رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

مقدمه

 

در اثر عملكرد اجزاء سيستم هيدروليك با بازده كمتر از 100%، گرما توليد مي‌شود. حتي در سيستمهايي كه از طراحي خوبي نيز برخوردار هستند، مقدار افت توان به 20 تا 30% كل توان ورودي خواهد رسيد. بعنوان مثال طي عبور سيال از شيرهاي تناسبي و سرو، 60 تا 80% توان به گرما تبديل مي‌شود. با توجه به وجود منابع مختلف توليد گرما مانند پمپ، شير اطمينان، شير كنترل سرعت و يا در اثر مجاورت سيستم با منابع گرمازا، امكان افزايش درجه حرارت روغن هيدروليك به بيش از حد مجاز (110 تا 0f 150) وجود دارد. افزايش غير مجاز درجه حرارت باعث اكسيداسيون روغن هيدروليك و نازك شدن بيش از حد فيلم روغن گشته و موجب آسيب ديدن آب بندها و قطعات متحرك مي‌گردد. هنگاميكه مخزن و خطوط لوله نتوانند كل حرارت توليد شده در سيستم را دفع نمايند، بايد با استفاده از خنك كننده‌ها كه عموماً مبدلهاي حرارتي ناميده مي‌شوند، نرخ دفع حرارت از سيستم را افزايش داد. خنك كننده‌هاي هوائي و آبي دو نوع اصلي از مبدلهاي حرارتي مي‌باشند.

در برخي موارد نيز كه درجه حرارت محيط با پايين‌تر از صفر درجه فانهايت مي‌رسد، بايستي سيال هيدروليك بمنظور رسيدن به لزجت مناسب گرم شود. در اين موارد، مبدلها گرمكن ناميده مي‌شوند. در اين مبدلها از آب داغ، بخار و يا الكتريسيته به منظور گرم كردن سيال استفاده مي‌شود. البته پس از گذشت مدتي از شروع به كار سيستم و افزايش گرما در سيستم به دليل افت توان، مي‌توان گرمكن را از مدتر خارج نمود.

با استفاده از يك مبدل حرارتي با اندازه مناسب مي‌توان در زمان و هزينه تعميرات صرفه‌جوئي نمود. بسياري از سيستمهاي هيدروليك بدون استفاده از مبدل قادر به عملكرد نمي‌باشند.

لینک به دیدگاه

خنك كننده هوائي

هنگاميكه در مبدل حرارتي از جريان هوا به منظور دفع گرما استفاده شود، مبدل حرارتي، خنك كننده هوائي نام دارد. مطابق شكل در خنك كننده هوائي سيال هيدروليك از درون لوله‌هاي متصل به پره‌ها توسط پمپ به گردش درمي‌آيد. در اين نوع مدبل جنس لوله‌ها بايستي داراي ضريب هدايبت بالا باشد. البته به دليل بالا بودن مقاومت حرارتي هوا، نرخ انتقال حرارت در مبدل‌هاي هوايي پايين است. طبيعتاً افزايش جريان هوا در اطراف لوله‌ها اين مقاومت حرارتي را كاهش مي‌دهد. مقدار اين كاهش به شرايط جريان آرام (لايه‌اي) يا مغشوش هوا بستگي دارد. استفاده از فن در خنك كننده‌هاي هوائي موجب افزايش نرخ انتقال حرارت مي‌گردد. البته در هر حال، انتقال حرارت توسط هوا بخوبي آب يا روغن نخواهد بود. در مواردي كه استفاده از آب مقرون به صرفه نبوده و يا آب به راحتي قابل دسترس نيست، از كولرهاي هوائي استفاده مي‌شود (بالاخص براي تجهيزات متحرك).

 

ffctjktqq6i8qkwktyob.jpg

 

اين نوع مبدلها مي‌توانند دبي‌هاي تا gpm200 را از خود عبور دهند. با توجه به نياز به مجموعه موتور و فن، مبدلهاي حرارتي هوائي گرانتر از انواع آبي مي‌باشند.

لینک به دیدگاه

خنك كننده آبي

 

شكل 12-2 (الف) يك كولر آبي از نوع لوله و پوسته را نشان مي‌دهد. استفاده از مبدلهاي حرارتي لوله و پوسته بيش از 50 سال قبل در صنعت متداول بوده و بتدريج با افزايش سطح انتقال حرارت و كاهش ابعاد طول كل، هزينه‌هاي ساخت آن كاهش يافته است. يك نمونه از طرحهاي جديد كه با اضافه كردن تعداد زيادي پره به جدار خارجي لوله، سطح انتقال حرارت در آن افزايش يافته، در شكل 12-2 (ب) نشان داده شده است.

 

d0nkux6l0fmimhpht2eq.jpg

 

در اين نوع مبدل حرارتي با گردش سيال هيدروليك پيرامون لوله‌هاي حامل سيال خنك كن (آب)، عمل خنك كاري صورت مي‌پذيرد. نحوه عبور جريان و خنك‌كاري در مبدلهاي حرارتي نوع لوله و پوسته كه از آب جهت خنك كردن سطوح داخلي لوله استفاده مي‌شود، در شكل 12-3 نشان داده شده است. بايد توجه داشت كه با عبور سيال خنك كن از داخل لوله، سطح داخلي بتدريج رسوب گرفته و بصورت يك عايق عمل مي‌كند. با استفاده از روشهاي مكانيكي يا شيميائي مي‌توان رسوب اضافي را حذف نموده و بازده مبدل را افزايش داد. در شكل 12-4 نمونه طرحهائي از مبدلهاي حرارتي نشان داده شده است.

ميزان انتقال حرارت لازم براي رسيدن به درجه حرارت مناسب در يك سيستم هيدروليك را مي‌توان به روشهاي مختلف محاسبه نمود. بعنوان مثال مي‌توان گرماي توليد شده در مدت زمان محدودي از عملكرد يك سيستم را از تفاضل كل انرژي ورودي و كار مفيد مكانيكي بدست آورد. بنابراين سيستمهاي هيدروليك با بازده بالا به خنك‌كاري كمتري نياز دارند.

 

dzjozp1sge1fv002j7pf.jpg

 

با توجه به اينكه محاسبه دقيق ميزان تلفات توان و مقدار دفع طبيعي گرما توسط مخزن و لوله‌ها كار پيچيده و شكلي است. بسياري از طراحان، درصد معيني از توان كل سيستم را مبناي محاسبه قرار مي‌دهند. در صد مذكور به پارامترهائي نظير بازده اجزاء، سطح لوله كشي، سطح مخزن و تجارب گذشته وابسته است. با ضرب نمودن اين درصد تجربي در توان كل، ميزان تلفات توان و در نتيجه توليد گرما مشخص مي‌گردد.

پس از تعيين تقريبي ميزان گرما، طراح سيستم مي‌تواند ابعاد و ظرفيت مبدل مناسب را بر مبناي پارامترهاي زير تعيين نمايد:

 

مقدار بار حرارتي روغن

 

دبي روغن

 

حداكثر دماي روغن

 

درجه حرارت محيط طي عملكرد سيستم

 

حداكثر افت فشار مجاز

 

شرايط محيطي مانند وجود سختي در آب، ميزان هواي غير محلول در روغن و ...

چنانچه سيال خنك كن مورد استفاده در مبدل حرارتي، مايع (آب) باشد، سازنده مبدل بايستي موارد زير را نيز بداند:

 

دماي ورودي آب خنك كن

 

دبي آب خنك كن

 

حداكثر افت فشار مجاز

در انتخاب مبدل حرارتي از نوع هوائي يا آبي بايستي موارد زير را نيز مدنظر قرار داد:

 

هزينه‌هاي موتور الكتريكي جهت دوران فن

 

هزينه آب مصرفي، پمپ و هم‌چنين هزينه سختي گيري و خنك كاري آب در صورت لزوم

 

سرو صداي فن خنك كن و هم‌چنين گرماي هواي خروجي از مبدل

 

ايجاد رسوب و گرفتگي در سطوح داخلي لوله‌هاي خنك كن

 

مباحث مربوط به ارتعاش سستم و لوله‌هاي انعطاف پذير

 

• مبدلهاي حرارتي در قسمت كم فشار مدارهاي هيدروليك نصب مي‌گردند. در اين حالت مي‌توان با استفاده از يك شير كنار گذر از مبدل حرارتي در مقابل ضربات فشاري (بويژه هنگام شروع به كار) حفاظت نمود. هم‌چنين مي‌توان مبدل حرارتي را در مدار جداگانه فرعي كه مستقل از مدار اصلي عمل مي‌كند نصب كرد. تخصيص مدار كم فشار جداگانه (با پمپ و خط ورودي جداگانه) و قرار گرفتن مبدل حرارتي در اين مدار باعث مي‌شود كه سيال با عبور از مبدل و بدون تاثيرپذيري از شرايط جريان در مدار اصلي، سيكل خنك كاري را طي نمايد.

• در صورتيكه فضاي كافي براي استفاده از مبدلهاي آبي يا هوائي در دسترس نباشد مي‌توان از تجهيزات مكانيكي يا سيكل تبريد استفاده نمود.

• كاويتاسيون در پمپ و طولاني شدن پاسخ زماني اجزاء سيستم هيدروليك به سيگنالهاي ارسالي، مي‌توانند نشانه‌هائي از افزايش دماي روغن در سيستم باشند.

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

سلام دوستان عزیز

:icon_gol:

دانلود کتاب بسیار جالبی درزمینه مبدلهای حرارتی

 

انتخاب,طراحی وبررسی مبدلهای حرارتی

 

قبل از اکسپایرشدن لینکها اقدام به دانلود فرمایید

 

 

000f70b0_medium.jpg

 

Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design, Second Edition

By Sadik Kakaз, Hongtan Liu

Publisher: CRC | 520 pages | 2002-03-14 | ISBN: 0849309026 | PDF | 22.28 MB

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

لینک به دیدگاه

مقدمه

 

تجهیزات مورد استفاده در انتقال حرارت با توجه به عملی که در فرایند انجام می دهند تعریف می گردند.مبدلهای حرارتی حرارت را بین دو جریان از فرایند بازیابی می کنند.بخار آب و آب سرد به عنوان سرویسهای جنبی مورد استفاده قرار می گیرند ولی آنها را نظیر جریانهای قابل بازیابی در فرایند مورد بررسی قرار نمی دهند

گرمکن برای گرم کردن سیالات در فرایند به کار برده می شود و غالبا از بخار آب به عنوان سیال گرم کننده استفاده به عمل می اید.با این حال در پالایشگاههای نفت از روغن داغ جاری در سیکل حرارتی جهت گرمایش استفاده می کنند و برای سرد کردن سیالات از سرد کن استفاده می شود و آب سرد به عنوان ماده واسط سرما یش عمل عمل می کند چگالنده نیز نوعی سرد کن است ولی هدف از به کار گیری آن گرفتن حرارت محسوس سیا ل می باشد منظور از به کار بردن ریبویلر تامین حرارت لازم در فرایند تقطیر به عنوان حرارت نهان است.تغلیظ کننده تبخیری وسیله ایست که برای غلیظ کردن محلول ها با تبخیر آب آنها مورد استفاده قرار می گیرد و اگر سیال دیگری نیز همراه با آب تبخیر شود اصطلاح تبخیر کننده به کار برده می شود

 

مبدل های حرارتی(Heat Exchangers)

 

مبدل های حرارتی بر اساس :

1_ پیوستگی یا تناوب جریان

2_ فرآیندانتقال

3_ فشردگی یا تناوب جریان

4 _ نحوه ساختمان و مشخصات هندسی آن

5 _ درجه حرارت کارکرد

6_ سازوکار انتقال حرارت

7_ تعداد سیال

8_ آرایش جریان

دسته بندی می شوند.

لینک به دیدگاه

انواع مبدل های حرارتی بر اساس آرایش جریان

 

1-مبدلهاي حرارتي جريان موازي

 

فرض كنيد دو سيال متفاوت يكي در داخل و ديگري در خارج لوله و در يك جهت در طول لوله جريان دارد و سيال داخلي گرمتر از سيال خارجي است .بنابراين گرما از سيال داخلي به سيال خارجي منتقل مي شود .درنتيجه دماي سيال گرمتر كاهش و دماي سيال سردتر افزايش مي يابد .با توجه به شكل زير سيال داخلي (گرمتر )در نقطه A بيشترين و در نقطه C كمترين دما را دارد.همچنين سيال خارجي( سردتر ) در نقطه A كمترين و در نقطه C بيشترين دما را دارد.

 

pte1pgx729ydfiwgwchy.jpg

 

 

شكل زير چگونگي تغيير دماي دو سيال را در طول لوله نمايش مي دهد

 

oj5juheydmlzy5h7ox2l.jpg

 

همانطور كه شكل نشان مي دهد در نقطه A بيشترين اختلاف دما و در نتيجه بيشترين نرخ انتقال حرارت داريم ولي در نقطه C اختلاف دما نداريم و در نتيجه انتقال حرارت نيز وجود ندارد.

در جريان موازي دماي خروجي سيال گرمتر نمي تواند از دماي خروجي سيال سردتر كمتر باشد.

لینک به دیدگاه

2-مبدل های حرارتی جريان مخالف

 

در اين نوع از مبدلها دو سيال در خلاف جهت يككديگر حركت مي كنند

 

ke3lzbeffa96oo2o5hui.jpg

 

فرض كنيد دو سيال با جريان مخالف يكي در داخل و ديگري در خارج لوله جريان دارند و سيال داخلي گرمتر است.دماي سيال داخلي گرمتر در نقطه A بيشترين و در نقطه C كمترين مقدار را دارد.به عبارت ديگر دماي سيال داخلي از نقطه Aبه نقطه C كاهش مي يابد.همچنين دماي سيال خارجي سردتر در نقطه Cكمترين ودر نقطه Aبيشترين مقدار را دارد.

شكل زير تغيير دماي دو سيال را در طول لوله نمايش مي دهد.

 

grjwaxuw66h21hffeikz.jpg

 

دو جريان مخالف اختلاف دماي دو سيال در طول لوله تقريبا"ثابت است ولي در جريان موازي اختلاف دما در ورودي بيشترين و در خروجي كمترين مقدار را دارد.در جريان مخالف نرخ تبادل حرارت در طول لوله تغييرات اندكي دارد.ودر جريان مخالف دماي نهايي سيال گرمتر كمتر از دماي نهايي سيال سردتر است

لینک به دیدگاه

انواع مبدل های حرارتی بر اساس نوع ساختمان و نحوه عملکرد :

 

1-مبدل های حرارتی لوله ایtube" heat exchanger-"

این نوع از مبدل ها که در صنعت کاربرد بیشتری دارند خود به چند دسته ی مختلف تقسیم بندی می شوند :

1_ تک لوله ای

2_ دولوله ای

3_ لوله مار پیچ

4_ چند لوله ای

5_ لوله پوسته

 

• مبدل حرارتی دو لوله ای Double tube" heat exchanger-"

ساده ترین نوع مبدلی که در صنعت ساخته می شود مبدل حرارتی دو لوله ای است که به آن مبدل سنجاق سری نیز گفته می شود . که از دو لوله ی هم محور و به شکل U تشکیل شده است . در این نوع مبدل یکی از سیال ها از درون لوله و سیال دیگر از مجاری بین دو لوله عبور می کند و به این ترتیب عمل انتقال حرارت صورت می پذیرد .

 

از مزایای این نوع مبدل ها می توان به ساخت آسان و هزینه نسبتا کم ، محاسبات و طراحی آسان ، کنترل ساده جریان های سیال در دو مسیر ، نگهداری و تمیز کردن آسان و کاربرد در فشارهای زیاد اشاره کرد .

در صنعت معمولا برای سیالاتی که رسوب زا هستند از این نوع مبدل ها استفاده می شود

قسمتهای اصلی این مبدل عبارتند از از دو لوله ( (pipe هم محور ,دو اتصال سه راهی , کلاهک برگشت, و خم برگشت.

 

sv0apdqe6i37zlvjcemo.jpg

 

لوله ( (pipe داخلی با استفاده ازاتصال بوشی درون لوله ( (pipe بیرونی نگه داشته می شود و سیال از طریق اتصال رزوه ای که خارج از مبدل نصب شده وارد لوله ( (pipe داخلی می گردد.اتصالات سه راهی دارای نازلها یا اتصالات پیچ شده ای هستند که امکان ورود و خروج سیال از فضای بین دو لوله را فراهم می سازند این سیال از طریق کلاهک برگشت دهنده از یک ساق به ساق دیگر جریان می یابد دو ساق لوله ( (pipe داخلی به کمک خم برگشت به هم متصل شده اند که معمولا درون لوله ( (pipe دوم قرار نگرفته و سطح تبادل حرارت موثری ایجاد نمی کند .اگر مبدل دو لوله ای ( (pipe به شکلی باشد که در شکل فوق مشاهده می شود ,واحد تبادل حرارت را دو شاخه ای می نامند مبدلهای دو لوله ای بسیار مفید هستند زیرا می توان آنها را در هر مسیری که لازم باشد با بهره گیری از اتصالات استاندارد نصب کرد و سطح تبادل حرارت مورد نیاز را با هزینه کم تا مین کرد اندازه های استاندارد اتصالات سه راهی های برگشت پذیر به این صورت است:

 

wn9r89l5xzogrevv0o9d.jpg

 

مبدلهای دو لو له ای را معمولا با طول 15- 12 یاft 20 مورد استفاده قرار می دهند طول موثر طولی از هر ساق است که در آن تبادل حرارت صورت می گیرد و جدای از بخشهایی از لوله داخلی ( (pipe است که جهت تبادل حرارت بکار برده نمی شود در صورت استفاده از مبدل دو شاخه ای با طولی بیش از 20 تا 40 ft طول موثر و یا بیش از این مقدار , لوله ( (pipe داخلی متمایل به خم شدن و تماس با لوله ( (pipe خارجی خواهد داشت .نتیجه این خمش , اغتشاش در توزیع جریان در فضای بین دو لوله است .نقص اصلی استفاده از مبدلهای دو لوله ای ,کم بو دن سطح تبادل حرارت در یک مبدل دو شاخه ای منفرد است.اگر از این نوع مبدل در تجهیزات تقطیر در فرایندهای صنعتی استفاده به عمل آید,تعداد بسیار زیادی از آنها مورد نیاز می باشد

در نتیجه فضای بیشتری لازم است و هر مبدل دو لوله ای کمتر از 14 نقطه که در آنها امکان نشت وجود دارد را نخواهد داشت . زمان و هزینه مورد نیاز برای باز کردن و تمیز کردن دوره ای در مقایسه با سایر انواع دیگرمبدلها , عاملی محدود کننده است با این حال مبدل های دو لوله ای در مواردی که سطح تبادل حرارت لازم حدود 100الی 2ft 200 یا کمتر باشد ,کاربردهای فراوانی دارند.

لینک به دیدگاه

• مبدل های حرارتی لوله مارپیچ ("hellflow splral" heat exchanger)

 

این نوع ازمبدل های حرارتی از یک یا چند حلقه لوله مارپیچ تشکیل شده اند که ابتدا وانتهای این لوله مارپیچ به لوله اصلی ورودی و خروجی متصل می شود و محفظه ای اطراف آن را می پوشاند . معمولا جنس لوله های مارپیچ از فولاد کربن دار یا مس و آلیاژ های آن یا فولاد زنگ نزن و آلیاژهای نیکل می باشد .

معمولا ابعاد این دسته از مبدل ها در مقایسه با سایر مبدل های لوله ای کمتر است زیرا انتقال حرارت در مسیر های منحنی و پیچ دار بیشتر از مسیر مستقیم است .

 

از معایب و مزایای این نوع از مبدل ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

معایب :

1_ به دلیل کوچک بودن لوله مار پیچ تعمیر و جوشکاری آنها مشکل و زمان بر است

2_ بدلیل مارپیچ بودن لوله ها تمیز کردن انها عملا مشکل است

مزایا :

1_ راندمان بالا

2_ مونتاژ آسان

3_ مقاومت مکانیکی در مقابل انبساط و انقباض

4_ مناسب برای دبی های کم و بارهای حرارتی پایین

 

• مبدل های حرارتی لوله _ پوسته ("shell & tube" heat exchanger)

 

تامین بسیاری از خدمات صنعتی نیازمند به کار گیری تعداد زیادی مبدل دو لوله ای از نوع دو شاخه است این مبدلها سطح قابل توجهی را اشغال کرده ودر نقاط بسیاری امکان نشت سیال وجود دارد .هنگامی که سطح تبادل حرارت زیادی مورد نیاز باشد با استفاده از مبدلهای پوسته – لوله ای می توان سطح لازم را بدست آورد. در مبدلهای پوسته لوله ای درون صفحه نگهدارنده لوله قرار گرفته و به دلیل پهن شدگی لوله در سوراخهای صفحه نگهدارنده نوعی آب بندی ایجاد می گردد که تحت شرایط عملیاتی مناسب نشت صورت نمی گیرد.

متداولترین و پرکاربردترین نوع مبدل های حرارتی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد مبدل های حرارتی لوله- پوسته می باشد که برای کاربرد های مختلف و در اندازه های گوناگون طراحی و ساخته می شود .از این نوع مبدل ها به منظور تبخیر یک مایع یا کندانس کردن یک بخار و یا انتقال حرارت بین دو مایع استفاده می شود . اجزای تشکیل دهنده یک مبدل حرارتی لوله-پوسته عبارتند از :لوله ، صفحه لوله ، پوسته ، سر جلو ، سر عقب وصفحات نگهدارنده

این نوع از مبدل ها از تعداد زیادی لوله حاوی سیال که بخش خارجی آن با سیال دیگر در تماس می باشد تشکیل یافته و عمل انتقال حرارت از طریق سطح واسط که همان بدنه یا جداره لوله است امکان می پذیرد پس باید جنس لوله ها به گونه ای انتخاب گردد که علاوه بر استقامت ، رسانای خوب گرما نیز باشند.در مبدل های لوله-پوسته معمولا دو صفحه از جنس فلز در ابتدا و انتهای مبدل قرار می گیرد که به تعداد لوله های داخل مبدل بر روی این ورقه ها سوراخ ایجاد شده است و این لوله ها به صفحه لوله از طریق جوش یا به طریقه مکانیکی متصل شده اند .

دو سر مبدل یعنی سر جلویی و عقبی مبدل به گونه ای طراحی و ساخته می شود که سیال از یک سر مبدل وارد شده و به سمت ورودی لوله ها هدایت شود و پس از عبور از لوله ها وارد سر عقبی شده و در آنجا جمع آوری گردد.سیالی که از میان پوسته عبور می کند باید به گونه ای هدایت شود که در طی مسیر بیشترین تماس را با سطح خارجی لوله ها برقرار نماید و فرآیند انتقال حرارت به بهترین شکل صورت پذیرد . برای دستیابی به این هدف از قطعه ای به نام بافل استفاده می شود . بافل ها به دو منظور در مبدل ها مورد استفاده قرار میگیرند. هدایت سیال و نگهداشتن لوله ها برای جلوگیری از لرزش و جابجایی . با نصب بافل ها جریان عبوری سیال در پوسته تقریبا عمود بر جریان عبوری سیال داخل لوله ها می شود که این امر موجب افزایش انتقال انرژی حرارتی و در نتیجه افزایش راندمان کار می گردد .

این نوع از مبدلها در مباحث بعدی بطور مفصل شرح داده خواهد شد.

لینک به دیدگاه

plate heat exchangerمبدل های حرارتی صفحه ای

 

این نوع مبدل ها از ورق های نازک صاف یا موجدار و به صورت مسطح و استوانه ای ساخته می شوند و بیشتر برای حالت مایع- مایع به کار می روند . که خود به سه دسته صفحه و شاسی ، مارپیچی و صفحه کویل تقسیم بندی می شوند . در اینجا نوع صفحه شاسی بررسی مشود

 

 

plate & farme heat exchanger مبدل حرارتی صفحه و شاسی

 

این نوع از مبدل از تعدادی صفحه نازک و مستطیل شکل که می توانند از جنس پلاستیک و یا فلز باشند تشکیل یافته که بصورت موازی در کنار هم قرار گرفته و بین آنها مجاری سیال وجود دارد، سیال گرم وسرد به صورت یک در میان از بین صفحات عبور کرده و بدلیل محدودیت دما وفشار برای دما و فشارهای بالا عمل انتقال حرارت صورت می گیرد که در این مبدلها مناسب نیستند.ازاین مبدلها به منظور انتقال حرارت در زمان بسیار پایین استفاده می شود واین به دلیل نسبت سطح به حجم بالایی است که این مبدل دارد .از این نوع مبدلها معمولا"در صنایع غذایی استفاده می شود.

 

مبدل های حرارتی پره دار

 

از مبدلهای پره دار در مواردی استفاده می شود که لازم است حجم و وزن مبدل کم و در عین حال بازده مبدل بالا باشد , این نوع مبدل ها دارای پره ها و یا ضمائمی در سطح اصلی که انتقال گرما به منظور افزایش این سطح می باشند. از آنجا که ضریب انتقال گرما در سمت گاز بسیار کوچکتر از مایع است سطوح انتقال گرمای پره دار در سمت گاز برای افزایش سطح انتقال گرما استفاده می شوند. پره ها بصورت وسیع در مبدل گرمایی گاز-گاز یا گاز مایع در جایی که ضریب انتقال گرما در یک یا هر دو سمت کوچک باشد و به مبدل فشرده گرما نیاز باشد استفاده می گردند.

 

مبدل حرارتی صفحه پرهflat plate exchanger

 

نوع مبدل های صفحه ای پره دار عمدتا برای کاربردهای گاز-گاز و مبدل های لوله ای پره دار برای کاربردهای مایع – هوا استفاده می شود. در اکثر کاربردها کاهش جرم و حجم مبدل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدلیل دست یافتن به این کاهش حجم و وزن مبدل های فشرده گرما همچون بصورت وسیع در تبرید با دمای خیلی کم بازیابی انرژی و صنایع فرآیندی و تبرید و سیستم های تهویه مطبوع استفاده می گردند.

لینک به دیدگاه

لوله هاي مبدل حرارتی

 

منظور از لوله هاي مبدل حرارتي ,لوله هايي نظير لوله هاي چگا لنده ها مي باشد ونبايد آنها را با لوله هاي فولادي يا ساير لوله هايي که با روش هاي تزريقي ساخته مي شوند ( (pipe اشتباه کرد .قطر خارجي لوله هاي مبدل حرارتي و يا چگالنده ها , قطر خارجي واقعي بر حسب اينچ است که لقي مجاز آن بسيار کم مي باشد لوله هاي مبدلها از انواع مختلف فلزات ساخته مي شوند که شامل فولاد ,مس ,آلياژهاي مس , و روي و قلع,آلياژهاي مس و روي,آلياژمس-نيکل 30-70 آومينيوم برنز,آلومينيوم و فولاد ضد زنگ مي گردند.

اين لوله ها داراي ضخامت هاي متفاوتي هستند که با درجه بندي بيرمنگام با علامت BWG يا درجه لوله مشخص مي شوند.

اندازه لوله هايي که عموما" در دسترس مي باشند در جدول 10 ضميمه آمده است.استفاده از لوله هايي با قطر خارجي 3/4 و 1 in در طراحي مبدلهاي حرارتي رايج مي باشد.داده هاي جدول 10 به نحوي مرتب شده اند که براي کاربرد در محاسبات انتقال حرارت سودمندتر باشند.

 

گام لوله

 

سوراخ محل نصب لوله ها را نمي توان خيلي نزديک بهم تعبيه کرد زيرا فاصله فلزي بين دو لوله مجاور هم بسيار ناچيز بوده و مقاومت ساختماني صفحه نگهدارنده لوله را ضعيف مي کند.

کوتاهترين فاصله ميان دو سوراخ مجاور هم را فاصله آزاد يا لقي آزاد مي نامند که در حال حاضر استاندارد شده اند.لوله ها با الگوي مربعي يا مثلثي استقرار مي يابند.

مزيت گام مربعي اين است که سطح خارجي لوله ها براي تمييز کردن در دسترس مي باشد.

و در جهات نشان داده شده در شکل افت فشار کمتري ايجاد مي گردد.گام لوله کوتاهترين فاصله مرکز به مرکز بين لوله هاي مجاور هم مي باشد

گام رايج براي استقرار لوله هاي ¾ in OD با گام مربعي معادل1 in و براي لوله ي 1 in OD برابر 1 1/4 in است .براي استقرار لوله ها به روش مثلثي اين گام ها عبارتند از :

لوله ¾ in OD با گام مثلثي 15/16 in لوله ¾ in OD با گام مثلثي 1 in و لوله 1 in OD با گام مثلثي 1 1/4 in .

 

3gdgrpjp77jf3p9lf0nz.jpg

 

در شکل فوق قسمت "پ" آرايش لوله ها با گام مربعي را 45 درجه چرخانده ايم ولي هنوز مشابه قسمت "الف" است.در قسمت "ت" ارايه اصلاح شده گام مثلثي که قابل تميز کردن با روشهاي مکانيکي است مشاهده مي گردد.اگر لوله ها به حد کافي با يکديگر فاصله داشته باشند امکان ايجاد فواصل لازم براي تمييز کردن به صورت نشان داده شده در شکل نيز فراهم مي گردد.

لینک به دیدگاه

پوسته ها

 

پوسته ها را از لوله فولادي ( (pipe با قطر نامي IPS تا 12in مي سازند .قطر هاي بيش از 12 از جمله 24in داراي قطر خارجي واقعي و نامي مشابه هستند.ضخامت استاندارد براي پوسته از 12 تا24in معادل 3/8 in است که براي فشار عملياتي تا 300psi مناسب مي باشد و ضخامت هاي بيشتر از اين حد براي فشار هاي بالا تر بکار برده مي شود.

پوسته هاي با قطر 24in را با استفاده از صفحات فولادي نورد شده مي سازند.

 

1-1- بررسي انواع مبدلهاي پوسته و لوله

 

مبدل هاي حرارتي پوسته-لوله اي با مقطع دايره اي که در پوسته اي استوانه شکل نصب شده اند ساخته مي شوند. بطوريکه محور لول ها موازي با محور پوسته است. اين مبدل ها بصورت وسيعي بعنوان خنک کن هاي روغن و چگالنده ها و پيش گرمکن ها در نيروگاه و به عنوان مولدهاي بخار در نيروگاه هاي هسته اي و در کاربردهاي صنايع فرآيندي و شيميايي استفاده مي شود. ساده ترين شکل از يک چگالنده نوع پوسته اي و لوله اي افقي به همراه اجزاء در زير نشان داده شده.

 

4dcxcai2jt5hvhm8jeow.jpg

 

يک سيال داخل لوله ها و سيال ديگر در سمت پوسته بصورت متقاطع با لوله ها و يا در طول آن ها جريان دارد.

اهداف اصلي طراحي در اين مبدل ها در نظر گرفتن انبساط گرمايي پوسته و لوله ها و تميز کردن آسانتر مجموعه و هزينه کم در روش ساخت و توليد آنها نسبت به سايرين مي باشد.

در مبدل هاي پوسته اي و لوله اي با صفحه لوله هاي ثابت پوسته به صفحه لوله جوش شده است و هيچگونه دسترسي به خارج از دسته لوله ها براي تميز کاري وجود ندارد. در اين نوع از مبدل ها تميز کردن لوله آسان است.

مبدل هاي پوسته لوله اي با دسته لوله u شکل داراي کمترين هزينه ساخت مي باشد. زيرا در آنها فقط به يک لوله نياز است. سطح داخلي لوله ها بدليل خم u شکل تند را نمي توان با وسايل مکانيکي تميز کرد. در اين مبدل ها تعداد زوجي از گذرگاه لوله بکار مي رود ولي محدويتي از نظر انبساط گرمايي وجود ندارد.

چندين طرح ايجاد شده که به صفحه لول ها امکان مي دهد تا شناور باشد.

لینک به دیدگاه

2-1اجزاي اصلي مبدل هاي پوسته-لوله اي

 

مبدل هاي پوسته-لوله اي از لوله هاي دايره اي قرار گرفته در يک پوسته استوانه اي ساخته مي شوند که لوله ها موازي با پوسته مي باشد. يک سيال در داخل لوله ها جريان دارد و سيال ديگر از روي دسته لوله ها

دسته لوله ها tube bundle

پوستهshell

سرhead

انتهاي جلوييfront-end head

سر انتهاي عقبيrear-end head

ديوارک ها baffles

صفحه لوله هاtube sheets

انواع دسته لوله ها

نوعي از طراحي که امکان انبساط گرمايي مستقل لوله ها و پوسته را فراهم مي کند. لوله u شکل است. بنابراين در اين نوع طراحي انبساط گرمايي مي تواند وجود داشته باشد و محدود نيست. لوله u شکل داراي کمترين هزينه ساخت است. زيرا فقط به يک صفحه لوله نياز است. سمت لوله بدليل شکل انحناي u نمي تواند با وسايل مکانيکي تميز شود. در اين نوع دسته لوله ها تنها تعداد زوجي از گذرهاي لوله مي تواند بکار رود. تنها لوله هاي قرار گرفته در رديف بيروني دسته لوله ها قابل تعويض مي باشند. جزئيات بيشتر در شکل زير نشان داده شده است.

 

u53mfbe4lvjbpsxn0cv8.jpg

 

پوسته به صفحه لوله جوش خورده و به سمت بيروني دسته لوله براي تميز کاري دسترسي وجود ندارد. در اين مورد تميز کاري لوله بصورت مکانيکي بسيار آسان است.طرحهاي متعددي فراهم آمده که به صفحه لوله ها امکان دهند تا شناور باشند. يعني بتواند با انبساط گرمايي حرکت کند.

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...

مبدل های حرارتی تقریباً پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. این عملیات می تواند بین مایع- مایع ، گاز- گاز و یا گاز- مایع انجام شود. مبدل های حرارتی به منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایین تر و یا هر دو مورد استفاده قرار می گیرند.

مبدل های حرارتی در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده می شوند . این کاربردهای شامل نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، صنایع پتروشیمی، صنایع ساخت و تولید ، صنایع فرآیندی ، صنایع غذایی و دارویی ، صنایع ذوب فلز ، گرمایش ، تهویه مطبوع ، سیستم های تبرید و کاربردهای فضایی میباشند. مبدل های حرارتی در دستگاه های مختلف نظیر دیگ بخار ، مولد بخار ، کندانسور، اواپراتور، تبخیر کننده ها ، برج خنک کن ، پیش گرم کن فن کویل ، خنک کن و گرم کن روغن ، رادیاتور ها ، کوره ها و ... کاربرد فراوان دارند.

صنایع بسیاری در طراحی انواع مبدل های حرارتی فعالیت دارند و هم چنین ، دروس متعددی در کالج ها و دانشگاه ها با نام های گوناگون در طراحی مبدل های حرارتی ارائه می گردد. محاسبات مربوط به مبدل ها کاری طولانی و گاهی خسته کننده است. مثلاً طراحی یک مبدل برای یک عملیات به خصوص نیاز به حدس های زیادی دارد که با استفاده از آن ها و طبق استانداردها می توان اندازه های یک مبدل مناسب را پیدا کرد. اما با استفاده از برنامه های کامپیوتری تمام این محاسبات توسط کامپیوتر انجام میشود و طراح برای طراحی تنها باید شرایط عملیاتی و خواص سیالات حاضر در عملیات را وارد کند. نرم افزارهای Aspen B-jac و HTFS از این موارد هستند. این نرم افزارها شامل برنامه هایی می شوند که توانایی انجام چنین محاسباتی را دارند.

لینک به دیدگاه

دسته بندی مبدل های حرارتی

 

مبدل های حرارتی را می توان از جنبه های مختلف دسته بندی کرد :

 

- بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم

- بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم

- بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین دو سیال سرد و گرم

- بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدلها

 

 

بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم

 

1- مبدل های حرارتی نوع Recuperative

 

در این مبدل سیال سرد و گرم توسط یک سطح جامد ثابت از یکدیگر جدا شده اند و انتقال از طریق سطح مذکور صورت می گیرد. اکثر مبدل های موجود در صنعت از این دسته هستند.

 

2- مبدل های حرارتی نوع Regenerative

 

در این مبدل ، سطح جدا کننده سیال سرد و گرم ثابت نبوده و به طور متناوب قسمت هایی از سطح مذکور در معرض حرکت سیال سرد یا گرم قرار می گیرند. این نوع مبدل ها بیشتر در مقیاس های آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

3- مبدل های حرارتی نوع تماس مستقیم

 

در این نوع مبدل های حرارتی ، سیال سرد و گرم به طور مستقیم تماس حاصل نموده ( هیچ دیواره ای بین جریانهای سرد و گرم وجود ندارد ) و تبادل انرژی یا حرارت انجام می گیرد. در مبدل های تماس مستقیم ، جریانها ، دو مایع غیر قابل اختلاط و یا یک گاز و یک مایع هستند. این مبدل ها معمولا از راندمان حرارتی بالایی برخوردارند. نمونه ای از این مبدل ها ، برج های خنک کن ، کولرهای آبی و گرم کن های Open Feed Water Heater موجود در نیروگاه های بخار می باشند .

لینک به دیدگاه

بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم

 

بر این اساس مبدل های حرارتی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند :

الف- مبدل های حرارتی از نوع جریان همسو

ب‌- مبدل های حرارتی از نوع جریان غیر همسو

ج - مبدل های حرارتی از نوع جریان عمود بر هم

 

الف- مبدل های حرارتی از نوع جریان همسو

 

در این نوع مبدل ها جریان سرد و گرم موازی یکدیگر و جهت جریان سیال گرم و سرد آن ها موافق یکدیگر می باشند. یعنی دو جریان سیال ، از یک انتها به مبدل وارد می شوند و هر دو در یک جهت جریان می یابند و از انتهای دیگر خارج می شوند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که دمای سیال سرد خروجی از مبدل هیچگاه به دمای سیال گرم خروجی نمی رسد. نزدیک شدن مقدار عددی دو دمای مذکور مستلزم بکارگیری سطح انتقال حرارت موثر بسیار بزرگی می باشد.

 

ب- مبدل های حرارتی از نوع جریان غیر همسو

 

در شرایطی که جریان سیال سرد و گرم موازی یکدیگر و در خلاف جهت هم باشد مبدل را جریان غیر همسو می نامند. باید توجه داشت در این نوع مبدل ها امکان افزایش دمای سیال سرد خروجی نسبت به سیال گرم خروجی وجود دارد. این مبدلها در شرایط یکسان از سطح انتقال حرارت کمتری نسبت به مبدل های همسو برخوردار هستند.

 

ج- مبدل های حرارتی از نوع جریان عمود بر هم

 

در این نوع مبدل ها جهت جریان های سرد و گرم عمود بر هم می باشند. به عنوان متداول ترین نمونه می توان از رادیاتور اتومبیل نام برد. در آرایش جریان عمود بر هم ، بسته به طراحی ، جریان مخلوط یا غیر مخلوط نامیده می شود. سیال داخل لوله ها چون اجازه حرکت در راستای عرضی را نخواهد داشت غیر مخلوط است. سیال بیرونی برای لوله های بی پره مخلوط است چون امکان جریان عرضی سیال و یا مخلوط شدن آن وجود دارد و برای لوله های پره دار غیر مخلوط است زیرا وجود پره ها مانع از جریان آن در جهتی عمود بر جهت اصلی جریان می شود.

لینک به دیدگاه

بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم

 

مبدل های حرارتی بر طبق مکانیزم انتقال گرما ، می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :

1- جابجایی یک فاز در هر دو سمت

2- جابجایی یک فاز در یک سمت ، جابجایی دو فاز در سمت دیگر

3- جابجایی دو فاز در هر دو سمت

در مبدل های حرارتی از قبیل اکونومایزرها ( مبدل هایی که در آن سیال از شرایط مایع مادون اشباع بسمت شرایط مایع اشباع می رود) و گرمکن های هوا در دیگ بخار ، خنک کن های میانی در کمپرسورهای چند مرحله ای ، رادیاتور خودروها ، ژنراتورها ، خنک کن های روغن ، گرم کن های مورد استفاده در گرمایش اطاقها و غیره ، در هر دو سمت سیال سرد و گرم ، انتقال گرما از طریق جابجایی یک فاز اتفاق می افتد. چگالنده ها ، دیگ های بخار و مولدهای بخار در راکتورهای آب تحت فشار در نیروگاه های هسته ای ، تبخیرکننده ها و رادیاتورهای مورد استفاده در تهویه مطبوع و گرمایش ، دارای مکانیزم های چگالش و جوشش در یکی از سطوح مبدل های حرارتی می باشند. همچنین انتقال گرمای دو فاز می تواند در هر دو سمت مبدل ، مانند شرایطی که چگالش در یک سمت و جوشش در سمت دیگر سطح انتقال گرما است ، اتفاق بیفتد. هر چند ، بدون تغییر فاز نیز می توان شکلی از انتقال گرمای جریان دوفاز داشت ، همانطور که بسترهای سیال ، مخلوط گاز و ذرات جامد ، به سطح گرمایی ، یا از آن سطح ، گرما منتقل می کنند.

لینک به دیدگاه

بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها

 

مبدل های حرارتی از نوع تماس غیر مستقیم ( مبدل های با انتقال گرما از طریق دیواره ) اغلب بر حسب مشخصات ساختاریشان توصیف می شوند. انواع عمده دسته بندی بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار آن ها ، شامل لوله ای ، صفحه ای و سطح پره دار است.

 

1- مبدل های لوله ای

 

این مبدل ها از لوله هایی با مقطع دایره ای ساخته شده اند. یک سیال در داخل لوله ها و سیال دیگر در خارج از لوله جریان دارد. قطر ، تعداد ، طول ، گام و آرایش لوله ها می تواند تغییر کند. بنابراین انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای در طراحی آنها وجود دارد.

مبدل های حرارتی لوله ای می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :

 

الف- دو لوله ای ( ( Double pipe

ب‌- پوسته و لوله ( shell and tube )

ج‌- لوله ای حلزونی ( spiral tube )

الف- مبدل های حرارتی دو لوله ای

 

مبدل های دو لوله ای معمولی شامل یک لوله است که با اتصالات مناسب بصورت هم مرکز در داخل لوله ای دیگر با قطر بزرگتر قرار می گیرد تا جریان را از مقطعی به مقطع دیگر هدایت کند. مبدل های حرارتی دو لوله ای می توانند با آرایش گوناگون سری و موازی مرتب شوند تا افت فشار و متوسط اختلاف دمای مورد نظر را برآورده سازند. استفاده عمده مبدل های دو لوله ای ، برای گرمایش و سرمایش محسوس سیال های فرآیندی است که در آنها سطوح انتقال گرمای کوچکی ( تا 50) مورد نیاز می باشد. این شکل بندی ، همچنین در حالتیکه یک یا هر دو سیال سرد و گرم ، در فشار زیاد باشند ، مناسب است. عیب اصلی این مبدلها آنست که میزان انتقال گرما در واحد سطح گرمایی آنها کم بوده . به عبارت دیگر برای ظرفیت گرمایی مشخص ، بزرگ و گران قیمت هستند. اگر ضریب انتقال گرما برای سیال عبوری در فضای بین لوله داخلی و خارجی کوچک باشد ، لوله ( یا لوله های ) داخلی دارای پره های طولی می توانند استفاده شوند.

 

ب- مبدل های حرارتی پوسته و لوله

 

مبدل های پوسته و لوله ، از لوله های با مقطع دایره ای که در پوسته های استوانه ای بزرگ نصب شده اند ، ساخته می شوند به طوری که محور لوله ها موازی با محور پوسته است. این مبدل ها به صورت وسیعی به عنوان خنک کن های روغن ، چگالنده ها و پیش گرمکن ها در نیروگاه ها ، و به عنوان مولدهای بخار در نیروگاه های هسته ای و در کاربرد های صنایع فرآیندی و شیمیایی استفاده می شوند.

در مبدل های دارای بافل ( تیغه ها و صفحات هدایت کننده جریان ) ، جریان سمت پوسته به صورت متقاطع با لوله ها در بین دو بافل مجاور جهت داده می شود و در حالیکه از فاصله مابین دو بافل به فاصله بعدی منتقل می شود ، موازی با لوله ها ، جهت می یابد. بسته به کاربرد مبدل های حرارتی پوسته و لوله ، تفاوت زیادی در شکل و ساختمان آنها وجود دارد.

اهداف اصلی طراحی در این مبدل ها ، در نظر گرفتن انبساط حرارتی پوسته و لوله ها ، تمیز کردن آسان مجموعه ، و در صورت با اهمیت نبودن سایر جنبه ها ، کم هزینه ترین روش ساخت و تولید آنهاست.

در مبدل های حرارتی پوسته و لوله با صفحه لوله های ثابت( Fixed tube sheet ) ، پوسته به صفحه لوله جوش داده شده است و هیچ گونه دسترسی به خارج از دسته لوله ، برای تمیز کاری وجود ندارد. این انتخاب کم هزینه و دارای انبساط گرمایی محدود است که می تواند اندکی توسط فانوسی های انبساط ، افزایش یابد. در این نوع از مبدلها ، تمیز کردن لوله ها ، ساده است.

مبدل های حرارتی پوسته و لوله با دسته لوله U شکل دارای کم هزینه ترین ساختار است ، زیرا در آن فقط به یک صفحه لوله نیاز است. سطح داخلی لوله ها به دلیل خم U شکل تند ، نمیتواند با وسایل مکانیکی تمیز شود. در این مبدل ها تعداد زوجی از گذرهای لوله به کار می رود ولی محدودیتی از نظر انبساط گرمایی وجود ندارد.

آرایش های مختلف جریان در سمت پوسته و لوله ، بسته به ظرفیت گرمایی ، افت فشار ، سطح فشار ، تشکیل رسوب ، شیوه های ساخت و هزینه بری ، کنترل خوردگی و مسائل تمیز کاری ، استفاده می شوند. بافل ها برای افزایش ضریب انتقال حرارت در سمت پوسته و برای نگه داشتن لوله ها استفاده میگردند. مبدل های پوسته و لوله ، بر حسب نیاز ، برای هر ظرفیت و شرایط کارکرد ، طراحی می شوند. این مشخصه مبدل های پوسته و لوله ، متفاوت با بسیاری از انواع دیگر مبدل ها می باشد.

 

ج- مبدل های حرارتی لوله ای حلزونی

 

این مبدل ها شامل کویل هایی هستند که به صورت حلزونی پیچانده شده و در یک پوسته قرار گرفته اند و یا به صورت چگالنده های هم مرکز و تبخیر کننده های هم مرکز هستند که در سیستم های تبرید استفاده می شوند. ضریب انتقال گرما ، در لوله حلزونی در مقایسه با لوله مستقیم ، بیشتر است. این مبدل ها، برای انبساط گرمایی و سیال های تمیز مناسب هستند ، زیرا تمیز کردن آنها تقریبا غیر ممکن است.

لینک به دیدگاه

2- مبدل های حرارتی صفحه ای

 

مبدل های حرارتی صفحه ای ، از صفحات نازک که کانال های جریان را تشکیل می دهد ، ساخته می شوند. جریان های سیال ، توسط صفحات مسطح که یا به صورت صاف و یا موجدار هستند ، از هم جدا می شوند. این مبدل ها برای انتقال گرما بین گاز ، مایع یا جریان های دو فاز ، استفاده می شوند. این مبدل ها می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :

 

الف- صفحه ای واشردار ( Gasketed-plat )

ب‌- صفحه ای حلزونی ( Spiral plat )

ج‌- لاملا ( Lamella )

 

الف- مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

 

مبدل های صفحه ای واشردار شامل تعدادی از صفحات نازک با سطح چین دار یا موج دار است که سیال های گرم و سرد را از یکدیگر جدا می کند. صفحات دارای قطعاتی در گوشه ها هستند که به نحوی آرایش داده شده اند که دو ماده ای که باید گرما بین آنها مبادله شود ، یکی در میان فضای صفحات ، جریان یابند. طراحی و واشر بندی مناسب ، امکان آن را ایجاد می کند که مجموعه ای از صفحات ، توسط پیچ ها که از صفحات ابتدا و انتها نیز می گذرند ، در کنار یکدیگر نگه داشته شوند. واشرها از نشتی به بیرون جلوگیری می کنند و سیال ها را در صفحات ، به شکل مورد نظر ، هدایت می نمایند. شکل جریان ، عموماً به نحوی انتخاب می شود که جریان سیال ها در خلاف جهت یکدیگر باشند. مبدل های صفحه ای معمولا به جریان سیال با فشار پایین تر از bar25 و دمای کمتر از حدود 250درجه سانتیگراد محدود می شوند. جریان قوی گردابه ای موجب بزرگ بودن ضرایب انتقال گرما و افت فشارها می گردد ، بعلاوه بزرگ بودن تنش برشی موضعی ، باعث کاهش تشکیل رسوب می شود. این مبدل ها ، سطح انتقال حرارتی نسبتاً فشرده و با وزن کم ایجاد می کنند. دما و فشار آنها به دلیل جزئیات ساخت و واشربندی ، محدود هستند. این مبدل ها به آسانی تمیز .و استریلیزه میشوند زیرا می توانند کاملا از یکدیگر باز و جدا گردند و بنابراین استفاده گسترده ای در صنایع غذایی دارند.

 

ب- مبدل های حرارتی صفحه ای حلزونی

 

مبدل های صفحه ای حلزونی ، با پیچاندن دو صفحه بلند موازی به شکل یک حلزونی با استفاده از یک میله اصلی ( مندرل ) و جوش دادن لبه های صفحات مجاور به صورتی که یک کانال را تشکیل دهند ، شکل داده می شوند. فاصله بین صفحات فلزی در هر دو کانال حلزونی ، با استفاده از پین های فاصله انداز که به ورق فلزی جوش می شوند ، حفظ می شود. طول پین های فاصله انداز می تواند بین 5 تا 20mm تغییر کند. به همین دلیل است که با توجه به نرخ جریان ، می توان فواصل مختلفی برای کانال انتخاب کرد. این بدان معناست که شرایط جریان ایده آل و بنابراین کوچکترین سطوح گرمایش ممکن ، بدست می آیند.

در هر یک از دو مسیر حلزونی ، یک جریان ثانویه ایجاد می شود که انتقال گرما را افزایش ، و تشکیل رسوب را کاهش می دهد. این مبدل ها کاملا فشرده هستند ولی به دلیل ساخت خاص خود ، نسبتاً گران قیمت می باشند.

سطح انتقال گرما برای این مبدل ها ، در محدوده 0.5 تا 500 می باشد. حداکثر فشار کارکرد( تا 15 bar) و دمای کارکرد ( تا 500درجه سانتیگراد ) در این مبدل ها محدود هستند.

مبدل های حرارتی حلزونی به ویژه در کاربرد سیال لجن آلود ، مایعات لزج و مایعاتی با ذرات جامد معلق شامل ذرات بزرگ و جریان دو فازی مایع- جامد ، استفاده می شوند. مبدل های حلزونی ، در سه نوع اصلی که در اتصالات و آرایش های جریان ، تفاوت دارند ، ساخته می شود.

 

ج- مبدل های حرارتی لاملا

 

مبدل های حرارتی لاملا ( ریمن ) شامل مجموعه کانال های ساخته شده از صفحات فلزی نازک است که به طور موازی جوشکاری شده اند و یا به شکل لاملا ( لوله های تخت یا کانال های مستطیلی ) می باشند که به صورت طولی در یک پوسته قرار گرفته اند. این مبدل ، شکل اصلاح شده ای از مبدل های حرارتی پوسته و لوله با صفحه لوله شناور است ، لوله های تخت شده که به آن ها لاملا نیز گفته میشود ، از دو صفحه باریک که برش خورده و در عملیاتی پیوسته ، به یکدیگر جوش نقطه ای یا درزی شده اند ، ساخته شده است . شکل دهی خاص صفحات باریک ، فضای داخل لاملاها را ایجاد می کند و برجستگی هایی به سمت خارج ، بیرون می زند که به صورت فاصله دهنده ، بین لاملاها ، برای ایجاد مقاطع جریان در سمت پوسته بکار می رود. لاملاها در هر دو انتها با قرار دادن میله های فولادی در وسط آنها به یکدیگر جوش می شوند.

اندازه میله های فولادی بسته به فاصله مرد نیاز بین لاملاها دارد. هر دو انتهای دسته لاملا بوسیله جوش های محیطی ، به درپوش کانال متصل می شوند که آن هم خود ، در انتهای خارجی به نازل ورودی و خروجی جوش شده است. بنابراین سمت لاملا کاملاً توسط جوشها آب بندی شده است.

سطوح ما بین لاملاها برای تمیز کاری شیمیایی مناسب هستند بنابراین سیال های رسوب دهنده باید در سمت پوسته جریان یابند. جریان سمت پوسته عموماً یک گذر حول صفحات است و به صورت طولی در فضای بین کانال ها جریان می یابد. هیچگونه بافلی در سمت پوسته وجود ندارد و بنابراین مبدل های لاملا می توانند برای آرایش جریان مخالف جهت واقعی در نظر گرفته شوند. به دلیل آشفتگی زیاد جریان ، توزیع یکنواخت جریان و سطوح صاف ، لاملاها به سادگی رسوب نمی گیرند.

دسته صفحه می تواند به راحتی برای بازرسی و تمیز کاری بیرون آورده شود . این طرح دارای ظرفیت تحمل فشار تا 35 bar و تحمل دما تا 200 درجه سانتیگراد برای واشرهای تفلون و 500 درجه سانتیگراد برای واشرهای آزبست می باشد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...