رفتن به مطلب

چمن و نقش آن در فضاهاي شهري


ارسال های توصیه شده

چمن :

چـمن بيـشترين نقش را در تصفـيه هوا وكـاهـش آلــودگی هوا را در مـحـيط های

شـهري بـر عـهـده دارد. چـمــن را هــر 15روز يـكبار كـوتاه كرده . گرد وخاك

و ذرات مـعلـق بـر روی سـطـح بـرگ چـمن ها نـشـسته و با چمن زنی از محيط

خـارج مـی شـود.

چمـن را به عنـوان بوم نقاشـی در كاشـت فضـای سـبز اسـتفاده می كنند يعنی به

عنـوان زمـينه ی فضـای سـبز اسـتفاده می شود . برای طـراحی فضای سبز ابتدا

محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی كنند سـپس چمن كاری را در مناطق خالی

انجام می دهننند .

 

بايد در كاشت چمن به چند نكته توجه داشت:

 

 

 

 

 

1- موقعيت جغرافيايی : سـطح شـيب دار زير درختان ، منـاطق آفـتاب گير و ... 2- آب و هوا : نـوع آب وهوا بـرای پـيدا نـوع بذر منـاسب مورد نـياز مـی باشد 3- دمـا 4- رطـوبت 5- خـاك

انواع چمن : چمن ها با رنگ های مختلف در محيط های مختلف كاشته می شود

مثل چمن هايی با رنگ های نقره اي ، آبي و ...

در هـر اقـليم چـمن منـاسب بـا آن اقـليم بـايد كاشته شود . براي كاشت چمن نوع

بـهره بـرداری چمن بـايد مـشخص شـود مـثل باغ ، ويـلا ، زمـين فـوتبال ، پارك

چـمن را يـكبـار در مـحـيط كـاشـته مـی شـود و بـا مـراقـبـت مـناسـب و خـوب تـا

هـفـت سـال در محـيط بـاقی مـی مـاند .

 

چـمن در پـارك : چـمن كـاری در پـارك بـرای بـهره بـرداری تـفـريـحی مـی بـاشد

در اين نـوع چـمـن كـاري بـعـد از مشـخـص شـدن مـكـان مـناسـب بـرای درخـتان

و درختـچـه ها و كـاشـت گـل هـا چـمن مـنـاسـب را پـيدا كـرده و چـمـن كـاري را

درآن محل انجام می دهنند .

زيـر سـاخت هـاي‍ی كـه بـرای كـاشـت چـمن اسـتـفاده مـی شـود مـتـفاوت می باشد

مـانـنـد زه كـشـی مـنـاسـب خـاك و ...

خـاك رس بـعـد از آبــيـاری ســفـت شـده وآب را در داخـل خـود نـگـه مـی دارد

خـاك مـنـاسـب بـرای كـاشـت چـمن بـايـد دارای خـاك رس به هـمراه ماسه و كود

مـنـاسـب باشد . بـرای چـمـن كـاری خـاك رس 70 درصـد ، مـاسـه 15 درصـد

و كـود 15 درصـد بـاشـد .

كود مـناسـب بـرای چمـن كـاری بـايـد خالی از تـخـم عـلـف هـرز يا مـواد مـانـنـد

آهـك ، مـواد اضـافـی واری شـده بـه آن مـانـنـد خـورده شـيـشـه ، كـاغـذ و مـواد

آلـوده بـه بـيـماري هـا مـانـنـد قـارچ بـاشـد .

كـود مـنـاسـب بـرای چـمـن كـاری كـود حـيـوانـی ، از حـيـوانـاتـی مـانـنـد اسـب ،

وگـوسـفـنـد مـی باشـد كـه بـعد از كاشـت بـذر چـمـن بـه انـدازه 2-3 بـرابـر قطر

بـذر كـود بـر روی آن الـك مـی كـنـنـد .

زمـان مـنـاسـب بـرای دادن كـود بـه چـمـن در فـصـول رشـد چـمـن مـانـنـد بـهـار

و پـايـيـز مـی بـاشـد در فـصـل تـابـسـتـان اگـر بـه چـمن كـود داده شـود چون در

ايـن فـصـل نـيـاز گـيـاه بـه آب زيـاد اسـت در نـتـيـجـه كود در آب به مـيزان زياد

حـل شـده وبـاعـث مـی شـود ريـشـه چـمـن بـسـوزد .

خـاك زيـر چمـن را غـلـتـك كـاری مـی كــنـنــد تا زمـيـن را صـاف كـرده و بـرای

كاشـت چـمن منـاسـب كـنند اين كار برای سـطوح شيـب دار نـيز بايد انجام شود.

6.jpg

 

مـيـزان بـذر مـورد نـيـاز در مـتـر مـربـع مـتـفـاوت مـی بـاشـد . در هـر متر مربع

 

مـجـاز بـاشد رنـگ بـذر هـا زرد مـی شـود اگـر مـيـزان بـذر كـمتر از مجاز باشد

در ميـان چـمـن لـكـه لـكـه هـای خـالـی قـرار مـی گـيـرد .

فـصـول كـاشـت چـمـن در تـهران در فـصـل بـهـار از اوايـل فـرورديـن تـا اواسـط

خـرداد مـاه و در فـصـل پـايـيـز از اوايـل مـهـر تـا اواسـط آبـان مـاه برای كاشت

چـمـن مـنـاسـب مـی بـاشـد . ( بـذر چـمـن هـای كـاشـتـه شـده بـعـد از 5 – 10

روز جـوانـه مـی زنـد )

بـعـد از كـاشـت بـذر بـايـد بـه چـمـن ها آب داده شـود . آب پـاشـی بـر روی بـذر

چـمـن هـا بـا اسـتـفـاده از آب پـاش هـاي‍ی كـه آب را به صـورت ريـز و پودر در

بيـاورنـد آب را بـر روی بـذر هـا مـی پـاشـنـد .

پـس از سـبـز شـدن بـحث نـگه داری از چـمن مـطـرح اسـت اولين بـحث آبياری

چمن است درتـهران آب مـورد نـيـاز بـراي چـمـن 9 لـيـتـر بـر مـتـر مـربـع است

اگـر مـقـدار آب بـيـشـتـري بـه چـمـن داده شـود يـعـنـی بـيـشـتر از 9ليتر بر متر

مـربـع بـاعث پـوسيدگـی ريـشه وبـروز بـيمـاری هـای قـارچـی چـمـن مـی شــود

اگــر مـقــدار آب كـمـتـری بــه چـمـن بـدهـنـد يـعنـی كـمـتـر از 9 لـيـتـر بـر مـتـر

مـربـع بــاعـث پــ‍‍‍ژمـوردگـی و خــشــك شـدن چــمـن و هـمـچـنـيـن تـرك خـوردن

خـاك چــمـن مـی شـود .

مـنـابـع آب مـورد نـيـاز چـمـن از چـاه هـا ، رودخـانـه هـای مـحـلـی ، جمع آوری

آب های سـطـحـی و فـاضـلاب هـا تـهـيـه مـی شـود .

بــرای جــمـع كــردن آب ها چــاه هاي عــمـيـق زده شــده تـا آب را از عـمـق بـه

سـطـح مـنـطـقـل كـنـنـد و وارد شـبـكـه آب رسـانـی تـحـت فـشـار قـرار گـيـرد 50 الـ‍ی 70 گـرم بـذر اسـتـفـاده مـی شـود اگـر ايـن مـيـزان بـذر بـيـشـتر از حد

شناسایی و کاربرد چمن

7.jpg

چمن یکی از اجزای اصلی و ضروری اغلب پارکها و باغها به شمار می رود و در طراحی و ایجاد فضای سبز به عنوان زمینه طراحی و کاربرد دارد.مهمترین موارد کاربرد چمن عبارتند از:

ایجاد زمین های ورزشی و بازی

فضای سبز کارخانه جات،مناطق تجاری و اداری

کاشت در بزرگراه ها به منظور دفع مواد سمی حاصل از سوخت وسایل نقلیه

در فرود گاه ها،جهت حذف گرد و عبار و در نتیجه افزایش عمر موتور هواپیما ها

به منظور افزایش تولید اکسیژن و تهویه هوا

جلوگیری از فرسایش خاک و تبخیر شدید آب از سطح زمین

چمن ها به طور کلی تحت دو عنوان چمنزارهای طبیعی و خودرو(Ture) و چمن های زینتی و کاشتنی (Lawn)دسته بندی و بررسی می شوند.

گیاه شناسی و فیزیولوژی

چمن ها جزو تیره گندمیان(Graminae) محسوب شده و گیاهانی علفی می باشندکه در طول دوره رشد رویشی یا فاقد رشد طولی ساقه بوده و یا به میزان اندکی رشد طولی ساقه خواهند داشت.در واقع دوره رشد رویشی شامل توسعه پنجه ها(tillers) ،ریزوم و استولون می باشد.در نتیجه می توان چنین نتیجه گیری کرد که بیشتر بخش رویشی آنها شامل برگ است.همچنین به علت اینکه ساقه ها و نقاط رشد(جوانه ها)به صورت متمرکز در نزدیک سطح زمین قرار گرفته اند،قابلیت جیده شدن در نوبت های متوالی را دارند،بدون اینکه به نقطه مریستمی آنها آسیبی وارد آید.

رشد رویشی چمن ها توسط مریستم های میان بافتی (Intecalary meristem) تامین می شود.چمن ها را معمولا با چیدن در مرحله رویشی نگه می دارند.

چمن ها در طی فرآیند فتوسنتز تولید کربو هیدرات نموده و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند.از طرف دیگر مصرف این ذخیره کربو هیدراتی بیشتر در دوران رشد سبزینه ای آبدار در فصل بهار صورت می گیرد.در چمن های فصل سرد بیشترین میزان انباشت کربوهیدرات و رشد ریشه در فصل پاییز که رشد پنجه ها در حد اقل است،انجام می پذیرد.

ریشه

ریشه چمن افشان و متراکم و نسبتا کم عمق می باشد.عمق ریشه اغلب کمتر از 1 متر و به ندرت بیش از 2 متر است.ریشه های بذری از ریشه چه منشاءگرفته و فقط به مدت چند هفته کار آیی دارند. پس از گذشت چند هفته ریشه های نابجا پدیدار می شوند.منشاءریشه نابجا می تواند انتهای بیخ،گره های زیر خاک،پنجه ها،استولون یا ریزوم باشد.

در چمن های فصل سرد ،بهترین زمان رشد ریشه در اوایل بهار و پاییز است و دمای بهینه رشد ریشه اندکی کمتر از دمای مناسب رشد ساقه است.به نحوی که ریشه حتی در زمستان هم دارای رشد می باشد،مگر اینکه زمین یخ زده باشد.

چیدن شدید و مداوم چمن،دمای زیاد،شرایط نامساعد فتوسنبز(سایه) بر رشد ریشه تاثیر منفی دارد و باعث افزایش رشد برگ و همچنین افزایش نسبت بخش فوایی به ریشه گردیده که اثری منفی در رشد گیاه خواهد داشت.به عنوان یک اصل کلی وزن خشک بخش ریشه بایستی 3 برابر وزن خشک بخش هوایی باشد.

ساقه

گیاهچه ها در طول دوره رویشی دارای ساقه نزدیک به سطح زمین و گره های ساقه بهم فشرده اند.برگها در بالای این جوانه انتهایی توسعه یافته و به صورت غلاف رویهم قرار می گیرند.ساقه حاوی جوانه انتهایی و میانگره های کوتاه بوده و از قسمت بیخ،پنجه ها و در زیر خام ریشه ای فرعی پدید می آیند.سپس افزایش طول ساقه همزمان با تشکیل گل آذین انجام می شود.آغاز طویل شدن از محل دومین گره بوده و چنین نتیجه گیری می شود کهرشد طولی میانگره ها در دوره زایشی صورت می گیرد.نهایتا برگها در محل گره ها شروع به رشد کرده و هر برگ به وسیله غلاف به محل گره متصل است.ساقه چمن ماسوره ای و به صورت تو خالی و دارای گره و میانگره است.

پنجه زنی(Tillering)

مرحله ای از رشد رویشی گندمیان است که گره های نزدیک بهم با ایجاد پنجه اول در زیر خاک و شاخه های فرعی و پنحه های بعدی و متعاقبا ایجاد پنجه های ایجاد شده و مرحله پنجه زنی را پدید می آورند.بنابراین تیره گندمیان قادرند به جای انشعاب ساقه در ارتفاع بالای خاک،نزدیک خاک و زیر خاک شاخه دهی نمایند که به آن فرایند پنجه زنی گفته می شود.پنجه ها در واقع شکل پر شاخه ای از ساقه و بدون رشد طولی هستند که بین غلاف برگ و محور اصلی رشد می کنند.در مرحله رشد رویشی ،نقطه رشد انتهایی میانگره ها و پنجه ها کوتاه و فشرده بوده و برگها در محل گره رشد نموده،به صورت مارپیچ دور ا دور جوانه انتهایی را که نزدیک سطح زمین است فرا می گیرند که در واقع همین امر،امکان چیدن مرتب بدون صدمه زدن به گیاه را فراهم می آورد.

پنجه زنی تحت تاثیر اکسین و عوامل محیطی قرار دارد.پنجه زنی پاییزه و زمستانه در بقای زمستانی گیاه و آغاز رشد بهاره و پنجه زنی بهاره در بقای تابستانی گیاه موثر است.

ریزوم و استولون

ریزوم به ساقه های زیر زمینی افقی اطلاق می شود.استولون شبیه ریزوم بوده ولی رشد آن خزنده و بر روی زمین است.همچنین در سطح زمین تولید رشه می کنند.تفاوت بین ریزوم و ریشه در این است که بر روی ریزوم گره ها پدید می آید.در واقع ساقه های زیر زمینی خزنده را ریزوم و ساقه های رو زمینی خزنده را استولون گویند. که رشد طولی آنها توسط مریستم های میان بافتی صورت می گیرد.به نظر می رسد شکل گیری این نوع ساقه ها همان توسعه رویشی گیاه باشد،که در چمن های دارای این نوع ساقه ها نقش مهمی در ماندگاری و پایایی چمن خواهند داشت.از وظایف مهمی که ریزومها و استولون ها بر عهده دارند،عمل ذخیره سازی هیدرات کربن است.ریزومها و استولونها از جوانه های پایینی گیاه یا از جوانه های روی خود ریزوم و استولون منشاء می گیرند.

برگ

در چمن ها برگ شامل پهنک و غلاف(بخش پایینی)می باشد.در گیاهچه های جوان،جوانه انتهایی توسط پوشش محافظت می شود.در مراحل بعدی ناخنک(ligule) و در برخی چمن ها گوشواره(Auricle) در انتهای غلاف توسعه می یابد.سپس پهنک از مریستم میان بافتی پایینی که در پایه پهنک و درست در بالای ناخنک قرار گرفته،رشد طولی خود را تامین می کند.

یقه برگ(Collar) ؛عبارتست از ناحیه رشد مریستمی بیم غلاف و پهنک که سلولهای آن باعث تعیین نحوه رشد و زاویه نسبت به ساقه می گردند.رنگ آن کمتر از سایر اجزای برگ است.

گل

گل دارای 3 پرچم و برچه های پیوسته بوده که یکی از آنها فعال است.مادگی دارای کلاله پردار 3-2 خامه است.نهایتا یک تخمک تبدیل به بذر می شود.بذر عبارت است از میوه ای که شامل پوشینک بیرونی (lemma) و پوشینک درونی (palea) است.وظیفه محافظت از گل بر عهده براکته ها می باشد.

اجزای سنبلچه شامل:

الف)پوشینه(glume) :در برگیرنده گلهای یک سنبلچه،

ب)پوشینک بیرونی:در بردارنده اندامهای نر و ماده،

ج)پوشینک درونی،می باشد.

گل دارای 2 لودیکول می باشد.گلپوشها تحلیل رفته و در هنگام خروج بساک،متورم شده و گلچه را باز میکند و سپس باعث بسته شدن آن می شود.

منبع:چمن ؛ فناوری،احداث و نگهداری تالیف:مهندس افشین فلاحیان

8.jpg

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...