جزوه مدیریت شهری بیژن دادرس و نصر اصفهانی

بازدید: 4092 بازدید
جزوه مدیریت شهری

جزوه مدیریت شهری دانشگاه پیام نور که توسط دکتر بیژن دادرس و دکتر نصر اصفهانی در سال 1392 تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

مديريت شهری به عنوان يک مقوله علمی در موضوعات شهری مطرح بوده و يکی از زيرمجموعه های آن محسوب می گردد که در رشته های شهرسازی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری نیز کاربرد دارد.

فهرست مطالب جزوه مدیریت شهری :

فصل اول : کليات

 • مقدمه
 • فلسفه وجودی سازمانها
 • تعريف سازمان
 • ضرورت مديريت
 • تعريف مديريت
 • کارايی و اثربخشی

فصل دوم: مفهوم مديريت شهری

 • مفهوم مديريت شهری
 • رويکردهای مديريت شهری
 • حوزه مديريت شهری
 • مديريت شهری به عنوان يک پروسه
 • وظايف مديريتی مديريت شهری
 • ابعاد فضايی مديريت شهری
 • ابعاد مکانی و بازيگران مديريت شهری
 • ابعاد فضايی و پروسه مديريت شهری

فصل سوم: مديريت شهری و مشارکت

 • مقدمه
 • مفهوم مشارکت
 • رويکردهاي توسعه اجتماعی
 • رويکرد توانمند سازی/بيدارسازی
 • رويکرد مشارکت بخشی
 • NGO تشکل های مردمی

فصل چهارم: ساختار مديريت شهری

 • ساختار مديريت شهری
 • حکومت شهری در کشورهای جهان سوم
 • ساختار حکومت شهری
 • انواع ساختارهای حکومت محلی
 • تغيير و تحول درساختارمديريت شهری
 • شورای اسلامی شهر
 • تعامل شورا با شهروندان
 • نظام اداری مديريت شهری دردوران بعد از انقلاب اسلامی
 • ساختارشهرداری در ايران
 • وزارت کشور
 • وزارت مسکن و شهرسازی
 • مديريت در سطح محلی
 • استانداری
 • شورای عالی شهرسازی
 • سازمان زمين شهری
 • بنياد مسکن

فصل پنجم: مديريت شهری و برنامه ريزی حمل و نقل شهری

 • مقدمه
 • حمل و نقل شهری
 • سيستم حمل و نقل شهری درکشورهای جهان سوم
 • مديريت حمل و نقل شهری درايران

فصل ششم :مديريت شهری و ساماندهی ايستگاه های آتش نشانی و ايمنی و حفاظت

 • مديريت شهری و ايمنی شهرها

فصل هفتم :مديريت شهری و خدمات شهری

 • مديريت خدمات شهری
 • تأسيسات خدماتی تحت مديريت شهری

فصل هشتم: مديريت شهری و ساخت و سازهای شهری

 • مصوبات
 • اهداف کنترل ساختمان
 • عناصر و نهادهای مؤثر در کنترل ساختمان

فصل نهم: مديريت شهری و برنامه ريزی شهری

 • مفهوم برنامه ريزی شهری
 • نظام برنامه ريزی شهری
 • برنامه ريزی کاربری زمين
 • مديريت شهری و برنامه ريزی کاربری زمين
 • ساختار مديريت کاربری زمين

فصل دهم: مديريت شهری و بافت های قديمی و تاريخی شهر

 • بافت شهر
 • گونه بندی بافت شهر
 • بافت تاريخی شهرهای ايران
 • بهسازی
 • احياء
 • بازسازی
 • ديدگاه های جهانی به مديريت بافت تاريخی
 • عناصرمؤثر درمديريت بافت های تاريخی شهرهای ايران

فصل يازدهم: مديريت شهری و اصناف

 • شيوه مديريت اصناف در قبل ازانقلاب اسلامی
 • مديريت اصناف بعد از انقلاب اسلامی

فصل دوازدهم: مديريت شهری و حاشيه نشينی

 • حاشيه نشينی
 • رويکردهای مديريت حاشيه نشينی
 • مديريت شهری و حاشيه نشينی درايران

فصل سيزدهم: فضای سبز شهری و مبلمان شهری

 • تعريف
 • سرانه فضای سبز شهری
 • مديريت شهری و فضای سبز شهری
 • مبلمان شهری

فصل چهاردهم :نقش و وظيفه شهرداری در برنامه ريزی فضاهای تفريحی و فرهنگی

 • مديريت امور تفريحی و فرهنگی

فصل پانزدهم: مديريت شهری و منابع درآمدی

 • مقدمه
 • درآمد پايدار
 • طبقه بندی درآمد شهرداري ها و شماره قراردادی آنها
 • خودکفايی
 • هزينه های شهرداری

نام فایل: جزوه مدیریت شهری بیژن دادرس و نصر اصفهانی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب