گزارش کار آزمایشگاه شکل دادن فلزات

بازدید: 2919 بازدید
گزارش کار آزمایشگاه شکل دادن فلزات

گزارش کار آزمایشگاه شکل دادن فلزات که توسط امیرصادق رضازاده نوجه دهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تهیه شده است را به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

گزارشکار آزمایشگاه شکل دهی فلزات که توسط امیرصادق رضازاده نوجه دهی تهیه شده است شامل 8 فصل گزارش کار می باشد و فایل PDF آن برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب گزارش کار آزمایشگاه شکل دادن فلزات :

فصل اول : بررسی پارامترهای مؤثر در فرایند کشش مفتول

 • مقدمه
 • هدف از انجام آزمایش
 • ابزار، مواد و تجهیزات به کار رفته در آزمایش
 • کاربرد
 • روش کار
 • مشاهدات و محاسبات آزمایش
 • عوامل ایجاد خطا
 • نتیجه گیری
همچنین بخوانید:جزوه شکل دهی فلزات
فصل دوم : بررسی پارامترهای مؤثر در فرایند نورد قطعه فلزی
 • مقدمه
 • دستگاه های نورد
 • هدف از انجام آزمایش
 • ابزار، مواد و تجهیزات به کار رفته در آزمایش
 • روش کار
 • زاویه گیرش، زاویه چنگ زدن
 • مشاهدات و محاسبات آزمایش
 • نتیجه گیری

فصل سوم: بررسی پارامترهای مؤثر در فرایند فرم پذیری ورق ها تحت تنش های غیرمتمرکز با انجام آزمایش بالج تست (Bulge Test)

 • مقدمه
 • هدف از انجام آزمایش
 • ابزار، مواد و تجهیزات به کار رفته در آزمایش
 • معرفی دستگاه بالج تست
 • معرفی ساعت اندازه گیری
 • کاربرد
 • روش کار
 • مشاهدات و محاسبات آزمایش
 • نمودار تنش وکرنش حاصل از نتایج آزمایش
 • عوامل ایجاد خطا
 • نتیجه گیری

فصل چهارم: بررسی پارامترهای موثر در فرم پذیری غیر همگن در ورق ها با انجام آزمایش اریکسن (Ericsen Test)

 • مقدمه
 • هدف از انجام آزمایش
 • ابزار، مواد و تجهیزات به کار رفته در آزمایش
 • معرفی ساعت اندازه گیری دستگاه
 • کاربرد
 • روش کار
 • مشاهدات و محاسبات آزمایش
 • نمودار حاصله از انجام آزمایش
 • نتیجه گیری

فصل پنجم: اندازه گیری مدول حجمی با استفاده از آزمایش پیچش (Torsion Test)

 • مقدمه
 • هدف از انجام آزمایش
 • ابزار، مواد و تجهیزات به کار رفته در آزمایش
 • روش کار
 • مشاهدات و محاسبات آزمایش
 • رسم جدول
 • رسم نمودار تنش – کرنش برشی
 • رسم نمودار گشتاور برحسب زاویه پیچش
 • نتیجه گیری

فصل ششم: محاسبه ضریب اصطکاک در پرس هیدرولیک یک قطعه استوانه ای شکل از جنس آلومینیوم با استفاده از فورج هیدرولیک

 • مقدمه
 • هدف از انجام آزمایش
 • ابزار، مواد و تجهیزات به کار رفته در آزمایش
 • روش کار
 • مشاهدات و محاسبات آزمایش
 • نتیجه گیری

فصل هفتم: آزمایش میکروسختی سنجی ویکرز

 • مقدمه
 • عدد سختی ویکرز
 • کاربرد روش سختی ویکرز
 • روش knoop در ریز سختی سنجی قطعات
 • مقایسه دو روش ویکرز و knoop
 • هدف از انجام آزمایش
 • وسایل، مواد و تجهیزات مورد نیاز در آزمایش
 • معرفی دستگاه سختی سنجی ویکرز
 • روش انجام آزمایش
 • مشاهدات و محاسبات آزمایش
 • عوامل موثر در انجام آزمایش
 • نتیجه گیری

فصل هشتم: آزمون ضربه (Impact Test)

 • مقدمه
 • نحوه محاسبه انرژی ضربه
 • کاربرد
 • هدف از انجام آزمایش
 • تجهیزات به کار رفته در آزمایش
 • نحوه انجام آزمایش
 • مشاهدات و محاسبات آزمایش
 • نتیجه گیری

نام فایل: گزارش کار آزمایشگاه شکل دادن فلزات

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

ادامه مطلب