نواندیشان
0

سبد خرید شما خالی است.

دانلود جزوه مدلسازی و کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی

دسته بندی :مهندسی معدن 11 مهر 1397 نواندیشان 1250 مشاهده
جزوه مدلسازی و کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی

جزوه مدلسازی و کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی که توسط صمد بنیسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان تهیه شده است را به صورت PDF در 393 صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب جزوه مدلسازی و کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی :

فصل اول: مقدمه ای بر مدلسازی

 • مقدمه
 • مخلوط کننده کامل و جريان پيستوني (Perfect mixer and Plug flow)
 • توزيع زمان ماند براي مخلوط کننده کامل
 • محاسبه واريانس
 • واريانس توزيع زمان ماند ظرف کاملاً مخلوط
 • واريانس توزيع زمان ماند يک جريان پيستوني
 • محاسبه توزيع زمان ماند براي دو ظرف واکنش کاملاً مخلوط سري
 • توزيع زمان ماند در سيستمهاي واقعي
 • مدل Weller
 • مدل n مخلوط کننده کامل
 • تاثير تعداد سلول هاي (ظروف واکنش) سري بر الگوي اختلاط

فصل دوم: سينتيک مرتبه صفر و يک

 • سينتيک مرتبه صفر و يک (Zero and first order kinetics)
 • سينتيک مرتبه يک

فصل سوم: مدل سازی خردايش

 • مقدمه
 • تابع شكست (Breakage Function)
 • روش هاي محاسباتي تعيين تابع شكست
 • روش هاي آزمايشگاهي تعيين تابع شكست
 • روش Bérubé
 • روش H&F (Herbst & Fuerstenau)
 • روش اصلاح شده H&F
 • تابع انتخاب (Selection Function)
 • اندازه ذره
 • اندازه گلوله
 • طبقه بندي داخلي
 • ويسكوزيته پالپ
 • سنگ معدن ناهمگن
 • مدلسازي خردايش براي دو سرند
 • معادلات خردايش براي بيش از دو سرند
 • مراحل بكارگيري روش H&F براي مدلسازي خردايش

فصل چهارم: سينتيک مرتبه صفر توليد ذرات ريز در خردايش و رابطه آن با شبيه سازی

 • سينتيک مرتبه صفر توليد ذرات ريز در خردايش و رابطه آن با شبيه سازي
 • معادله آسياکني ناپيوسته
 • ارائه شيوه تعيين پارامتر
 • اعتبارسنجي روش ارائه شده براي تخمين پارامترها
 • شبيه سازي
 • حساسيت سنجي
 • خلاصه و نتيجه گيري
 • محاسبه تابع انتخاب و تابع شكست
 • روش اول
 • روش دوم

فصل پنجم: مدلسازی هيدروسيکلون

 • اصول اساسي کار هيدروسيكلون
 • نظريه مدار تعادل
 • مدل هاي تجربي کارآيي هيدروسيكلون ها
 • مروري بر مدلسازي هيدروسيكلون
 • مدل تجربي هيدروسيكلون
 • ب – ميان بر زدن ذرات سرريز
 • مدلسازي طبقه بندي
 • اندازه مشخصه
 • فرمول بندي تابع هدف
 • برون يابي منحني کارآيي سيكلون براي ذرات ريز
 • اساس روش لاگرانژ براي موازنه جرم
 • موازنه جرم در هيدروسيكلون
 • مدلسازي هيدروسيكلون براي سنگ معدن ناهمگن
 • منحني توزيع غير معمول
 • مدلسازي طناب شدگي در ته ريز هيدروسيكلون
 • مدل پيليت (Plitt model)
 • مدل ناگوسوارارئو (Nageswararao model)

فصل ششم: شبيه سازی خردايش

 • شبيه سازي خردايش چرا و چگونه؟
 • انواع مدل
 • مدل تحليلي (Fundamental Model)
 • مدل تجربي يا جعبه سياه (Experimental or black box model)
 • مدل نيمه تجربي يا پديده شناختي (Phenomenological Model)
 • مفهوم شبيه سازي مرحله به مرحله واحدها (Concept of Sequential Unit Simulation)
 • نحوه تشكيل ماتريس ارتباط
 • مراحل شبيه سازي آسياکني مدار بسته با هيدروسيكلون

فصل هفتم: مقدمه ای بر مدلسازی فلوتاسيون

 • جنبه هاي فيزيكي و مهندسي فلوتاسيون
 • نيروي مقاومت دِرَگ براي ذرات کوچک تر از 50 ميكرون
 • پرعيارسازي مجدد در قسمت کف سلول فلوتاسيون
 • تغيير عيار ذرات در طي عبور از پالپ به کف
 • سينتيک فلوتاسيون
 • کارآيي فرآيند اتصال ذرات به حباب هاي هوا
 • تحليل فرآيند جمع آوري ذرات توسط حباب ها (Analysis of Collection Process)
 • مدلسازي فلوتاسيون
 • نرخ هاي انتقال
 • مكانيزم هاي مختلف فلوتاسيون
 • مكانيزم هاي مختلف انتقال ذرات گانگ به کنسانتره در منطقه کف
 • تغيير اندازه و شكل حباب ها در منطقه کف
 • فلوتاسيون ناپيوسته با تاثير کف
 • حالت اول: بدون برگشت مواد از کف
 • حالت دوم: سينتيک فلوتاسيون پيوسته با تاثير کف
 • دنباله روي هيدروليكي (Hydraulic Entrainment)
 • اثبات رابطه بازيابي هيدروليكي
 • شبيه سازي مدارهاي فلوتاسيون
 • مدلسازي ترکيب مدارهاي فلوتاسيون
 • مراحل مدلسازي
 • بهينه سازي ترکيب مدار فلوتاسيون
 • هدف بهينه سازي ترکيب مدارهاي فلوتاسيون
 • روال بهينه سازي ترکيب مدار فلوتاسيون

فصل هشتم: کنترل سيستم های فرآوری مواد معدنی

 • مقدمه
 • دو حالت متداول کنترل
 • تاثير نوسان سنگ معدن بر نقطه بهينه عملياتي
 • عناصر اصلي سيستم هاي کنترل
 • ديد کلي از کنترل فرآيند
 • سطوح مختلف کنترل
 • کنترل تنظيم کننده (Regulatory Control)
 • کنترل سرپرستي (Supervisory Control)
 • کنترل بهينه ساز (Optimizing Control)
 • مفاهيم اوليه، اصطلاحات و روش هاي کنترل فرآيند
 • مسئله کنترل
 • حلقه باز و حلقه بسته
 • زمان مرده
 • ظرفيت و تأثيرات آن
 • مدل سازي فرآيند
 • بهره و فاز
 • کاربردهاي حلقه بسته

فصل نهم: عناصر اصلی کنترل فرآيند

 • مقدمه
 • نمودار بلوکي
 • کنترل پيشخور (Feedforward control)
 • کنترل پسخور (Feedback Control)
 • کنترل تناسبي (Proportional control; p)
 • خواص ديناميكي عمل تناسبي
 • اعمال کنترل تناسبي
 • تاثير کوچک کردن پهنه تناسبي (PB) بر کنترل
 • کنترل تناسبي و انتگرالي
 • اعمال کنترل انتگرالي
 • کنترل تناسبي، انتگرالي و مشتقي (PID)
 • کنترل مشتقي
 • عملكرد کنترل کننده کامل PID
 • کنترل معكوس/مستقيم عمل کننده
 • کنترل نسبت و زنجيرهاي (Ratio and cascade control)
 • کنترل ديجيتالي (رقمی)
 • زمان نمونه برداري
 • کنترل تام ناپيوسته (Discrete PID control)
 • محدوديت گستره خنثي و نرخ (Deadband and rate limits)

فصل دهم: ابزار دقيق

 • روش هاي کلي اندازه گيري
 • صحت و کاليبراسيون (درجه بندی)
 • اعتماد پذيري (Reliability)
 • ديناميک (Dynamics)
 • متغيرهاي مشتق شده (Derived variables)
 • اصطلاحات
 • ابزار دقيق فرآيند
 • محدوديت هاي احتمالي
 • عنصر نهايي کنترل (sFinal control element)
 • خلاصه

فصل یازدهم: تحليل نظری سيستم های کنترل تناسبی و انتگرالی

 • کنترل تناسبي و انتگرالي (PI Control ≡ Proportional and Integral Control)
 • سيستم هاي مدار باز (Open Loop Systems)
 • تغيير ناگهاني (Impulse) غلظت Ci در شرایط عملیاتی معمول
 • تغيير پله اي در Ci در شرايط عملياتي معمول
 • تغيير پله اي در دبي مواد ورودي (F)
 • افزايش ناگهاني Ci در شرايط معمول عمليات با کنترل تناسبي
 • تغيير پله اي در غلظت Ci در شرايط عملياتي معمول با کنترل تناسبي
 • تغيير پله اي در غلظت Ci با کنترل تناسبي و انتگرالي
 • تاثير بهره در کنترل تناسبي و انتگرالي

فصل دوازدهم: تنظيم کنترل کننده های فرآيند

 • تنظيم کنترل کننده هاي فرآيند (Tuning process controllers)
 • روش Coon و Cohen
 • روش Ziegler و Nichols

پيوست 1 – آشنايی با زبان برنامه نويسی VBA

 • آشنايي با نرم افزار صفحه گسترده
 • آشنايي با زبان برنامه نويسي VBA
 • کدنويسي در صفحه گسترده
 • انواع متغير در VBA
 • آشنايي با Range
 • متد Copy
 • ComboBox,ListBox
 • ماکرو
 • رسم نمودار با استفاده از VBA
 • آشنايي با آرايه ها
 • رابط هاي گرافيكي در VBA
 • Userform
 • نحوه تبديل برنامه به فايل Add-in
 • نحوه اضافه کردن فايل Add-in به زبانه Add-in

پيوست 2 – تعيين زمان ماند

 • تئوري
 • نتایج
 • سوالات
 • اندازه گيري زمان ماند پالپ در سلول فلوتاسيون ستوني
 • اهداف
 • سوالات

پيوست 3 – تعيين تابع شکست

 • نحوه تعيين تابع شكست
 • نظری
 • تحليل داده ها

پيوست 4 – سينتيک فلوتاسيون

 • آشنايي با سينتيک فلوتاسيون
 • تئوری
 • نحوه تعيين K و R
 • اهداف
 • روش کار
 • نتایج

پيوست 5 – کنترل سطح

 • مقدمه
 • هدف نصب نرم افزار
 • نصب نرم افزار
 • کليات نرم افزار KMPC CS
 • بخش هاي مختلف نرم افزار
 • بخش نمودارها
 • بخش نماي شماتيک مخزن
 • ذخيره نتايج شبيه سازي
 • سوالات مربوط به نرم افزار KMPC-CS

پيوست 6 – آشنايی با کنترل های تناسبی و انتگرالی

 • مقدمه
 • معرفي سيستم کنترل سطح آزمايشگاه و عناصر کنترل در آن
 • تئوری
 • آشنايي با مفاهيم کنترل گرهاي تناسبي، انتگرالي و مشتقي

نام فایل:جزوه مدلسازی و کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0