طرح جامع لنگرود به صورت کامل

بازدید: 4333 بازدید
طرح جامع لنگرود

طرح جامع لنگرود که در سال 1395 توسط مهندسین مشاور زیستا تهیه شده است را به صورت کامل همراه با خلاصه گزارش و فایل پاورپوینت ارائه و تصاویر نقشه ها از لینک های داده شده می توانید دانلود نمایید.

طرح جامع لنگرود در سال 1395 در سه جلد توسط مهندسین مشاور معماری و شهرسازی زیستا تهیه شده است که در کنار گزارشات کامل، فایل خلاصه گزارش و پاورپوینت ارائه شامل 94 اسلاید ارائه گردیده است. پاورپوینت ارائه شده شامل اطلاعات اصلی طرح، جداول و نقشه ها می باشد.

همچنین بخوانید: نقشه GIS لنگرود

فهرست مطالب طرح جامع لنگرود :

جلد اول: مطالعات شناخت وضع موجود

بررسي كلي منطقه ای

 • مسائل جغرافيايي و اقليمي منطقه
 • اوضاع و احوال فرهنگي و اجتماعي و تاريخي منطقه
 • نحوه توزيع جمعيت در منطقه
 • وضع ارتباطات در منطقه
 • اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
 • برنامه های بخشي منطقه ای و تعيين سهم شهر در برنامه های مزبور
 • آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ شهر

بررسي حوزه نفوذ

 • خصوصيات جغرافيايي و اقليمي
 • منابع طبيعي (جنگلها، مراتع، معادن، منابع آب و غيره)
 • تعداد و نحوه استقرار آبادی
 • وضع ارتباطات بين آبادیها و شهر و سيستم حمل و نقل موجود
 • وضع تأسيسات و تجهيزات زيربنايي، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آنها
 • موقعيت و خصوصيات مناطق و آثار باستاني
 • خصوصيات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي
 • مشخصات جمعيتي (ميزان و نحوه توزيع جمعيت، تفكيك جمعيت شهری و روستايي، ميزان رشد و وضع كلي مهاجرت) با استفاده از آمار رسمي و اطلاعات موجود
 • خصوصیات اقتصادی (ميزان توليد و وضع اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، استعدادها و امكانات بالقوه، قطب های جاذب اقتصادی و موانع عمده موجود در راه توسعه اقتصادی)
 • برنامه های عمراني ملي و يا منطقه ای در زمينه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراكز جمعيتي و همچنين، برنامه های بخشي منطقه ای عمراني همراه با مشخص نمودن اعتبارات و امكانات مالي و فني مربوطه هر بخش

بررسي و شناخت شهر

 • شناخت تاريخچه،علل پيدايش،چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
 • خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر
 • خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر
 • خصوصيات اقتصادی شهر
 • امكانات مالي، اعتباری، فني و اداری شهرداری و ساير سازمانهای مؤثر در عمران شهر
 • خصوصيات كالبدی شهر

جلد دوم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

تجزيه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها

 • نتايج مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • نتايج مربوط به شهر

تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن

 • تهیه طرح و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)
 • تهیه برنامه توسعه و عمران شهر

جلد سوم: کلیات ضوابط و مقررات اجرایی ساختمان و شهرسازی

 • پیشگفتار
 • تعاریف
 • محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر لنگرود
 • ضوابط و مقررات کاربری ها
 • ضوابط و مقررات عام و مشترك در تمامی کاربری ها
 • پارکینگ
 • ضوابط و مقررات حفاظت زیست محیطی
 • ضوابط معابر
 • حرایم قانونی ساخت و ساز
 • ملاحظات پدافند غیرعامل
 • پیوست شماره 1: ضوابط و مقررات پاكسازی و بهسازی نماها و جداره های شهری
 • پیوست شماره 2: ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل آن، قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1310 شورای انقلاب
 • پیوست شماره 3: ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی – حرکتی

نام فایل: طرح جامع لنگرود به صورت کامل

دانلود فایل: گزارش و خلاصه گزارش | تصاویر نقشه ها | پاورپوینت (بخش اول) | پاورپوینت (بخش دوم)

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب