فرهنگ اصطلاحات برق

بازدید: 1518 بازدید
تعاریف و اصطلاحات مهندسی برق

متقاضي

شخص حقيقي يا حقوقي که برقراري انشعاب يا انشعابهاي برق و يا تغيير در قدرت و يا در مشخصات انشعاب و يا انشعابهاي موجود را درخواست کرده ولي هنوز درخواست وي انجام نگرفته باشد.

مشترک

مشترک عبارت است از: شخص حقيقي يا حقوقي که انشعاب يا انشعابهاي مورد تقاضاي وي، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

شرکت

شرکت عبارت است از: شرکت يا سازماني که به موجب مقررات قانوني به کار توليد، انتقال و توزيع نيرو و يا بخشي از اين امور اشتغال داشته و برق متقاضي را تأمين مي‌نمايد و متقاضي پس از برقراري انشعاب، مشترک آن مي‌گردد. شرکتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان

شبکه‌هاي فشار ضعيف عمومي

شبکه‌هاي فشار ضعيف عمومي عبارتند از: کليه خطوط هوايي يا زميني و ساير تأسيسات فشار ضعيف که براي توزيع نيرو از پستهاي عمومي توزيع در معابر و گذرگاههاي عمومي داير و معمولا” از طريق جعبه انشعاب يا جعبه تقسيم و يا به طور مستقيم به خطوط سرويس مربوط مي‌شوند و کلا” متعلق به شرکت مي‌‌باشند.

ولتاژ اوليه ، ولتاژ ثانويه

در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اوليه و ولتاژ پايين تر را ولتاژ ثانويه مي‌نامند.

شبکه هاي فشار قوي عمومي

شبکه هاي فشار قوي عمومي عبارتند از کليه خطوط هوايي يا زميني و پستهاي فشار قوي با ولتاژهاي 11 کيلوولت يا بيشتر که برحسب مورد براي انتقال يا توزيع نيروي برق داير و کلا‌” متعلق به شرکت مي‌باشند.

خطوط و پستهاي هوايي يا زميني با ولتاژهاي 11 ، 20 و 33 کيلوولت به طور اخص شبکه‌هاي فشار متوسط ناميده مي‌شوند.

خطوط هوايي يا زميني و پستهاي با ولتاژهاي 63 ، 66 و 132 کيلوولت به طور اخص شبکه‌هاي فوق توزيع ناميده مي‌شوند.

خطوط هوايي يا زميني و پستهاي با ولتاژهاي 230 و 400 کيلوولت به طور اخص شبکه‌هاي انتقال ناميده مي‌شوند.

فيدر

فيدر عبارت است ازمجموعه اي از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمي معين که براي دريافت برق از بالادست سيستم برق رساني و تحويل آن به پايين دست سيستم تعبيه مي‌گردد. فيدرها به لحاظ شمول مفاد اين آيين‌نامه به شرح ذيل دسته بندي مي‌شوند:

فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذيه مي‌گردد.

فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از جداساز (***يونر) هوايي و يا يک سري قطع کننده که خط انشعابي از آن طريق تغذيه مي‌شود.

فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست توزيع زميني عبارت است از تابلوي جداساز (***يونر) قابل قطع زير بار و يا تابلوي کليد (دژنکتور) که خط خروجي مذکور را تغذيه مي‌نمايد.

فيدر فشار قوي ترانسفورماتور در پست زميني عبارت است از تابلوي کليد (دژنکتور) و يا تابلو ***يونر فيوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوي اتصال مي‌دهد.

فيدر در مورد پست ترانسفورماتور توزيع هوايي عبارت است از مجموع قطع‌کننده‌ها و برقگيرها که در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب مي‌شوند.

فيدر در مورد خطهاي خروجي فشار ضعيف عبارت است از کليد يا کليد فيوز نصب شده در تابلوي فشارضعيف پست ترانسفورماتور که از طريق آن برق فشارضعيف براي مصرف‌کننده (يا مصرف کنندگان) ارسال مي‌گردد.

چنانچه تابلوي فشار ضعيف داراي بيش از يک خط خروجي باشد، هر کليد فيوز منصوب در ابتداي هر خط خروجي يک فيدر محسوب خواهد شد. در اين صورت بهاي کليد کل اتوماتيک (کليد خروجي ترانسفورماتور) و قيمت تابلو را بايد به نسبت بين کليد فيوزهاي خروجي موجود تقسيم کرد.

خطوط نيرورساني

خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع که شبکه عمومي موجود را با ظرفيت کافي به نقطه تحويل متصل مي‌کنند خطوط نيرورساني ناميده مي‌شوند.

خط سرويس (در شبکه فشار ضعيف)

خط سرويس عبارت است از بخشي از خطوط نيرورساني که مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب يا انشعابات متقاضي در نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضعيف عمومي يا پست عمومي توزيع را به نقطه تحويل متصل مي‌کند. خطوط سرويس کلا” متعلق به شرکت و در اختيار آن مي‌باشند.

وسايل اندازه گيري و کنترل

اين وسايل عبارتند از: کنتور يا کنتورها، فيوزها، ساعت فرمان و ساير ملحقات و کليه وسايل و دستگاههاي مربوطه که به منظور محدود کردن يا سنجش مقدار توان و انرژي برق (اکتيو و راکتيو)

بر طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب مي‌شوند و در اختيار شرکت مي‌باشند. محل نصب اين وسايل در تمامي موارد توسط شرکت تعيين مي‌گردد.

نقطه تحويل

نقطه تحويل عبارت است از نقطه‌اي که تأسيسات شرکت به تأسيسات مشترک اتصال داده مي‌شود و در آن محل وسايل اندازه‌گيري نصب مي‌گردد.

خطوط نيرورساني و تأسيسات اختصاصي برقي مشترک

خطوط نيرورساني و تأسيسات اختصاصي برقي مشترک عبارتند از: کليه خطوط انتقال و فوق توزيع و توزيع و تمام سيم کشي ها، وسايل و دستگاههاي برقي که بعد از نقطه تحويل واقع شده‌اند. نگهداري و تعمير و کنترل کليه خطوط نيرورساني و تأسيسات اختصاصي برقي مشترک بر عهده او مي‌باشد.

قرارداد برقراري انشعاب برق

قرارداد برقراري انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بين شرکت و متقاضي، که بر طبق مفاد آن انشعاب برق داير مي‌گردد.

انشعاب برق

انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز از انرژي الکتريکي که از طريق داير کردن خطوط و وسايل اندازه گيري لازم بر طبق مقررات محقق مي‌شود.

انشعاب برق فشار ضعيف: انشعاب برق فشار ضعيف عبارت است از انشعاب برق يکفاز با ولتاژ 230 ولت و سه فاز با ولتاژ 400 ولت، با تغييرات مثبت و منفي 5 درصد.

انشعاب برق فشار قوي: انشعاب برق فشار قوي عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهاي 11 کيلوولت و بيشتر.

تأمين برق

تأمين برق عبارت است از عرضه توان و انرژي مورد تعهد شرکت در قرارداد منعقده در نقطه تحويل با ولتاژ استاندارد و فرکانس 50 هرتز با تغييرات 3/0 مثبت و منفي ، اعم از اينکه مشترک از توان و انرژي استفاده بنمايد يا ننمايد.

انواع انشعابهاي برق

انواع انشعابهاي برق بر اساس نوع فعاليت و کاربري به شرح زير است:

الف) انشعاب برق مصارف خانگي: انشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اطلاق مي‌شود که صرفا” به منظور به کار انداختن و استفاده از وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسکوني داير مي‌گردد. واحد مسکوني در مناطق شهري عبارت است از مکاني براي زندگي که به تشخيص شرکت حداقل داراي يک اطاق و يک آشپزخانه و يک سرويس بوده و ورودي آن (اعم از اينکه در داشته و يا نداشته باشد) مستقل و يا مرتبط به راهروي اشتراکي و سيم کشي آن مجزا باشد. تشخيص واحد مسکوني در روستاها به عهده شرکت مي‌باشد.

ب) انشعاب برق مصارف اشتراکي: اين انشعاب براي به کار انداختن تأسيسات اشتراکي مانند آسانسور، شوفاژ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و امثال آن در بلوکها و مجموعه‌هاي ساختماني مسکوني و شهرکهاي مسکوني و صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي‌گردد. به هر بلوک و يا مجموعه ساختماني که همه واحدهاي آن داراي کاربري يکسان باشند تنها يک انشعاب براي مصارف اشتراکي واگذار مي‌گردد. در صورتي که تأسيسات اشتراکي بلوک ها و يا مجموعه هايي که چند نوع فعاليت (مسکوني، تجاري، عمومي و غيره) در آنها انجام مي‌شود مجزا باشد مي‌توان بيش از يک انشعاب اشتراکي واگذار نمود.

ج) انشعاب برق مصارف عمومي: انشعاب برق براي مصارف عمومي به انشعابي اطلاق مي‌شود که براي خدمات عمومي به کار رود.

د) انشعاب برق توليد (کشاورزي) : انشعاب برق توليد کشاورزي به انشعابي اطلاق مي‌شود که از نيروي برق براي پمپاژ آبهاي سطحي و زيرزميني و يا پمپاژ مجدد آب براي توليد محصولات کشاورزي استفاده مي‌کند و داراي پروانه معتبر بهره‌برداري از سازمانهاي آب منطقه‌اي نيز مي‌باشد.

1- انشعاب برق چاههاي آب غير کشاورزي: کليه چاههاي آب غير کشاورزي با توجه به کاربردشان برحسب مورد بهاي برق را با تعرفه‌هاي مربوطه پرداخت خواهند نمود.

ه) انشعاب برق توليد (صنعت و معدن) : انشعاب برق توليد (صنعت و معدن) به انشعابي اطلاق مي‌شود که از برق براي به کار انداختن و بهره‌برداري از صنايع، کارخانه‌ها، استخراج معادن، صنايع کشاورزي براي توليد فرآورده‌هاي کشاورزي و دامي در کارگاهها (مشخص شده در تعرفه توليد) و صنايع کوچک و صنوف توليدي که داراي پروانه معتبر بهره‌برداري از سازمانهاي ذيربط هستند استفاده مي‌شود.

و) انشعاب برق تجاري و ساير مصارف: انشعابي که براي محل کسب داير مي‌گردد مشمول اين تعرفه مي‌باشد. ضمنا” مصارف ساير انشعاب هايي که با هيچيک از موارد ديگــر بنــد 1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاري و ساير مصارف است.

ز) انشعاب برق مصارف آزاد: اين انشعاب ويژه متقاضياني است که تمايل به پرداخت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برق را ندارند. بهاي برق مصرفي انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر يک از موارد “الف” تا “و” بند 1- 16-4 با تعرفه خاص انشعاب آزاد محاسبه و دريافت خواهد شد. برقهاي غيردائم، چراغانيها و تابلوهاي تبليغاتي نيز از جمله اينگونه انشعابات محسوب مي‌گردند.

ح) انشعاب برق براي فروش مجدد: اين انشعاب ويژه مشترکيني مي‌باشد که نيروي برق را به صورت يکجا از شرکتها دريافت و از طريق شبکه تحت مديريت خود مجددا” به مشترکين نهايي به فروش مي‌رسانند.

انواع انشعابهاي برق با توجه به نحوه مديريت مصرف به شرح ذيل بوده و بر اساس تعرفه‌هاي ابلاغي برق مشمول نرخهاي مختلف مي‌گردند.

انشعابات نوع الف : مشترکيني که در اوقات اوج بار با اعلام قبلي شرکت با اعمال مديريت مصرف بار خود را کاهش مي‌دهند.

انشعابات نوع ب : مشترکيني که حتي در حالاتي که بنا بر پيش بيني مرکز کنترل شبکه (جهت جلوگيري از افت فرکانس، افت ولتاژ يا پرباري خطوط و پستها خارج از ميزان مجاز) شرکت ناچار به اعمال خاموشي از پيش تعيين شده مي‌باشد، قطع برق نخواهند داشت.

انشعابات نوع ج : مشترکيني که تنها در 20 ساعت شبانه روز غير از اوج بار از انشعاب خود استفاده مي‌کنند و در ساعات اوج بار (4 ساعت به تشخيص شرکت) از برق استفاده نخواهند کرد.

ادامه مطلب