رفتن به مطلب

روش ها و فنون طراحی شهری


Neutron

ارسال های توصیه شده

توی این قسمت روش ها و فنون طراحی شهری تشریح خواهد شد.

 

فرآیند طراحی شهری در ساده ترین حالت:

سنجش وضعیت --> ارائه طرح

 

مرحله اول سنجش وضعیت:

 

درفت کامل راهنمای سنجش وضعیت را از اینجا می توانید دانلود کنید. (منبع: اسناد هدایت طراحی شهری- کوروش گلکار)

از پست های بعدی به فنون طراحی شهری می پردازیم.

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

شرح خدمات تيپ تهيه

طرح جامع سه بعدي طراحي شهري

توضيح:

هدف اين شرح خدمات تهيه "طرح جامع سه بعدي طراحي شهري" براي "سايت" موضوع قرارداد مي‌باشد كه اصطلاحاً در اين جا با لفظ "حوزه طراحي" از آن نام برده مي‌شود.. همچنين جهت حصول اطمينان از تلفيق موزون سايت موردنظر و بافت شهري پيراموني آن و تدوين چشم‌انداز، اهداف و اصول طراحي سايت، پهنه‌اي بزرگتر از "حوزه طراحي" تحت عنوان "حوزه محلي" مورد مطالعه و سنجش وضعيت قرار مي‌گيرد.

1- تعريف و تحديد دامنه مطالعه و تدوين چشم‌انداز مقدماتي

1-1- بررسي چشم‌انداز طرح از ديدگاه مسئولين و مردم

2-1- بررسي اسناد فرادست

3-1- نتيجه‌گيري: تدوين چشم‌انداز مقدماتي حوزه طراحي

2- سنجش وضعيت (در مقياس حوزه محلي)

هدف از سنجش وضعيت، بازشناسي دامنه و ماهيت تأثيرگذاري و تأثيرپذيري متقابل دو حوزه محلي و حوزه طراحي (سايت) از نظر كاربري زمين و فعاليت، حركت و دسترسي، استخوان‌بندي فضاهاي همگاني، فرم كالبدي و منظر شهري مي‌باشد. از يافته‌هاي اين بخش در مرحله تهيه "دستور كار طراحي" سايت، براي تدوين اهداف و اصول طراحي‌اي كه زمينه هم‌پيوندي و يكپارچگي موزون حوزه طراحي و حوزه محلي را فراهم آورد و تعامل سينرژيك[1] دو حوزه را موجب گردد استفاده خواهدشد.

1-2- سنجش وضعيت، بعد رويه‌اي:

1-2- الف- بررسي محيط تاريخي (سير تحول و دوره‌ها)

1-2- ب- بررسي محيط حقوقي

ب-1- بررسي مطالعات، اسناد و طرح‌هاي مصوب فرادست و در دست تهيه

ب-2- بررسي مالكيت اراضي

ب-3- بررسي حقوق مكتسبه

1-2-ج- بررسي محيط اجتماعي

ج-1- جمعيت‌شناسي

ج-2- مشاركت پذيري

1-2-د- بررسي محيط اقتصادي

د-1- بررسي قيمت اراضي

د-2- بررسي قسمت ساختمان‌ها

د-3- بررسي قيمت اجاره و سرقفلي

د-4- بررسي گرايشات بازار و سرمايه‌گذاري در ساختمان و مستغلات

1-2-ه- بررسي محيط تشكيلاتي ـ اجرائي

2-2- سنجش وضعيت، بعد ماهوي:

1-2-2- مولفه عملكردي

1-2-2-الف- نظام كاربري زمين

الف-1- خدمات شهري (نظام كانوني مراكز كار، خريد، فراغت و عبادت)

الف-2- مسكن

1-2-2-ب- نظام حرکت و دسترسي

ب-1- شبكه حركت و دسترسي سواره (نظام حمل و نقل عمومي، كريدورهاي دسترسي، پايانه‌ها و پاركينگ‌ها)

ب-2- شبكه حركت و دسترسي پياده و دوچرخه (نفوذپذيري)

1-2-2-ج- نظام تأسيسات و تجهيزات شهري

ج-1- شبكه آب

ج-2- شبكه برق

ج-3- شبكه گاز

ج-4- شبكه مخابرات

ج-5- شبكه دفع آبهاي سطحي

ج-6- شبكه فاضلاب

1-2-2-د- نظام فعاليت و تجربه فضاهاي همگاني

د-1- بازشناسي وضعيت موجود فضاهاي همگاني به مثابه نظامي از قرارگاه‌هاي رفتاري (فعاليت‌ها و رويدادها) و بررسي سازگاري فعاليت‌ها، زمان و محيط كالبدي

د-2- ادراك و تجربه مردم از كيفيت و هويت فضاهاي همگاني (نقش‌انگيزي منظر ذهني و معاني انضمامي)

د-3- ايمني و امنيت محيط (سوانح و تصادفات / جرايم و بزهكاري)

د-4- آسايش اقليمي فضاهاي همگاني

2-2-2- مولفه زيباشناختي

الف- نظام فرم كالبدي

الف-1- بررسي نظام بلوك‌بندي

الف-2- بررسي نظام دانه‌بندي قطعات (تفكيك قطعات)

الف-3- بررسي نظام توده‌گذاري و ارتفاعات ساختمان‌ها

الف-3-1- لفاف ساختماني

الف-3-2- ارتفاع و مقياس

الف-3-3- سطح اشغال توده

الف-3-4- تراكم

الف-4- بررسي كيفيت ابنيه

الف-5- بررسي قدمت ابنيه

الف-6- بررسي مصالح و تكنولوژي ساخت

الف-7- بررسي فرم كالبدي از نظر ملاحظات اقليمي (آفتابگيري، نورروز، انرژي كارائي)

ب- نظام استخوان‌بندي فضاهاي همگاني (استخوان‌بندي فضائي)

ب-1- مطالعه استخوان‌بندي فضائي (بررسي هندسي)

ب-1-1- بازشناسي فضاهاي باز همگاني

ب-2-1- ويژگي‌هاي كالبدي فضاها (محوريت فضائي، مقاطع عرضي و طولي)

ب-3-1- بازشناسي نظام فضاهاي باز همگاني

ب-2- مطالعه استخوان‌بندي فضائي (بررسي نقشه شناختي / منظر ذهني)

ب-3- آسايش اقليمي در فضاهاي همگاني (آفتاب‌گيري، سايه‌اندازي، جريان باد مناسب و ...)

ب-4- محوطه‌آرائي فضاهاي همگاني (كيفيت محوطه‌سازي، مبلمان شهري و هنرهاي همگاني)

ج- نظام منظر شهري

ج-1- بازشناسي منظر شهري

ج-1-1- ديدهاي متوالي پياده (Serial Visions)

ج-1-2- تحليل ديد از جاده (View From The Road)

ج-1-3- مطالعه منظر عيني (بررسي عناصر پنجگانه لينچي) مشاهدات مستقيم ناظر تعليم يافته

ج-2- بازشناسي ديدهاي محلي و راهبردي (كانون‌ها و كريدورهاي ديد)

ج-3- بازشناسي خطوط آسمان پراهميت

ج-4- بازشناسي نماي جداره‌هاي فضاهاي اصلي

3-2-2- مولفه زيست محيطي

3-2-2-الف- نظام قرارگاه طبيعي

الف-1- بازشناسي فرم محيط طبيعي

الف-1-1- فرم توپوگرافي

الف-1-2- فرم پوشش گياهي

الف-1-3- فرم آب

الف-2- بازشناسي فرايندهاي محيط طبيعي

الف-2-1- فرايندهاي زيست بوم شناختي (زيست‌بوم‌ها، اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و تنوع گياهي و جانوري)

الف-2-2- زلزله

الف-2-3- لغزش زمين و رانش

الف-2-4- سيل

الف-2-5- ايمني محيط در مقابل فرايندها و سوانح طبيعي

الف-3- بازشناسي خصوصيات اقليمي محيط

الف-3-1- دما

الف-3-2- رطوبت

الف-3-3- تابش

الف-3-4- جريان باد

الف-4- بازشناسي آلودگي محيطي

الف-4-1- آلودگي‌هاي صوتي و منابع آن

الف-4-2- آلودگي‌هاي هوا و منابع آن

الف-4-3- آلودگي‌هاي خاك، آب و ...

3-2- سنجش وضعيت: تحليل يكپارچه با روش SWOT

3- تدوين چشم‌انداز (براي حوزه طراحي)

1-3- بيانيه چشم‌انداز

2-3- اهداف كلان

4- تدوين دستور كار طراحي شهري (براي حوزه طراحي)

1-4- اهداف عملياتي طراحي

2-4- اصول و رهنودهاي طراحي (در قالب نوشتار و ترسيمات دياگراماتيك)

1-2-4- اصول و رهنمودهاي طراحي كاربري زمين (نظام مراكز خدماتي)

2-2-4- اصول و رهنودهاي طراحي شبكه حركت و دسترسي

الف- محورهاي اصلي حركت سواره (موجود و پيشنهادي)

ب- محورهاي اصلي حركت پياده و دوچرخه (موجود و پيشنهادي)

ج- ايستگاه‌هاي حمل و نقل عمومي

3-2-4- اصول و رهنمودهاي طراحي فضاهاي همگاني

الف- فضاهاي همگاني نيازمند حفاظت و بهسازي

ب- فضاهاي همگاني پيشنهادي

ج- فضاهاي سبز (بلوار، پارك و ... موجود و پيشنهادي)

4-2-4- اصول و رهنمودهاي طراحي فرم كالبدي

الف- الگوي كالي بلوك‌بندي

ب- الگوي لفاف فضائي بلوك‌ها (به صورت نمايش ارتفاع كلي يا تعداد طبقات بلوك و يا جداره‌هاي پراهميت در پلان)

5-2-4- اصول و رهنمودهاي طراحي منظر شهري

الف. دروازه‌ها

ب. ديدها (موجود / نيازمند بهسازي و پيشنهادي)

ب-1. ديدهاي محلي و ديدهاي راهبردي

ب-2. ديدهاي متمركز و ديدهاي گسترده

ب-3. ديدهاي متوالي

ج. نشانه‌ها

ج-1. نشانه‌هاي با ارزش موجود

ج-2. نشانه‌هاي نيازمند بهسازي

ج-3. نشانه‌هاي پيشنهادي

د. جداره‌ها

د-1. جداره‌هاي با ارزش موجود

د-2. جداره‌هاي نيازمند بهسازي

د-3. جداره‌هاي پيشنهادي

ه. ساختمان‌هاي ثبت شده ميراث فرهنگي

5- تدوين طرح جامع سه بعدي طراحي شهري (براي حوزه طراحي)

1-5- تدوين گزينه‌ها به صورت "طرح‌مايه" (Design Concept)

2-5- ارزيابي و انتخاب گزينه بهينه

3-5- تدوين طرح

1-3-5- نظام كاربري زمين (مقياس 1:500)

2-3-5- نظام حركت و دسترسي (مقياس 1:500)

3-3-5- نظام فرم كالبدي

الف- نظام بلوك‌بندي (مقياس 1:500)

ب- نظام دانه‌بندي قطعات (تفكيك قطعات) (مقياس 1:500)

ج- نظام توده‌گذاري و ارتفاعات (مقياس 1:500)

د- بيان سه بعدي مجموعه (پرسپكتيو مصداقي)

4-2-5- نظام فضاهاي همگاني و محوطه‌آرائي (مقياس 1:500)

5-2-5- نظام منظر شهري

الف- نماي جداره‌هاي فضاهاي اصلي: جزئيات و مصالح (ترسيمات مصداقي به مقياس 1:100 الي1:50)

ب- منظر شهري (ترسيمات مصداقي ديدهاي متوالي)

6-2-5- ضوابط و معيارهاي طراحي شهري (به تفكيك نظامات فوق)

توضيح: منظور از "ترسيمات مصداقي" ترسيماتي است (دو بعدي يا سه بعدي) كه چگونگي كاربرد اصول، ضوابط و معيارهاي طراحي شهري را در محدوده طراحي و نتيجه فضائي ـ كالبدي ناشي از آن را به طور نمونه و مصداقي به نمايش مي‌گذارد.

6- بررسي تحقق‌پذيري و اجرا

1-6- مرحله‌بندي و زمان‌بندي اجراي پروژه‌ها

2-6- مجموعه دستور كارهاي معماري پروژه‌ها (Architectural Briefs)

3-6- برآورد اقتصادي طرح

4-6- مديريت و تشكيلات اجرائي

 

[1] سینرژی یعنی توان دو چیز در یک ارتباط موثر بیش از مجموع توان هر یک از آن هاست.

لینک به دیدگاه
  • 2 سال بعد...
سلام.ممنون از مطالب خیلی مفیدتون

لینک های این قسمت به موضوعات غیر مرتبط ارجاع داده میشن.

اگر میشه اشکالش رو رفع کنید.

 

همه لینکا اصلاح شدن

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

سلام دوستان

من باید برای تمرین این هفته درس روش ها و فنون

طرح جامع سه بعدی 5 تا شهر رو مقایسه کنم

راستش دقیق نمیدونم طرح جامع سه بعدی با طرح جامع اینا کلا چه فرقی داره

ممنون میشم اگه نمونه موردی دارین یا میتونین راهنماییم کنین:5c6ipag2mnshmsf5ju3

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...