دانلود جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز

بازدید: 3850 بازدید
جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز

جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز که توسط دکتر علی کدخدایی در سال تحصیلی 89-1388 تهیه شده است را به صورت PDF در 184 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز :

فصل اول: کلیات

 • تاریخچه اکتشاف نفت
 • سیستم نفتی
 • منشا نفت: آلی یا غیر آلی؟
 • ارتباط زمین شناسی نفت با علوم دیگر
 • خواص فیزیکی نفت خام
 • شیمی نفت خام
 • تقسیم بندي نفت هاي خام
 • دماهاي زیرسطحی
 • فشارهاي زیرسطحی
 • رفتار فازي سیستم هاي هیدروکربنی

فصل دوم: سنگ هاي منشا

 • رسوب گذاري مواد آلی
 • محیط هاي رسوب گذاري و حفظ مواد آلی
 • کروژن و بیتومن
 • انواع کروژن و ماسرال ها
 • از بلوغ ماده آلی تا تولید هیدروکربن (دیاژنز، کاتاژنز و متاژنز)
 • ارزیابی سنگ هاي منشا
 • شیل نفتی یا شیل کروژنی (Oil Shale)
 • گلفشان ها

فصل سوم: مهاجرت نفت

 • مهاجرت اولیه نفت
 • مهاجرت ثانویه نفت
 • مهاجرت سومین یا دیسمایگریشن (Dysmigration)
 • نحوه پرشدگی مخازن در تله هاي به هم مرتبط
 • کج شدگی سطح تماس آب- نفت
 • زمان بحرانی در یک سیستم نفتی
همچنین بخوانید: مهاجرت نفت

فصل چهارم: سنگ هاي مخزن

 • تخلخل
 • تراوایی (نفوذپذیري)
 • انواع تراوایی
 • رابطه تخلخل و تراوایی
 • فشار مویینگی (Capillary pressure)
 • آب اشباع شدگی
 • انواع سنگ هاي مخزن
 • مخازن شکافدار
 • کیفیت مخزنی
 • واحدهاي جریانی هیدرولیکی و الکتریکی

فصل پنجم: نفتگیرها یا تله هاي نفتی

 • مشخصات یک نفتگیر
 • انواع نفتگیرها
 • مرز آب – نفت اقتصادي
 • تلفیق منحنی هاي تراوایی نسبی و فشار مویینگی
 • نقشه هاي زیرسطحی
همچنین بخوانید: انواع نفتگیرها

فصل ششم: پوش سنگ

 • نیروهاي درگیر در مرز پوش سنگ به مخزن
 • کیفیت پوش سنگ
 • خواص پوش سنگ
 • خواص مویینه پوش سنگ
 • پدیده انتشار در پوش سنگ
 • پوش سنگ هاي غیرعادي

فصل هفتم: نمودارگیري چاه (Well logging)

 • لوازم و وسایل مورد نیاز در چا ه نگاري
 • کاربرد چاه نگاري و اهمیت آن در اکتشاف و مطالعه مخازن نفت و گاز
 • نگارهاي چاه

فصل هشتم: مکانیسم هاي رانش سیال در مخزن، بازیافت ثانویه و ازدیاد برداشت (بازیافت سوم)

 • مکانیسم هاي رانش سیال در مخزن (Drive mechanisms)
 • روش هاي بازیافت ثانویه
 • روش هاي بازیافت سومین یا ازدیاد برداشت

نام فایل: جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب