نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت های فرسوده شهری

تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت های فرسوده

کتاب تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت های فرسوده در ایران از منظر حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی که در سال 1389 تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

این کتاب در واقع پروژه گردآوری، تدوین، تفکیک و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت های فرسوده ایران و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر نوسازی بافت فرسوده در پنج کشور جهان می باشد که توسط موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد و به سفارش سازمان نوسازی شهر تهران تهیه شده است و در این مطلب از نواندیشان فایل PDF آن در 234 صفحه برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب کتاب تحلیل قوانین نوسازی بافت فرسوده :

مقدمه

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهميت انجام طرح
 • پيشينه طرح
 • مشکلات و موانع تحقيق
 • زمينه هاي استفاده و کاربرد نتايج
 • اهداف طرح
 • روش تحقيق و طبقه بندي مطالب

فصل نخست: کليات و مفاهيم

 • مقدمه
 • مبحث نخست: ضرورت بحث
 • مبحث دوم : مفاهيم
 • گفتار نخست: مفهوم بافت فرسوده
 • گفتار دوم: مفهوم بهسازي
 • گفتار سوم: مفهوم نوسازي
 • گفتار چهارم: مفهوم بازسازي
 • مبحث سوم: اصول حاکم بر نوسازي بافتهاي فرسوده
 • گفتار نخست: مردم محوري
 • گفتار دوم: همه جانبه نگري
 • گفتار سوم: جامع نگري
 • گفتار چهارم: فرآيند محوري
 • گفتار پنجم: مشارکت برانگيزي
 • گفتار ششم: نوآوري
 • گفتار هفتم: الگوسازي
 • گفتار هشتم: فرصت محوري
 • گفتار نهم: اطمينان بخشي (اعتمادسازی)
 • گفتار دهم: نهادينه سازي
 • مبحث چهارم: اهداف بازسازي بافتهاي فرسوده
 • گفتار نخست: ايمن سازي
 • گفتار دوم: تعادل بخشي
 • گفتار سوم: حيات بخشي
 • گفتار چهارم: ظرفيت سازي

فصل دوم: پيشينه قانوني

 • مقدمه
 • مبحث نخست: دوران شروع بهسازي و نوسازي (1320-1304)
 • مبحث دوم: دوران فترت توجه به بافتهاي فرسوده شهري (1345-1320)
 • مبحث سوم: دوره تکوين توجه به نوسازي و عمران شهري (1357-1345)
 • گفتار نخست: ماده 111 قانون شهرداري
 • گفتار دوم: قانون نوسازي و عمران شهري
 • مبحث چهارم: تحولات بهسازي و نوسازي شهري از سال 1357 تا 1381
 • مبحث پنجم: توجه به حمايت هاي مالي و مقررات تشويقي در سالهاي 1382 تا 1387
 • مبحث ششم: توجه به تدوين قوانين جامع از سال 1387 به بعد

فصل سوم: تحليل قوانين و مقررات نوسازي بافتهاي فرسوده

 • مقدمه
 • مبحث نخست: دوران شروع بهسازي و نوسازي (1320-1304)
 • گفتار نخست: قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها
 • گفتار دوم: قانون اصلاح قانون توسعه معابر
 • جمع بندی
 • مبحث دوم: دوران فترت توجه به بافتهاي فرسوده شهري (1345-1320)
 • گفتار نخست: قانون شهرداري
 • گفتار دوم: قانون مربوط به تملك زمين ها براي اجراي برنامه هاي شهرسازي
 • جمع بندی
 • مبحث سوم: دوره تکوين توجه به نوسازي و عمران شهري (1357-1345)
 • گفتار نخست: اصلاحات قانون شهرداري
 • گفتار دوم: قانون نوسازي و عمران شهري
 • گفتار سوم: قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 • جمع بندی
 • مبحث چهارم: تحولات بهسازي و نوسازي شهري از سال 1357 تا 1381
 • گفتار نخست: قوانين مرتبط با بحث تملك اراضي
 • گفتار دوم: قانون اراضي شهري و قانون زمين شهري
 • گفتار سوم: تسهيلات و قوانين تشويقي
 • جمع بندی
 • مبحث پنجم: توجه به حمايت هاي مالي و مقررات تشويقي در سالهاي 1382 تا 1387
 • گفتار نخست: سياستهاي کلان در حوزه نوسازي بافت فرسوده
 • گفتار دوم: قوانين بودجه 82 تا 88
 • جمع بندی
 • مبحث ششم: توجه به تدوين قوانين جامع از سال 1387 به بعد
 • گفتار نخست: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
 • گفتار دوم: طرح احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري
 • جمع بندی
 • مبحث هفتم: نمونه هاي موردي طرحهاي بهسازي و نوسازي شهري در ايران
 • گفتار نخست: طرح نواب
 • گفتار دوم: نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)

فصل چهارم: جمع بندي تحليل مقررات از جنبه هاي حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و شهرسازی

 • مقدمه
 • مبحث نخست: جمع بندي تحليل هاي حقوقي
 • گفتار نخست: تعيين مراجع قانوني
 • گفتار دوم: تعيين فرآيند و مدل اجراي طرح
 • گفتار سوم: تسهيلات اعطايي
 • گفتار چهارم: تضمينات قانوني
 • گفتار پنجم: نحوه تملك
 • گفتار ششم: ويژگي طرح نوسازي جديد
 • مبحث دوم: جمع بندي تحليل هاي اجتماعي
 • گفتار نخست: مسائل و مشکلات اجتماعي و فرهنگي بازسازي بافت هاي فرسوده شهري
 • گفتار دوم: پيشنهاداتي براي رفع و کاهش مسائل و مشکلات اجتماعي و فرهنگي بازسازي بافت فرسوده شهری
 • مبحث سوم: جمع بندي تحليل هاي اقتصادي
 • گفتار نخست: مشکلات اقتصادي بافتهاي فرسوده
 • گفتار دوم: شيوه هاي تأمين مالي
 • مبحث چهارم: جمع بندي تحليل هاي شهرسازي
 • گفتار نخست: مشکلات موجود در بخش مسکن
 • گفتار دوم: ايرادات قوانين و مقررات و سياست هاي اتخاذ شده از حيث اصول شهرسازي
 • گفتار سوم: مدل مطلوب نوسازي بافت فرسوده

فصل پنجم: قانون پيشنهادي

 • مبحث نخست: اصول قابل توجه در تدوين قانون پيشنهادي
 • گفتار نخست: مشارکت مردمي
 • گفتار دوم: ايجاد انگيزه و فراهم آوردن زمينه سرمايه گذاري
 • گفتار سوم: فراهم آوردن تسهيلات
 • گفتار چهارم: طراحي مناسب براي تأمين نيازمنديها
 • گفتار پنجم: توجه به بافتهاي تاريخي
 • مبحث دوم: قانون حمايت از بازسازي بافتهاي فرسوده شهري
 • مقدمه
 • مبحث نخست: بهسازي و نوسازي مردمي
 • مبحث دوم: مراحل اجراي مدل پيشنهادي بر اساس پروژه هاي بهسازي و نوسازي
 • مرحله نخست: برنامهريزي و تعريف پروژه هاي نوسازي و بهسازي
 • مرحله دوم: انتشار سهام پروژه و تملك اراضي واقع در محدوده به نام پروژه
 • مرحله سوم: اجراي پروژه
 • مرحله چهارم: واگذاري واحدهاي ساخته شده
 • مبحث سوم: ويژگي هاي مدل بازسازي بر اساس پروژه هاي بهسازي و نوسازي
 • گفتار نخست: ساختار اجراي پروژه
 • گفتار دوم: اعطاي شخصيت حقوقي مستقل به پروژه
 • گفتار سوم: تأمين حداکثري مشارکت مالکين بافتهاي فرسوده
 • گفتار چهارم: جذب سرمايه هاي مردمي
 • گفتار پنجم: بهسازي و نوسازي از طريق پروژه هاي جمعي
 • گفتار ششم: کاهش نقش اجرائي دولت و واگذاري امور به بخش غيردولتي
 • گفتار هفتم: استفاده از شيوه سهام پروژه
 • گفتار هشتم: پيش بيني اسکان موقت
 • گفتار نهم: اختصاص قانون به بافتهاي فرسوده شهري
 • گفتار دهم: توجه به شرايط خاص بافتهاي تاريخي
 • منابع

نام فایل: تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت های فرسوده شهری

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0