نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه مدیریت تولید دانشگاه پیام نور (بابک کاظمی)

دسته بندی :مدیریت و حسابداری 17 بهمن 1399 نواندیشان 1882
جزوه مدیریت تولید پیام نور

دو جزوه مدیریت تولید دانشگاه پیام نور که براساس کتاب بابک کاظمی توسط علی‌اکبر جوکار و امیرخانی تهیه شده‌اند را به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

ھدف این درس آشنا كردن دانشجويان با مفاھيم و نحوه مديريت در واحدھاي توليدي و فنون افزايش ميزان توليد و كيفيت محصولات توليد است و ضمن بررسي مسائل و مشكلات يك سازمان صنعتي علت‌ھاي آن ريشه‌يابي شود.

فهرست مطالب جزوه مدیریت تولید :

فصل اول: شناخت توليد و فعاليت‌های توليدی

 • آشنايی با مفاهيم مختلف توليد
 • آشنايی با عوامل توليد
 • آشنايی با عوامل توليد از نظر اقتصاددانان
 • آشنايی با عوامل انسانی در توليد
 • آشنايی با ماشين آلات و وسايل در توليد
 • آشنايی با مواد خام و اوليه توليدی
 • شناسايی با تکنولوژی، مراحل ايجاد و انواع تکنولوژی
 • آشنايی با سازمان توليدی
 • شناسايی شرايط محقق توليد به مفهوم صحيح، جامع و کامل
 • شناسايی عوامل موثر در نظام توليدی

فصل دوم: آشنايی با برخی مفاهيم در مديريت توليد

 • آشنايی با مفاهيم اساسی توليد
 • آشنايی با تعريف سازمان توليد
 • آشنايی با اهداف و مسائل و مشکلات نظام توليد
 • شناسايی وظايف کارکنان نظام توليد
 • آشنايی با تعريف مديريت توليد
 • شناسايی با اهداف مديريت توليد
 • شناسايی مشخصه کلی سازمان‌های تابع نظام مديريت توليد
 • آشنايی با تعريف بهره‌وری، کارآيی و اثربخشی
 • مقايسه کارآيی و بهره‌وری
 • مقايسه کارآيی و اثربخشی
 • آشنايی با صنعت و کارخانه
 • شناسايی واحد توليد و عوامل تشکيل‌دهنده آن
 • شناسايی واحدهای نظام توليد
 • تعريف واحد تحقيق و توسعه
 • تعريف و وظايف واحد نظام‌ها و روش‌ها
 • تعريف واحد نظارت کيفی

فصل سوم: ارزيابی طرح‌های صنعتی

 • تحلیل جنبه‌های مختلف اقتصادی در بررسي‌های اقتصادی
 • لزوم ارزيابی رقبا
 • شرايط مناسب برای استفاده از روش‌های سرمايه‌بر و کاربر
 • اجزای بررسي‌های فنی
 • عوامل مورد توجه در انتخاب روش توليد و تکنولوژی
 • کليات بررسی فنی در کشور
 • اهداف بررسی مالی
 • هزينه‌هايی که در بررسی مالی محاسبه می‌شود
 • مواردی که برای بررسی مالی بايد ارزيابی شود
 • تحلیل ارتباط بررسي‌های مالی، اقتصادی و فنی
 • ضرورت پيش‌بينی وضع طرح در سال‌های آتی
 • تفاوت به طرح‌های صنعتی
 • بررسي‌های لازم در تعيين محل اجرای طرح
 • عوامل مربوط به بررسی جغرافيايی طرح
 • علت انتخاب محل‌های نامناسب برای اجرای طرح
 • مهمترين عوامل عينی برای انتخاب محل کارخانه

فصل چهارم: طرح استقرار ماشين آلات

 • خط و مشی‌های مديريت حاکم بر هدف‌های جا و مکان
 • انواع فرآيندهای ساخت
 • اهداف و مزايای استفاده از محل و طرز استقرار داخلی
 • اصل موازنه
 • نتيجه استفاده از اصل موازنه
 • استقرار بر مبنای محصول
 • شرايط استفاده و محاسن استقرار بر مبنای محصول
 • استقرار بر مبنای برآيند عمليات
 • شرايط استفاده از استقرار بر مبنای فرآيند
 • استقرار ترکيبی
 • شيوه استقرار محل ثابت
 • نمودار فرآيند عمليات
 • نمادهای مورد استفاده از نمودار

فصل پنجم: تعميرات و نگهداری

 • ديدگاه فنی تعمير و نگهداری
 • مفهوم تعمير، تعويض و تجديد و نوسازی
 • ديدگاه مالی
 • عوامل مد نظر در ديدگاه مالی
 • تعميرات و نگهداری از ديد مديريت
 • تعميرات حفاظتی و اتفاقی
 • فوايد برنامه‌ريزی تعميرات و نگهداری
 • ارتباط برنامه‌ريزی توليد با نظام تعميرات و نگهداری
 • مزايای نظام تعميرات و نگهداری
 • دلايل بهبود تعميرات و نگهداری
 • ارزش و اهميت قطعات يدکی
 • علت ضرورت شناخت منابع عرضه قطعات يدکی

فصل ششم: بررسی کار

 • تعریف روش‌سنجی
 • حرکت‌سنجی و نتايج حاصله از آن
 • اصول صرفه
 • چگونگی بررسی حرکات و تصحيح بهبود جريان کار
 • بهبودفضای کار
 • ايجاد توازن و هماهنگی در حرکات
 • تحليل حرکات
 • کارسنجی و زمان‌سنجی
 • کاربرد زمان‌سنجی و معيار مورد قبول آن
 • مراحل اجرای فن زمان‌سنجی
 • عوامل متوازن‌کننده
 • روش ام.تی.ام
 • فرم‌های اجرايی روش ام.تی.ام

فصل هفتم: نظام نظارت بر موجودی

 • نظارت بر موجودی
 • اهداف نظارت بر موجودی
 • انگيزه‌های ايجاد نظام نظارت بر موجودی
 • اهميت نظارت بر موجودی
 • فوائد استقرار نظارت بر موجودی
 • طبقه‌بندی کالا از نظر کاربرد و سرعت مصرف
 • ماهيت هزينه‌های سفارش
 • هزينه‌های شروع توليد
 • ماهيت هزينه نگهداری
 • مقدار اقتصادی
 • زمان سفارش
 • فرمول‌های نظارت
 • ذخيره احتياطی و عوامل موثر بر آن

فصل هشتم: برنامه‌ريزی و نظارت بر توليد

 • برنامه‌ريزی توليد
 • عوامل اساسی موثر در توليد
 • وظايف مهندسی طراح و مهندسی روش‌ها
 • برنامه‌ريزی و نظارت بر توليد در کارخانه‌های مختلف
 • نظارت بر توليد
 • ماهيت وظايف و عمليات برنامه‌ريزی و نظارت بر توليد
 • مراحل طراحی نظام برنامه‌ريزی و نظارت بر توليد
 • اطلاعات مربوط به خصوصيات کالا
 • روش‌های پيش‌بينی فروش
 • معيار پيش‌بينی فروش برای کالاهای تکراری و سفارشی
 • روش نظری (کیفی)
 • روش‌های آمار و محاسباتی (کمی)
 • وظيفه بخش برنامه‌ريزی و نظارت بر توليد در تامين و جذب نيروی انسانی
 • کار مستقيم و غير مستقيم
 • بار ماشين‌ها
 • روش‌های مختلف برای بهره‌گيری از ماشين آلات محدود برای توليد مقدارمعينی از محصول
 • عوامل موثر در تصميم‌گيری برای خريد يا ساخت قطعات

فصل نهم: نظام نظارت کيفی

 • تعریف کيفيت و عوامل موثر بر آن
 • کيفيت طرح
 • کيفيت تطابق
 • تعريف واليس برای نظارت بر کيفيت
 • تعريف فرآيندی نظارت بر کيفيت
 • زمينه‌های ايجاد نظام نظارت برکيفيت مطلوب
 • اهداف نظام نظارت بر کيفيت
 • چگونگی نگرش صاحب‌نظران امروزی به نظارت بر کيفيت
 • عوامل مستقيم مرتبط با نظارت بر کيفيت
 • فوايد ناشی از کاربرد روش‌ها و فنون نظارت کيفی
 • تاثير نظارت بر کيفيت، برافزايش بهره‌وری
 • تاثير نظارت بر کيفيت را در ارتقای روابط انسانی
 • تاثير نظارت بر کيفيت را در بهبود کيفيت فرآورده‌ها
 • شيوه متداول برای طبقه‌بندی محصول
 • بررسی عوامل مرتبط با کيفيت
 • شيوه‌های بازرسی محصول
 • نمونه‌برداری پذيرش
 • نظارت بر عمليات

فصل دهم: روش‌های رياضی

 • ماهيت نمودار سر به سر
 • علت سودمندی تحليل نقطه سر به سر
 • هزينه‌های ثابت و متغير
 • محدوديت‌های نمودار سر به سر
 • کاربرد نمودار سر به سر در مديريت توليد
 • روش‌های پرت و سی پی ام
 • تفاوت روش‌های پرت و سی پی ام
 • هدف طرح
 • تعریف فعاليت
 • تعریف رویداد
 • سه برآورد زمانی که برای هر فعاليت بعمل می‌آيد
 • اختلاف تعيين زمان فعاليت‌ها در دو روش پرت و سی پی ام
 • فرجه
 • کاربرد ترسيم شبکه در برنامه‌ريزی برای ماشين‌ها
 • سری‌های زمانی
 • روند

نام فایل: جزوه مدیریت تولید دانشگاه پیام نور (بابک کاظمی)

دانلود فایل: جزوه اول | جزوه دوم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0