اند و یا آنکه در هنگام اجرا در اثر عدم دقت کافی به مقاومت مورد نظر نرسیده اند و یا در اثر زلزله دچار تخریب شده اند، استفاده می گردد.

با توجه به مراحل کار در این روش ابتدا قسمتهای ضعیف مقطع بتنی که مقاومت لازم را ندارند توسط روشهای مکانیکی تخریب می گردد که لازمه آن، در ابتدای کار قبل از تخریب، تعیین عمق دقیق نفوذ خوردگی در مقطع است که توسط آزمایشات خاصی این عمق و نواحی که ترمیم باید در آن انجام شود مشخص می گردد. ترمیم می گردد، این ماده در مرحله بعد سطح بتن توسط ماده ای خاص با نام IZOMET-BRM دارای شباهت زیادی با بتن می باشد اما قابلیتها و خواص آن چه به لحاظ مشخصات ساختمانی و چه به لحاظ مقاومت در برابر عوامل خوردگی بسیار بالاتر از بتنهای معمولی است.

● تقویت.سازه.های.بتنی

هدف در این روش مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله و یا بالا بردن مقاومت سازه بنا بهنیازمواردی همچون تغییر کاربری ساختمان و یا اشتباه درمحاسبات اولیه طراح می باشد. در این روش علاوه بر بدست آوردن مشخصات مورد نظر به لحاظ ساختمانی مسایل معماری ساختمان و زیبایی بنا نیز مد نظر است بدین صورت که در این روش بعد از اتمام کار سطح مقطع اجزا ساختمان تغییراتی نخواهد داشت. روش کار بدین صورت است که یک سری ورقهای فولادی با توجه به محاسبات انجام شده و مقاومت موردنظر از خارج مقطع توسط یک نوع Steel-plates اپوکسی خاص به مقطع اضافه می گردد. طراحی این فولادها و مقادیر آن با توجه به محاسبات اولیه ساختمان و نیز مشخصاتی از مقطع که در نظر داریم به آن برسیم انجام می گیرد. مراحل انجام کار و نیز مواد استفاده شده به صورتی است که بعد از پایان مقطع جدید و قدیم به خوبی با یکدیگر کار می کنند.

لینک به دیدگاه
 • 8 ماه بعد...

بتن سنگی مصنوعی بوده و مانند سنگی طبیعی ماده ای ترد ( یا شکننده ) قوی از نظر فشار و ضعیف از لحاظ کشش می باشد . از قدیم گاهی برای تقویت یا تسلیح مصالح سنگی و بتن از فلزات استفاده می کردند . بام یک گرمابه رومی از نوع بتن با مصالح سنگی درشت احداث شده که توسط میله های برنزی و آهنی تقویت گردیده است . معماری به نام " رن " برای ایجاد مقاومت در گنبد کلیسای سن پال در برابر فشار های جانبی زنجیری آهنی قرار داده و معماری دیگر به نام " سوفلو " ( 1713- 1781) از میله های آهن کار شده در بنای سنگی کلیسای سن سولپیس پاریس استفاده نموده است . ولی تا قرن نوزذهم اصول تقویت به صورت علمی امروزی ناشناخته بود و تنها در اواخر قرن نوزدهم بود که روش های محاسباتی ریاضی بخشی ابداع شد.

یکی از اولین نمونه های بتن مسلح در نمایشگاه بین المللی پاریس به نمایش گذارده شد. این نمونه عبارت از قایقی بود که توسط یک پیمانکار فرانسوی به نام " لامبو " طرح شده و از بتن آهکی آبی تقویت شده توسط شبکه ای از میله های آهنی ساخته شده بود.

 

در سال 1854 ، یک کارگر گچ کار انگلیسی به نام " ویلیام ویلکینسون" روشی را برای احداث تاوه های بتنی که به کمک یک شبکه گسترده از میله های آهنی و یا سیم های فرعی تقویت می شدند به ثبت رساند . روش وی در قرار دادن فولاد های برای تحمل تنش های کششی نشان می دهد که او اصول مربوط به اجرای بتن مسلح را درک می کرده .

روش های بسیاری در طی قرن نوزرهم به ثبت رسیدند و ما تنها به تعداد محدودی از این روش ها در این تاریخچه کوتاه اشاره می کنیم . " فرانسوا کوئنه"در سال 1855 نوعی روش طاق زنی با بتن را به ثبت رسانید و سال بعد از آن در میان سازه هائی که ساخت یک فانوس دریایی در پرت سعید و یک دیوار حائل در پاریس بنا نمود . پسر او "ادموند کوئنه " ( 1850- 1915) نیز روش های مختلفی را در کاربرد بتن مسلح به ثبت رسانید .

 

 

" ژوزف موینه " فرانسوی ( 1823-1906) که یک باغبان و نیز سازنده وسایل ساده باغبانی بود ایده استفاده از گلدان های از جنس بتن به جای گلدان های چوبی برای نگهداری نهال ها و درختان کوچک را در فکر خود پروراند منتها پس از آن که دریافت بتن بیش از حد حالت شکنندگی دارد شبکه ای از آهن ساخت و گلدان های خود را با پوشش این شبکه توسط ملات و یا بتن تهیه نمود . این روش خود را در سال 1867 به ثبت رساند و در پی آن موارد کاربرد دیگری از بتن مسلح نظیر مخازن بتنی و غیره را ارائه نمود. سازه های بتن مسلح در اروپا معمولا به " روش موینه " معروف بود.

یک آمریکایی به نام " هایت " آزمایش هایی را بر روی تیر ها انجام دارد و یکی از نخستین کسانی بود که اصول اولیه مربوط به رفتار بتن مسلح را به صورتی که امروزه درک می شود شناخت . وی نتیجه کشفیات خود را در سال 1887 در لندن انتشار داد ولی آن طور که باید با استقبال روبه رو نشد . در اواخر قرن نوزدهم در آلمان و سایر کشورها آزمایشاتی به عمل آمد که منجر به تدوین تئوری های طرح بر اساس محاسبات ریاضی توسط اشخاصی چون " کونن" ، " مورش " ، کونسیدر" و سایرین گردید.

 

اولین کتاب درباره بتن مسلح به زبان انگلیسی در سال 1904 توسط " مارش " و " دون " به چاپ رسید. نام مشهور دیگری در رابطه با بتن مسلح " فرانسوا هینبیگ" ( 1824-1921) می باشد که اولین ساختمان با قالب بتنی کامل را بنا کرد . وی سک دفتر نمایندگی نیز در سال 1897 به سرپزستی " موشل " در لندن تاسیس کرد که در آن سازه های بتن مسلح بر اساس روش وی طراحی می شد.در آغاز قرن بیستم بسیاری از کار های بتن مسلح توسط شرکت های متخصص این کار اجرا می شد زیرا معماران و مهندسان مشاور در حد متوسط تا آن زمان هنوز اطلاعات تئوریک و عملی کافی درباره روش های جدید اجرائی نداشتند تا بتوانند بر اساس آن با اطمینان طرح هایی را آماده کنند. اگر چه هنوز گهگاه برخی از انواع جدید طاق زنی به ثبت می رسد لیکن اغلب کارهای معمولی بتن مسلح را می توان امروزه بدون در نظر گرفتن روش های ثبت شده طرح و اجراء نمود.

 

منبع»» کتاب : رفتار اجزاء سازه ها

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

[h=2]بتن عبور دهنده نور ، لایتراکان ( تکنولوژی بتن )[/h]

بتن عبور دهنده نور ، لایتراکان ( تکنولوژی بتن )

 

 

 

ساختارهای باربر هم می‌توانند از این بلوک‌ها ساخته شوند. زیرا فیبر های شیشه ای هیچ تاثیر منفی روی مقاومت بتن ندارند. بلوکها می توانند در اندازه ها ی متنوع و با عایق حرارتی خاص نصب شده روی آنها تولید شوند.

 

این متریال در سال 2001 توسط یک معمار مجار به نام «آرون لاسونسزی» اختراع شد و به ثبت رسید. این معمار زمانیکه در سن 27 سالگی در کالج سلطنتی هنر های زیبای استکهلم مشغول به تحصیل بود این ایده را بیان کرد و در سال 2004 شرکت خود را با نام لایتراکان تاسیس کرد و با توجه به نیاز و تمایل جامعه امروز به استفاده از مصالح جدید ساختمانی، از سال 2006 با شرکت های بزرگ صنعتی به توافق رسیده و تولید انبوه آن به زودی آغاز خواهد شد.

 

• موارد کاربرد

 

دیوار:
به عنوان متداول ترین حالت ممکن این بلوک می تواند در ساختن دیوارها مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب هر دو سمت و همچنین ضخامت این متریال جدید قابل مشاهده خواهد بود. بنابر این سنگینی و استحکام بتن به عنوان ماده اصلی « لایتراکان» محسوس تر می شود و در عین حال کنتراست بین نور و ماده شدید تر می شود. این متریال می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد و استحکام سطح در این مورد بسیار مهم است. اگر نور خورشید به ساختار این دیوار می تابد قرار گیری غربی یا شرقی توصیه می شود تا اشعه آفتاب در حال طلوع یا غروب با زاویه کم به فیبر های نوری برسد و شدت عبور نور بیشتر شود. بخاطر استحکام زیاد این ماده می توان از آن برای ساختن دیوار های باربر هم استفاده کرد. در صورت نیاز، مصلح کردن این متریال نیز ممکن است همچنین انواع دارای عایق حرارتی آن نیز در دست تولید است.

 

پوشش کف:
یکی از جذاب ترین کاربرد ها، استفاده از «لایتراکان» در پوشش کف ها و درخشش آن از پایین است. در طول روز این یک کفپوش از جنس بتن معمولی به نظر می رسد و در هنگام غروب آفتاب بلوک های کف در رنگهای منعکس شده از نور غروب شروع به درخشش می کنند.

 

طراحی داخلی:
همچنین از این نوع بتن عبور دهنده نور می توان برای روکش دیوار ها در طراحی داخلی استفاده کرد به صورتی که از پشت نور پردازی شده باشند و می توان از نور های رنگی متنوع برای ایجاد حس فضایی مورد نظر استفاده کرد.

 

کاربرد در هنر:
بتن ترانسپارانت برای مدتها به عنوان یک آرزو برای معماران و طراحان مطرح بود و با تولید لایتراکان این آرزو به تحقق پیوست. کنتراست موجود در پشت متریال تجربه شگفت آوری را برای مدت طولانی در ذهن بیننده ایجاد می کند. در واقع با نوعی برخورد سورئالیستی محتوای درون در ارتباط با محیط پیرامون قرار می گیرد و به این ترتیب بسیاری از هنرمندان تمایل به استفاده از این متریال در کارهای خود دارند. به طور کلی با پیشرفت های تکنولوژیکی و ارائه خلاقیت طراحان و مجسمه سازان با ابزار های مختلف، پتانسیل و قابلیت بتن توسط هنرمندان گوناگون در تمام جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

 

• بلوکها

 

مصلح کردن بلوک بتنی عبور دهنده نور:
در صورت نیاز به مصلح کردن این بتن شیار هایی در داخل آن تعبیه می شوند. در حین ساختن دیوارها میلگرد ها بصورت عمودی یا افقی در این شیار ها قرار می گیرند و فیبر های اپتیکی بخاطر خاصیت انعطاف پذیری خود در اطراف میلگردها جمع می شوند و به این ترتیب میلگرد ها دیده نمی شوند. از این روش بصورت موفقیت آمیزی در چند پروژه و طراحی نمایشگاه استفاده شده است.

 

رنگها و بافت ها:
با توجه به رنگ خاکستری متداول بتن معمولی، لایتراکان دارای رنگهای متنوعی است و بافت سطوح بیرونی آن نیز می تواند متنوع باشد، به گونه ای که بلوکهای متنوع در کنار هم قرار گیرند و یک ساختار واحد را به وجود آورند.

 

توزیع فیبرها:
اندازه و ترتیب فیبر ها در هر بلوکی می تواند متفاوت باشد و این ترتیب قرار گیری می تواند کاملا منظم یا کاملا ارگانیک مانند مقطع چوب باشد.

 

مشخصات تکنیکی:

 

ترکیبات
:
بتن و فیبر اپتیکی، میزان فیبر حد اکثر 5درصد کل بلوک، عبور 3درصد نور تابیده از هر 4 درصد کل فیبر موجود، چگالی 2400-2100 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب، مقاومت فشاری49 نیوتن بر میلی متر مربع در بد ترین حالت و 56نیوتن بر میلی متر مربع در بهترین حالت، مقاومت خمشی معادل 7/7 نیوتن بر میلی متر مربع.

 

اندازه بلوکها: ضخامت
mm500-25
، عرض حداکثر
mm600
، ارتفاع حد اکثر
mm300
.

لامپ لایترا کیوب
Litracub Lamp

 

یکی از محصولات موفق لایترا کان در زمینه طراحی، لامپ لایترا کیوب است که در آن بلوکها با قرار گیری روی هم مکعبی را تشکیل می دهند که منبع نور در داخل آن قرار دارد و نور با عبور از بتن به بیرون ساطع می شود.

 

به این ترتیب این ماده جدید می تواند در عرصه های مختلف طراحی و

همچنین در ایجاد فضاهای پویا و انعطاف پذیر داخلی بسیار مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

منبع : وبلاگ تخصصی مهندسی عمران-معماری

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...