نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

دسته بندی :مقالات مهندسی برق 6 اردیبهشت 1393 مهدی عارف خیابانی 3981
مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق را میتوانید از لینک زیر در انجمن نواندیشان دریافت کنید

فهرست مقالات

۱-      ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری

۲-      بهبود عملکرد جبرانساز SVC برای میراسازی مدهای نوسانی بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال های گسترده

۳-      بهینه سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان به وسیله الگوریتم NSGA-II

۴-      شناسایی مدهای نوسانی سیستم های قدرت براساس اندازه گیری های بهنگام با استفاده از تحلیل پرونی

۵-      برنامه ریزی واکنش بار ونیروگاهها برای تامین ظرفیت ذخیره براساس روش احتمالاتی

۶-      مکانیزمهای ظرفیت در بازار برق ایران و دیگر کشورها

۷-      ارزیابی وضعیت فنداسیون دکل ۲۳۰ کیلو ولت عبور از دریا واقع درتنگه پل لافت با استفاده از آزمون های غیرمخرب

۸-      تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم درسیستمهای قدرت

۹-      ارزیابی تاثیرخطوط HVDC برکاهش هزینه تولید توان وتلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه ESDC

۱۰-  پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی

۱۱-  ساخت دستگاه انتقال انرژی بدون سیم و آنالیز حساسیت روی پارامترهای آن

۱۲-  بررسی عملکرد اخذ تولید راکتیو در نیروگاه کرخه و خسارات وارده

۱۳-  روشی نوین در طراحی پایدارکننده های دینامیکی سیستم قدرت

۱۴-  برنامه ریزی بهره برداری بهینه ازمنابع تولید بادی تلمبه ذخیره ای درسیستم قدرت تجدید ساختارشده با استفاده ازمدلسازی فازی

۱۵-  برنامه ریزی توان راکتیو بااستفاده ازپخش باربهینه باقیدپایداری ولتاژ

۱۶-  پیش بینی کوتاه مدت باربااستفاده ازمدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف

۱۷-  تخمین پارامترهای مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از مدل آرماکس و روش پرونی

۱۸-  ارایه روشی جدید برای ارزیابی امنیت درسیستم های قدرت چند ناحیه ای

۱۹-  طراحی توسعه شبکه انتقال درمحیط تجدید ساختارشده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها

۲۰-  بهبود شرایط جزیره سازی عمدی شبکه قدرت توسط واحدهای تولید پراکنده

۲۱-  طراحی پایدارکننده سیستم قدرت بااستفاده ازمعیارانتروپی

۲۲-  طراحی برنامه واسط نرم افزارهای MATLAB و DIGSILENT بااستفاده اززبان    DPL

۲۳-  ارائه روش جدید IACO به منظور بهبود نتیجه برنامه ریزی توسعه شبکه تولید

۲۴-  جایابی SVC درشبکه سیستان وبلوچستان با استفاده از ترکیب تحلیل مدال و الگوریتم PSO جهت جلوگیری ازفروپاشی

۲۵-  طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک

۲۶-  تخمین حالت استاتیکی شبکه انتقال فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

۲۷-  معرفی شاخص هایی مبتنی برمعیارهای فنی جهت ارزیابی بهینه طرح های شبکه برق

۲۸-  معادلسازی شبکه انتقال درحوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای کلیدزنی خط

۲۹-  تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز بادرنظرگرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامهDEA

۳۰-  ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده ازروش قطعی مبتنی بر دسته بندی داده

۳۱-  توزیع اقتصادی بار با درنظرگرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

۳۲-  بررسی برقدارکردن خط ۴۰۰ کیلو ولت بیرجند سفیدابه زاهدان

۳۳-  ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت بر مبنای الگوریتم رویش و برش

۳۴-  به کارگیری الگوریتم ریخت شناسی ریاضیاتی برای مکان یابی تخلیه جزئی در کابل

۳۵-  مقایسه روش های سنتی ومدرن میراسازی نوسانات توان وفرکانس درسیستم قدرت تجدید ساختاریافته

۳۶-  پیاده سازی تکنیک Disk Method برای محاسبه سریع ودقیق توزیع پتانسیل منتجه ازبارهای فضایی درکاربردهای شکست الکتریکی None-Thermal

۳۷-  روشی نوین برای ارزیابی حوادث شبکه براساس پتانسیل حوادث پی درپی و ایجاد خاموشی

۳۸-  طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس

۳۹-  اصلاح الگوی بار با استفاده از آنالیز حساسیت به منظور بالا بردن حاشیه پایداری ولتاژ شبکه

۴۰-  بررسی اثر تولید همزمان برق وحرارت درکاهش هزینه بهره برداری وآلودگی ریز شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

۴۱-  ارزیابی نقش تلفات اکتیو وراکتیو دربرنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با درنظرگرفتن عدم قطعیت به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی

۴۲-  مدلسازی بازارهای رقابتی برق وارزیابی پارامترهای آن مبتنی بررویت پذیر بودن اطلاعات بازیگران بازار

۴۳-  یادگیری عاطفی براساس کنترلر های هوشمند جهت کنترل فرکانس شبکه قدرت با درنظرگرفتن محدودیت نرخ تولید بخار درتوربین

۴۴-  مکانیابی بهینه عنصر HFCدرسیستم قدرت توسط برنامه ریزی غیرخطی ترکیب شده با عدد صحیح

۴۵-  توزیع بهینه توان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ICA

۴۶-  استفاده ازالگوریتم AWPSO درکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده

۴۷-  برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها باتابع هدف ناهموار بااستفاده ازالگوریتم باکتریایی

۴۸-  بررسی تاثیر نحوه تعیین شرایط اولیه بر نتایج تحلیل شکل نرمال میدان های برداری درتحلیل عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت تحت استرس

۴۹-  تحلیل مدال خطی تداخل پیچشی SVC بادرنظرگرفتن اثرمدل سازی و پارامترهای سیستم کنترل

۵۰-  بررسی وتحلیل اضافه ولتاژهای هارمونیکی درترانسفورماتورهای سه فاز درحین بارگردانی سیستم های قدرت

۵۱-  پخش باراقتصادی با درنظرگرفتن محدودیت های ناشی ازنیروگاهها به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و اجتماع ذرات

۵۲-  طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان بخش قدرت

۵۳-  بهبودعملکردجبران کننده استت کام باارائه الگوریتم مبتنی برFPSO به منظور بهبودپارامترهای کیفیت توان در سیستم های قدرت

۵۴-  تحلیل اغتشاشات ناشی ازمراحل کارکرد کوره های قوس الکتریکی برژنراتورهای محلی سیستم های قدرت

۵۵-  تقسیم توان بین منابع ولتاژمبتنی براینورتر موازی دریک سیستم ACمستقل تحت شرایط بار نامتعادل وغیرخطی

۵۶-  کاهش هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی بااجرای هوشمندانه برنامه پاسخ گویی باراضطراری با استفاده ازالگوریتم سردشدن تدریجی فلزات

۵۷-  تنظیم بهینه کنترلر فازی یک جبران کننده استاتیک توان به منظور میراسازی نوسانات توان با الگوریتم هوش گروهی

۵۸-  تلفیق الگوریتم الگویی والگوریتم ژنتیک برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت

۵۹-  پیشنهاد الگوریتم جدیدی برای بهبود کیفیت توان حالت های کارجزیره ای ومتصل به شبکه در شبکه های میکرو

۶۰-  جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی بااستفاده ازالگوریتم تکامل دیفرانسیلی

۶۱-  برآورداثرات فنی ومالی ناشی ازهارمونیک برروی تلفات وظرفیت انتقالی خطوط درشبکه های توزیع وانتقال

۶۲-  روش جدید مبتنی براندازه وپرش زاویه فاز برای تشخیص افت ولتاژهای نامتعادل سه فازبرمبنای مقادیراندازه گیری شده

۶۳-  روشی نوین درکنترل جریان هیسترزیس باند ثابت جهت تثبیت فرکانس کلیدزنی درفیلتر اکتیو موازی

۶۴-  طراحی وساخت یک اینورتر سه فازkva 85 برای اتصال یک سیستم میکروتوربین به شبکه قدرت سه فاز سه سیمه

۶۵-  مکانیابی چندمنظوره ی بانک های خازنی درشبکه های توزیع

۶۶-  تعیین بهینه پارامترهای فیلتر شکاف دار وفقی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به یک واحد سنکرونیزاسیون قوی درسیستم قدرت

۶۷-  الگوریتم جبرانسازی برپایه تئوری جامع تکمیلی توان های لحظه ای برای سوئیچ کردن جبرانسازها وامکان پایداری فرکانسی درمیکروگریدها

۶۸-  جایابی UPFCجهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

۶۹-  استراتژی جدید حذف هارمونیک های مرتبه پایین دراینورترهای چندسطحی جهت کاهش ریپل گشتاور موتورهای القایی

۷۰-  تحلیل حالت ماندگار ادوات کاستوم پاور بین خطی اینترلاین کاستوم پاور

۷۱-  بهبود جامع کیفیت توان با استفاده از پارک کاستوم پاور با حضور DG

۷۲-  بهبودعملکردمحدودسازابررسانایی جریان خطا نوع پل دیودی باتمرکزبرپدیده های کیفیت توان وارائه یک محدودسازابتکاری

۷۳-  بکارگیری تابع هدف سود به سرمایه درجبران بهینه توان راکتیو

۷۴-  جایابی وظرفیت یابی بهینه و همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان ACPو تحلیل سلسله مراتبی AHP

۷۵-  مدلسازی دینامیکی سیستم مرکب فتوولتائیک باتری جهت استفاده درمطالعات دینامیکی ریز شبکه ها

۷۶-  بهبود شاخص های کیفیت توان درسیستم های شامل کوره های قوس الکتریکی  DCبا به کارگیری سیستم تغذیه مبتنی بر یکسو سازهای دیودی و مبدل هایDC-DC

۷۷-  کنترل جریان یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ضعیف

۷۸-  کنترل مستقیم توان مبدلهای PWMسه فاز مجهز به فیلتر LCL

۷۹-  بررسی تاثیرخازن های تصحیح ضریب توان وفیلترهای غیرفعال برهارمونیک درشبکه برق منطقه ای غرب

۸۰-  بررسی آماری فنی واقتصادی ترانسفورماتورهای معیوب شده در شبکه توزیع نیروی برق استان مازندران

۸۱-  کنترل توان راکتیو درسیستم های توزیع درحضور منابع تولید پراکنده بادرنظرگرفتن قیود کیفیت توان وبااستفاده از الگوریتم مورچگان بهبودیافته

۸۲-  استراتژی تعمیرات ونگهداری قابلیت اطمینان محور به روش AHPدرشبکه های توزیع

۸۳-  مکانیابی چندمرحله ای پست های فوق توزیع با استفاده از یک روش ابتکاری جدید

۸۴-  کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو درشبکه های توزیع بادرنظرگرفتن منابع تولید پراکنده به کمک الگوریتم رقابت استعماری ICA

۸۵-  بررسی بازآرایی ومکانیابی خازن درحضور انواع مختلف منابع تولید پراکنده

۸۶-  بررسی استانداردهای موجود درزمینه شبکه های هوشمند برق

۸۷-  بهره برداری بهینه یک میکرو شبکه با هدف کمینه سازی هزینه های به کمک الگوریتم PSO

۸۸-  جایابی منابع تولید پراکنده درشبکه توزیع به منظور بهینه کردن شاخص های قابلیت اطمینان با الگوریتم پی اس او و تصمیم گیری چند معیاره

۸۹-  مطالعات برآورد بارمیان مدت شهرشیراز

۹۰-  کاربرد عملی AHPدرمکانیابی کلیدهای شرکت توزیع غرب استان تهران

۹۱-  بررسی توزیع دمایی و میدان الکتریکی درکابل های فشار قوی با حضور حفره

۹۲-  کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو درسیستم های توزیع

۹۳-  برنامه ریزی توسعه دینامیکی سیستم فوق توزیع بادرنظرگرفتن تولیدات پراکنده

۹۴-  کنترل فرکانس وولتاژمیکروگرید بااستفاده ازذخیره AC

۹۵-  ارائه فرازهایی برطراحی بهینه روشنایی معابروانتخاب چراغهای برتر

۹۶-  چاره اندیشی تلفات شبکه توزیع حذف شبکه فشار ضعیف ویا توسعه شبکه فشارمتوسط

۹۷-  روشی جدید برای تشخیص خطای کابل های قدرت با استفاده از آنالیز پاسخ فرکانسی

۹۸-  آنالیز حساسیت طرح های حفاظتی شبکه های توزیع نسبت به عدم عملکرد یا حذف یکی ازتجهیزات حفاظتی طرح

۹۹-  طراحی وپیاده سازی یک کلید نیمه هادی ولتاژ وجریان بالای سریع جهت کاربرد درادوات FACTSو HVDC-LIGHT

۱۰۰-                      تعیین تعداد ومکان بهینه کلیدهای خودکار دراتوماسیون شبکه توزیع درحضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی PSO&GA

۱۰۱-                      طراحی بهینه شبکه توزیع درحضور DVR

۱۰۲-                      بررسی امکان سنجی استفاده ازهادی های پرظرفیت درشبکه فوق توزیع تبریز

۱۰۳-                      تاثیر درصد نفوذ منابع تولید پراکنده روی هزینه تامین تلفات شبکه های توزیع

۱۰۴-                      مطالعات اقتصادی نصب پایانه های راه دور برای انطباق شبکه دربهترین سطح قابلیت اطمینان سیستم

۱۰۵-                      جایابی وتعیین سایزمنابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع بادرنظرگرفتن الگوی بارسیستم

۱۰۶-                      ارزیابی وتحلیل پارامترهای مؤثردرطراحی محدودسازیهای ابررسانایی نوع القایی برای سیستمهای توزیع

۱۰۷-                      طراحی وتدوین یک رویه آزمون سریع عمرسنجی برای چراغهای LED

۱۰۸-                      ارائه یک الگوریتم چندهدفه برای مدیریت بهره برداری بهینه ی شبکه های توزیع بادرنظرگرفتن اثر پیل های سوختی

۱۰۹-                      کاهش تلفات ناشی از اتصالات سست درشبکه های توزیع با نگاه مدیریت دارایی

۱۱۰-                      طراحی وساخت سیستم تعیین محل جغرافیایی فیوز کات اوت قطع شده درسیستم توزیع با استفاده از سیستم موبایل و سیستم خورشیدی

۱۱۱-                      استفاده از نقشه های خود سازمان SOMبه منظور اولویت بندی تجهیزات شبکه توزیع جهت انجام برنامه تعمیرات و نگه داری پیشگیرانه

۱۱۲-                      روش جدید تشخیص حفاظت ضد جزیره ای براساس ترکیب روش های قبلی

۱۱۳-                      آشکارسازی خطاهای زمین متناوب با استفاده از آنالیز تبدیل موجک گسسته و تئوری مجموعه های فازی

۱۱۴-                      مقایسه روش های کنترل گسترده ولتاژ و توان به منظور رفع اضافه ولتاژ ناشی ازاتصال تولیدات پراکنده به شبکه های توزیع

۱۱۵-                      سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل موثر برآن

۱۱۶-                      برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی درشرکت های هلدینگ صنعت برق

۱۱۷-                      طراحی واستقرارنظام جامع آموزش ویادگیری کارکنان برمبنای استاندارد ایزو۱۰۰۱۵ درشرکت برق منطقه ای کرمان

۱۱۸-                      روش جدیدی برای حل پخش بارسیستم قدرت راه آهن برق ای سی با تغذیه اتو ترانسفورماتوری

۱۱۹-                      تشخیص ومکانیابی خطاهای فاز به فاز و فاز به زمین درشبکه های توزیع برق با استفاده از امواج رادیویی منتشرشده

۱۲۰-                      جایابی وتعیین بهینه ظرفیت واحدهای تولید هم زمان گازسوز جهت تامین برق وحرارت دریک شهرک صنعتی

۱۲۱-                      الگوریتم ژنتیک اصلاح شده مبتنی برتئوری گراف برای باز آرایی شبکه های توزیع نیروی برق

۱۲۲-                      معرفی مدل تطبیق یافته تعادلی سازمانی برای خودارزیابی مناسب در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

۱۲۳-                      مدیریت فرآیند درشرکت برق منطقه ای خراسان

۱۲۴-                      تعیین روابط بین شاخص های عملکردی مبتنی برکارت امتیازی متوازن درشرکت های توزیع برق

۱۲۵-                      مدیریت ریسک پروژه احداث مولدهای مقیاس کوچک گازسوزباشبیه سازمونت کارلونرم افزار پرت مستر

۱۲۶-                      مدیریت دارایی دربخش توزیع برق ضرورت تجدید ساختارصنعت برق کشور

۱۲۷-                      تدوین مدل شایستگی مشاغل مدیریت پروژه درپژوهشگاه نیرو

۱۲۸-                      مطالعه و بررسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی درشرکت برق منطقه ای یزد

۱۲۹-                      مطالعه موردی بررسی کاهش همزمان تلفات سیستم توزیع فوق توزیع وانتقال یزد

۱۳۰-                      ارزیابی تغییرات بهره وری شرکتهای مدیریت تولید برق بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست

۱۳۱-                      چالشهای ارزیابی ریسک درپستهای بدون اپراتور

۱۳۲-                      بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت برعملکرد سازمانی برمبنای اهداف فردی گروهی و سازمانی کارکنان

۱۳۳-                      بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان توزیع برق مشهد وعوامل موثر برآن براساس تلفیقی ازنظریه هرزبرگ و آرمیچل

۱۳۴-                      شناسایی واولویت بندی شاخصهای مؤثردرارزیابی وانتخاب پیمانکاران

۱۳۵-                      بررسی میزان اثربخشی مدیرتی در توانمندسازی کارکنان پژوهشی موردی درشرکت مدیریت تولید برق شازند

۱۳۶-                      طراحی و امکان سنجی ساخت یک خانه ویلایی با مصرف انرژی صفر درتهران

۱۳۷-                      کاربرد الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه بهبود یافته درتوزیع اقتصادی بار میان نیروگاهها با توابع هزینه ناصاف

۱۳۸-                      توزیع بهینه انرژی درسیستم های یکپارچه چندحاملی با حضور عنصر ذخیره کننده

۱۳۹-                      مدلسازی مشترکین AMI درمدیریت بهینه خاموشی برپایه الگوی مصرفی

۱۴۰-                      تعیین اندازه و بهره برداری بهینه واحدتولید همزمان انرژی الکتریکی وحرارتی با استفاده از بهینه سازی تصادفی

۱۴۱-                      صرفه جویی درمصرف انرژی بااستفاده ازچراغ های LED به جای چراغ های هالوژن مطالعه میدانی

۱۴۲-                      بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان درخصوص دیماند منعطف ازدیدگاه مشترکین پرمصرف

۱۴۳-                      امکان سنجی کاهش تلفات انرژی برق درشبکه توزیع به روش یونیدو

۱۴۴-                      تحلیل اقتصادی بکارگیری آبگرمکن پمپ حرارتی ومقایسه آن باآبگرمکنهای خورشیدی وبرقی

۱۴۵-                      پتانسیل سنجی استفاده ازکولرهای خورشیدی هیبریدی در کاهش پیک بار

۱۴۶-                      تعیین شاخصهای موثر براستفاده ازتولید همزمان برق وحرارت درصنایع کشور و اولویت بندی صنایع براین اساس

۱۴۷-                      ارزیابی تاثیرکنتورهای هوشمند و برنامه های پاسخ تقاضا بربازار برق

۱۴۸-                      بهینه سازی اقتصادی زیست محیطی یک نیروگاه توربین گاز با پیش گرمکن به کمک الگوریتم ژنتیک

۱۴۹-                      مدلسازی الگوی واکنش بار قیمت گذاری به هنگام با اعمال سیاست تشویق و جریمه

۱۵۰-                      ارزیابی کارآیی معماری سازمانی دربلوغ همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران

۱۵۱-                      ارزیابی کارآیی حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان های سرویس گرا مطالعه موردی شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۱۵۲-                      طراحی وساخت سیستم مانیتورینگ نامحسوس مصرف لوازم خانگی

۱۵۳-                      بهینه سازی اقتصادی ظرفیت سامانه تولید همزمان گرمایش سرمایش و توان الکتریکی برپایه موتور ژنراتور گازسوز دریک مرکز خرید

۱۵۴-                      استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی کوتاه مدت بار

۱۵۵-                      بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی پمپهای موازی وبررسی آن درواحد ابرسانی فولاد هرمزگان

۱۵۶-                      تولید همزمان آب شیرین وبرودت به منظور کاهش مصرف وتقاضای برق درسیستم های اسمز معکوس

۱۵۷-                      ارائه روشی جدید جهت بهبود درتوزیع ولتاژ وکنترل میدان الکتریکی بوشینگ خازنی

۱۵۸-                      بررسی تأثیر اضافه ولتاژبربرقگیراکسیدفلزی باروش اجزا محدود

۱۵۹-                      پیش ران های توسعه فناوری اطلاعات درصنعت برق کشور

۱۶۰-                      ارائه مدل جهت ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران

۱۶۱-                      سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS درمعاونت اجرایی شمالغرب تهران

۱۶۲-                      بیشینه سازی رفاه اجتماعی کاربران در بازار برق با استفاده از طراحی سیستم حفاظت ویژه بهینه

۱۶۳-                      تاثیر خودروهای دوگانه قابل اتصال به شبکه برق پلاگ این هیبرید الکتریک ویکل به عنوان بارمدیریت پذیر یا منبع تولید انرژی درسیستم های قدرت تجدید ساختاریافته

۱۶۴-                      مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی درقیمت دهی به کمک الگوریتم کیو لرنینگ مبتنی بر تابع مطلوبیت

۱۶۵-                      تقویت مدل ARدرپیش بینی کوتاه مدت قیمت با کمک شبکه عصبی

۱۶۶-                      برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار مطالعه موردی شبکه ۴۰۰ خراسان

۱۶۷-                      ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار برپایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI

۱۶۸-                      بررسی معیار های بازار محور برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال

۱۶۹-                      سنجش قدرت بازاردربرق ایران

۱۷۰-                      اثرات لایه های آلودگی باضخامت وهدایت الکتریکی متفاوت برتوزیع میدان مقره های پلیمری

۱۷۱-                      بررسی اضافه ولتاژ ناشی ازاصابت صاعقه به خطوط انتقال پست GIS چغادک ۲ نیروگاه اتمی بوشهر

۱۷۲-                      دسته بندی سیگنال های تخلیه جزیی با هدف ارزیابی عایقی کابل های فشارقوی

۱۷۳-                      تخمین حداقل خلاصی لازم دراتصال انعطاف پذیر بین تجهیزات پست در زلزله

۱۷۴-                      ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه کلیدهای قدرت برمبنای بهبود شاخص های قابلیت اطمینان

۱۷۵-                      توسعه منحنی های شکنندگی وارزیابی آسیب پذیری تجهیزات ایستگاههای برق با استفاده از سیستم یک درجه آزادی معادل

۱۷۶-                      طراحی وبهینه سازی مبدل پوسته و لوله مورد استفاده درسیستم CHP با الگوریتم ژنتیک

۱۷۷-                      بهینه سازی داکت بخارسیستم خنک کن کنداسورهوایی

۱۷۸-                      مدلسازی دینامیکی وشناسایی بخش هیدرولیک نیروگاه برق آبی دز

۱۷۹-                      تجزیه وتحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی ورزرو چرخشی برپایه سیستم چندعاملی

۱۸۰-                      روشی جدید برای محاسبه قیمت فروش برق دربازار رقابتی بااستفاده از تعادل نش

۱۸۱-                      روش جدید پیشنهاددهی دربازار برق رقابتی با استفاده از آنالیز حساسیت و دیدگاه بنگاهی

۱۸۲-                      ارائه یک روش جدید برای تصمیم گیری جهت شرکت واحدهای تولیدی دربازار رزرو ازدیدگاه مالک با استفاده از محاسبه هزینه فرصت

۱۸۳-                      فروش توان نیروگاه بادی دربازار کوتاه مدت برق با استفاده از روشهای پیش بینی تصادفی

۱۸۴-                      نقطه تعادل نش SFE دربازار با پرداخت معادل پیشنهاد

۱۸۵-                      طراحی مدل پیشنهادی بازارظرفیت به منظورتامین حدکفایت ظرفیت وافزایش قابلیت اطمینان سیستم

۱۸۶-                      تحلیل بازار برق بابهره گیری ازمدل های مبتنی برتشابه های رفتاری

۱۸۷-                      بهینه سازی چندهدفه درتسویه بازارهای محلی توان راکتیو بادرنظر گرفتن نایقینی

۱۸۸-                      تعیین تعرفه قراردادهای انتقال باتخصیص منصفانه هزینه تراکم

۱۸۹-                      روشی برای مدیریت تراکم دربازار برق ایران

۱۹۰-                      ضرورت استفاده از نظام حل اختلاف جایگزین دربازار رقابتی صنعت برق ایران

۱۹۱-                      بررسی تولید انرژی الکتریکی درایستگاههای تقلیل فشارگاز نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

۱۹۲-                      بررسی توجیه پذیری استفاده از مشعل های کانالی به منظور افزایش توان تولیدی درنیروگاههای سیکل ترکیبی

۱۹۳-                      امکان سنجی بکارگیری تولید همزان برق و حرارت در صنایع کانی غیر فلزی

۱۹۴-                      بررسی فنی وعملی تاثیر کارآیی سیستم مه پاش برعملکرد سیکل ترکیبی نیروگاه یزد

۱۹۵-                      طراحی مفهومی و ترمودینامیکی میکروتوربین ۱۰۰ کیلو وات برای تولید هم زمان برق وحرارت برمبنای پتانسیل ساخت داخل کشور

۱۹۶-                      ساخت یک میکروتوربین ۱۰۰ کیلو واتی برمبنای پتانسیل ساخت درداخل کشور

۱۹۷-                      ارائه راهکاری به منظورافزایش کارایی واثربخشی با توجه به سطح سیگمای فرآیندبهره برداری واحدهای آلستوم نیروگاه با استفاده ازمتدولوژی اف ام ای آ مطالعه موردی درنیروگاه سیکل ترکیبی یزد

۱۹۸-                      شناسایی توربین گازی نیروگاه گیلان با استفاده از مدارک نیروگاه

۱۹۹-                      ارزیابی اقتصادی و آنالیز حساسیت سیستم CCHP برای آپارتمان مسکونی درتهران

۲۰۰-                      شبیه سازی احتراق سوخت گازوئیل درمحفظه احتراق میکروتوربین

۲۰۱-                      بررسی علل بالابودن ارتعاش توربین گازی نیروگاه آبادان و کاهش آن تا حد مجاز

۲۰۲-                      بررسی فنی واقتصادی راه کارهای رفع محدودیت تولید نیروگاه رامین

۲۰۳-                      بررسی علل تخریب عایقهای حرارتی بویلرهای نیروگاه تبریز و ارائه راهکارهای مناسب

۲۰۴-                      آنالیز ترمودینامیکی سیستم های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز از طریق اگزرژی

۲۰۵-                      اثر میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسیار پایین ۵۰ هرتزی بریادگیری موش های نر و ماده نژاد NMRI

۲۰۶-                      بررسی اثرات زیست محیطی تلفات درشبکه های توزیع نیرو

۲۰۷-                      مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی دربرنامه ریزی مشارکت نیروگاههای حرارتی

۲۰۸-                      ارزیابی ارگونومی به منظور پیشگیری از آسیبهای اسکلتی عضلانی

۲۰۹-                      بررسی ایمنی سلامت ومحیط زیست اچ اس ای صنایع برق والکترونیک درسال۱۳۸۸ مطالعه موردی شهرستان رشت

۲۱۰-                      بررسی تولید انرژی الکتریکی درایستگاههای تقلیل فشارگاز نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

۲۱۱-                      اثر میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسیار پایین ۵۰ هرتزی بریادگیری موش های نر و ماده نژاد NMRI

۲۱۲-                      مدلسازی وشبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک ۹ فاز

۲۱۳-                      محاسبه ظرفیت خازنی یک حلقه ازکویل ژنراتور تراکم شار با سطح مقطع مستطیلی با استفاده ازمدل شش ضلعی منتظم

۲۱۴-                      طراحی مفهومی کویل تروئیدی گسسته درتعامل بااینورتر منبع ولتاژ بااستفاده از الگوریتم های کلاسیک

۲۱۵-                      مدلسازی ماشین آهنربای دائم شار شعاعی سطحی بادرنظرگرفتن کموتاسیون درسیم پیچ های استاتور

۲۱۶-                      کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مؤلفه های متقارن

۲۱۷-                      تاثیر واحدهای پیل سوختی برپایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون

۲۱۸-                      اندازه گیری و ارزیابی ایمنی پرتوزیستی لامپهای کم مصرف CFL

۲۱۹-                      شناسایی پارامترهای اشتباه تخمین حالت بادرنظرگرفتن اندازه گیری های WAMS

۲۲۰-                      بررسی چالش های موجود درکنترل شبکه برق ایران و ارائه راهکار دیسپاچینگ متمرکز

۲۲۱-                      بررسی عملکرد دیسپاچینگ فشار ضعیف منطقه برق تهرانپارس و ارائه راهکارهای بهبود آن

۲۲۲-                      روش های افزایش امنیت درسیستم های Power line carrier

۲۲۳-                      طراحی وساخت مدارمولدمیدان مغناطیسی نوسانی میرا برای آزمایش ایمنی دستگاهRTU دربرابر میدان مغناطیسی ناشی ازپدیده سوئیچینگ

۲۲۴-                      ملاحظات اساسی دربکارگیری واطمینان ازسازگاری درپروتکل IEC 60870 5 104

۲۲۵-                      طراحی وساخت ماژول تشخیص خطادرپایانه راه دور RTU

۲۲۶-                      جایابی بهینه واحدهای اندازه گیر فازوری درشبکه درحال توسعه آذربایجان

۲۲۷-                      بهبود پایش شبکه انتقال برق دیسپاچینگ منطقه ای شمال به کمک فن آوری نوین ارتباطی طراحی و پیاده سازی سیستم واسط اسکادا و صفحه میمیک

۲۲۸-                      بررسی میزان امنیت سه نسل مختلف تلفن همراه ازحیث تبادل اطلاعات درکنتورهای هوشمند

۲۲۹-                      طراحی سخت افزارمودی خاص برای استفاده موثرازپهنای باند PLC های آنالوگ

۲۳۰-                      مدلسازی امنیت وقابلیت اطمینان درسامانه حفاظت ازراه دور

۲۳۱-                      گروه بندی آلارم های پست های فوق توزیع با روش AHP

۲۳۲-                      تحلیل اولویت بکارگیری فیبر نوری به عنوان سیستم انتقال مخابراتی درشبکه قدرت و بررسی روند دینامیکی استفاده از آن

۲۳۳-                      مکانیابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک درخطوط انتقال جبران شده با UPFC درمیانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال

۲۳۴-                      مطالعه بروی تاثیر محدودکننده ی جریان خطا نیمه هادیبروی شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده

۲۳۵-                      پایدار سازی رله دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت در هنگام اشباع ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از مشخصه توان ظاهری

۲۳۶-                      مکانیابی بهینه RTU به کمک روش پیشنهادی بر مبنای تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP

۲۳۷-                      بکارگیری روش دلفی فازی برای انتخاب یک گروه از آلارمهای سیستم قدرت

۲۳۸-                      مقایسه دو روش حداقل مربعات وزن دارشده وحداقل قدرمطلق وزن دار شده به منظور بهبود عملکرد تخمین حالت درسیستم های قدرت

۲۳۹-                      جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت بااستفاده از روش انفجار نارنجک

۲۴۰-                      تعیین فاصله زمانی بهینه تستهای نگهداری دوره ای سیستم حفاظتی پستهای فوق توزیع وانتقال

۲۴۱-                      آشکارسازی وتشخیص عیب واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بااستفاده از شبکه های عصبی فازی

۲۴۲-                      انتخاب بهینه نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع

۲۴۳-                      تاثیر نصب محدودساز جریان خطا برهماهنگی رله های جریان زیاد وروش های بازیابی هماهنگی رله ها

۲۴۴-                      هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE

۲۴۵-                      تشخیص عیب سیستم های قدرت با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده براساس حلقه دوتایی مبتنی بر IPSO وIDPSO

۲۴۶-                      روشی ساده درمحاسبات جریان اتصال زمین درفیدرهای فشارضعیف مکرر زمین شده

۲۴۷-                      روش جدیدهایبریدبرای حفاظت ضدجزیره ای با استفاده ازرله های فرکانسی وتغییرتوان اکتیو

۲۴۸-                      طراحی الگوریتم جدیدحذف بارهوشمندبراساس اضافهبارخطوط بحرانی به منظورکاهش ریسک حوادث پی درپی شبکه

۲۴۹-                      رله جهتی برمبنای حالات گذرابرای اتصال منابع تولید پراکنده دوربه شبکه توزیع

۲۵۰-                      روش جدید برای کشف وجهت یابی خطا درحضورمنابع تولیدپراکنده دور

۲۵۱-                      آشکارسازی جزیره الکتریکی درشبکه توزیع باحضور منابع تولیدپراکنده گردان با استفاده ازروش غیرفعال چندمعیاره

۲۵۲-                      طراحی PTC به عنوان محدود کننده جریان در سیستم های قدرت

۲۵۳-                      انتخاب تابع موجک مادرمناسب درتبدیل موجک جهت تشخیص خطا درسیستم انتقالHVDC

۲۵۴-                      یک الگوریتم جستجوی هارمونی جدید برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهت دار

۲۵۵-                      تعیین طرح انعطاف پذیر ازمیان چندین طرح محل قرارگیری تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع بدست آمده ازالگوریتم ژنتیک

۲۵۶-                      تشخیص خطای داخلی ازجریان هجومی درترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S

۲۵۷-                      تست نرم افزاری عملکرد طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی DUTT و PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه ای

۲۵۸-                      حفاظت شبکه توزیع در برابر جزیره شدن با استفاده از روشهای تشخیص الگو

۲۵۹-                      بررسی نقش عملکرد مناسب سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن ترانسفورماتور های زمین و ارائی راهکار های لازم

۲۶۰-                      مدل الکتریکی حرارتی محدودساز ابررسانایی نوع شیلد مغناطیسی و طراحی بهینه محدودسازی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

۲۶۱-                      با استفاده از نانو ذرات (PCB) تجزیه پلی کلرو بای فنیل CdS و ZnS

۲۶۲-                      بررسی ولتاژ تخلیه الکتریکی مقره های سرامیکی دارای پوشش سلیکونی RTV درمحیط های آلوده

۲۶۳-                      مقایسه خواص مکانیکی الکتریکی وریزساختاری چترک مقره سیلیکونی درشرایط محیطی و شتاب یافته

۲۶۴-                      اعمال لایه نازک تیتانیا با خواص فتوکاتالیستی بر روی مقره های پرسلانی جهت حذف آلاینده ها

۲۶۵-                      اثر کارکرد طولانی مدت بر ریز ساختار وخواص مکانیکی پره متحرک توربین گازی

۲۶۶-                      تهیه اطلاعات شاهد جهت پایش وضعیت ژنرتورهای نیروگاهی ازطریق آنالیز گاز خنک کننده

۲۶۷-                      تخمین عمر باقیمانده روتور توربین گازی نیروگاه مشهد

۲۶۸-                      روشی نوین جهت طبقه بندی خطاها درخطوط انتقال بااستفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه موجک

۲۶۹-                      آنالیز تخریب یک نمونه پره بازسازی شده توربین گاز

۲۷۰-                      بررسی اثرسیلیس برساختاروخواص فیزیکی والکتریکی مقره های پرسلانی

۲۷۱-                      بررسی خواص الکتریکی مقره های پرسلانی بالعاب نیمه هادی

۲۷۲-                      بررسی ومقایسه نقش خزش وخستگی درکاهش عمر هدرهای نیروگاهی

۲۷۳-                      بررسی تاثیرروش ساخت برعملکرد اتصالات شبکه توزیع

۲۷۴-                      بررسی خواص غیرخطی وریستورهای اکسیدروی نانو ساختار

۲۷۵-                      طراحی وساخت حسگراندازه گیری خلوص هیدروژن بافناوری MEMS

۲۷۶-                      استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی به منظور اندازه گیری همزمان یونهای آلومینیوم و آهن

۲۷۷-                      علل زوال پره گردان ردیف دوم توربین گازی GE-F5 یکی ازواحدهای نیروگاهی

۲۷۸-                      بررسی عملکرد سیستم CPP نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و ارائه پیشنهاد جهت رفع معایب آن

۲۷۹-                      بررسی علل شکست پره فن بویلر یک واحد نیروگاهی داخل کشور

۲۸۰-    طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور DC تحریک مستقل برای کاربرد به عنوان منبع جریان
۲۸۱-    کنترل پیش بین تطبیقی سطح آب درام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان
۲۸۲-    طراحی وساخت سیستم اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول درآب نیروگاه به روش نوری
۲۸۳-    صحت سنجی مدل تحلیلی گاورنرواحدهای گازنیروگاه خیام با انجام تستهای شناسایی
۲۸۴-    ارزیابی قابلیت اطمینان درپست های اتوماسیون بادرنظرگرفتن تجهیزات مازاد
۲۸۵-    بهبود پاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکارتولید درحضور جابه جا کننده فازتریستوری واستفاده ازالگوریتم PSO
۲۸۶-    مقایسه روش های مختلف بکارگیری VSD درکندانسیت پمپ نیروگاه رامین
۲۸۷-    تعیین سایز بهینه سیستم قدرت ترکیبی مستقل از شبکه شامل واحد بادی ، خورشیدی ، باتری و دیزل ژنراتور

۲۸۸-      طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور DC تحریک مستقل برای کاربرد به عنوان منبع جریان

۲۸۹-      کنترل پیش بین تطبیقی سطح آب درام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

۲۹۰-      طراحی وساخت سیستم اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول درآب نیروگاه به روش نوری

۲۹۱-      صحت سنجی مدل تحلیلی گاورنرواحدهای گازنیروگاه خیام با انجام تستهای شناسایی

۲۹۲-      ارزیابی قابلیت اطمینان درپست های اتوماسیون بادرنظرگرفتن تجهیزات مازاد

۲۹۳-      بهبودپاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکارتولید درحضور جابه جا کننده فازتریستوری واستفاده ازالگوریتم PSO

۲۹۴-      مقایسه روش های مختلف بکارگیری VSD درکندانسیت پمپ نیروگاه رامین

۲۹۵-      تعیین سایز بهینه سیستم قدرت ترکیبی مستقل از شبکه شامل واحد بادی ، خورشیدی ، باتری و دیزل ژنراتور

نام فایل: مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

مهدی عارف خیابانی

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0