رفتن به مطلب

مجوزهای کارگزاران تا پایان 1393/01/31


ارسال های توصیه شده

ردیف نام شرکت کارگزاری   معاملات اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران معامله قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مشاور عرضه اوراق بهادار معامله محصولات فلزی در بورس کالای ایران معامله محصولات و فراورده های پتروشیمی در بورس کالای ایران معامله محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران معامله محصولات سیمان در بورس کالای ایران معامله قراردادهای آتی کالا در بورس کالای ایران معامله سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران معامله گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران معاملات برق در بورس انرژی معاملات نفت در بورس انرژی مشاور پذیرش معاملات بر خط مرکز تماس مجوزهای کارگزاری            
1 آبان مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
2
آبتین استاک
مجوز دارد                   دارد          
2
           
شماره مجوز 121/122653                   121/18004                      
تاریخ مجوز 1389/08/16                   1395/06/28                      
اعتبار مجوز 1399/08/16                   1405/06/28                      
3 آپادانا مجوز       تجمیع تجمیع تجمیع         تجمیع       تجمیع   0            
4 آتی ساز بازار مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
5
آتیه
مجوز دارد     دارد             دارد       دارد  
4
           
شماره مجوز 11110017     121/2731             121/157454       121/213776              
تاریخ مجوز 1387/10/01     1394/09/01             1390/08/08       1391/12/16              
اعتبار مجوز 1399/02/03     1404/09/01             1400/08/08                      
6
آراد ایرانیان (گلچین)
مجوز دارد     دارد دارد دارد     دارد   دارد دارد دارد   دارد دارد
10
           
شماره مجوز 11110008     121/142744 121/105050 121/105050     121/280174   121/100448 121/213618 121/213618   121/145252 121/249430            
تاریخ مجوز 1387/10/01     1390/03/24 1389/02/14 1389/02/14     1393/05/26   1388/12/22 1391/12/15 1391/12/15   1390/04/15 1392/10/04            
اعتبار مجوز 1399/02/03     1400/03/24 1399/02/14 1399/02/14     1400/03/24   1398/12/22 1401/12/15 1401/12/15                  
7 آرمان تدبیر نقش جهان مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
8 آرمون بورس مجوز تجمیع         تجمیع تجمیع       تجمیع       تجمیع تجمیع 0            
9
آریا نوین
مجوز دارد       دارد دارد     دارد دارد دارد         دارد
7
           
شماره مجوز 11110138       121/324175 121/49221     121/4667 121/5610 121/194353         121/278686            
تاریخ مجوز 1388/06/31       1394/05/19 1396/11/17     1394/10/07 1394/10/23 1391/07/05         1393/05/14            
اعتبار مجوز 1399/02/03       1404/05/19 1406/07/22     1404/05/19 1404/05/19 1401/07/05                      
10
آفتاب درخشان خاورمیانه
(پارسیان کالای کشاورزی)
مجوز دارد     دارد دارد دارد     دارد   دارد   دارد     دارد
8
           
شماره مجوز 121/261569     121/235419 121/174322 121/104574     121/6367   121/261569   121/21467     121/251944            
تاریخ مجوز 1393/01/10     1392/06/17 1391/01/22 1389/02/11     1394/11/06   1393/01/10   1395/09/15     1392/10/23            
اعتبار مجوز 1403/01/10     1402/06/17 1401/01/22 1399/02/11     1402/06/17   1403/01/10   1405/09/15                  
11 آگاه مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
12 آینده نگر خوارزمی
(تحلیل گران بصیر)
مجوز تجمیع تجمیع     تجمیع       تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع 0            
13
اردیبهشت ایرانیان
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد   دارد دارد
13
           
شماره مجوز 11110103     121/112175 121/112175 121/112175 121/114279 121/26962 121/307276 121/4293 121/100448 121/20152 121/20152   121/140826 121/238257            
تاریخ مجوز 1388/06/01     1389/04/16 1389/04/16 1389/04/16 1389/05/09 1395/12/17 1393/12/27 1394/09/29 1388/12/22 1395/08/12 1395/08/12   1390/03/07 1392/07/08            
اعتبار مجوز 1399/02/03     1399/04/16 1399/04/16 1399/04/16 1399/05/09 1400/12/17 1399/04/16 1399/04/16 1399/02/03 1405/08/12 1405/08/12                  
14
ارزش آفرین الوند
(بدره سهام)
مجوز دارد                   دارد       دارد  
3
           
شماره مجوز 11110157                   121/175657       121/285172              
تاریخ مجوز 1388/06/31                   1391/01/30       1393/07/01              
اعتبار مجوز 1398/10/03                   1401/01/30                      
15
ارگ هومن
مجوز دارد     دارد   دارد         دارد       دارد  
5
           
شماره مجوز 11110119     121/114766   121/24277         121/108178       121/129422              
تاریخ مجوز 1388/06/01     1389/05/13   1395/11/05         1389/03/11       1389/11/3              
اعتبار مجوز 1398/11/03     1399/05/13   1405/11/05         1399/03/11                      
16
اطمینان سهم
مجوز دارد       دارد دارد       دارد         دارد دارد
6
           
شماره مجوز 11110106       121/202660 121/11118       121/20751         121/131524 121/245607            
تاریخ مجوز 1388/06/01       1391/09/18 1395/02/07       1395/08/26         1389/11/26 1392/09/05            
اعتبار مجوز 1399/02/03       1401/09/18 1405/01/16       1405/01/16                        
17 اقتصاد بیدار (خوشه چین) مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع   0            
18 امید سهم مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
19 امین آوید مجوز           تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع     تجمیع تجمیع 0            
20 امین سهم مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع       تجمیع تجمیع 0            
21
ایران سهم
مجوز دارد                   دارد       دارد  
3
           
شماره مجوز 11110027                   121/100448       121/234806              
تاریخ مجوز 1387/11/01                   1388/12/22       1392/06/12              
اعتبار مجوز 1399/02/03                   1399/02/03                      
22 ایساتیس پویا مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع 0            
23 ایمن بورس مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع تجمیع 0            
24 بازار سهام مجوز       تجمیع تجمیع         تجمیع تجمیع       تجمیع تجمیع 0            
25 بانک آینده (بانک تات) مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
26
بانک اقتصاد نوین
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد   دارد   دارد دارد     دارد دارد
10
           
شماره مجوز 11110061     121/106462 121/106462 121/106462 121/111142   121/9332   121/67527 121/314464     121/132719 121/237398            
تاریخ مجوز 1387/12/28     1389/02/28 1389/02/28 1389/02/28 1389/04/09   1394/12/25   1388/01/31 1394/03/04     1389/12/10 1392/07/01            
اعتبار مجوز 1398/10/03     1399/02/28 1399/02/28 1399/02/28 1399/04/09   1399/02/28   1398/10/03 1404/03/04                    
27 بانک انصار (پارس گسترخبره) مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع 0            
28 بانک پاسارگاد مجوز تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   0            
29 بانک تجارت مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
30 بانک توسعه صادرات مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
31 بانک خاورمیانه (سهام پویا) مجوز تجمیع تجمیع     تجمیع           تجمیع   تجمیع   تجمیع   0            
32 بانک دی (سهم اندیش) مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع           تجمیع       تجمیع   0            
33 بانک رفاه کارگران مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع   0            
34
بانک سامان
مجوز دارد دارد   دارد دارد دارد دارد دارد دارد   دارد دارد دارد   دارد دارد
13
           
شماره مجوز 11110116 121/21285   121/191590 121/235349 121/21369 121/191590 121/21368 121/292710   121/106977 121/212686 121/212686   121/130039 121/212749            
تاریخ مجوز 1388/06/01 1395/09/13   1391/06/12 1392/06/17 1395/09/14 1391/06/12 1395/09/14 1393/09/08   1389/03/02 1391/12/09 1391/12/09   1389/11/11 1391/12/12            
اعتبار مجوز 1399/02/03 1400/09/13   1401/06/06 1402/06/17 1405/09/14 1401/06/06 1400/09/14 1401/06/06   1399/03/02 1401/12/02 1401/12/02                  
35 بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان) مجوز تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   0            
36 بانک صادرات ایران مجوز تجمیع   تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
37 بانک صنعت و معدن مجوز تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع 0            
38 بانک کارآفرین مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
39
بانک کشاورزی
مجوز دارد     دارد دارد دارد   دارد دارد دارد دارد دارد دارد   دارد دارد
12
           
شماره مجوز 121/90743     121/90743 121/90743 121/90743   121/32952 121/90743 121/90743 121/90743 121/211889 121/211889   121/127964 121/254205            
تاریخ مجوز 1398/05/13     1398/05/13 1398/05/13 1398/05/13   1396/03/31 1398/05/13 1398/05/13 1398/05/13 1391/12/05 1391/12/05   1389/10/19 1392/11/09            
اعتبار مجوز 1398/11/03     1398/11/03 1398/11/03 1398/11/03   1401/01/30 1398/11/03 1398/11/03 1398/11/03 1401/12/05 1401/12/05                  
40 بانک مسکن مجوز تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع 0            
41 بانک ملت مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
42 بانک ملی ایران مجوز تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   0            
43 باهنر مجوز       تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع     تجمیع 0            
44
برهان سهند
مجوز دارد                   دارد       دارد دارد
4
           
شماره مجوز 11110048                   121/108088       121/130057 121/37273            
تاریخ مجوز 1387/12/01                   1389/03/11       1389/11/11 1396/06/04            
اعتبار مجوز 1399/02/03                   1399/03/11                      
45
بورس ابراز
مجوز دارد       دارد           دارد       دارد  
4
           
شماره مجوز 11110063       121/116191           121/108088       121/147590              
تاریخ مجوز 1387/12/28       1389/05/30           1389/03/11       1390/05/03              
اعتبار مجوز 1399/02/03       1399/05/30           1399/03/11                      
46 بورس بهگزین مجوز تجمیع تجمیع                 تجمیع       تجمیع   0            
47 بورس بیمه ایران مجوز       تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
48
بورسیران
مجوز دارد       دارد   دارد       دارد       دارد  
5
           
شماره مجوز 11110050       121/105966   121/150981       121/100448       121/129525              
تاریخ مجوز 1387/12/01       1389/02/22   1390/06/05       1388/12/22       1389/11/04              
اعتبار مجوز 1398/10/03       1399/02/22   1400/06/05       1398/12/22                      
49 بهمن مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
50
بهین پویا
مجوز دارد                   دارد       دارد دارد
4
           
شماره مجوز 11110053                   121/100448       121/157950 121/307306            
تاریخ مجوز 1387/12/01                   1388/12/22       1390/08/12 1393/12/27            
اعتبار مجوز 1398/10/03                   1398/12/22                      
51
پارس ایده بنیان
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد دارد     دارد دارد دارد   دارد دارد
11
           
شماره مجوز 121/190273     121‎/‎53532 121‎/‎53532 121/211005 121/111142 121/34985     121/154964 121/209618 121/209618   121/218383 121/261549            
تاریخ مجوز 1391/05/23     1387‎/‎08‎/‎19 1387‎/‎08‎/‎19 1391/11/28 1389/04/09 1396/05/01     1390/07/16 1391/11/16 1391/11/16   1392/02/04 1393/01/10            
اعتبار مجوز 1398/11/03     1399/02/03 1399/02/03 1401/11/17 1399/04/09 1401/03/11     1400/07/16 1401/11/15 1401/11/15                  
52
پارس نمودگر
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد   دارد   دارد دارد دارد   دارد دارد
11
           
شماره مجوز 11110005     121/104556 121/104556 121/197826 121/111142   121/290544   121/67527 121/297327 121/297327   121/137086 121/287970            
تاریخ مجوز 1387/10/01     1389/02/11 1389/02/11 1391/08/03 1389/04/09   1393/08/20   1388/01/31 1393/10/14 1393/10/14   1390/01/31 1393/07/27            
اعتبار مجوز 1399/02/03     1399/02/11 1399/02/11 1401/08/01 1399/04/09   1399/02/11   1399/02/03 1403/10/14 1403/10/14                  
53 پارسیان مجوز   تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع 0            
54 پیشگامان بهپرور
(کالای کشاورزی بهپرور)
مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
55 تأمین سرمایه نوین
(رشد پایدار)
مجوز       تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
56 تدبیرگر سرمایه مجوز تجمیع   تجمیع   تجمیع تجمیع         تجمیع     تجمیع تجمیع   0            
57 تدبیرگران فردا مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع   0            
58 توازن بازار
(فلزات توازن)
مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   0            
59 توسعه اندیشه دانا (موحدان) مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
60
توسعه سرمایه دنیا
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد       دارد دارد دارد   دارد دارد
10
           
شماره مجوز 121/91529     11110094 121/199435 121/178723 121/199435       121/100448 121/2853 121/2853   121/148272 121/290771            
تاریخ مجوز 1398/05/23     1388/01/31 1391/08/17 1391/02/25 1391/08/17       1388/12/22 1394/09/03 1394/09/03   1390/05/10 1393/08/22            
اعتبار مجوز 1399/02/03     1399/02/03 1401/08/15 1401/02/23 1401/08/15       1399/02/03 1404/08/26 1404/08/26                  
61 توسعه سهند مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
62
توسعه فردا
(گنجینه سهام)
مجوز دارد دارد   دارد دارد   دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد   دارد دارد
13
           
شماره مجوز 11110123 121/32954   121/194840 121/194840   121/13427 121/32953 121/15079 121/15078 121/125611 121/208443 121/208443   121/129289 121/221551            
تاریخ مجوز 1388/06/01 1396/03/31   1391/07/09 1391/07/09   1395/03/25 1396/03/31 1395/04/30 1395/04/30 1389/09/20 1391/11/04 1391/11/04   1389/11/02 1392/02/25            
اعتبار مجوز 1398/11/03 1401/03/11   1401/07/09 1401/07/09   1405/03/25 1401/03/11 1405/03/25 1405/03/25 1399/09/20 1401/11/01 1401/11/01                  
63
توسعه کشاورزی
مجوز         دارد دارد   دارد               دارد
4
           
شماره مجوز         121/184083 11110138   121/46905               121/28488            
تاریخ مجوز         1391/04/07 1388/03/05   1396/10/16               1396/01/27            
اعتبار مجوز         1401/04/07 1399/02/03   1401/08/04                            
64 توسعه معاملات کیان (آثل) مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع تجمیع 0            
65 جهان سهم مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
66 حافظ مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع   0            
67 خبرگان سهام مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
68 دانایان پارس (آریا بورس) مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
69
دلیران پارس (فولاد مبنا)
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد دارد   دارد دارد       دارد  
9
           
شماره مجوز 121/273062     11110064 11110098 121/17807 121/111142 121/24599   121/19489 121/20259       121/329723              
تاریخ مجوز 1393/04/02     1388/01/31 1388/01/31 1395/06/24 1389/04/09 1395/11/11   1395/08/01 1395/08/16       1394/06/30              
اعتبار مجوز 1403/04/02     1398/11/03 1398/11/03 1405/06/24 1399/04/09 1400/11/11   1405/06/24 1405/08/16                      
70 دنیای خبره مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع تجمیع 0            
71
دنیای نوین
مجوز دارد                   دارد       دارد  
3
           
شماره مجوز 121/80911                   121/147413       121/17287              
تاریخ مجوز 1397/12/27                   1390/05/02       1395/06/14              
اعتبار مجوز 1399/02/03                   1400/05/02                      
72 راهبرد سرمایه‌گذاری ایران‌سهام مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
73 راهنمای سرمایه‌گذاران مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع   0            
74 رضوی مجوز   تجمیع           تجمیع       تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
75 ساو آفرین
(محک سهام صنایع)
مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع تجمیع 0            
76
سپهر باستان
مجوز دارد     دارد دارد   دارد دارد     دارد دارد دارد   دارد  
9
           
شماره مجوز 121/232870     121/62087 121/62087   121/111142 121/11096     121/161104 121/229466 121/229466   121/248046              
تاریخ مجوز 1392/05/27     1387/11/23 1387/11/23   1389/04/09 1395/02/07     1390/06/21 1392/04/25 1392/04/25   1392/09/24              
اعتبار مجوز 1398/11/03     1399/02/03 1399/02/03   1399/04/09 1400/02/07     1400/06/21 1402/04/25 1402/04/25                  
77
ستاره جنوب
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد دارد   دارد دارد دارد دارد   دارد  
11
           
شماره مجوز 121/256594     11110139 11110140 121/315900 121/111142 121/11117   121/1777 121/256594 121/34566 121/34566   121/289885              
تاریخ مجوز 1392/11/28     1388/11/19 1388/11/19 1394/03/17 1389/04/09 1395/02/07   1394/08/16 1392/11/28 1396/04/26 1396/04/26   1393/08/14              
اعتبار مجوز 1402/11/28     1398/11/19 1398/11/19 1404/02/29 1399/04/09 1400/02/07   1404/02/29 1402/11/28 1406/04/15 1406/04/15                  
78 سرمایه گذاری ملی ایران مجوز تجمیع     تجمیع             تجمیع       تجمیع   0            
79 سرمایه و دانش مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
80 سهام بارز مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
81
سهام پژوهان شایان
مجوز دارد دارد     دارد دارد         دارد       دارد دارد
7
           
شماره مجوز 11110185 121/17817     121/198074 121/14250         121/100448       121/147768 121/5909            
تاریخ مجوز 1388/06/31 1395/06/24     1391/08/06 1395/04/12         1388/12/22       1390/05/04 1394/10/28            
اعتبار مجوز 1399/02/03 1400/06/24     1401/07/30 1405/04/12         1399/02/03                      
82
سهام گستران شرق
مجوز دارد       دارد دارد         دارد       دارد  
5
           
شماره مجوز 11110039       121/13425 121/24562         121/124140       121/133610              
تاریخ مجوز 1387/10/01       1395/03/25 1395/11/11         1389/09/02       1389/12/17              
اعتبار مجوز 1399/02/03       1405/03/25 1405/11/11         1399/09/02                      
83
سهم آذین
مجوز دارد                   دارد       دارد  
3
           
شماره مجوز 11110070                   121/162598       121/148820              
تاریخ مجوز 1388/01/31                   1390/09/30       1390/05/16              
اعتبار مجوز 1398/10/03                   1400/09/30                      
84 سهم آشنا مجوز تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
85
سهم یار
مجوز دارد                   دارد       دارد  
3
           
شماره مجوز 11110130                   121/128957       121/133607              
تاریخ مجوز 1388/06/01                   1389/10/28       1389/12/17              
اعتبار مجوز 1398/10/03                   1399/10/28                      
86 سی ولکس مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
87
سیماب گون
مجوز دارد     دارد دارد       دارد دارد دارد       دارد  
7
           
شماره مجوز 11110003     11110126 121/255525       121/12492 121/17522 121/106977       121/129144              
تاریخ مجوز 1387/10/01     1388/06/01 1392/11/20       1395/03/08 1395/06/17 1389/03/02       1389/10/29              
اعتبار مجوز 1398/10/03     1398/10/03 1402/11/20       1403/02/27 1403/02/27 1399/03/02                      
88 سینا مجوز       تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع 0            
89
شاخص سهام
مجوز دارد                   دارد       دارد  
3
           
شماره مجوز 11110003                   121/128960       121/174222              
تاریخ مجوز 1387/10/01                   1389/10/28       1391/01/21              
اعتبار مجوز 1398/10/03                   1399/10/28                      
90 شهر مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
91
صبا تأمین
(کیمیا سهم)
مجوز دارد                   دارد       دارد  
3
           
شماره مجوز 11110029                   121/100448       121/139959              
تاریخ مجوز 1387/11/01                   1388/12/22       1390/02/28              
اعتبار مجوز 1398/11/03                   1398/12/22                      
92
صبا جهاد
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد   دارد دارد
13
           
شماره مجوز 121/192557     121/179662 121/103894 121/103894 121/164383 121/37271 121/291180 121/325392 121/156646 121/310162 121/310162   121/240064 121/307963            
تاریخ مجوز 1391/06/19     1391/03/01 1389/2/05 1389/2/05 1390/10/14 1396/06/04 1393/08/25 1394/05/28 1390/08/01 1394/01/31 1394/01/31   1392/07/22 1394/01/16            
اعتبار مجوز 1401/06/19     1401/02/27 1399/2/05 1399/2/05 1400/10/14 1401/05/05 1401/02/27 1399/2/05 1400/08/01 1404/01/31 1404/01/31                  
93 فارابی (عمران) مجوز تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   0            
94 فیروزه آسیا
(معین سهم)
مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع تجمیع 0            
95 کارآمد مجوز تجمیع                   تجمیع       تجمیع   0            
96
کالای خاورمیانه
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد   دارد دارد
13
           
شماره مجوز 121/175232     121/80439 121/80439 121/119155 121/111142 122/145 121/16775 121/6501 121/151007 121/208735 121/208735   121/183977 121/225516            
تاریخ مجوز 1391/01/28     1388/05/21 1388/05/21 1389/07/05 1389/04/09 1394/07/18 1395/06/03 1394/11/07 1390/06/06 1391/11/07 1391/11/07   1391/04/07 1392/03/27            
اعتبار مجوز 1401/01/28     1399/02/03 1399/02/03 1399/07/05 1399/04/09 1399/07/18 1399/07/05 1399/07/05 1400/06/06 1401/11/02 1401/11/02                  
97
گنجینه سپهر پارت
(
کشاورزی کالا سپهر)
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد     دارد دارد دارد
12
           
شماره مجوز 121/17816     121/608 121/241525 121/138385 121/1663 121/21766 121/11668 121/11674 121/17816     121/325090 121/24160 121/2371            
تاریخ مجوز 1395/06/24     1394/07/26 1392/08/05 1390/02/14 1394/08/13 1395/09/21 1395/02/19 1395/02/19 1395/06/24     1394/05/27 1395/11/04 1394/08/25            
اعتبار مجوز 1405/06/24     1404/07/26 1402/08/05 1400/02/14 1404/08/13 1400/09/21 1402/08/05 1404/08/13 1405/06/24     1399/04/31                
98 مبین سرمایه
(راهبرد کالای خاورمیانه)
مجوز تجمیع     تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع تجمیع   تجمیع تجمیع 0            
99
مدبر آسیا
(دهقانان خاور)
مجوز دارد     دارد دارد دارد دارد   دارد دارد دارد   دارد دارد دارد دارد
12
           
شماره مجوز 121/7296     121/7297 121/285731 11110148 121/4475   121/10524 121/18324 121/7296   121/12616 121/325399 121/12943 121/311840            
تاریخ مجوز 1394/11/21     1394/11/21 1393/07/07 1388/03/17 1394/10/02   1395/02/01 1395/07/05 1394/11/21   1395/03/10 1394/05/24 1395/03/17 1394/02/14            
اعتبار مجوز 1404/11/21     1404/11/21 1403/07/07 1399/02/03 1404/10/02