تعیین قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسیدهای آمینه

بازدید: 4188 بازدید
هضم ایلئومی

مقاله تعیین قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در جوجه های گوشتی نوشته مجتبی اسمعیل پور روشن رو به صورت Word از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسید های آمینه شش نمونه پودر گوشت و استخوان با استفاده از ۸۴ قطعه جوجه خروس گوشتی و با تغذیه شش جیره غذائی نیمه خالص بر پایه نشاسته ذرت و حاوی هر یک از شش نمونه پودر گوشت و استخوان بعنوان تنها منبع پروتئین و یک جیره غذائی پایه ذرت- سویا ، در سن ۳۸ روزگی و در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. از اکسید کروم در جیره پایه و جیره های آزمایشی به عنوان معرف غیر قابل هضم استفاده گردید.
قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان تفاوت معنی داری (۰۵ / ۰ >P) نشان داده و میانگین و دامنه تغییرات آن معادل ۹ / ۷۹ و ۱ / ۸۶ – ۵ / ۷۲ درصد بود. به استثناء لیزین، هیستیدین، ایزولوسین، لوسین، والین، متیونین و اسید گلوتامیک، قابلیت هضم سایر اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری تفاوت معنی داری نشان داد (۰۵ / ۰ >P).
آرژنین با میانگین ۱ / ۸۸ و متیونین با ۵ / ۴۷ درصد به ترتیب بالاترین و پائین ترین قابلیت هضم ظاهری را در بین اسید های آمینه داشتند. میانگین (و دامنه تغییرات) قابلیت هضم ایلئومی ظاهری لیزین، اسید های آمینه گوگرد دار و ترئونین به ترتیب برابر ۳ / ۶۹ (۶ / ۷۳ – ۸ / ۶۵)، ۸ / ۵۴ (۴ / ۵۹ – ۳ / ۴۵) و۷۱ (۴ / ۸۴ – ۶ / ۵۶) درصد بود.
از نتایج این آزمایش چنین استنباط می شود که پودر گوشت و استخوان مورد مطالعه گرچه دارای ارقام بالاتری از قابلیت هضم ظاهری ایلئومی پروتئین خام و اسید های آمینه (۹ / ۷۹ و ۵ / ۶۷ درصد) می باشد ولی از سطح پروتئین خام و اسید های آمینه قابل هضم آن کمتری برخوردار است.

واژگان کلیدی: پودر گوشت واستخوان، قابلیت هضم ایلئومی، اسید های آمینه، جوجه های گوشتی

نویسنده و ارسال کننده: مجتبی اسمعیل پور روشن

نام فایل: تعیین قابلیت هضم ایلئومی ظاهری پروتئین خام و اسیدهای آمینه

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب