جزوه مبانی جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور

بازدید: 6089 بازدید
جزوه مبانی جمعیت شناسی

جزوه مبانی جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور که توسط مژده کیانی و براساس کتاب سعید تمنا تهیه شده است را به صورت PDF از لینک داده شده می‌توانید دانلود کنید.

جمعيت شناسي، يکي از شاخه‌هاي علوم اجتماعي است که با استفاده از روش‌هاي تحليلي، آماري و رياضي به توصيف ساخت و حرکات جمعيت‌هاي انساني و تبيين عوامل موثر بر آنها مي‌پردازد.

فهرست مطالب جزوه مبانی جمعیت شناسی :

فصل 1: کلیات و مفاهیم

 • تعریف جمعیت
 • انواع جمعیت
 • ساخت و ترکيب جمعيت
 • نحوه دگرگوني و حرکات جمعيت و عوامل مؤثر بر آن
 • انديشه‌هاي گرانت و مالتوس

فصل 2: ماهيت و انواع روش‌هاي پژوهش در جمعيت‌شناسي

 • نقش روش‌هاي کلاسيک مطالعه جمعيت در پژوهش‌هاي جمعيت‌شناختي
 • تعریف سرشماري و تاریخچه آن در جهان و ایران
 • دو تفاوت اصلي سرشماري و ثبت وقايع حياتي
 • مهمترين ايراد روش آمارگيري نمونه‌اي و علل آن
 • تفاوت بين تحليل‌هاي طولي و عرضي
 • شاخص‌هاي جمعيت و انواع آن

فصل 3: توزيع جغرافيايي جمعيت

 • آشنایی با توزيع جغرافيايي جمعيت
 • عوامل مؤثر برانبوهي و پراکندگي جمعيت در مناطق مختلف
 • انواع شيوه‌هاي سکونت
 • شاخص‌هاي کوچ‌نشيني، روستانشيني و شهرنشيني و نحوه کاربرد آنها در تحليل
 • تفاوت ميان شهرنشيني و شهرگرايي و علل آن
 • شاخص‌هاي تراکم حسابي، زيستي و اقتصادي

فصل 4: ترکيب سني و جنسي جمعيت

 • آشنایی با مفهوم ترکيب جنسي جمعيت
 • نحوه محاسبه و استفاده از شاخص جنسي
 • مفهوم سن و نسل و انواع آن
 • برخي از شاخص‌هاي ترکيب سني جمعيت
 • انواع گروه‌بندي‌هاي سني، ساخت سني و هرم‌هاي سني
 • آزمون ورتهايم و نحوه استفاده از آن

فصل 5: ترکيب جمعيت به لحاظ وضع فعاليت و اشتغال

 • آشنایی با ترکيب جمعيت به لحاظ وضع فعاليت
 • عوامل مؤثر بر تغييرات تعداد جمعيت فعال
 • شاخص‌هاي وضع فعاليت و اشتغال و محاسبه آنها

فصل 6: ترکيب جمعيت به لحاظ وضع زناشويي و خانوار

 • آشنایی با ترکيب جمعيت به لحاظ وضع زناشويي
 • شاخص‌هاي ازدواج و نحوه استفاده از آنها
 • مفاهيم عموميت، پيشرسي و سرعت ازدواج
 • تعریف خانوار و تفاوت آن با خانواده
 • انواع و بعد خانوار و شاخص‌هاي بعد خانوار
 • تعریف طلاق و شاخص‌های آن

فصل 7: ترکيب جمعيت به لحاظ وضع آموزش و سواد

 • شاخص‌هاي سواد و آموزش
 • نسبت اشتغال به تحصيل
 • مفهوم هرم‌هاي آموزشي

فصل 8: جمعيت، بهداشت و مسکن

 • شاخص‌هاي جمعيتي وضع سلامت و بهداشت و نحوه محاسبه آن
 • شاخص‌هاي مسکن
 • توزيع نسبي خانوارها بر حسب تعداد اتاق

فصل 9: ولادت و باروري

 • آشنایی با مفاهيم ولادت و باروري
 • شاخص‌هاي گوناگون ولادت و باروري و نحوه استفاده از آنها
 • الگوهاي باروري طبيعي و مالتوسي و کاربرد آنها
 • عوامل مؤثر بر ميزان باروري

فصل 10: مرگ و مير

 • شاخص‌هاي مختلف مرگ و مير
 • نحوه استفاده از شاخص‌هاي مرگ و مير
 • شاخص‌هاي ميزان مرگ و مير کودکان کمتر از يک ساله و نحوه محاسبه آنها
 • مفهوم اميد به زندگي و روش کلي محاسبه آن

فصل 11: حرکات مکاني جمعيت (مهاجرت)

 • معيارهاي تعريف مهاجرت
 • طبقه‌بندي مهاجرت‌ها براساس ملاک‌هاي مختلف
 • نظريه‌هاي مهاجرت
 • پيامدهاي داخلي و خارجي مهاجرت
 • برخي از شاخص‌هاي مهاجرت

فصل 12: افزايش جمعيت و چگونگي توزيع آن در سطح جهان

 • افزايش طبيعي جمعيت و نحوه محاسبه ميزان رشد طبيعي
 • افزايش مطلق جمعيت و نحوه محاسبه ميزان رشد مطلق
 • نحوه و علل رشد جمعيت در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

فصل 13: نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي

 • نظريه انتقال جمعيت
 • رويکردهاي جمعيتي
 • نظريات طرفدارن ثبات جمعيت
 • نظريات طرفداران و مخالفان افزايش جمعيت
 • نظريات طرفدارن حد متناسب جمعيت

فصل 14: سياست‌هاي جمعيتي

 • سياست جمعيتي و انواع آن
 • نهضت نومالتوسي و پيشروان آن
 • سياست تنظيم خانواده در ايران
 • سياست بهبود نسل

فصل 15: اهميت و کاربرد جمعيت‌شناسي در برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و اقتصادي

 • جايگاه برنامه‌ريزي در اقتصادهاي سرمايه‌داري، سوسياليستي و مختلط
 • آشنایی با مفهوم برنامه‌ريزي اجتماعي
 • مهمترين عوامل جمعيتي مورد توجه دربرنامه‌ريزي‌ها
 • شاخص‌هاي اثرگذار در برنامه‌ريزي آموزشي

نام فایل: جزوه مبانی جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب